Leveringen - 164491-2018

17/04/2018    S74    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Łódź: Verband

2018/S 074-164491

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 058-127873)

Legal Basis:

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi
ul. Pabianicka 62
Łódź
93-513
Polen
Contactpersoon: Agnieszka Ornoch
Telefoon: +48 426895819
E-mail: przetargi@kopernik.lodz.pl
Fax: +48 426895409
NUTS-code: PL711

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.kopernik.lodz.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

201/ZP/17 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 221 000 EUR na dostawy materiałów opatrunkowych dla WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33141110
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów opatrunkowych wyszczególnionych ilościowo i asortymentowo oraz opisanych w załączniku nr 2a do SIWZ.

2. Opis przedmiotu zamówienia należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści specyfikacji, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania wykonawców. Podane ilości są szacunkowym zapotrzebowaniem na okres 24 miesięcy, służą do obliczania ceny oferty (tj. ustalenia maksymalnego wynagrodzenia wykonawcy). Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z zakupu części asortymentu wynikającej z braku zapotrzebowania.

Dostawa przedmiotu zamówienia będzie odbywać się na koszt i ryzyko Wykonawcy.

3. Przedmiot zamówienia został podzielony na 41 pakietów. Oferta może obejmować całość zamówienia lub wybrane pakiety.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/04/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 058-127873

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.1.4
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Krótki opis:
In plaats van:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów opatrunkowych wyszczególnionych ilościowo i asortymentowo oraz opisanych w załączniku nr 2a do SIWZ.

2. Opis przedmiotu zamówienia należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści specyfikacji, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania wykonawców. Podane ilości są szacunkowym zapotrzebowaniem na okres 24 miesięcy, służą do obliczania ceny oferty (tj. ustalenia maksymalnego wynagrodzenia wykonawcy). Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z zakupu części asortymentu wynikającej z braku zapotrzebowania.Dostawa przedmiotu zamówienia będzie odbywać się na koszt i ryzyko Wykonawcy.

3. Przedmiot zamówienia został podzielony na 41 pakietów. Oferta może obejmować całość zamówienia lub wybrane pakiety.

Te lezen:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów opatrunkowych wyszczególnionych ilościowo i asortymentowo oraz opisanych w załączniku nr 2a do SIWZ.

2. Opis przedmiotu zamówienia należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści specyfikacji, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania wykonawców. Podane ilości są szacunkowym zapotrzebowaniem na okres 24 miesięcy (pakiety nr 1-41) 36 miesięcy (pakiety nr 42-44), służą do obliczania ceny oferty (tj. ustalenia maksymalnego wynagrodzenia wykonawcy). Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z zakupu części asortymentu wynikającej z braku zapotrzebowania.

Dostawa przedmiotu zamówienia będzie odbywać się na koszt i ryzyko Wykonawcy.

3. Przedmiot zamówienia został podzielony na 45 pakietów. Oferta może obejmować całość zamówienia lub wybrane pakiety.

Afdelingsnummer: II.2.4
Perceel nr.: Pakiet nr 13 Część nr: 13
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Opis zamówienia
In plaats van:

1 Przylepiec na tkaninie bawełnianej pokrytej klejem akrylowym z ząbkowanymi krawędziami na całej długości 2,5 cm x 5 m x 1 szt szt 10 000

2 Przylepiec tkaninowy na podłożu bawełnianym z opatrunkiem włókninowym, pokryty hypoalergicznym klejem akrylowym rozm. 1m x 6 cm x 1szt szt 1 300

3 Plastry poiniekcyjne włókninowe z klejem akrylowym z nacięciem co 2 cm, rozm. 4 cm x 5m x 1szt szt 230

4 Przylepiec chirurgiczny, z włókniny poliestrowej, 2,5 cm x 9,14 m x 1 szt szt 66 000

Te lezen:

1 Plastry poiniekcyjne włókninowe z klejem akrylowym z nacięciem co 2 cm, rozm. 4 cm x 5 m x 1 szt. szt 230

2 Przylepiec chirurgiczny, z włókniny poliestrowej, 2,5 cm x 9,14 m x 1 szt. szt 66 000

Afdelingsnummer: II.2.4
Perceel nr.: Pakiet nr 23 Część nr: 23
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Opis zamówienia
In plaats van:

1 Kompresy gazowe niejałowe 17 nitkowe 12 warstwowe 7 cm x 7 cm w opakowaniach po 500 szt szt 1 800

2 Kompresy gazowe niejałowe 17 nitkowe 12 warstwowe 9 cm x 9 cm w opakowaniach po 500 szt szt 1 600

Te lezen:

