Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest dla Ciebie szansą na przedstawienie swoich pomysłów i kształtowanie przyszłości Europy. Zabierz głos!

Roboty budowlane - 164569-2015

Wyświetl widok skrócony

13/05/2015    S92

Polska-Warszawa: Przygotowanie terenu pod budowę

2015/S 092-164569

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, Osoba do kontaktów: Danuta Lechowicz-Królak, Warszawa 03-734, Polska. Faks: +48 224732399. E-mail: danuta.lechowicz-krolak@plk-sa.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 22.4.2015, 2015/S 78-137246)

Przedmiot zamówienia:
CPV:45100000 Przygotowanie terenu pod budowę, 45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, 45400000 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Przygotowanie terenu pod budowę

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Zamiast: 

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu:

Przedmiotem niniejszego Zamówienia jest dokończenie robót modernizacyjnych w zakresie kompleksowej przebudowy linii kolejowej na określonych odcinkach:

Symbol Nazwa odcinka Kilometry

S16 Czempiń od km 131,080 do km 134,500

L16 Czempiń - Mosina od km 134,500 do km 144,400

S18 Luboń od km 157,770 do km 159,000

L18 Luboń - Poznań od km 159,000 do km 163,400

Całość przedmiotu Zamówienia obejmuje wykonanie następujących elementów:

1.Roboty ogólne

Roboty obejmują:

— dokumentację fotograficzną postępu robót,

— badania archeologiczne,

— badania gruntu i odpadów podsypki na zawartość zanieczyszczeń i substancji szkodliwych,

— zainstalowania tablic informujących o finansowaniu projektu z UE.

— ochronę mienia na placu budowy,

2.Roboty pomiarowe

Roboty obejmują:

— wyniesienia i zastabilizowania charakterystycznych punktów realizowanych obiektów,

— wykonanie dokumentacji powykonawczej

3.Roboty torowe z podtorzem i nawierzchnią przejazdów

Roboty torowe w zakresie podstawowym obejmują:

— wymianę nawierzchni na nową z szyn typu UIC60 na podkładach strunobetonowych i podsypce tłuczniowej,

— zabudowę rozjazdów nowych na podrozjazdnicach strunobetonowych i staroużytecznych na podrozjazdnicach drewnianych twardych,

— demontaż rozjazdów tymczasowych;

— wykonanie warstwy ochronnej o grubości minimum 30 do 40 cm, przy szerokości korony torowiska ok. 11 m,

— rozłożenie geowłókniny na całej długości stacji i szlaków,

— w miejscach występowania słabego podtorza, przewiduje się jego wzmocnienie,

Roboty na przejazdach kolejowych w poziomie szyn obejmują:

— ułożenie nawierzchni z płyt przejazdowych małogabarytowych,

— odwodnienia przejazdów,

— likwidacje przejazdów,

4.Roboty odwodnieniowe

Roboty obejmują:

— wykonanie odprowadzenia wód powierzchniowych na stacjach i szlakach kolejowych oraz wód z warstw ochronnych i odprowadzenie ich za pomocą: spadków poprzecznych torowiska, systemu drenaży, drenokolektorów, kolektorów, rowów otwartych lub rowów umocnionych korytkami betonowymi płytkimi.

5.Roboty drogowe

Roboty obejmują:

— modernizację nawierzchni odcinków dojazdowych do przejazdów,

— przebudowę dróg dojazdowych do przejazdów i budowę dróg równoległych,

6.Obiekty inżynieryjne

Roboty obejmują:

— modernizację obiektów mostowych, przepustów, wiaduktów z dostosowaniem do wymogów ochrony środowiska,

— budowę nowych obiektów mostowych, przepustów, wiaduktów, przejść podziemnych dla pieszych, przejść dla gadów, płazów i ssaków,

— demontaż konstrukcji odciążających,

— roboty wynikające z technologii budowy obiektu związane z koniecznością utrzymania przejezdności linii kolejowej.

7.Sieć trakcyjna

Budowa sieci trakcyjnej obejmuje:

— demontaż istniejącej sieci jezdnej,

— demontaż istniejących konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej,

— budowę nowych konstrukcji wsporczych,

— budowę sieci jezdnych wraz z regulacją,

— budowę systemu ochrony przeciwporażeniowej sieci trakcyjnej,

— ustawienie wskaźników i tablic ostrzegawczych.

8.Elektroenenergetyka nn,

Roboty obejmują:

— budowę zasilających linii kablowych nn

— budowę szafek rozdzielczych zasilania

— budowę ogrzewania rozjazdów

— budowę oświetlenia

— oświetlenie tuneli i wejść na perony

— układanie kabli sterowniczych dla sterowania odłącznikami sieci trakcyjnej

— prace demontażowe

9.Roboty budowlane - rozbiórki

Roboty obejmują:

— wyburzenia kolidujących budynków mieszkalnych, gospodarczych i innych budowli znajdujących się w pasie przebudowywanej linii kolejowej.

10.Konstrukcje inżynierskie - perony

Roboty obejmują:

— rozbiórki istniejących peronów,

— wybudowanie nowych peronów z elementów prefabrykowanych o nawierzchni z płyt i kostki brukowej, jedno- i dwukrawędziowych, z pochylniami umożliwiającymi wejście na peron,

— wyposażenie peronów w urządzenia małej architektury jak: wiaty, ławki, kosze na śmieci tablice informacyjne, ogrodzenia, itp.

— budowę peronów tymczasowych.

11.Zagospodarowanie terenu - wycinki i nasadzenia

Roboty obejmują:

— oczyszczenie terenu ze zbędnej roślinności (drzew i krzewów),

— nasadzenia dobranych krzewów i drzew w celu naprowadzenia zwierząt na przejścia dla nich przeznaczone,

— nasadzenia dobranych drzew zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi,

— Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych nasadzonych drzew i krzewów.

12.Zewnętrzne sieci, instalacje i urządzenia sanitarne,

Roboty obejmują wbudowanie:

— przewodów kanalizacyjnych,

— studni betonowych,

— separatorów,

— osadników lub piaskowników,

— przepompowni wody opadowej z przejść podziemnych,

— przewodów wodociągowych.

13.Ekrany akustyczne wraz z przejściami bezpieczeństwa

Roboty obejmują:

— montaż ekranów z paneli, zamocowanych do słupów stalowych

— zainstalowanie w ekranach przejść awaryjnych.

14.Ściany oporowe

Roboty obejmują wybudowanie:

— ścian oporowych żelbetowych,

— tymczasowych ścianek szczelnych z profili stalowych.

Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia przedstawiony został w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) stanowiących Tom III niniejszej SIWZ, Przedmiarze Robót stanowiącym Tom IV niniejszej SIWZ oraz Części opisowej i rysunkowej Dokumentacji projektowej, stanowiącej Tom V niniejszej SIWZ.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa pkt I. c)

C)jeżeli Wykonawca będzie polegał na zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, zobowiązany jest przedstawić:

— pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji zasobów finansowych lub ekonomicznych na okres korzystania z nich przy wykonywaniu Zamówienia. Pisemne zobowiązanie powinno być złożone wraz z dokumentem, z którego wynikać będzie umocowanie osoby/osób podpisującej/ych przedmiotowe zobowiązanie;

III.2.3) Kwalifikacje techniczne pkt I. b):

B)jeżeli Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, zobowiązany jest przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji wiedzy i doświadczenia na okres korzystania z nich przy wykonywaniu Zamówienia, a ponadto zobowiązany jest przedłożyć dokumenty dotyczące:

— zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

— sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia,

— charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,

— zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

Pisemne zobowiązanie powinno być złożone wraz z dokumentem, z którego wynikać będzie umocowanie osoby/osób podpisującej/ych przedmiotowe zobowiązanie. Wzór zobowiązania stanowi Załącznik nr 11 do IDW).

III.2.3) Kwalifikacje techniczne pkt II. c):

C)jeżeli Wykonawca będzie polegał na osobach zdolnych do wykonania Zamówienia innych podmiotów, zobowiązany jest przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji osób na okres korzystania z nich przy wykonywaniu Zamówienia.

Pisemne zobowiązanie powinno być złożone wraz z dokumentem, z którego wynikać będzie umocowanie osoby/osób podpisującej/ych przedmiotowe zobowiązanie;

III.2.3) Kwalifikacje techniczne pkt II. e):

E)jeżeli Wykonawca będzie polegał na potencjale technicznym innych podmiotów, zobowiązany jest przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji narzędzi i urządzeń technicznych na okres korzystania z nich przy wykonywaniu Zamówienia.

Pisemne zobowiązanie powinno być złożone wraz z dokumentem, z którego wynikać będzie umocowanie osoby/osób podpisującej/ych przedmiotowe zobowiązanie.

VI.4.2) Składanie odwołań pkt 6:

6.Odwołanie wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego:

28.5.2015 (10:00)

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

28.5.2015 (10:30)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

28.5.2015 (11:00)

Powinno być: 

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu:

Przedmiotem niniejszego Zamówienia jest dokończenie robót modernizacyjnych w zakresie kompleksowej przebudowy linii kolejowej na określonych odcinkach:

Symbol Nazwa odcinka Kilometry

S16 Czempiń od km 131,080 do km 134,500

L16 Czempiń - Mosina od km 134,500 do km 144,400

L18 Luboń - Poznań od km 159,000 do km 163,400

Całość przedmiotu Zamówienia obejmuje wykonanie następujących elementów:

1.Roboty ogólne

Roboty obejmują:

— dokumentację fotograficzną postępu robót,

— badania archeologiczne,

— badania gruntu i odpadów podsypki na zawartość zanieczyszczeń i substancji szkodliwych,

— zainstalowania tablic informujących o finansowaniu projektu z UE.

— ochronę mienia na placu budowy,

2.Roboty pomiarowe

Roboty obejmują:

— wyniesienia i zastabilizowania charakterystycznych punktów realizowanych obiektów,

— wykonanie dokumentacji powykonawczej

3.Roboty torowe z podtorzem i nawierzchnią przejazdów

Roboty torowe w zakresie podstawowym obejmują:

— wymianę nawierzchni na nową z szyn typu UIC60 na podkładach strunobetonowych i podsypce tłuczniowej,

— zabudowę rozjazdów nowych na podrozjazdnicach strunobetonowych i staroużytecznych na podrozjazdnicach drewnianych twardych,

— demontaż rozjazdów tymczasowych;

— wykonanie warstwy ochronnej o grubości minimum 30 do 40 cm, przy szerokości korony torowiska ok. 11 m,

— rozłożenie geowłókniny na całej długości stacji i szlaków,

— w miejscach występowania słabego podtorza, przewiduje się jego wzmocnienie,

Roboty na przejazdach kolejowych w poziomie szyn obejmują:

— ułożenie nawierzchni z płyt przejazdowych małogabarytowych,

— odwodnienia przejazdów,

— likwidacje przejazdów,

4.Roboty odwodnieniowe

Roboty obejmują:

— wykonanie odprowadzenia wód powierzchniowych na stacjach i szlakach kolejowych oraz wód z warstw ochronnych i odprowadzenie ich za pomocą: spadków poprzecznych torowiska, systemu drenaży, drenokolektorów, kolektorów, rowów otwartych lub rowów umocnionych korytkami betonowymi płytkimi.

5.Roboty drogowe

Roboty obejmują:

— modernizację nawierzchni odcinków dojazdowych do przejazdów,

— przebudowę dróg dojazdowych do przejazdów i budowę dróg równoległych,

6.Obiekty inżynieryjne

Roboty obejmują:

— modernizację obiektów mostowych, przepustów, wiaduktów z dostosowaniem do wymogów ochrony środowiska,

— budowę nowych obiektów mostowych, przepustów, wiaduktów, przejść podziemnych dla pieszych, przejść dla gadów, płazów i ssaków,

— demontaż konstrukcji odciążających,

— roboty wynikające z technologii budowy obiektu związane z koniecznością utrzymania przejezdności linii kolejowej.

7.Sieć trakcyjna

Budowa sieci trakcyjnej obejmuje:

— demontaż istniejącej sieci jezdnej,

— demontaż istniejących konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej,

— budowę nowych konstrukcji wsporczych,

— budowę sieci jezdnych wraz z regulacją,

— budowę systemu ochrony przeciwporażeniowej sieci trakcyjnej,

— ustawienie wskaźników i tablic ostrzegawczych.

8.Elektroenenergetyka nn,

Roboty obejmują:

— budowę zasilających linii kablowych nn

— budowę szafek rozdzielczych zasilania

— budowę ogrzewania rozjazdów

— budowę oświetlenia

— oświetlenie tuneli i wejść na perony

— układanie kabli sterowniczych dla sterowania odłącznikami sieci trakcyjnej

— prace demontażowe

9.Roboty budowlane - rozbiórki

Roboty obejmują:

— wyburzenia kolidujących budynków mieszkalnych, gospodarczych i innych budowli znajdujących się w pasie przebudowywanej linii kolejowej.

10.Konstrukcje inżynierskie - perony

Roboty obejmują:

— rozbiórki istniejących peronów,

— wybudowanie nowych peronów z elementów prefabrykowanych o nawierzchni z płyt i kostki brukowej, jedno- i dwukrawędziowych, z pochylniami umożliwiającymi wejście na peron,

— wyposażenie peronów w urządzenia małej architektury jak: wiaty, ławki, kosze na śmieci tablice informacyjne, ogrodzenia, itp.

— budowę peronów tymczasowych.

11.Zagospodarowanie terenu - wycinki i nasadzenia

Roboty obejmują:

— oczyszczenie terenu ze zbędnej roślinności (drzew i krzewów),

— nasadzenia dobranych krzewów i drzew w celu naprowadzenia zwierząt na przejścia dla nich przeznaczone,

— nasadzenia dobranych drzew zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi,

— Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych nasadzonych drzew i krzewów.

12.Zewnętrzne sieci, instalacje i urządzenia sanitarne,

Roboty obejmują wbudowanie:

— przewodów kanalizacyjnych,

— studni betonowych,

— separatorów,

— osadników lub piaskowników,

— przepompowni wody opadowej z przejść podziemnych,

— przewodów wodociągowych.

13.Ekrany akustyczne wraz z przejściami bezpieczeństwa

Roboty obejmują:

— montaż ekranów z paneli, zamocowanych do słupów stalowych

— zainstalowanie w ekranach przejść awaryjnych.

14.Ściany oporowe

Roboty obejmują wybudowanie:

— ścian oporowych żelbetowych,

— tymczasowych ścianek szczelnych z profili stalowych.

Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia przedstawiony został w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) stanowiących Tom III SIWZ, Przedmiarze Robót stanowiącym Tom IV SIWZ oraz Części opisowej i rysunkowej Dokumentacji projektowej, stanowiącej Tom V SIWZ.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa pkt I. c)

C)jeżeli Wykonawca będzie polegał na zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, zobowiązany jest przedstawić:

— pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji zasobów finansowych lub ekonomicznych na potrzeby wykonania Zamówienia. Pisemne zobowiązanie powinno być złożone wraz z dokumentem, z którego wynikać będzie umocowanie osoby/osób podpisującej/ych przedmiotowe zobowiązanie;

III.2.3) Kwalifikacje techniczne pkt I. b):

B)jeżeli Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, zobowiązany jest przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji wiedzy i doświadczenia na potrzeby wykonania Zamówienia, a ponadto zobowiązany jest przedłożyć dokumenty dotyczące:

— zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

— sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia,

— charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,

— zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

Pisemne zobowiązanie powinno być złożone wraz z dokumentem, z którego wynikać będzie umocowanie osoby/osób podpisującej/ych przedmiotowe zobowiązanie. Wzór zobowiązania stanowi Załącznik nr 11 do IDW).

III.2.3) Kwalifikacje techniczne pkt II. c):

C)jeżeli Wykonawca będzie polegał na osobach zdolnych do wykonania Zamówienia innych podmiotów, zobowiązany jest przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji osób na potrzeby wykonania Zamówienia.

Pisemne zobowiązanie powinno być złożone wraz z dokumentem, z którego wynikać będzie umocowanie osoby/osób podpisującej/ych przedmiotowe zobowiązanie;

III.2.3) Kwalifikacje techniczne pkt II. e):

E)jeżeli Wykonawca będzie polegał na potencjale technicznym innych podmiotów, zobowiązany jest przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji narzędzi i urządzeń technicznych na potrzeby wykonania Zamówienia.

Pisemne zobowiązanie powinno być złożone wraz z dokumentem, z którego wynikać będzie umocowanie osoby/osób podpisującej/ych przedmiotowe zobowiązanie.

VI.4.2) Składanie odwołań pkt 6:

6.Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego:

1.6.2015 (10:00)

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

1.6.2015 (10:30)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

1.6.2015 (11:00)