Diensten - 164726-2020

07/04/2020    S69

România-Bucureşti: Servicii de curăţenie

2020/S 069-164726

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Inspectoratul de Stat în Construcții – ISC
Număr naţional de înregistrare: 14234699
Adresă: Str. Constantin F. Robescu nr. 23
Localitate: Bucureşti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 030217
Țară: România
Persoană de contact: Elena Ionescu
E-mail: achizitii@isc.gov.ro
Telefon: +40 213181700 / 213181717
Fax: +40 213181717
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.isc.gov.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.4)Tipul autorității contractante
Organism de drept public
I.5)Activitate principală
Locuințe și facilități pentru comunitate

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Acordul-cadru – 24 de luni servicii de curățenie și colectare selectivă a deșeurilor (inclusiv materialele aferente)

Număr de referinţă: 14234699_2019_PAAPD1066048
II.1.2)Cod CPV principal
90910000 Servicii de curăţenie
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Achiziționarea de servicii de curățenie (inclusiv produsele de curăţenie) și colectare selectivă a deşeurilor (inclusiv elaborarea planului de măsuri privind colectarea selectivă), în conformitate cu prevederile Legii nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a deşeurilor în instituţiile publice, pentru sediile Inspectoratului de Stat în Construcţii, pe o perioadă de 24 de luni, aşa cum sunt ele prezentate în Anexa nr. 1 din caietul de sarcini (sedii ISC/IRC/IJC și alocare personal). Termenul-limita pana la care se pot solicita clarificari la documentatia de atribuire: cu 20 de zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire pana in a 11-a zi inainte de termenul-limita stabilit pentru depunerea ofertelor in anuntul de participare.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)
Valoare fără TVA: 4 110 186.84 RON
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
90500000 Servicii privind deşeurile menajere şi deşeurile
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO ROMANIA
Locul principal de executare:

Sediul central al ISC, cat si sediile IRC/IJC.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Valoarea maxima estimată a AC 24 de luni = 4 793 620,80 RON fără TVA cuprinde:

(a) serv. pt. o suprafata max. de 29 087,36 m2 (Anexa nr. 1 din caietul de sarcini), pentru 1 016 salariați: [(29 087,36 m2 x 6 RON/m2/lună) + (1 016 salariați x 17 RON/tarif pe salariat/lună)] x 24 de luni = 4 603 107,84 RON fara TVA;

(b) serv. în val. max. de 190 512,96 RON fără TVA, pentru o suprafață maxima de 7 938,04 m2 (Anexa nr. 2 din caietul de sarcini), astfel: 7 938,04 m2 x 6,00 RON/m2 fără TVA x 4/semestre = 190 512,96 RON fără TVA.

Val. min. estimată AC 24 luni = 3 832 104,48 RON fără TVA cuprinde:

(a) serv. pt. o suprafață min. de 23 197,83 m2 (Anexa nr. 1 din caietul de sarcini), pt. 738 salariați: [(23 197,83 m2 x 6 RON/m2/lună) + (738 salariați x 17 RON/tarif pe salariat/lună)] x 24 de luni = 3 641 591,52 RON fără TVA;

(b) serv. în val. max. de 190 512,96 RON fără TVA, pt. o suprafață max. de 7 938,04 m2 (Anexa nr. 2 din caietul de sarcini), astfel: 7 938,04 m2 x 6,00 RON/m2 fără TVA x 4/semestre = 190 512,96 RON fără TVA.

Val. celui mai mare CS 12 luni = 2 396 810,40 RON fără TVA cuprinde:

(a) serv. pt. o suprafață max. de 29 087,36 m2 (Anexa nr. 1 din caietul de sarcini), pt. 1 016 salariați: [(29 087,36 m2 x 6 RON/m2/lună) + (1 016 salariați x 17 RON/tarif pe salariat/lună)] x 12 luni = 2 301 553,92 RON;

(b) serv. in val. max. de 190 512,96 RON fără TVA pt. o suprafață max. de 7 938,04 m2 (Anexa nr. 2 din caietul de sarcini), astfel: 7 938,04 m2 x 6,00 RON/m2 fără TVA x 2/semestre = 95 256,48 RON fără TVA.

