Leveringen - 164422-2018

17/04/2018    S74    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Tsjechië-Uherský Brod: Leerhulpmiddelen en -toestellen

2018/S 074-164422

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 064-142066)

Legal Basis:

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Střední odborné učiliště Uherský Brod
00055107
Svatopluka Čecha 1110
Uherský Brod
688 01
Tsjechische Republiek
Contactpersoon: RTS, a.s., divize Veřejných zakázek; Hlaváč Roman
Telefoon: +420 545120289
E-mail: roman.hlavac@rts.cz
Fax: +420 545120210
NUTS-code: CZ072

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.sou-ub.cz

Adres van het kopersprofiel: http://www.stavebnionline.cz/profil/sou-ub

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

SOU Uherský Brod – pořízení strojů pro odborný výcvik žáků

Referentienummer: 5265
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39162200
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Předmětem veřejné zakázky, kterou zadavatel rozdělil na 14 částí, jsou dodávky strojů a učebních pomůcek.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/04/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 064-142066

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
In plaats van:
Datum: 10/05/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 14/05/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Podmínky pro otevírání nabídek
In plaats van:
Datum: 10/05/2018
Plaatselijke tijd: 10:01
Te lezen:
Datum: 14/05/2018
Plaatselijke tijd: 10:01
VII.2)Overige nadere inlichtingen: