Diensten - 164648-2018

17/04/2018    S74    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Gdynia: Diensten voor ophalen van vuilnis

2018/S 074-164648

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Gdyni
011263946-00242
ul. M. Curie-Skłodowskiej 19
Gdynia
81-231
Polen
Contactpersoon: Eliza Piętka
Telefoon: +48 586908749
E-mail: gdynia@amw.com.pl
Fax: +48 586908701
NUTS-code: PL63

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.amw.com.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.amw.com.pl
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Nationaal of federaal agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: zarządzanie mieniem Skarbu Państwa

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

„Wywóz odpadów komunalnych i dzierżawa pojemników na odpady w miejscowościach Pruszcz Gdański, Słupsk, Gdynia, Siemirowice i Hel”

Referentienummer: OG-ZP.7720.10.2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90511000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

1. Przedmiotem zamówienia jest wywóz – odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych i dzierżawa pojemników na odpady w miejscowościach Pruszcz Gdański, Słupsk, Gdynia, Siemirowice i Hel

2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Przedmiot zamówienia został podzielony na 5 części:

Część I – Pruszcz Gdański;

Część II – Słupsk;

Część III – Gdynia;

Część IV – Siemirowice;

Część V – Hel.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Część I – Pruszcz Gdański

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90511000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL63
Voornaamste plaats van uitvoering:

Pruszcz Gdański

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych stałych dla części Część I – Pruszcz Gdański. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/07/2018
Einde: 30/06/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości.

Część I – 100,00 PLN (słownie: sto złotych 00/100).

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Część II – Słupsk

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90511000
34928480
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL63
Voornaamste plaats van uitvoering:

Słupsk.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych stałych oraz dzierżawa pojemników na odpady – dla Część II – Słupsk. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/07/2018
Einde: 30/06/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości.

Część II – 200,00 PLN (słownie: dwieście złotych 00/100).

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Część III – Gdynia

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90511000
34928480
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL63
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gdynia.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych stałych dla część III – Gdynia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/07/2018
Einde: 30/06/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości.

Część III – 300,00 PLN (słownie: trzysta złotych 00/100).

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Część IV – Siemirowice

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90511000
34928480
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL63
Voornaamste plaats van uitvoering:

Siemirowice.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dzierżawa pojemników na odpady dla części IV – Siemirowice Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/07/2018
Einde: 30/06/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości.

Część IV – 250,00 PLN (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100).

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Część V – Hel

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90511000
34928480
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL63
Voornaamste plaats van uitvoering:

Hel.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dzierżawa pojemników na odpady dla części V – Hel. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/07/2018
Einde: 30/06/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości.

Część V – 90,00 PLN (słownie: dwieście złotych 00/100).

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Warunki udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b dotyczące:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

a) Wykonawca musi wykazać, że posiada wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzonego przez Prezydenta/Burmistrza Miasta/Gminy właściwego ze względu na położenie nieruchomości zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1289).

b) aktualne zezwolenie obejmujące prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2018 poz. 21) lub równoważne, w tym wydane na podstawie wcześniejszych przepisów w zakresie obejmującym minimum przedmiot zamówienia.

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie;

c) zdolności technicznej lub zawodowej.

Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie;

Podstawy wykluczenia wykonawcy z postępowania.

1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w okolicznościach wskazanych w art. 24 ust. 1 ustawy.

2. Wstępnym potwierdzeniem braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu będzie złożone wraz z ofertą oświadczenie w formie „JEDZ” (załącznik nr 5 do SIWZ), w części III „Podstawy wykluczenia”.

3. Zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy, Zamawiający dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w SIWZ, nie podlega wykluczeniu z postępowania.

4. Wstępnym potwierdzeniem spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie złożone wraz z Formularzem oferty oświadczenie w formie JEDZ (załącznik nr 5 do SIWZ), w części IV: „Kryteria kwalifikacji”:

— sekcji A: „Kompetencje”, pkt 1.

Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.

Część A - oświadczenia składane wraz z ofertą.

1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

2. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć, aktualne na dzień składania ofert, oświadczenie w formie „JEDZ”, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do SIWZ:

1) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, JEDZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia;

2) Zamawiający nie wymaga przedstawienia JEDZ dotyczącego podwykonawców;

3) przy wypełnianiu JEDZ Wykonawca może skorzystać z instrukcji jego wypełniania zamieszczonej przez Urząd Zamówień Publicznych na stronie internetowej www.uzp.gov.pl pod adresem:

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja.pdf

3. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej www.amw.com.pl informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.

Ciąg dalszy III.1.2.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Ciąg dalszy sekcji III.1.1.

Część B - oświadczenia i dokumenty składane na żądanie Zamawiającego.

4. Zamawiający - przed wyborem najkorzystniejszej oferty - wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących oświadczeń i dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia z postępowania (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nw. oświadczenia i dokumenty składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie):

1) w odniesieniu do okoliczności określonych w art. 24 ust. 1 ustawy:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy - wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ;

c) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ.

2) Na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt 1 ustawy:

a) wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzonego przez Prezydenta/Burmistrza Miasta/Gminy właściwego ze względu na położenie nieruchomości zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1289).

b) aktualne zezwolenie obejmujące prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2018 poz. 21) lub równoważne, w tym wydane na podstawie wcześniejszych przepisów w zakresie obejmującym minimum przedmiot zamówienia.

3) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 1 lit. a składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

Ciąg dalszy sekcja IV.3.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Istotne postanowienia umowy określające szczegółowe warunki, na których Zamawiający zawrze umowę stanowią załącznik nr 4 do SIWZ.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
Versnelde procedure
Motivering:

Na podstawie art. 43 ust. 2b pkt. 2 Zamawiający skraca termin składania ofert ponieważ zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 07/05/2018
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 07/05/2018
Plaatselijke tijd: 12:30
Plaats:

Agencji Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Gdyni, ul. M. Curie-Skłodowskiej 19, pok. nr 318.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Ciąg dalszy sekcji III.1.2.

4) jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt. 2a, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

5) w przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu;

6) Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w ust. 3 pkt 1 lit. a, składa dokument, o którym mowa w ust. 3 pkt. 4 lit. a, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument musi być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

5. Inne dokumenty:

1) w przypadku, gdy ofertę w imieniu Wykonawcy podpisuje(ą) osoba(y) inna(e) niż upoważniona(e) do reprezentowania Wykonawcy, do oferty należy załączyć dokument lub dokumenty, z którego(ych) będzie wynikać zakres umocowania.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587701
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internetadres: https://www.uzp.gov.pl/krajowa-izba-odwolawcza

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Internetadres: https://www.uzp.gov.pl/krajowa-izba-odwolawcza

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/04/2018