1 Kompresy gazowe niejałowe 17 nitkowe 12 warstwowe 7 cm x 7 cm w opakowaniach po 500 szt. op. 1 800

2 Kompresy gazowe niejałowe 17 nitkowe 12 warstwowe 9 cm x 9 cm w opakowaniach po 500 szt. op. 1 600

Afdelingsnummer: II.2.4
Perceel nr.: Pakiet nr 32 Część nr: 32
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Opis zamówienia
In plaats van:

Kompresy gazowe niejałowe 17 nitkowe 8 warstwowe 5 cm x 5 cm w opakowaniach po 100 szt. szt 13 000.

Te lezen:

Kompresy gazowe niejałowe 17 nitkowe 8 warstwowe 5 cm x 5 cm w opakowaniach po 100 szt. op. 13 000

Afdelingsnummer: II.2.4
Perceel nr.: Pakiet nr 33 Część nr: 33
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Opis zamówienia
In plaats van:

Kompresy włókniniowe jałowe 30 g w opakowaniu typu peel-pack 5 cm x 5 cm a 2 szt szt 1 500 000.

Te lezen:

Kompresy włókniniowe jałowe 30 g w opakowaniu typu peel-pack 5 cm x 5 cm a 2 szt. op. 1 500 000

Afdelingsnummer: VI.3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Informacje dodatkowe:
In plaats van:

1. Przystępując do przetargu Wykonawca jest obowiązany wnieść wadium w wysokości:

70 512,00 PLN przed upływem terminu składania ofert.

2. Podział kwot wadium na poszczególne pakiety przedstawia się następująco:

Pakiet wartość

1 400,00 PLN

2 35,00 PLN

3 350,00 PLN

4 390,00 PLN

5 700,00 PLN

6 75,00 PLN

7 300,00 PLN

8 110,00 PLN

9 6 600,00 PLN

10 9 400,00 PLN

11 4 600,00 PLN

12 2 100,00 PLN

13 4 000,00 PLN

14 760,00 PLN

15 7 300,00 PLN

16 500,00 PLN

17 650,00 PLN

18 300,00 PLN

19 7 300,00 PLN

20 7 000,00 PLN

21 200,00 PLN

22 470,00 PLN

23 3 400,00 PLN

24 1 600,00 PLN

25 660,00 PLN

26 50,00 PLN

27 170,00 PLN

28 310,00 PLN

29 2 560,00 PLN

30 50,00 PLN

31 230,00 PLN

32 680,00 PLN

33 3 600,00 PLN

34 270,00 PLN

35 37,00 PLN

36 660,00 PLN

37 85,00 PLN

38 10,00 PLN

39 160,00 PLN

40 90,00 PLN

41 2 350,00 PLN

RAZEM 70 512,00 PLN

Wykaz oświadczeń i dokumentów – składanych wraz z ofertą:

1) formularz ofertowy – załącznik nr 2 do SIWZ.

2) formularz cenowy – załącznik nr 2a do SIWZ

3) oświadczenie o wyrobach medycznych – Załącznik nr 5 do SIWZ

4) Dokument potwierdzający zabezpieczenie oferty wadium.

5) Pełnomocnictwo – jeżeli jest wymagane

6) bezpłatne próbki oferowanych produktów w ilości 2 szt – w zakresie pakietu nr 7, 19, 29

Zamawiający zastrzega, że nie zwraca dostarczonych próbek. Złożone próbki będą służyć Zamawiającemu w celu dokonania oceny w kryterium jakość/funkcjonalność oraz w celu oceny zgodności zaoferowanego asortymentu z wymaganiami siwz w tym warunków bezwzględnie wymaganych. Brak złożonych próbek w terminie składania ofert spowoduje przyznanie 0 pkt w kryterium Jakość/ funkcjonalność.

7) Dokumenty spełniające wymogi dopuszczenia do obrotu i użytkowania zgodnie z ustawą z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. nr 107, poz. 679) oraz aktami wykonawczymi do ustawy (dotyczy pakietu nr 7, 19)

8) Oryginalne ulotki producenta, katalogi, karty danych technicznych w języku polskim, potwierdzające wymagane parametry oferowanego przedmiotu zamówienia - w zakresie niezbędnym do oceny parametrów wskazanych w Rozdziale XX – w tym zakresie przedkłada dokumenty nie podlegające uzupełnieniu (dotyczy pakietu nr 19, 29).

9) Oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia

10) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie o którym mowa w rozdz. XIII. 1. 7). niniejszej SIWZ dotyczące tych podmiotów.

11) Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w § 5 pkt 1, 4, 5, 6, 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26.7.2016 r.

12) Zamawiający nie żąda aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu złożył oświadczenie o którym mowa w rozdz. XIII. 1.7) niniejszej SIWZ..

Te lezen:

1. Przystępując do przetargu Wykonawca jest obowiązany wnieść wadium w wysokości:

71 312,00 PLN przed upływem terminu składania ofert.

2. Podział kwot wadium na poszczególne pakiety przedstawia się następująco:

Pakiet wartość

1 400,00 PLN

2 35,00 PLN

3 350,00 PLN

4 390,00 PLN

5 700,00 PLN

6 75,00 PLN

7 300,00 PLN

8 110,00 PLN

9 6 600,00 PLN

10 9 400,00 PLN

11 4 600,00 PLN

12 2 100,00 PLN

13 3 500,00 PLN

13a 500,00 PLN

14 760,00 PLN

15 7 300,00 PLN

16 500,00 PLN

17 650,00 PLN

18 300,00 PLN

19 7 300,00 PLN

20 7 000,00 PLN

21 200,00 PLN

22 470,00 PLN

23 3 400,00 PLN

24 1 600,00 PLN

25 660,00 PLN

26 50,00 PLN

27 170,00 PLN

28 310,00 PLN

29 2 560,00 PLN

30 50,00 PLN

31 230,00 PLN

32 680,00 PLN

33 3 600,00 PLN

34 270,00 PLN

35 37,00 PLN

36 660,00 PLN

37 85,00 PLN

38 10,00 PLN

39 160,00 PLN

40 90,00 PLN

41 2 350,00 PLN

42 800,00 PLN

43 700,00 PLN

44 7 500,00 PLN

Razem 71 312,00 PLN

Wykaz oświadczeń i dokumentów – składanych wraz z ofertą:

1) Formularz ofertowy – załącznik nr 2 do SIWZ.

2) Formularz cenowy – załącznik nr 2a do SIWZ.

3) Oświadczenie o wyrobach medycznych – załącznik nr 5 do SIWZ.

Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
In plaats van:
Datum: 02/05/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 08/05/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Warunki otwarcia ofert
In plaats van:
Datum: 02/05/2018
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum: 08/05/2018
Plaatselijke tijd: 11:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Zamawiający tworzy nowe pakiety o nr 13a, 42-44. Szczegółowe informacje w piśmie z dnia 13.4.2018 r. o nr EZ.28.201.986.2018.AO

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Pakiet nr 13

Część nr: 13

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

33141110

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL711

II.2.4) Opis zamówienia:

1 Przylepiec na tkaninie bawełnianej pokrytej klejem akrylowym z ząbkowanymi krawędziami na całej długości 2,5 cm x 5 m x 1 szt. szt 10 000

2 Przylepiec tkaninowy na podłożu bawełnianym z opatrunkiem włókninowym, pokryty hypoalergicznym klejem akrylowym rozm. 1 m x 6 cm x 1 szt. szt 1 300

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Pakiet nr 42

Część nr: 42

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

33141110

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL711

II.2.4) Opis zamówienia:

1. Serwety do ochrony brzegów rany są wykonane z przezroczystego polietylenu z elastycznym ringiem, rozmiar serwety 90 x 90 cm, średnica elastycznego Ringa 7,8 cm - szt 80

2. Serweta o rozmiarze 152 cm x 183 cm rozmiar przylepnego U 7 cm x 70 cm - szt 900

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 36

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Pakiet nr 43

Część nr: 43

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

33141110

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL711

II.2.4) Opis zamówienia:

Zestaw do endoprotezy biodra-obłożenie do zabiegów wysokiego ryzyka szt. 150

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 36

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Pakiet nr 4

Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

33141110

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL711

II.2.4)Opis zamówienia:

Zestaw do endoprotezy kolana - obłożenie do zabiegów wysokiego ryzyka. Fartuch chirurgiczny Rozmiary: L szt 2 000; L – XLong szt 1 000; XL szt 750; XL–Long (dł. 142 cm) szt 1 200; Maska Chirurgiczna Typu Fluidsheld (Typ II R) szt 2 700; Serweta na stolik instrumentariuszki szt 1 200

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 36

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach