Diensten - 164562-2018

17/04/2018    S74    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Warschau: Diensten voor het organiseren van evenementen

2018/S 074-164562

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Polska Agencja Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna
012070669
ul. Bagatela 12
Warszawa
00-585
Polen
Contactpersoon: Robert Zawadzki
Telefoon: +48 223349966
E-mail: bpp@paih.gov.pl
Fax: +48 223349999
NUTS-code: PL91

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.paih.gov.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.paih.gov.pl
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Economische en financiële zaken

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Części VI - Organizacja misji przyjazdowych - branża Budowa i wykańczanie budowli nr ref: BOK/BR-25-13 /2018

Referentienummer: BOK/BR-25-13 /2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79952000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest organizacja 2 (dwóch) misji przyjazdowych o charakterze edukacyjnym typu Study Tour dla zagranicznych kontrahentów oraz dziennikarzy w ramach realizacji Branżowych Programów Promocji, Części VI - Organizacja misji przyjazdowych - branża Budowa i wykańczanie budowli.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79600000
55100000
55110000
55120000
55300000
60400000
60100000
66510000
79530000
39294100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
Voornaamste plaats van uitvoering:

PL.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja 2 (dwóch) misji przyjazdowych o charakterze edukacyjnym typu Study Tour dla zagranicznych kontrahentów oraz dziennikarzy w ramach realizacji Branżowych Programów Promocji, Części VI - Organizacja misji przyjazdowych - branża Budowa i wykańczanie budowli

Pod pojęciem organizacji Zamawiający rozumie:

1) opracowanie i realizację programu merytorycznego na podstawie założeń przedstawionych przez Zamawiającego

2) zapewnienie lotów w obie strony dla uczestników misji

3) zorganizowanie oraz zapewnienie transportu na terenie Polski

4) zakwaterowanie dla wszystkich uczestników misji

5) zapewnienie wyżywienia w trakcie realizacji programu

6) zapewnienie tłumaczenia podczas misji z języka polskiego na język uczestników misji.

2. Wykonawca zorganizuje misje przyjazdowe Study Tour dla przedsiębiorców oraz dziennikarzy z Kazachstanu, Rosji, Iranu, Ukrainy, ZEA, Turcji oraz misję tylko dla zagranicznych kontrahentów z Azerbejdżanu (bez dziennikarzy) przy zachowaniu warunku, iż w latach 2018-2019, z każdego kraju do Polski powinno przyjechać 2 kontrahentów oraz 2 dziennikarzy (z wyjątkiem misji z Azerbejdżanu, gdzie będą wyłącznie przedsiębiorcy). W każdej misji powinno wziąć udział 7 kontrahentów oraz 6 dziennikarzy.

3. Misja przyjazdowa na terenie Polski musi obejmować minimum trzy pełne dni.

4. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia – stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ (SOPZ).

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Jakość (koncepcja programu misji przyjazdowej) / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 244 875.00 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 11/11/2019
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project: Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
II.2.14)Nadere inlichtingen

Całkowita wartość zamówienia wynosi: 367 312,50 PLN netto, co stanowi 85 189,72 EUR.

Wartość zamówienia podstawowego wynosi: 244 875,00 PLN netto, co stanowi 56 793,14 EUR.

Wartość zamówienia podobnego wynosi: 122 437,50 PLN netto, co stanowi 28 396,57 EUR.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

1. W celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca do oferty dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, dalej zwanego: „JEDZ”, stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ - espd-request [BOK-BR-25 –13-2018]xml” - czytelny Załącznik nr 6a do SIWZ - espd-request [BOK-BR-25 –13-2018] PDF, zgodnie z Instrukcją wypełniania JEDZ, stanowiącą Załącznik nr 5 do SIWZ oraz zgodnie wzorem określonym w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 Dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 Dyrektywy 2014/25/UE.

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie Wykonawców, „JEDZ” składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te wstępnie potwierdzają brak podstaw do wykluczenia z postępowania oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

3. W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, o których mowa w art. 22a ustawy Pzp, Wykonawca składa JEDZ dotyczący tych podmiotów oraz zobowiązanie – załącznik nr 10 do SIWZ. Dokumenty te wstępnie potwierdzają brak podstaw do wykluczenia z postępowania oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na zasoby tych podmiotów.

4. Zamawiający informuje, że w Części IV Kryteria kwalifikacji formularza JEDZ przewiduje możliwość złożenia przez Wykonawcę ogólnego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (kryteriów kwalifikacji), co pozwala wykonawcy na niewypełnianie dalszych pół odnoszących się do szczegółowych warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego. Wykonawca ogranicza się do wypełnienia α Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji, stanowiące wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu.

I Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających brak podstaw do wykluczenia - na wezwanie zamawiającego.

1. Zamawiający, wezwie wykonawcę, którego oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności - Załącznik nr 11 do SIWZ;

3) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne- Załącznik nr 12 do SIWZ.

2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp - wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert.

Cd. w sekcji III.1.2) ogłoszenia.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Cd. z sekcji III.1.1) ogłoszenia.

3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby - wystawione w terminie niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert.

4. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w ust. 1 pkt 1, składa dokument, o którym mowa w ust. 2, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.

5. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 1 pkt 1, 2 i 3.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Pzp i spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego.

2. Wykonawca wykaże się doświadczeniem należytego wykonania, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 2-ch usług, z których każda obejmowała łącznie wykonanie:

1) organizację misji przyjazdowych typu study tour dla potencjalnych kontrahentów i dziennikarzy oraz spotkań B2B,

2) zapewnienie obsługi organizacyjnej i merytorycznej misji oraz wykwalifikowanych tłumaczy,

3) zapewnienie noclegu i transportu dla uczestników misji,

4) organizację dodatkowych działań promocyjnych, typu briefingi dla prasy, eventy, konferencje

3. Wykonawca dysponuje lub będzie dysponować na etapie realizacji zamówienia następującymi osobami:

1) Opiekun organizacyjny.

Minimum jedna osoba pełniąca rolę Opiekuna organizacyjnego, która w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert zdobyła doświadczenie w zakresie organizacji co najmniej trzech wizyt studyjnych o charakterze politycznym, gospodarczym, informacyjnym lub turystycznym oraz posiada znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.

— w toku realizacji zadania, w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nieprawidłowości lub innych trudności w realizacji zadań Zamawiający zastrzega sobie prawo do wnioskowania o zmianę Opiekuna organizacyjnego, a Wykonawca zobowiązuje się taki wniosek uwzględnić.

2) Opiekun merytoryczny (ekspert)

Minimum jedna osoba pełniąca rolę Opiekuna merytorycznego, która posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe w branży Budowa i wykańczanie budowli, wiedzę na temat branży Budowa i wykańczanie budowli w kraju i na świecie, wywodzi się lub posiada kontakty z wiodącymi organizacjami branży Budowa i wykańczanie budowli oraz posługuje się językiem angielskim w stopniu umożliwiającym sprawną komunikację.

— w toku realizacji zadania, w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nieprawidłowości lub innych trudności w realizacji zadań Zamawiający zastrzega sobie prawo do wnioskowania o zmianę Opiekuna organizacyjnego, a Wykonawca zobowiązuje się taki wniosek uwzględnić.

4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, dokument ten np. zobowiązanie należy dołączyć do oferty, zgodnie z Załącznikiem nr 10 do SIWZ.

6. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 ustawy Pzp.

7. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

Eventuele minimumeisen:

1. Zamawiający, wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów:

1) wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy- wzór wykonanych usług stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ;

2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - Wzór stanowi Załącznik nr 9 do SIWZ;

7. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, bez wezwania Zamawiającego przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia – Wzór stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ.

8. W postępowaniu stosuje się rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U z 2016 r. poz. 1126).

9. W przypadku złożenia przez wykonawcę dokumentu, oświadczenia na potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu, z którego będą wynikać kwoty wyrażone w innej walucie niż PLN, Zamawiający dokona przeliczenia na PLN wg średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia, w którym opublikowano ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli dniem publikacji ogłoszenia będzie sobota lub dzień wolny od pracy, wówczas jako kurs przeliczeniowy waluty Zamawiający przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego z pierwszego dnia roboczego po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia.

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić i wskazać pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – zgodnie z postanowieniem art. 23 ustawy Pzp.

3. Oświadczenie w formie JEDZ składa odrębnie każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

4. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem, o którym mowa w ust. 2.

5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu zaistnienia podstaw określonych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców.

7. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) poszczególne warunki określone w rozdziale VI ust. 2 i ust. 3 SIWZ mogą zostać spełnione przez jednego konsorcjanta lub łącznie przez wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Zgodnie z Umową - Załączniki nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 22/05/2018
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 22/05/2018
Plaatselijke tijd: 12:00
Plaats:

Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A., Warszawa, 00-585, ul. Bagatela 12 – Biblioteka, piętro II.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. Zamawiający na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy Pzp może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

2. Na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, w okresie trzech lat od udzielenia przedmiotowego zamówienia dotychczasowemu wykonawcy usług Zamawiający przewiduje udzielenia zamówienia do wartości 50 %wartości zamówienia podstawowego, polegającego na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem niniejszego zamówienia.

3. Zamówienie określone w ust. 2 będzie polegało na wykonaniu podobnych usług do zamówienia podstawowego określonych w rozdziale III SIWZ.

4. Sposób realizacji usług odbywać się będzie na zasadach przewidzianych dla realizacji niniejszego zamówienia w SOPZ i w Umowie.

5. Przewiduje się, że wartość udzielanych zamówień podobnych ustalona zostanie na podstawie dotychczasowych doświadczeń, zgodnie z metodyką przyjętą podczas szacowania wartości zamówienia podstawowego, z uwzględnieniem zmian cen rynkowych.

6. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 3 000,00 PLN (trzy tysiące złotych).

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, zgodnie z Rozdziałem 2, Dział VI ustawy Pzp. jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

9. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.

10. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

11. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1481) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

12. Prezes Krajowej Izby Odwoławczej przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

13. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu. Prezes Urzędu może także przystąpić do toczącego się postępowania.

14. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego.

15. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części.

16. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/04/2018