Diensten - 164849-2018

17/04/2018    S74    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Italië-Udine: Drankenautomaat

2018/S 074-164849

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Egas
Via Pozzuolo 330
Udine
33100
Italië
E-mail: segreteria@egas.sanita.fvg.it
NUTS-code: ITH4

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://eappalti.regione.fvg.it

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://eappalti.regione.fvg.it
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eappalti.regione.fvg.it
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

ID16SER024 — Gara a procedura aperta ai sensi dell’art.60 D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento in concessione del servizio di ristoro a mezzo distributori automatici

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
42968100
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

ID16SER024 — Gara a procedura aperta ai sensi dell’art.60 D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento in concessione del servizio di ristoro a mezzo distributori automatici.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 23 471 095.20 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Multilotto

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42968100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITH4
Voornaamste plaats van uitvoering:

Aziende del SSR FVG.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

L'appalto è suddiviso in 8 lotti per il dettaglio vedasi Disciplinare di gara.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 23 471 095.20 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

20 409 648,00 EUR + (3 061 447,20 EUR per opzioni contrattuali).

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Determinazione dirigenziale di indizione n. 437 del 7.4.2018.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, con il quale la ditta attesta di non incorrere in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall'articolo stesso, né in altre situazioni che, ai sensi della vigente normativa, costituiscono cause ostative per la partecipazione alla gara e/o per la stipulazione del contratto in caso di aggiudicazione nonché di essere iscritta nel registro della CCIAA, ove previsto (o in un registro delle ditte o analoghi registri professionali per gli Stati esteri, ecc.), specificando il luogo e il numero di iscrizione al registro delle imprese e che a carico della ditta non vi sono dichiarazione di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, né vi è in corso, a carico di essa, un procedimento per la dichiarazione di una ditali situazioni.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Si rimanda al Disciplinare di gara.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Si rimanda al Disciplinare di gara.

Eventuele minimumeisen:

Si rimanda al Disciplinare di gara.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 07/06/2018
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Italiaans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 08/06/2018
Plaatselijke tijd: 09:30
Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Attenzione: la seduta pubblica si svolgerà in modalità telematica, secondo le disposizioni contenute nel Disciplinare di gara.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:

Le imprese dovranno, preventivamente e obbligatoriamente, effettuare la registrazione al portale https://eappalti.regione.fvg.it come previsto dal Disciplinare. In caso necessità per l'utilizzo del portale riferirsi ai contatti indicati nell'apposita sezione del portale https://eappalti.regione.fvg.it. Per partecipare alla gara le imprese dovranno possedere la dotazione tecnica indicata nella sezione relativa ai requisiti minimi di sistema del portale https://eappalti.regione.fvg.it. La documentazione dovrà essere sottoscritta (se richiesto) con certificato di firma digitale valido, come da Disciplinare.

Per il resto si rinvia al Disciplinare.

Ai sensi dell‘art. 31 del D.Lgs. 50/2016, il responsabile unico per il procedimento è la dott.ssa Martina Fichera.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
T.A.R. FVG
Piazza Unità d'Italia 7
Trieste
34121
Italië
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Entro 30 giorni.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/04/2018