Val. celui mai mic CS sase luni = 958 026,12 RON fără TVA cuprinde:

(a) serv. pt. o suprafață min. de 23 197,83 m2 (Anexa nr. 1 din caietul de sarcini), pt. 738 salariați, astfel: [(23 197,83 m2 x 6 RON/m2/lună) + (738 salariați x 17 RON/tarif pe salariat/lună)] x 6 luni = 910 397,88 RON fără TVA;

(b) serv. în val. max. de 47 628,24 RON fără TVA pt. o suprafață max. de 7 938,04 m2 (Anexa nr. 2 din caietul de sarcini), astfel: 7 938,04 m2 x 6,00 RON/m2 fără TVA x 1/semestru = 47 628,24 RON fără TVA.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnica. Frecvența prestării serviciilor la punctele de lucru, mai mult decât minimul obligatoriu de cel puțin o dată pe lună (pentru locațiile din Anexa nr. 5 a caietului de sarcini), pentru unul sau mai multe sedii / Pondere: 10
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnica. Numărul de ore (minimum patru ore) ofertat pentru cel de-al doilea angajat (pentru unul sau mai multe sedii), necesar pentru efectuarea curăţeniei la sediile ISC, cu o suprafață mai mare de 750 mp, respectiv IJC Iasi, IJC Brasov, IJC Dolj, IJC Prahova, IJC Constanta, IJC Galati. Se va acorda punctaj ofertei care va conține ore suplimentare față de cele patru ore minime obligatorii pentru unul sau mai multe sedii / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 80
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2019/S 081-193629
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 20
Titlu:

Contract subsecvent nr. 3 la acordul-cadru servicii de curățenie și colectare selectivă a deșeurilor nr. 62/28.6.2019

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
02/03/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Fabi Total Grup S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 15556234
Adresă: Str. Berceni nr. 104 H, sector 4
Localitate: București
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 041919
Țară: România
E-mail: office@fabiclean.ro
Telefon: +40 723242172
Fax: +40 213195483
Adresă internet: www.fabiclean.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 4 112 610.59 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 1 510 607.40 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 62
Titlu:

Acord-cadru servicii de curățenie și colectare selectivă a deșeurilor

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
28/06/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Fabi Total Grup S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 15556234
Adresă: Str. Berceni nr. 104 H, sector 4
Localitate: București
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 041919
Țară: România
E-mail: office@fabiclean.ro
Telefon: +40 723242172
Fax: +40 213195483
Adresă internet: www.fabiclean.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 4 112 610.59 RON
Oferta cea mai scăzută: 4 112 610.59 RON / Cea mai ridicată ofertă: 4 112 610.59 RON luată în considerare
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 67
Titlu:

Contract subsecvent nr. 1 la acordul-cadru servicii de curățenie și colectare selectivă a deșeurilor nr. 62/28.6.2019

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
01/07/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Fabi Total Grup S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 15556234
Adresă: Str. Berceni nr. 104 H, sector 4
Localitate: București
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 041919
Țară: România
E-mail: office@fabiclean.ro
Telefon: +40 723242172
Fax: +40 213195483
Adresă internet: www.fabiclean.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 4 112 610.59 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 827 059.60 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 155
Titlu:

Contract subsecvent nr. 2 la acordul-cadru servicii de curățenie și colectare selectivă a deșeurilor nr. 62/28.6.2019

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
31/12/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Fabi Total Grup S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 15556234
Adresă: Str. Berceni nr. 104 H, sector 4
Localitate: București
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 041919
Țară: România
E-mail: office@fabiclean.ro
Telefon: +40 723242172
Fax: +40 213195483
Adresă internet: www.fabiclean.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 4 112 610.59 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 1 772 519.84 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: www.cnsc.ro
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Direcția juridică și resurse umane
Adresă: Str. Constantin F. Robescu nr. 23
Localitate: București
Cod poștal: 030217
Țară: România
E-mail: isc@isc.gov.ro
Telefon: +40 213181713
Fax: +40 213181719
Adresă internet: www.isc.gov.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
03/04/2020