Diensten - 164611-2018

17/04/2018    S74    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Bulgarije-Varna: Installeren van verkeerslichten

2018/S 074-164611

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Obshtina Varna
000093442
bul. „General Kolev“ No. 92, et. 5
Varna
9000
Bulgarije
Contactpersoon: Mariela Cherkezova
Telefoon: +359 820830/+359 820837
E-mail: op@varna.bg
Fax: +359 52820846
NUTS-code: BG331

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.varna.bg

Adres van het kopersprofiel: http://it.varna.bg:4481/ZopView.aspx?DosieID=671

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://it.varna.bg:4481/ZopView.aspx?DosieID=671
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Изграждане, основен ремонт и реконструкция на светофарни уредби на територията на община Варна.

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45316212
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

1. Изграждане, основен ремонт и реконструкция на светофарни уредби на територията на община Варна;

2. Доставка и влагане на необходимите материали и продукти в съответствие на наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти.

3. Извършване на необходимите изпитвания и лабораторни изследвания.

4. Отстраняване на проявени дефекти през гаранционните срокове, определени с договора за възлагане на обществената поръчка.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1 500 000.00 BGN
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45233150
34996100
34970000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG331
Voornaamste plaats van uitvoering:

На територията на Община Варна.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Изпълнението включва следните дейности, които са свързани с изграждане, реконструкция или основен ремонт на обекта и представляват условие, следствие или допълнение към тях:Изпълнение на СМР съгласно инвестициония проект и предвидените с Количествено- стойностната сметка СМР; Изпълнение на Непредвидени работи; Доставка и влагане в строителството, реконструкцията на необходимите и съответстващи на инвестиционния проект строителни продукти; Производство и/или доставка на детайли/елементи, съоръжения и материали и влагането им в Строежа; Уведомяване на Възложителя за възникналата необходимост от допълнително проектиране; Извършване на необходимите изпитвания и лабораторни изследвания; Съставяне на строителни книжа и изготвяне на екзекутивната документация на Строежа; Участие в процедурата по въвеждане на Строежа в експлоатация; Отстраняване на недостатъците, установени при предаването на Строежа и въвеждането му в експлоатация; Отстраняване на проявени дефекти през гаранционните срокове, определени с договора за възлагане на обществената поръчка в съответствие с офертата.

Количество и обем — Обхватът, основните параметри и условията, при които ще се изпълняват дейностите, включени в обхвата на обществената поръчка ще се определят при всяко конкретно възлагане — вътрешно конкурентен избор по реда на чл. 82, ал. 4 от ЗОП. Приблизителни количества на база изпълнявани обекти през 2016 г. и 2017 г., както и ориентировъчни, прогнозни количества, за период следващи 12 месеца, както следва:10 броя обекти са изпълнени за 2016 г. и 2017 г, които са ново изградени светофарни уредби. 3 броя обекти са заложени в бюджета за 2018 г. на Община Варна, които са предвидени за ново изграждане. Забележка: Посочените дейности са осреднени и са изготвени на база изпълнени идентични дейности през 2016 г. и 2017 г. и на база инвестиционните намерения на Възложителя за следващите 12 месеца. В тази връзка предоставените данни могат да послужат на участниците в настоящата процедура единствено като ориентировъчни и по никакъв начин не обвързват община Варна с осигуряването им.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 500 000.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Участникът трябва да има регистрация в Централния професионален регистър на строителя: „Втора група: „строежи от транспортната инфраструктура“ — строежи от „трета и четвърта категория“, съгласно изискванията на ЗКС и ЗУТ, ако участника в процедурата е чуждестранно ФЛ или ЮЛ следва да има регистрация в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени или на друга държава — страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

* Мотиви: Това изискване е наложено от вида на работите, които се налага да се извършват: Предвид това е необходимо потенциалните изпълнители — строители да имат регистрация в КСБ за изпълнение на строежи от съответната категория съгласно Наредба № 1 за номенклатурата на видовете строежи.

Участникът попълва (декларира) в част ІV., буква „А“, точка 1 от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) тези изисквания.

В случаите на чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП се представя: копие на Удостоверение за вписване в ЦПРС към Строителната камара — „Втора група: „строежи от транспортната инфраструктура“ — строежи от „трета и четвърта категория“. В случай, че участникът е чуждестранно лице той може да представи валиден еквивалентен документ или декларация или удостоверение, издадени от компетентен орган на държава — членка на Европейския съюз, или на друга държава — страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, доказващи вписването на участника в съответен регистър на тази държава;

*Чуждестранните лица следва да представят съответното удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя за съответната категория на етап подобряване на офертата по чл. 82, ал. 2 от ЗОП.

В случай, че участникът участва като обединение/ консорциум, такава регистрация трябва да има всеки член на обединението/консорциума, който ще извършва строителни дейности.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Участникът следва да притежава валидна застраховка „Професионална застраховка в строителството“ по смисъла на чл. 171 от ЗУТ, съгласно НАРЕДБА за условията и реда за задължително застраховане в строителството, или съответен валиден аналогичен документ за чуждестранните участници.

Участникът попълва (декларира) в част ІV., буква „Б“, точка 5 от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) тези изисквания.

В случаите на чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП се представя: копие на валидна застраховка „Професионална застраховка в строителството“ по смисъла на чл. 171 от ЗУТ, съгласно НАРЕДБА за условията и реда за задължително застраховане в строителството, или съответен валиден аналогичен документ за чуждестранните участници.

Забележка.

В случай, че участникът участва като обединение/ консорциум, такава застраховка трябва да има всеки член на обединението/консорциума, който ще извършва строителство.

Когато по основателна причина участникът не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.

Eventuele minimumeisen:

Участникът следва да притежава валидна застраховка „Професионална застраховка в строителството“ по смисъла на чл. 171 от ЗУТ, съгласно НАРЕДБА за условията и реда за задължително застраховане в строителството, или съответен валиден аналогичен документ за чуждестранните участници.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1. Участникът следва да докаже, че има опит в изпълнение на строителство с предмет и обем идентично или сходно с предмета на обществената поръчка, изпълнено през последните пет години, считано от датата на подаване на офертата.

Участникът следва да предостави (декларира) в част ІV., буква „В“, буква 1а от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) тези изисквания.

В случаите на чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП се представя: списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания;

2. Участникът да разполага с следния минимален брой и вид инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката

Участникът попълва (декларира) в поле 9 от раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: Критерии за подбор от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП.

В случаите на чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП се представя: списък на техническите средства и съоръжения необходими за изпълнение на поръчката;

3. Участникът следва да разполага с екип който да организира и изпълнява дейностите, предмет на обществената поръчка.

Участникът следва да попълва (декларира) в част ІV., буква „В“, точка 6 от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) тези изисквания), в който подробно описва данните за образованието за всяко лице от изискуемия ръководен и изпълнителски персонал, така че да се удостовери съответствие с минимално поставените изисквания за професионална компетентност.

В случаите на чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП се представя: — Списък на техническите лица, които ще отговарят за изпълнението на поръчката, в който е посочен професионалната компетентност на лицата съобразно минималните изисквания на Възложителя.

4. Участникът да има въведена система за управление на качеството БДС EN ISO 9001:2008/ISO 9001:2015 (или еквивалентна) с обхват, включващ изграждане и/или поддръжка на светофарни уредби.

Забележка: Съгласно чл. 64, ал. 6 от ЗОП се дава възможност за представяне и на други доказателства за еквивалентни мерки за управление на качеството.

Участникът следва да предостави (декларира) в част ІV., буква „Г“ от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) изискванията по т. 4.

В случаите на чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП се представя: Сертификат на участника за въведена система за управление на качеството БДС EN ISO 9001-2008 (или еквивалентна) с обхват, включващ изграждане и/или поддръжка на светофарни уредби, издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато участникът не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини.

Eventuele minimumeisen:

1. Участникът следва да докаже, че има опит в изпълнение на строителство с предмет и обем идентично или сходно с предмета на обществената поръчка, изпълнено през последните пет години, считано от датата на подаване на офертата.

Забележка: Идентично или сходно с предмета и обема на поръчката изпълнено строителство се счита изграждане и/или основен ремонт, и/или реконструкция на светофарни уредби.

*Мотиви: Това изискване е наложено от вида на работите, които се налага да се извършват на обектите на обществената поръчка, които са от голямо обществено значение. Необходимо е участника да притежава опит за изпълнение на специфични обекти, които съответстват на предмета и обема на настоящата обществената поръчка.

2. Участникът да разполага със следния минимален брой и вид инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката, както следва:

— автокран — 1 бр.,

— автовишка — 1 бр. и,

— електрогенератор — 1 бр.

3. Участникът следва да разполага с екип който да организира и изпълнява дейностите, предмет на обществената поръчка. Екипът следва да е съставен минимум от:

— 1/един/ инженер — висше образование, с образователно- квалификационна степен „магистър“ или еквивалент, специалност пътно строителство или електротехника или еквивалент,

— 1/един/ Ръководител на строителния обект — средно образование или еквивалент със специалност електротехника или еквивалент.

4. Участникът да има въведена система за управление на качеството БДС EN ISO 9001:2008/ISO 9001:2015 (или еквивалентна) с обхват, включващ изграждане и/или поддръжка на светофарни уредби.

Забележка: Съгласно чл. 64, ал. 6 от ЗОП се дава възможност за представяне и на други доказателства за еквивалентни мерки за управление на качеството.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

При изготвяне на „Техническото предложение за изпълнение на поръчката“, участниците следва да предложат: Да декларира, че ще изпълнява предмета на обществената поръчка съобразно техническата спецификация.; Гаранционните срокове на извършените работи; Строително технологична програма за изпълнение на дейностите; Мерки за осигуряване на качество при изпълнение на строителството; План за осигуряване на гаранционната поддръжка и устойчивост на изпълнените дейности; Да декларира, че са се запознали на място със съществуващата система за регулиране и управление на движението на гр. Варна, както и със системата за видео-трафик преброяване.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 21/05/2018
Plaatselijke tijd: 17:30
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 5 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 22/05/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

В сградата на Общинско предприятие „Инвестиционна политика“ — при община Варна, на адрес: гр. Варна, бул.„Ген. Колев“ № 92, ет. 5.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация.

++Внасянето на комплекта офертни документи се извършва в деловодството на Общинско предприятие „Инвестиционна политика“ — при община Варна, на адрес: гр. Варна, бул. „Ген. Колев“ № 92, ет. 5.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:

Прогнозният срок за публикуване на следващо обявление е след приключване рамковото споразумение, което се сключва за срок на изпълнение до 4 години, считано от датата на подписване на споразумението, а именно приблизително 9.2021 г.

VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

1.Участниците в процедурата следва да отговарят на изискванията на чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3, т. 4, т. 5, т. 6 и т. 7 от ЗОП и чл. 55, ал. 1 от ЗОП.

2. Специфични национални основания за изключване, които следва да се декларират в Част III. „Основания за изключване“, раздел „Г“ от ЕЕДОП: Участникът, следва да декларира липсата или наличието на влязла в сила присъда за престъпление по чл. 194—208, чл. 213а—217, чл. 219—252 или чл. 254а—260 от НК.; Участникът, не следва да е свързано лице с други участници в настоящата процедура, съгласно чл. 101, ал. 11 от ЗОП.; За участникът не следва да e установено с влязло в сила наказателно постановление, или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен; За участникът не следва да са налице обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.; Д. Участникът следва да отговоря на изискванията на чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици

3. Гаранциите за изпълнение на настоящата обществена поръчка се представят в една от следните форми: 1. парична сума или 2. банкова гаранция или 3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Изпълнителят избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Гаранцията по т. 1 или т. 2 може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице — гарант. Изпълнителят избира сам формата на гаранцията за изпълнение. При подписване на рамково споразумение, потенциалните изпълнители не внасят гаранция за изпълнение. Гаранция за изпълнение се представя преди подписването на всеки конкретен договор от изпълнителя, определен за изпълнител по рамковото споразумение ред.На основание чл. 111, ал. 2 от ЗОП, Възложителят определя гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 % от стойността на договора, която следва да се внесе от спечелилия участник по сметка на Възложителя или да се представи банкова гаранция или да се представи застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя преди подписването на договора. Внасянето на гаранцията за изпълнение под формата на парична сума се извършва с платежно нареждане по IBAN: BG 63CECB97903324129200 BIC: CECBBGSF на Общинско предприятие „Инвестиционна политика“ — Община Варна в „Централна кооперативна банка“ АД — гр. Варна. Гаранцията за изпълнението на договора се освобождава в едномесечен срок след приключване на договора.

4. критерий за възлагане на откритата процедура за сключване на рамково споразумение: Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа критерия за възлагане най-ниска цена: Максимални единични цени за посочени от възложителя видове работи — 40 %; Максимални единични цени за материали — 30 %; Максимални единични цени за механизация — 25 %; Компонененти на ценообразуването — 5 %

5. Въз основа на потребностите на община Варна и в рамките на определената сума за съответните услуги, предмет на настоящата поръчка през бюджетна година, възложителят изпраща покана за сключване договори по обществена поръчка всеки за срок до 12 месеца, като прилага условията на рамковото споразумение. Възложителят изпраща изрична покана по реда на чл. 82, ал. 2 от ЗОП до изпълнителя по рамково

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgarije
Telefoon: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Internetadres: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

В 10-дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл. 197, ал. 1, т.

1 от ЗОП.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/04/2018