Varor - 164576-2019

09/04/2019    S70    - - Varor - Meddelande om upphandling - Öppet förfarande 

Frankrike-Mont-de-Marsan: Industrirobotar

2019/S 070-164576

Meddelande om upphandling

Varor

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
SYDEC
sydec
55 rue Martin Luther King
Mont-de-Marsan Cedex
40006
Frankrike
E-post: marie-laure.laborde@sydec40.fr
Nuts-kod: FRI13

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.sydec40.fr

Upphandlarprofil: http://marchespublics.landespublic.org

I.2)Information om gemensam upphandling
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: http://marchespublics.landespublic.org
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: http://marchespublics.landespublic.org
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Annan typ: Syndicat mixte ouvert
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Annan verksamhet: Électricité — eau assainissement — numérique

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Usine de compostage Thalie — Assainissement — fourniture d'un broyeur mobile pour déchets verts — broy19

Referensnummer: BROY19
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
42997300
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Usine de compostage Thalie.

Assainissement.

Fourniture d'un broyeur mobile pour déchets verts.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 350 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
42997300
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: FRI13
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Usine de compostage Thalie.

Assainissement.

Fourniture d'un broyeur mobile pour déchets verts.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Kvalitetskriterium - Namn: Valeur technique / Viktning: 0.60
Kvalitetskriterium - Namn: Délai de livraison / Viktning: 0.10
Pris - Viktning: 0.3
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 350 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 6
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

PSE facultative nº 1:

Système de déferrisation type overband sur tapis évacuation des déchets verts broyés.

II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

— lettre de candidature,

— le candidat est informé qu'il peut utiliser les imprimés «Lettre de candidature» (DC1) et «Déclaration du candidat» (DC2) (imprimés disponibles sur www.economie.gouv.fr),

— le candidat peut aussi utiliser le DUME - https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=fr

— la copie du ou des jugements prononcés si le candidat est en redressement judiciaire,

— déclaration sur l'honneur,

— attestations fiscales et sociales.

III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
En förteckning över och kortfattad beskrivning av urvalskriterierna:

— déclaration des chiffres d'affaires réalisés au cours des 3 derniers exercices.

III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
En förteckning över och kortfattad beskrivning av urvalskriterierna:

— déclaration relative à l'effectif du candidat et à l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières années,

— liste des fournitures livrées au cours des 3 dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé.

III.1.5)Information om reserverade kontrakt
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4)Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 06/05/2019
Lokal tid: 12:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Franska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 06/05/2019
Lokal tid: 12:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3)Kompletterande upplysningar:

Les dossiers sont à retirer gratuitement au SYDEC. Pour la dématérialisation des marchés publics, se connecter sur le site http://marchespublics.landespublic.org

VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Tribunal administratif de Pau
50 cours de Lyautey
Pau
64010
Frankrike
E-post: greffe.ta-pau@juradm.fr
VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Introduction d'un référé précontractuel pour manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence: pour les soumissionnaires non retenus, dans un délai de 16 jours à compter de l'envoi du courrier indiquant le rejet de leur offre.

Introduction d'un recours en contentieux dans les 2 mois qui suivent la notification de la décision attaquée.

VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
05/04/2019