Diensten - 164609-2018

17/04/2018    S74    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Denemarken-Grindsted: Diensten voor ophalen van vuilnis

2018/S 074-164609

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Billund Kommune
29189765
Jorden Rundt 1
Grindsted
7200
Denemarken
Contactpersoon: Casper Uldbjerg
E-mail: cu@tohv.dk
NUTS-code: DK032

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.billund.dk

Adres van het kopersprofiel: https://billund.dk/erhverv/udbud-og-indkoeb/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://tender.konnect.dk/invite/77
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://tender.konnect.dk/invite/77
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Milieu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Udbud af husstandsindasmling af genrugsaffald i Billund Kommune

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90511000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Indbyggere i Billund Kommune er forpligtet til at kildesortere deres genanvendelige husholdningsaffald i 2 affaldsfraktioner:

— Metal, glas og hårdt plast (MGP) og,

— Pap, papir og blødt plast (PPB).

Afhentningen af disse to fraktioner kaldes husstandsindsamling af genbrugsaffald, og det er denne ordning, som nærværende udbud vedrører.

Tilbudsgiver skal foretage tømning af Billund Kommunes eksisterende todelte 240 L beholdere og 370L og 660L én-fraktionscontainere. Affaldsbeholdere og containere er beskrevet i Kontraktbilag D – Specifikation af affaldsbeholdere/-containere.

Målet for Billund Kommune er, at tilmeldte borgere af affaldsordningen i Billund Kommune skal sikres en oplevelse af stabilitet og fleksibilitet i den serviceydelse, de tilbydes i form af indsamling af de udbudte affaldsfraktioner.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 9 600 000.00 DKK
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90511100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DK032
Voornaamste plaats van uitvoering:

Billund Kommune.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Indbyggere i Billund Kommune er forpligtet til at kildesortere deres genanvendelige husholdningsaffald i to affaldsfraktioner:

— Metal, glas og hårdt plast (MGP) og,

— Pap, papir og blødt plast (PPB).

Afhentningen af disse 2 fraktioner kaldes husstandsindsamling af genbrugsaffald, og det er denne ordning, som nærværende udbud vedrører.

Tilbudsgiver skal foretage tømning af Billund Kommunes eksisterende todelte 240 L beholdere og 370L og 660L én-fraktionscontainere. Affaldsbeholdere og containere er beskrevet i Kontraktbilag D – Specifikation af affaldsbeholdere/-containere.

Målet for Billund Kommune er, at tilmeldte borgere af affaldsordningen i Billund Kommune skal sikres en oplevelse af stabilitet og fleksibilitet i den serviceydelse, de tilbydes i form af indsamling af de udbudte affaldsfraktioner.

Billund Kommunes krav til ydelsen fremgår af Kontraktbilag A -Kravspecifikation.

Ydelsen skal leveres i henhold til Bilag 4 - Udkast til Kontrakt.

Øvrig information om udbudsmaterialet fremgår af Udbudsbetingelserne.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Kontrakten indeholder option på forlængelse af Kontrakten på to (2) gange tolv (12) måneder.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Leverandøren skal være registreret som godkendt affaldstransportør i det nationale affaldsregister ved kontraktstart.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Leverandøren skal være registreret som affaldstransportør i det nationale affaldsregister ved kontraktstart.

Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Tilbudsgiver skal sammen med tilbuddet fremsende en udfyldt udgave af Bilag 1 — Det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) jf. nedenfor. Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders kapacitet eller udgøren sammenslutning af virksomheder (konsortier) skal der afleveres flere ESPD'er, jf. udbudsbetingelsernesafsnit 2.2. ESPD'et er en egen-erklæring, der fungerer som foreløbigt bevis for, at tilbudsgiver opfylderkriterierne medhensyn til udelukkelse, egnethed og udvælgelse.

Tilbudsgiver skal udfylde følgende i ESPD'ets del II: Oplysninger om den økonomiske aktør:

— Punkt A: Oplysninger om den økonomiske aktør,

— Punkt B: Oplysninger om den økonomiske repræsentanter,

— Punkt C: Oplysninger om udnyttelse af andre enheders kapacitet.

Tilbudsgiver skal udfylde følgende i ESPD'ets del III: Udelukkelsesgrunde, hvor tilbudsgiver skal bekræfte, at tilbudsgiver ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135, stk. 1-3 og § 136:

— Punkt A: Grunde vedr. straffedomme,

— Punkt B: Grunde vedr. betaling af skatter og afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger,

— Punkt C: Grunde, der vedrører insolvens, interessekonflikter eller forsømmelse i forbindelse med udøvelsenaf erhvervet”.

Tilbudsgiver skal under ESPD'ets del III, punkt C bekræfte, at denne ikke er omfattet af følgende frivillige udelukkelsesgrunde, jf. udbudslovens § 137:

— Nr. 1: ordregiveren kan påvise, at tilbudsgiveren eller tilbudsgiveren har tilsides at gældende forpligtelserinden for det miljø-, social- eller arbejdsretlige område i henhold til EU-retten, national lovgivning, kollektive aftaler eller de miljø-, social- eller arbejdsretlige forpligtelser, der er afledt af konventionerne, der er nævnt i bilag X til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26.2.2014 om offentlige udbud ogom ophævelse af direktiv 2004/18/EF (EU-Tidende 2014, nr. L 94, side 65), eller er omfattet af retsakter, dervedtages af Europa-Kommissionen i medfør af direktivets artikel 57, stk. 4, jf. artikel 88,

— Nr. 2: tilbudsgiveren eller tilbudsgiveren er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling, hvis dennes aktiver administreres af en kurator eller af retten, hvis denne er under tvangsakkord, hvis dennes erhvervsvirksomhed er blevet indstillet eller denne befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning, hvor tilbudsgiveren eller tilbudsgiveren er hjemhørende,

— Nr. 3: ordregiveren kan påvise, at tilbudsgiveren eller tilbudsgiveren i forbindelse med udøvelsen af sit erhverv har begået alvorlige forsømmelser, der sår tvivl om tilbudsgiverens eller tilbudsgiverens integritet,

— Nr. 4: ordregiveren har tilstrækkelige plausible indikationer til at konkludere, at tilbudsgiveren eller tilbudsgiveren har indgået en aftale med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrence fordrejning,

— Nr. 5: ordregiveren kan påvise, at tilbudsgiveren eller tilbudsgiveren væsentligt har misligholdt en tidligere offentlig kontrakt, kontrakt med en forsyningsvirksomhed eller koncessionskontrakt og misligholdelsen harmedført den pågældende kontrakts ophævelse eller en lignende sanktion,

— Nr. 6: ordregiveren kan påvise, at tilbudsgiveren eller tilbudsgiveren uretmæssigt har forsøgt at påvirke ordregiverens beslutningsproces, hvis tilbudsgiveren eller tilbudsgiveren har fået fortrolige oplysninger, der kan give dem uretmæssige fordele i forbindelse med udbudsproceduren, eller såfremt tilbudsgiveren eller tilbudsgiveren groft uagtsomt har givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger vedrørende udelukkelse, vurdering af minimumskravene til egnethed, udvælgelse eller tildeling af kontrakt.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Oplysning om tilbudsgiver egenkapital for de seneste 3 års regnskabsår.

Oplysning om tilbudsgivers soliditetsgrad for de seneste 3 års regnskabsår.

Egenkapitalen skal af hensyn til ligebehandling af alle ansøgere opgøres efter en ensartet metode. Egenkapitalen skal således beregnes og oplyses efter metoden angivet i Årsregnskabslovens § 31 (LBK nr. 1580 af 10.12.2015) for regnskabsperioder med start 1.1.2016 eller senere:

”§ 31. Ledelsens forslag til beslutning om anvendelse af virksomhedens overskud eller dækning af underskud skal placeres i tilknytning til resultatopgørelsen. Ledelsens forslag til udbytte skal fremgå som en særlig post i egenkapitalen under »Overført overskud eller underskud« [...]”.

Såfremt ansøger ikke har anvendt denne metode i de seneste 3 regnskabsår, skal der foretages en omregning efter ovenstående anvisning. Omregningen skal kunne attesteres behørigt af virksomhedens revisor.

Soliditetsgraden skal beregnes som Soliditetsgrad = Egenkapital / Aktiver i alt * 100.

Eventuele minimumeisen:

Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver har haft en egenkapital i hvert af de seneste tre (3) regnskabsår på mindst 5 000 000 DKK.

Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver har haft en soliditetsgrad i hvert af de seneste tre (3) regnskabsår på mindst 20%.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

En oplistning af de op til seks (6) referencer, som tilbudsgiver finder mest sammenlignelig med nærværende udbud og som enten leveres eller er udført inden for de seneste tre (3) år regnet fra datoen for tilbudsfristens udløb.

Tilbudsgiver bedes beskrive opgaven/opgaverne med fokus på de elementer, som tilbudsgiver mener gør referencen sammenlignelig med den udbudte kontrakt. Ved sammenlignelig reference forstår Billund Kommune en reference som vedrører hustandsindsamling af affald fra affaldsbeholdere for en offentlig myndighed eller offentligt ejet selskab som er sammenlignelig med den ydelse, der er beskrevet i Udbudsbetingelsernes afsnit 1.6. Der kan desuden i beskrivelsen oplyses den/de periode(r), hvor opgaven har været udført (start- og slutdatoer).

- Beløb: Opgavens/opgavernes værdi i DKK, dvs. det beløb som kunden har betalt for at få udført opgaven/opgaverne,

- Dato: Dato for opstart (startdato) samt dato for færdiggørelsen (slutdato) af den seneste opgave, der er anført under ”Beskrivelse”,

- Modtagere: Kundenavn inkl. kontaktperson og telefonnummer på denne.

Tilbudsgiver trykker på ”+” for at få mulighed for at udfylde flere referencer.

Tilbudsgiver har mulighed for at vedlægge supplement til besvarelsen, der ikke kan indeholdes i ESPD’et, f.eks. i form af billeder og illustrationer mv., jf. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens svar på: http://bedreudbud.dk/spoerg-eksperterne

Eventuele minimumeisen:

Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver beskriver mindst en (1) sammenlignelig reference udført indenfor de sidste tre (3) år.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Udførsel af ydelsen er reguleret af Bilag 4 - Udkast til Kontrakt.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 18/05/2018
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Deens
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 9 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 18/05/2018
Plaatselijke tijd: 12:00
Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Der er ikke offentlig adgang til åbning af tilbud.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:

Elektronisk gennemførelse af udbuddet:

Udbuddet gennemføres i det elektroniske System TenderKONNECT.

Det samlede udbudsmateriale er tilgængeligt for interesserede tilbudsgivere via linket:

https://tender.konnect.dk/invite/77

Al kommunikation mellem Tilbudsgiver og Billund Kommune skal ske gennem Systemet, som ligeledes skal benyttes i forbindelse med aflevering af tilbuddet.

Billund Kommune vil således se bort fra spørgsmål og tilbud, der er modtaget uden for Systemet.

For at få adgang til Systemet, skal Tilbudsgiver oprette sig som bruger. Det er vederlagsfrit at benytte TenderKONNECT.

For at få adgang til materialet skal linket jf. ovenfor benyttes, hvorefter der klikkes på ”Se materiale”.

Udbudsmaterialet ligger under ”Udbudsdokumenter”. I ”Notifikationer og beskeder” er alle Billund Kommunes fællesbeskeder og Tilbudsgivers egne beskeder placeret.

Det er beskrevet i Udbudsbetingelsernes punkt 1.9.1, hvorledes spørgsmål stilles i Systemet og i punkt 2.4 hvorledes tilbuddet afleveres i Systemet.

Billund Kommune har desuden mulighed for at indhente oplysninger fra specifikke Tilbudsgivere ved at sende beskeder i Systemet, som Tilbudsgiver kan svare på.

Tilbudsgiver har alene mulighed for på eget initiativ at kontakte Billund Kommune gennem egentlige spørgsmål.

Tekniske spørgsmål omkring brugen af TenderKONNECT skal stilles til supporten: support@konnect.dk eller +45 78 75 01 03.

Spørgsmål til udbuddet:

Tilbudsgiver opfordres til at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder afklaret ved at stille spørgsmål til udbuddet.

Alle spørgsmål skal stilles i TenderKONNECT ved at klikke på ikonet ”+” under ”Spørgsmål”.

Herefter udfyldes dialogboksen med henvisning og spørgsmålet. Ved at klikke på ”Send” fremsendes spørgsmålet til Billund Kommune.

Billund Kommune besvarer spørgsmål ved at uploade spørgsmål/svar-dokumentet under ”Dokumenter”.

Det er Tilbudsgivers eget ansvar at holde sig ajour med materialet i systemet.

I henhold til tidsplanen i punkt 1.7 vil spørgsmål modtaget inden spørgefristen den 4.5.2018 blive besvaret af Billund Kommune, hvorimod spørgsmål modtaget efter spørgefristens udløb, alene vil blive besvaret, såfremt spørgsmålets karakter ikke gør det uforholdsmæssigt byrdefuldt for Billund Kommune at besvare spørgsmålet inden svarfristen.

Spørgsmål modtaget senere end den 11.5.2018 vil som udgangspunkt ikke blive besvaret.

Verificering af oplysninger i ESPD:

Tilbudsgiver, Andre Enheder og Sammenslutninger skal på Billund Kommunes opfordring fremlægge dokumentation i henhold til udbudslovens §§ 144 og 152 for de oplysninger, som er afgivet i Bilag 1 – Det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) i forbindelse med prækvalifikationen. I pkt. 2.3.1, 2.3.2 og 2.3.3 beskrives det, hvorledes denne dokumentation skal fremlægges.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Denemarken
Telefoon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadres: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Finder ikke anvendelse
Finder ikke anvendelse
Denemarken
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Følgende formulering indskrives i afsnittet:

Lov om Klagenævnet for Udbud (Lov nr. 492 af 12.5.2010 som ændret ved lov nr. 1556 af 21.12.2010, lov nr. 618 af 14.6.2011, lov nr. 1231 af 18.12.2012, lov nr. 511 af 27.5.2013) med efterfølgende ændringer jf. lov nr. 1564 af 15.12.2015 (udbudsloven) fastsætter følgende klagefrister for EU-udbud, som ordregiver henholder sig til:

1) en virksomheds klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller denne lovs § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen,

2) Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

2.1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2.2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

2.3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4;

2.4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Denemarken
Telefoon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadres: http://www.kfst.dk

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/04/2018