Diensten - 164719-2018

17/04/2018    S74    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-Cardiff: Gebouwen met bijzondere historische of architectonische waarde

2018/S 074-164719

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Welsh Government
Corporate Procurement Services, Cathays Park
Cardiff
CF10 3NQ
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 3000628803
E-mail: CPSProcurementAdvice@wales.gsi.gov.uk
NUTS-code: UKL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://wales.gov.uk/?skip=1&lang=en

Adres van het kopersprofiel: http://www.sell2wales.gov.wales/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA0007

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.etenderwales.bravosolution.co.uk
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: www.etenderwales.bravosolution.co.uk
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Condition Surveys of Listed Buildings

Referentienummer: C211/2017/2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45212350
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

To undertake surveys of listed buildings in the 22 Wales local authorities.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 250 000.00 GBP
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
73110000
45212350
92522000
92522200
71315400
71631300
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Wales.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The Welsh Government on behalf of the Welsh Ministers (the client) wish to let a contract to commission a 5 years programme of inspections across Wales by local planning authority area of the condition of all listed buildings and conservation areas in Wales. This information will inform the provision of a web facility to be publicly accessible, with a link to Cadw’s website and provision of key headline items on Cadw’s website, which can provide information on the condition of the listed building stock and conservation areas.

A supplier awareness session is planned to give potential bidders the opportunity to learn more about this opportunity and ask questions about the delivery of the service. The event will be held at Cadw HQ in Nantgarw on 1.5.2018 @ 2:00 pm. There will also be a demonstration of the e tender portal.

To confirm your attendance please email.

Julie.Osmond@gov.wales

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 250 000.00 GBP
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

There is an option to extend for up to a maximum of an additional 24 months, subject to annual review.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

As stated in the ITT.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 23/05/2018
Plaatselijke tijd: 14:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels, Welsh
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 24/05/2018
Plaatselijke tijd: 12:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

E-Tender information:

https://etenderwales.bravosolution.co.uk

— The first person from your organisation to use the Platform will be required to register on behalf of the organisation,

— registration involves accepting a User Agreement, and providing basic information about your Organisation and about the user performing the registration,

— the user who performs the Registration becomes the super user for the organisation,

— on registering on the platform the super user will select a username and will receive a password,

— the password will be sent by e-mail to the email address that was specified in the user details section of the registration page,

— in order to log-in to the platform please enter your username and password,

— note: if you forget your password then visit the homepage and click “Forgot your password?”,

— registration should only be performed once for each organisation,

— If you think that someone in your organisation may have already registered on this platform then you must not register again,

— please contact the person who registered (i.e. the super user) in order to arrange access to the platform,

— contact the Helpdesk immediately if you are unable to contact the super user (for example if they have left your organisation),

— note: if your organisation is already registered on the platform then you must not make any additional registration. Please contact the Helpdesk to gain access to the platform,

— tenders must be uploaded to the Bravo Solution portal by 2:00 pm.

How to find the ITT:

— once logged in you must click on “ITT’s Open to all Suppliers”,

— the etender references for this contract are: Project_38644 and ITT_67231,

— click on the title to access summary details of the contract. If you are still interested in submitting a tender, click the “Express an Interest button”. This will move the ITT from the “Open to all Suppliers” area to the “My ITT’s” on the home page,

— you will then see the full details of the ITT in the qualification and technical envelopes along with any relevant documents in the “Attachments” area,

— should you have any questions on the ITT, please use the “Messages” area to contact the buyer directly – Please do not contact the named person at the top of this notice.

Note: The authority is using eTender Wales to carry out this procurement process. To obtain further information record your interest on Sell2Wales at http://www.sell2wales.gov.wales/search/search_switch.aspx?ID=72608

Under the terms of this contract the successful supplier(s) will be required to deliver community benefits in support of the authority’s economic and social objectives. Accordingly, contract performance conditions may relate in particular to social and environmental considerations. The community Benefits included in this contract are:

The approach.

The client has decided to take a non core approach to community benefits, this means that the community benefits proposal that you return as part of this tender process will not be evaluated and scored.

The priorities to address.

The community benefits policy has key strategic priority areas that align with the Welsh Government Programme for Government commitments. The policy priority areas that the client want you to focus on in your community benefits proposal are:

— training and recruitment opportunities for the economically inactive /disadvantaged groups, including Worklessness (Welsh Government Lift Programme), and /or graduates, under graduates placements and /or trainees, and /or apprenticeships etc.

Bidders should consider opportunities for recruiting and training the above groups as part of the workforce delivering this contract /agreement.

— Promotion of environmental benefits,

— Contributions to education, numeracy, literacy and STEM subjects (Science, Technology, Engineering and Maths subjects).

(WA Ref:72608)

The buyer considers that this contract is suitable for consortia.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Welsh Government
Corporate Procurement Services, Cathays Park
Cardiff
CF10 3NQ
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 3000628803

Internetadres: http://wales.gov.uk/?skip=1&lang=en

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/04/2018