Leveringen - 164455-2018

17/04/2018    S74    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Gliwice: Personal computers

2018/S 074-164455

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 047-102879)

Legal Basis:

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Politechnika Śląska
ul. Akademicka 2A
Gliwice
44-100
Polen
Contactpersoon: Hanna Pluskiewicz, Politechnika Śląska, Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, 44-100 Gliwice, ul.Konarskiego 18, pok. 511
Telefoon: +48 322371334 / 322371335 / 322372194
E-mail: oz@polsl.pl
Fax: +48 322371171 / 322372194
NUTS-code: PL229

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.polsl.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Sukcesywna dostawa sprzętu komputerowego w 2018 r. Oznaczenie sprawy: OZ/D/18/10/HP

Referentienummer: OZ/D/18/10/HP
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30213000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa sprzętu komputerowego, obejmująca 16 asortymentów.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/04/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 047-102879

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
In plaats van:
Datum: 17/04/2018
Plaatselijke tijd: 09:00
Te lezen:
Datum: 08/05/2018
Plaatselijke tijd: 09:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Warunki otwarcia ofert
In plaats van:
Datum: 17/04/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 08/05/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: