Diensten - 164644-2018

17/04/2018    S74    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Gdynia: Toezicht op bouwwerkzaamheden

2018/S 074-164644

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Gmina Miasta Gdyni
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
Gdynia
81-382
Polen
Contactpersoon: Beata Brzostowska
Telefoon: +48 586682300
E-mail: wydz.budynkow@gdynia.pl
Fax: +48 586682302
NUTS-code: PL633

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.gdynia.pl

Adres van het kopersprofiel: http://gdynia.pl/bip/profil-nabywcy-2,6437

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://gdynia.pl/bip/uslugi,6435
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Urząd Miasta Gdyni - Wydział Budynków - pok. 204
ul. 10 Lutego 24
Gdynia
81-364
Polen
Contactpersoon: Beata Brzostowska
Telefoon: +48 586682300
E-mail: wydz.budynkow@gdynia.pl
Fax: +48 586682302
NUTS-code: PL633

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.gdynia.pl

Adres van het kopersprofiel: http://gdynia.pl/bip/profil-nabywcy-2,6437

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad rozbudową i przebudową dwóch placówek oświatowych zlokalizowanych w Gdyni

Referentienummer: MBI.271.15.2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71247000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

1 Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji i rękojmi wykonania robót budowlanych dotyczących dwóch zadań, w podziale na dwie części opisane poniżej. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert na więcej niż jedną część zamówienia.

1.1 Część I obejmuje:

1.1.1 rozbudowę i przebudowę placówki oświatowej przy ul. Morskiej 79 w Gdyni – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 wraz z infrastrukturą techniczną i dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz obowiązujących przepisów, w tym bezpieczeństwa pożarowego – Zadanie nr 1

1.2 Część II obejmuje:

1.2.1 rozbudowę i przebudowę placówki oświatowej przy ul. Sambora 48 w Gdyni - Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych wraz z infrastrukturą techniczną i dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz obowiązujących przepisów, w tym bezpieczeństwa pożarowego – Zadanie nr 3.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Część I

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71247000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL633
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Przedmiot zamówienia dla części I obejmuje usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie 60 miesięcznej gwarancji i rękojmi wykonania robót budowlanych w ramach projektu „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni – budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie” dla placówki oświatowej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 ul. Morska 79 w Gdyni.

2. Roboty budowlane podlegające nadzorowi, realizowane przez Wykonawcę dla budynku CKZiU Nr 1 będą realizowane na podstawie pozwolenia na budowę, zaświadczenia o przyjęciu zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych zgodnie z opracowaną przez Wykonawcę i zatwierdzoną dokumentacją projektową, wcześniej uzgodnioną z Zamawiającym, której rezultatem będzie rozbudowa i przebudowa placówki oświatowej wraz ze wszystkimi robotami niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na użytkowanie w imieniu Zamawiającego oraz przekazanie inwestycji do eksploatacji.

Roboty budowlane obejmują m.in:

a) Przebudowa budynku głównego: ­dobudowa do budynku głównego dźwigu osobowego dla osób niepełnosprawnych, ­przystosowanie istniejącego obiektu dla osób niepełnosprawnych, ­dostosowanie przebudowanego obiektu do obowiązujących przepisów p.poż, ­przebudowę instalacji teletechnicznej, elektrycznej i sanitarnej w zakresie wynikającym z planowanego zakresu przebudowy obiektu

b) Budowa nowych warsztatów: ­ Budowa nowego obiektu, jako budynku czterokondygnacyjnego, mieszczącego pracownie zawodowe wraz z zapleczem, przystosowanego konstrukcyjnie do przenoszenia obciążeń od maszyn i innego wyposażenia, oraz pomieszczenia pomocnicze i techniczne, węzły sanitarne dla osób niepełnosprawnych, wyposażonego w dźwig osobowy dla osób niepełnosprawnych, połączonego funkcjonalnie z istniejącym budynkiem warsztatów, z instalacjami wewnętrznymi i osprzętem

c) Przebudowa budynku istniejących warsztatów: ­przystosowanie istniejącego obiektu dla osób niepełnosprawnych, ­ dostosowanie przebudowanego obiektu do obowiązujących przepisów p.poż, ­przebudowa pomieszczeń tj. warsztaty, pracownie zgodnie z docelowym programem funkcjonalnym, oraz przebudowa z uwagi na połączenie z budynkiem nowych warsztatów,

d) Instalacje uzbrojenia zewnętrznego oraz zagospodarowanie terenu wraz z drogą pożarową, placem manewrowym do nauki jazdy.

3 Zakres i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części I zawiera:

3.1 Opis przedmiotu zamówienia Nadzoru (OPZ Nadzoru), stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ, w tym m.in. wzór Umowy z Wykonawcą,

3.2 wzór Umowy Nadzoru stanowiący Załącznik nr 11 do SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia / Weging: 40 %
Prijs - Weging: 60 %
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 10/07/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project: RPPM.04.01.00-22-0001/16-01 „Rozwoju szkolnictwa zawodowego w Gdyni –budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie”
II.2.14)Nadere inlichtingen

Wstępnie określa się termin pełnienia Nadzoru nad realizacją robót budowlanych do dnia 10.7.2020 r. oraz w okresie 60 miesięcznej gwarancji i rękojmi rozpoczynającej swój bieg od dnia dokonania odbioru końcowego robót budowlanych od Wykonawcy przez Zamawiającego wraz z Nadzorem do dnia w którym upłynie okres gwarancji lub rękojmi udzielonej przez WYK. lub do dnia odbioru usunięcia wad i usterek.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Część II

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71247000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL633
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Przedmiot zamówienia dla części II obejmuje usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie 60 miesięcznej gwarancji i rękojmi wykonania robót budowlanych w ramach projektu „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni – budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie” dla placówki oświatowej Zespołu Szkół Chłodniczych i Elektronicznych, ul. Sambora 48 w Gdyni.

2. Roboty budowlane realizowane przez Wykonawcę dla budynku ZSChiE będą realizowane na podstawie na podstawie pozwolenia na budowę, zaświadczenia o przyjęciu zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych zgodnie z opracowaną przez Wykonawcę i zatwierdzoną dokumentacją projektową, wcześniej uzgodnioną z Zamawiającym, której rezultatem będzie rozbudowa i przebudowa placówki oświatowej wraz ze wszystkimi robotami niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na użytkowanie w imieniu Zamawiającego oraz przekazanie inwestycji do eksploatacji.

Roboty budowlane obejmują m.in:

a) budowę dodatkowego skrzydła budynku, mieszczącego 6 pracowni zawodowych wraz z zapleczem oraz pomieszczeniami pomocniczymi i technicznymi, sanitariatami, dźwigiem osobowym dla osób niepełnosprawnych obsługujących wszystkie kondygnacje nowego i istniejącego skrzydła budynku wraz z instalacjami wewnętrznymi i osprzętem

b) przystosowanie istniejącego obiektu dla osób niepełnosprawnych

c) dostosowanie rozbudowanego i przebudowanego obiektu do obowiązujących przepisów p.poż

d) przebudowę istniejących instalacji w budynku głównym w zakresie wynikającym z planowanego zakresu rozbudowy i przebudowy obiektu

e) wykonanie docelowego ukształtowania terenu i infrastruktury towarzyszącej.

3. Zakres i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części II zawiera:

3.1 Opis przedmiotu zamówienia Nadzoru (OPZ Nadzoru), stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ, w tym m.in. wzór Umowy z Wykonawcą,

3.2 wzór Umowy Nadzoru stanowiący Załącznik nr 11 do SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia / Weging: 40 %
Prijs - Weging: 60 %
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 03/09/2019
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project: RPPM.04.01.00-22-0001/16-01 „Rozwoju szkolnictwa zawodowego w Gdyni –budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie”
II.2.14)Nadere inlichtingen

Wstępnie określa się termin pełnienia Nadzoru nad realizacją robót budowlanych do dnia 3.9.2019 r. oraz w okresie 60 miesięcznej gwarancji i rękojmi rozpoczynającej swój bieg od dnia dokonania odbioru końcowego robót budowlanych od Wykonawcy przez Zamawiającego wraz z Nadzorem do dnia w którym upłynie okres gwarancji lub rękojmi udzielonej przez WYK. lub do dnia odbioru usunięcia wad i usterek.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1. Zamawiający uzna za spełnione warunki, o których mowa w ust. 7.1 SIWZ, jeżeli Wykonawca wykaże,że dysponuje odpowiednią zdolnością ekonomiczną i finansową, Nadzór powinien wykazać że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia:

1.1 w przypadku złożenia przez Nadzór oferty na część I zamówienia, Nadzór powinien wykazać że posiada ubezpieczenie na kwotę nie niższą niż 100 000 PLN,

1.2 w przypadku złożenia przez Nadzór oferty na część II zamówienia, Nadzór powinien wykazać że posiada ubezpieczenie na kwotę nie niższą niż 70 000 PLN,

1.3 w przypadku złożenia przez Nadzór oferty na część I oraz część II zamówienia, Nadzór powinien wykazać że posiada ubezpieczenie na kwotę nie niższą niż 170 000 PLN,

2. W przypadku, gdy Nadzór złoży ofertę na więcej niż jedną część, a jednocześnie nie wykaże spełnienia warunku w sposób wystarczający do uznania jego spełnienia dla wszystkich części o które się ubiega tj. z oświadczeń i dokumentów wynika mniejsza kwota niż wymagana zgodnie z pkt 1.3, Zamawiający uzna warunek za spełniony w częściach wedle kolejności numeracji części – najpierw w częściach oznaczonych mniejszą liczbą. W pozostałych częściach Nadzór zostanie wykluczony.

3. Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązany będzie złożyć Nadzór , którego oferta zostanie najwyżej oceniona, lub Wykonawców Nadzoru, których Zamawiający wezwie do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz nie zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia, w przypadkach, o których mowa w art. 26 ust. 2f ustawy Pzp:

3.1 dokument potwierdzający, że Nadzór jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego, zgodnie z pkt 1.1 lub 1.2 lub 1.3.

Szczegółowe informacje dotyczące pkt 1 i 2 znajdują się w pkt 7.3.2 SIWZ natomiast pkt 3 znajdują się w pkt 8.2.3 SIWZ.

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do SIWZ można uzyskać na stronie Zamawiającego http://gdynia.pl/bip/uslugi,6435.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1. Zamawiający uzna za spełnione warunki, o których mowa w ust. 7.1 SIWZ, jeżeli Nadzór wykaże że dysponuje odpowiednią min. zdolnością tech. lub zawodową - odpowiednio dla danej części zamówienia lub w odniesieniu do sumy poszczególnych części zamówienia o jakie ubiega się Nadzór tj.:

1.1 wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, usługę pełnienia nadzoru nad realizacją roboty bud. dot. budynku zaliczonego do kategorii IX, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII zgodnie z zał. do ustawy Prawo bud., powinien wykazać że wykonał usługi nadzoru obejmujące budowę lub przebudowę budynków o określonych parametrach wskazanych w ppkt. 7.3.1.1.1 lub 7.3.1.1.2 lub 7.3.1.1.3 SIWZ;

1.2 dysponuje osobami, które skieruje do wykonywania zam., wpisanymi na listę członków właściwej Izby Samorządu Zawodowego potwierdzonym aktualnym zaśw. z określonym w niej terminem ważności zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa oraz posiadającą co najmniej 3 lata dośw. w zakresie pełnienia samodzielnych funkcji tech. w budownictwie posiadającymi upr. bud. do kierowania robotami bud. w specjalnościach i o określonym dośw. wskazanych w ppkt 7.3.1.2.1 lub 7.3.1.2.2 lub 7.3.1.2.3 SIWZ.

1.2.1 Zamawiający wymaga dysponowania odrębną osobą dla każdej specjalności oraz części zam., a także w przypadku, gdy jedna osoba posiada uprawnienia w dwóch lub więcej specjalnościach.

1.2.2 Uprawnienia o których mowa powyżej, powinny być zgodne z ustawą Prawo bud. (Dz.U.2017 poz. 1332 t.j.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.9.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.2014 poz. 1278). Zamawiający dopuszcza kwalifikacje, upr. bud.lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia sam. funkcji tech. w bud., nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów jak również zdobyte w innych państwach na zasadach określonych w przepisach odrębnych, tj. art. 12a ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2017 poz. 1332 t.j.) z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 15.1.2016 r. (Dz.U. z 2016 poz. 65 j.t.) o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE, które zachowują ważność i spełniają warunki określone przez Zamawiającego w niniejszym SIWZ.

2. W przypadku, gdy Nadzór złoży ofertę na więcej niż jedną część, a jednocześnie nie wykaże spełnienia warunku w sposób wystarczający do uznania jego spełnienia dla wszystkich części o które się ubiega tj. z oświadczeń i dokumentów wynika mniejsza liczba usług niż wymagana zgodnie z ppkt 7.3.1.1.3 SIWZ lub wynika mniejsza liczba osób o odpowiednich kwalifikacjach niż wymagana zgodnie z ppkt 7.3.1.2.3 SIWZ, Zamawiający uzna warunek za spełniony w częściach wedle kolejności numeracji części – najpierw w częściach oznaczonych mniejszą liczbą. W pozostałej części Nadzór zostanie wykluczony.

3. Ośw. i dok., jakie zobowiązany będzie złożyć Nadzór , którego oferta zostanie najwyżej oceniona, lub wyk. Nadzoru, których Zamawiający wezwie do złożenia wszystkich lub niektórych ośw. lub dok. potwierdzających,że spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz nie zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia, w przypadkach, o których mowa w art. 26 ust. 2f ustawy Pzp:

3.1. wykaz usług odpowiadający warunkowi w Sekcji III.1.3) pkt 1.1

3.2. wykaz osób odpowiadający warunkowi w Sekcji III.1.3) pkt 1.2

Szczegółowe informacje dotyczące pkt 1 i 2 znajdują się w pkt 7.3.1 SIWZ natomiast pkt 3 znajdują się w pkt 8.2.1 oraz 8.2.2 SIWZ.

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do SIWZ można uzyskać na stronie Zamawiającego http://gdynia.pl/bip/uslugi,6435.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Zgodnie ze wzorem Umowy stanowiącym Załącznik nr 11 do SIWZ.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 24/05/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 22/07/2018
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 24/05/2018
Plaatselijke tijd: 10:30
Plaats:

Urząd Miasta Gdyni, Wydział Budynków, ul. 10 Lutego 24 w pok. 202, 81-364 Gdynia.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. Zamawiający żąda od Nadzoru wniesienia wadium w wysokości:

1.1 w przypadku oferty na część I w wysokości 4 500,00 PLN;

1.2 w przypadku oferty na część II w wysokości 2 500,00 PLN;

1.3 w przypadku oferty na część I oraz część II w wysokości 7 000,00 PLN;

2. O udzielenie zam. mogą ubiegać się Wyk. Nadzoru, którzy:

2.1. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonom. i finansowej; zdolności tech. lub zawodowej;

2.2. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust.1 ustawy Pzp, jak też na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp

3. Wykaz oświadczeń lub dok. jakie ma dostarczyć Nadzór w celu potwierdzenia, że spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania

3.1. dokumenty dołączane do oferty:

3.1.1. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia JEDZ sporządzony zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5.1.2016 r. ustanawiającym standardowy formularz JEDZ (Dz. Urz. UE nr L 3 z 6.1.2016, str. 16). JEDZ wypełniony przez Zamawiającego w zakresie części I stanowi zał.nr 3 do SIWZ. Elektroniczne narzędzie do wypełnienia JEDZ jest dostępne pod adresem: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl, dotyczący:

3.1.1.1.Wyk. Nadzoru (w przypadku Wyk. Nadzoru wspólnie ubiegających się o udzielenie zam. - każdego z nich) w zakresie braku podstaw do wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu (część II, III w zakresie odpowiednim do przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1 i 8) ustawy Pzp, część IV – tylko w zakresie sekcji alfa, część VI).

3.1.1.2.podmiotów, na których zasoby Wyk. Nadzoru powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w zakresie braku podstaw wykluczenia i spełniania warunku odnoszącego się do udostępnianego zasobu (odpowiednio część II, część III w zakresie odpowiednim do przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1 i 8) ustawy Pzp, część IV – tylko w zakresie sekcji alfa, część VI).

3.1.2.Zobowiązanie do oddania do dyspozycji zasobów – jeżeli Wyk. Nadzoru w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp. Wymagania co do treści dokumentów zawiera ust. 7.4 SIWZ.

4. Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązany będzie złożyć Nadzór, którego oferta zostanie najwyżej oceniona lub Wyk. Nadzoru , których Zamawiający wezwie do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dok.potwierdzających, że spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz nie zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia, w przypadkach, o których mowa w art. 26 ust. 2f ustawy Pzp:

4.1. zaśw. właściwego urzędu skarbowego potwierdzające, że Nadzór nie zalega z opłacaniem podatków

4.2. zaśw. ZUS lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Nadzór nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne

4.3. ośw. Nadzoru, że nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lokalnych

4.4. ośw. Nadzoru o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ost. decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne

4.5. inf. z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt.13-14 ustawy Pzp dla każdej z osób dla której inf. jest składana

4.6. inf. z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt.21 ustawy Pzp - jeżeli dotyczy

4.7. ośw. Nadzoru o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne

4.8. odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej

5. Ośw. o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego inf. z otwarcia ofert na str. internetowej.

Szczegółowe informacje dot. pkt. 1 zawiera Rozdział 12 SIWZ, pkt 4.1-4.8 i pkt 5 zawiera ust. 8.2 SIWZ.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internetadres: www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internetadres: www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/04/2018