Leveringen - 164469-2018

17/04/2018    S74    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Denemarken-Kopenhagen: Kantoormachines en gegevensverwerkende apparatuur, kantooruitrusting en -benodigdheden, uitgez. meubilair en softwarepakketten

2018/S 074-164469

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 041-089370)

Legal Basis:

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S
17472437
Zeppelinerhallen
København S
2300
Denemarken
Contactpersoon: Serap Gökce
Telefoon: +45 51519660
E-mail: seg@ski.dk
NUTS-code: DK

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.ski.dk

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

02.02 Computere

Referentienummer: 02.02
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30000000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

SKI udbyder rammeaftale 02.02 vedrørende køb af computere og it-tilbehør rettet mod offentlige myndigheder, herunder kommuner, regioner, staten og selvejende institutioner.

Rammeaftalen omfatter computere og it-tilbehør, og favner bredt på sortiment, således at samtlige af SKI’s kundesegmenter kan få dækket deres forskelligartede indkøbsbehov inden for computere og it-tilbehør på rammeaftalen. Rammeaftalen supplerer SKI's forpligtende aftaler 50.40 Computere og it-tilbehør samt 50.43 Tablets.

Der er tale om en frivillig rammeaftale, hvilket betyder, at det er frivilligt for SKI's kunder, om de vil anvende rammeaftalen. Rammeaftalen etablerer således ikke noget eksklusivt forhold mellem de leverandører, der tildeles en plads på rammeaftalen og SKI's kunder. Kunder kan have interne instrukser, som foreskriver, at deres disponenter skal anvende rammeaftalen. Dette er dog et internt anliggende hos kunden. Af SKI's kundeliste (bilag A) fremgår, hvem der kan anvende rammeaftalen.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/04/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 041-089370

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
In plaats van:
Datum: 20/04/2018
Plaatselijke tijd: 13:00
Te lezen:
Datum: 01/05/2018
Plaatselijke tijd: 13:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
In plaats van:
Datum: 20/04/2018
Plaatselijke tijd: 13:01
Te lezen:
Datum: 01/05/2018
Plaatselijke tijd: 13:01
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Som følge af justeringer af krav bl.a. vedrørende adgang til at byde forskellige konfigurationer af et produkt samt PassMark-krav for visse underproduktgrupper, udskyder SKI tilbudsfristen samt frist for åbning af tilbud.