Diensten - 164596-2018

17/04/2018    S74    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Bełchatów: Diensten voor speciaal personenvervoer over land

2018/S 074-164596

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w bełchatowie
ul. Czapliniecka 123
Bełchatów
97-400
Polen
Contactpersoon: Marek Lipnicki
Telefoon: +48 446358236/ +48 446358208
E-mail: z.publiczne@szpital-belchatow.pl
Fax: +48 446358208
NUTS-code: PL71

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.szpital-belchatow.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op: www.szpital-belchatow.pl
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Usługi transportu sanitarnego

Referentienummer: GZP/3800/7/2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
60130000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

1. Przedmiotem zamówienia publicznego są usługi transportu sanitarnego realizowane dla potrzeb Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie.

2. Kody i nazwy według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 60130000-8 Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

3. Opis, wielkość i zakres przedmiotu zamówienia:

1) Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 4 części (zadania):

Zadanie nr 1 - Transport sanitarny całodobowy.

Zadanie nr 2 - Transport sanitarny pacjentów Szpitala oraz w ramach POZ.

Zadanie nr 3 - Transport pacjentów objętych dializoterapią oraz zakwalifikowanych do przeszczepu.

Zadanie nr 4 - Transport krwi i materiału biologicznego.

2) Szczegółowy opis wymagań i zakres usług transportu sanitarnego w ramach poszczególnych części zamówienia (zadań) został zamieszczony w Rozdziale XVIII SIWZ.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 3 083 790.89 PLN
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zadanie nr 1 - Transport sanitarny całodobowy

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
60130000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL71
Voornaamste plaats van uitvoering:

Usługi świadczone na rzecz Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie, z lokalizacją w: ul. Czapliniecka 123, 97-400 Bełchatów.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1) Usługi transportu sanitarnego całodobowego realizowane w ramach niniejszego zadania obejmują w szczególności: a) transport na potrzeby oddziałów szpitalnych, b) transport na potrzeby nocnej i świątecznej opieki medycznej. 2) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia 1 pojazdu z kierowcą–ratownikiem, podstawiając ambulans do dyspozycji Zamawiającego 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. 3) Wymagania jakie musi spełniać środek transportu, o którym mowa w pkt 2 określa Rozdział XVIII pkt 1 SIWZ (pkt 3 opisu zamówienia dla Zadania nr 1). 4) W przypadku awarii lub innego przestoju technicznego pojazdu, o którym mowa w pkt 2, Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć i podstawić transport zastępczy spełniający wymagania, standard i wyposażenie jak ambulans przeznaczony do transportu sanitarnego opisany zgodnie z pkt 3 (pojazd zastępczy rok produkcji – nie starszy niż 2002). Pojazd zastępczy Wykonawca zobowiązany jest podstawić do dyspozycji Zamawiającego nie później niż w czasie 1 godziny od momentu zgłoszenia. Zakres podanych informacji ograniczony jest możliwościami technicznymi niniejszego formularza. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Rozdziale III i XVIII SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Warunki techniczne pojazdów zgłoszonych do realizacji usług / Weging: 25 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Czas podstawienia pojazdu zastępczego / Weging: 15 %
Prijs - Weging: 60 %
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 647 678.69 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Szacunkowa całkowita wartość podana w pkt II.2.6) dla Zadania nr 1 uwzględnia wartość zamówienia podstawowego, która wynosi 431 785,79 PLN netto oraz przewidzianą przez zamawiającego możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp (do 50 % wartości zamówienia podstawowego), tj. 215 892,90 PLN netto.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zadanie nr 2 - Transport sanitarny pacjentów Szpitala oraz w ramach POZ

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
60130000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL71
Voornaamste plaats van uitvoering:

Usługi świadczone na rzecz Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie z lokalizacją: ul. Czapliniecka 123, 97-400 Bełchatów.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1) W ramach transportu sanitarnego Wykonawca zobowiązany jest do podstawiania samochodu z kierowcą do dyspozycji Zamawiającego w każdy dzień roboczy od godziny 8:00 do godziny 18:00 z możliwością wcześniejszego rozpoczęcia pracy oraz późniejszego zakończenia pracy. 2) W razie awarii Wykonawca zapewnia możliwość zamiennego podstawienia kolejnego samochodu w ciągu 2 godzin. 3) W razie potrzeb możliwość zamówienia dodatkowego jednego lub dwóch samochodów z kierowcą. Zapotrzebowanie na dodatkowe samochody będzie zgłaszane przez Zamawiającego dzień wcześniej a w szczególnych okolicznościach w tym samym dniu z możliwością ich podstawienia w ciągu 2 godzin. 4) Podstawiane ambulanse muszą być wyposażone w: - klimatyzację w części w której przebywają pacjenci - instalację elektryczną – przedział medyczny wyposażony w przynajmniej 4 połączenia 12 V do urządzeń medycznych - nosze główne z podwoziem i pasami - materac próżniowy- krzesełko kardiologiczne - płachta ratunkowa - deska ortopedyczna ze stabilizacją i pasami - nóż do cięcia pasów bezpieczeństwa - trójkąt ostrzegawczy / oświetlenie ostrzegawcze – 2 szt. - reflektor punktowy - gaśnica - zestaw telefonów komórkowych do łączności pomiędzy Kierownikiem Zespołu transportu sanitarnego a karetkami - uchwyt do zestawów do infuzji - stacjonarny zbiornik tlenu minimum 2000 L z przepływomierzem oraz zaworem regulacyjnym i szybkozłączką do stacjonarnego zbiornika tlenu - apteczka samochodowa - 2 koce - ambu - nosze podbierakowe - miska nerkowata — basen - kosz na odpady - kosz na odpady medyczne - nieprzepuszczalne prześcieradło na nosze 5) Ambulans do transportu pacjentów (typu A2, wg PN-EN – 1789:2008), środek transport spełniający cechy techniczne i jakościowe określone w polskich normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane. 6) Rok produkcji wszystkich pojazdów nie starsze niż 2004 r.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Warunki techniczne pojazdów zgłoszonych do realizacji usług / Weging: 25 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Czas podstawienia pojazdu zastępczego / Weging: 15 %
Prijs - Weging: 60 %
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 565 951.99 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Szacunkowa całkowita wartość podana w pkt II. 2.6) dla Zadania nr 2 uwzględnia wartość zamówienia podstawowego, która wynosi 3 77 301,33 PLN netto oraz przewidzianą przez zamawiającego możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp (do 50 % wartości zamówienia podstawowego) tj. 188 650,66 PLN netto.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zadanie nr 3 - Transport pacjentów objętych dializoterapią oraz zakwalifikowanych do przeszczepu

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
60130000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL71
Voornaamste plaats van uitvoering:

Usługi świadczone na rzecz Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie z lokalizacją: ul. Czapliniecka 123, 97-400 Bełchatów.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Usługi przewożenia pacjentów przewlekle dializowanych z rejonu: Bełchatów, Zelów, Radomsko, Piotrków Trybunalski, Tomaszów Mazowiecki, Pajęczno, Szczerców, oraz środki transportu służące do tego celu powinny spełniać następujące warunki:

1) Wykonawca powinien być wyposażony w co najmniej 3 środki transportu (pojazdy spełniające wymogi karetki typu A2), w tym co najmniej 1 pojazd posiadający miejsce leżące oraz co najmniej 1 pojazd umożliwiający przewóz pacjentów na wózkach inwalidzkich (z windą transportową). 2) W razie potrzeby Wykonawca będzie świadczyć dodatkowo usługi transportu pacjenta wezwanego do przeszczepu. 3) Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć odpowiednią ilość środków transportu w związku z wymaganiami określonymi w pkt 1 i 2. Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania i w razie konieczności włączenia do realizacji usług dodatkowych pojazdów spełniających wymagania określone w punkcie 1, zgodnie z faktycznymi potrzebami Szpitala. 4) Pojazdy wykorzystywane przez Wykonawcę do realizacji usług stanowiących przedmiot zamówienia muszą posiadać fotele pokryte materiałem łatwo zmywalnym. 5) W przypadku przewożenia pacjenta w pozycji leżącej Wykonawca zapewnia dodatkową osobę do przenoszenia chorego. 6) Świadczenia muszą być dostępne całodobowo 7 dni w tygodniu. 7) Godziny i zakres realizacji poszczególnych przewozów w uzgodnieniu z Zamawiającym (Ordynator/Kierownik lub Oddziałowa Oddziału nefrologicznego i stacji dializ). 8) Pojazdy muszą być sprawne technicznie, nie starsze niż 2010 r., wszystkie wyposażone w klimatyzację oraz światła przeciwmgielne przednie. 9) Wykonawca w przypadku awarii lub innego przestoju technicznego pojazdu zobowiązany jest zabezpieczyć i podstawić transport zastępczy w trybie pilnym spełniający wymagania i standard pojazdu przeznaczonego do transportu sanitarnego, nie później jednak niż w czasie 1 godziny od momentu zgłoszenia. 10) Kierowcy środków transportu powinni posiadać zaświadczenie o przebytym kursie ratownictwa przedmedycznego. 11) W środkach transportu powinna być dwustronna łączność bezprzewodowa /radiostacja lub telefon komórkowy/. 12) Dowóz pacjenta na określone godziny musi odbywać się punktualnie, celem wyeliminowania opóźnienia rozpoczęcia zabiegów hemodializ. 13) Czas oczekiwania pacjenta na odwiezienie do domu po dializach nie powinien być dłuższy niż 0,5 godziny. 14) W przypadku niepunktualnego stawienia się przewoźnika, pacjent ma prawo przyjechać sam na koszt Wykonawcy. 15) W przypadku opóźnień związanych z transportem pacjenta dializowanego na przeszczep, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wynajmu innego środka transportu i obciążenia kosztami z tym związanymi Wykonawcę. 16) Zmniejszenie, zwiększenie lub częstotliwość wykonywania dializ u pacjentów może ulec zmianie w przypadku hospitalizacji lub okresowego leczenia w innych Ośrodkach dializoterapii oraz w przypadku zmiany ilości osób z ww. rejonów. 17) Szacunkowa miesięczna liczba pacjentów oraz ilość dializ z podziałem na poszczególne rejony wynosi: a) rejon - Bełchatów 30 pacjentów x 13 dializ = 390 b) rejon - Zelów 15 pacjentów x 13 dializ = 195 c) rejon - Radomsko 14 pacjentów x 13 dializ = 182 d) rejon - Piotrków Tryb. 18 pacjentów x 13 dializ = 234 e) rejon - Tomaszów Maz. 3 pacjentów x 13 dializ = 39 f) rejon - Pajęczno 5 pacjentów x 13 dializ = 65 g) rejon - Szczerców 14 pacjentów x 13 dializ = 182 Razem: 99 pacjentów, 1 287 dializ

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Warunki techniczne pojazdów zgłoszonych do realizacji usług / Weging: 25 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Czas podstawienia pojazdu zastępczego / Weging: 15 %
Prijs - Weging: 60 %
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 753 687.98 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Szacunkowa całkowita wartość podana w pkt II. 2.6) dla Zadania nr 3 uwzględnia wartość zamówienia podstawowego, która wynosi 1 169 125,32 PLN netto oraz przewidzianą przez zamawiającego możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp (do 50 % wartości zamówienia podstawowego) tj. 584 562,66 PLN netto.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zadanie nr 4 - Transport krwi i materiału biologicznego

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
60130000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL71
Voornaamste plaats van uitvoering:

Usługi świadczone na rzecz Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie z lokalizacją: ul. Czapliniecka 123, 97-400 Bełchatów.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1) Transport krwi i jej składników musi odbywać się w warunkach poddanych walidacji w odpowiedniej temperaturze. Do przewozu małych ilości składników można stosować przenośne lodówki zasilane z akumulatora silnikowego lub używać pojemnika transportowego z izolacją, wypełnionego wkładem chłodzącym, oraz termometrem celem kontroli temperatury podczas przewozu. Optymalna temperatura dla: koncentratu krwinek czerwonych, krew pełna – temperatura podczas transportu nie powinna przekraczać +10 0C, osocze świeżo mrożone FFP – transport w stanie zamrożenia w temperaturze co najmniej - (minus) -180C, koncentrat krwinek płytkowych – transport w pojemniku z izolacją w temperaturze od +200C do +240C. 2) Wykonawca pozostaje całodobowo w gotowości przez 7 dni w tygodniu. 3) Transport krwi z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa w Łodzi do szpitala lub z innych RCKiK na terenie kraju. 4) Przewóz próbek krwi ze szpitala do RCKiK w Łodzi. 5) Sprawna realizacja usługi transportu po zgłoszeniu telefonicznym i uzgodnieniu terminu dostawy. 6) Transport „krew na ratunek” - czas przewozu krwi nie może przekroczyć dwóch godzin od otrzymania zlecenia (pojazd uprzywilejowany - na ratunek). 7) W przypadku awarii pojazdu wykonawca zobowiązany jest do zamiennego podstawienia kolejnego samochodu maksymalnie w ciągu 2 godzin. 8) Rok produkcji wszystkich pojazdów – nie starsze niż 2010 r.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Warunki techniczne pojazdów zgłoszonych do realizacji usług / Weging: 25 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Czas podstawienia pojazdu zastępczego / Weging: 15 %
Prijs - Weging: 60 %
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 116 472.23 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Szacunkowa całkowita wartość podana w pkt II. 2.6) dla Zadania nr 4 uwzględnia wartość zamówienia podstawowego, która wynosi 77 648,16 PLN netto oraz przewidzianą przez zamawiającego możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp (do 50 % wartości zamówienia podstawowego) tj. 38 824,08 PLN netto.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Nie dotyczy! Zamawiający nie określił w tym zakresie warunków.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Nie dotyczy! Zamawiający nie określił w tym zakresie warunków.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda następujących dokumentów: 1) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; - wzór druku wykazu stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ;

2) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (wykaz pojazdów); - wzór druku wykazu stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ.

Eventuele minimumeisen:

Warunki w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej zostaną uznane za spełnione jeżeli Wykonawca wykaże, że: a. wykonał należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje należycie, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: - w przypadku oferty składanej w części dotyczącej Zadania nr 1 - co najmniej dwa zamówienia na usługi transportu związanego z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, o wartości przynajmniej jednego z tych zamówień nie mniejszej niż 125 000 PLN brutto w skali 12 miesięcy; - w przypadku oferty składanej w części dotyczącej Zadania nr 2 - co najmniej dwa zamówienia na usługi transportu związanego z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, o wartości przynajmniej jednego z tych zamówień nie mniejszej niż 125 000 PLN brutto w skali 12 miesięcy; - w przypadku oferty składanej w części dotyczącej Zadania nr 3 - co najmniej dwa zamówienia na usługi transportu pacjentów objętych dializoterapią, o wartości przynajmniej jednego z tych zamówień nie mniejszej niż 375 000 PLN brutto w skali 12 miesięcy; - w przypadku oferty składanej w części dotyczącej Zadania nr 4 - co najmniej dwa zamówienia na usługi transportu krwi, o wartości przynajmniej jednego z tych zamówień nie mniejszej niż 25 000 PLN brutto w skali 12 miesięcy; na podstawie dokumentu, o którym mowa w Rozdziale VI pkt I ppkt 3.1) SIWZ; Jeżeli wartość zostanie podana w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs PLN do tej waluty podany przez NBP na dzień opublikowania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. b. dysponuje środkami transportu spełniającymi następujące wymagania: - w przypadku oferty składanej w części dotyczącej Zadania nr 1 - co najmniej dwoma środkami transportu (ambulansami), pojazd podstawowy rok produkcji - nie starszy niż 2008, pojazd zastępczy rok produkcji - nie starszy niż 2002, spełniającymi cechy techniczne i jakościowe określone w Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane (PN-EN 1789:2008) dla środka transportu drogowego (typu B lub C), posiadającymi zezwolenie (decyzję) wydane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji na uprzywilejowanie w ruchu drogowym, a także aktualną polisę OC i NNW dla kierowcy i pasażera oraz ważny przegląd techniczny; - w przypadku oferty składanej w części dotyczącej Zadania nr 2 - co najmniej trzema środkami transportu (ambulansami), rok produkcji wszystkich pojazdów – nie starsze niż 2004, spełniającymi cechy techniczne i jakościowe określone w Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane (PN-EN 1789:2008) dla ambulansu do transportu pacjentów (typu A2), posiadającymi aktualną polisę OC i NNW dla kierowcy i pasażera oraz ważny przegląd techniczny; - w przypadku oferty składanej w części dotyczącej Zadania nr 3 - co najmniej trzema środkami transportu (ambulansami), wszystkie pojazdy rok produkcji - nie starszy niż 2010, spełniającymi wymagania dla pojazdów przeznaczonych do przewozu pacjentów objętych dializoterapią oraz zakwalifikowanych do przeszczepu (typu A2), w tym co najmniej 1 pojazd posiadający miejsce leżące i co najmniej 1 pojazd umożliwiający przewóz pacjentów na wózkach inwalidzkich (z windą transportową), posiadającymi aktualną polisę OC i NNW dla kierowcy i pasażera oraz ważny przegląd techniczny; - w przypadku oferty składanej w części dotyczącej Zadania nr 4 - co najmniej dwoma środkami transportu, spełniającymi wymagania i wyposażenia dla pojazdu przeznaczonego do przewozu krwi i jej składników w warunkach poddanych walidacji w odpowiedniej temperaturze,w tym do transportu krwi „na ratunek” (pojazd uprzywilejowany), rok produkcji wszystkich pojazdów – nie starsze niż 2010, posiadającymi aktualną polisę OC i NNW dla kierowcy i pasażera oraz ważny przegląd techniczny; na podstawie dokumentu, o którym mowa w Rozdziale VI pkt I ppkt 3.2) SIWZ.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Warunki dotyczące realizacji zamówienia publicznego oraz warunki i zakres przewidywanych zmian umowy określa wzór umowy stanowiący Załącznik nr 3 do SIWZ.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
Versnelde procedure
Motivering:

Przesłanką skrócenia ofert jest pilna potrzebna udzielenia zamówienia. Wiąże się ona z koniecznością szybkiego działania ze strony zamawiającego i brakiem możliwości zachowania podstawowych terminów przewidzianych w ustawie, w celu zabezpieczenia potrzeb szpitala wraz z upływem terminu aktualnie obowiązującej umowy. Przy czym zamawiający jest podmiotem leczniczym, a usługi transportu sanitarnego są bardzo istotne z punktu widzenia działalności szpitala jaką jest hospitalizacja pacjentów i zachowania ciągłości świadczenia usługi.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 30/04/2018
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 28/06/2018
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 30/04/2018
Plaatselijke tijd: 12:00
Plaats:

Sala Konferencyjna Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie, ul. Czapliniecka 123, 97-400 Bełchatów.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Procedura otwarcia ofert jest jawna i zostanie przeprowadzona przez Komisję Przetargową w obecności jej członków. W procedurze tej mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani, w tym przedstawiciele wykonawców, którzy złożyli ofertę.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

I. Wadium (szczegółowe wymagania dotyczące wadium określa Rozdział VIII SIWZ):

1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium.

2. Wadium wykonawcy zobowiązani są wnieść przed upływem terminu składania ofert.

3. Kwotę wadium zamawiający ustala w wysokości 20 600,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy sześćset złotych 00/100). Wysokość wadium dla poszczególnych części zamówienia (zadań) wynosi odpowiednio:

Zadanie nr 1 - 4 300,00 PLN.

Zadanie nr 2 - 3 800,00 PLN.

Zadanie nr 3 - 11 700,00 PLN.

Zadanie nr 4 - 800,00 PLN.

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w terminie składania ofert w formie przewidzianej w SIWZ.

II. Pozostałe wymagane procedurą Oświadczenia i dokumenty:

1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia określa Rozdział VI SIWZ.

Inne wymagane procedurą oświadczenia lub dokumenty - zgodnie z SIWZ.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 22457810
Fax: +48 22457800
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Departament Odwołań
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 22457810
Fax: +48 22457800
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/04/2018