Diensten - 164851-2018

17/04/2018    S74    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Hongarije-Boedapest: Technische ontwerpdiensten

2018/S 074-164851

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
NIF Zrt.
AK15388
Váci út 45.
Budapest
1134
Hongarije
Contactpersoon: Közbeszerzési osztály
Telefoon: +36 18025769
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax: +36 14368560
NUTS-code: HU110

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.nif.hu

Adres van het kopersprofiel: http://www.nif.hu

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.dropbox.com/sh/9ek6qhhchrfk5im/AADzsMdkC1dcW3v7m9Rfh70Za?dl=0
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
InTender Consulting Kft.
Bécsi út 63. 1. emelet
Budapest
1036
Hongarije
Contactpersoon: Dr. Pongor Dániel
Telefoon: +36 705054734
E-mail: kozbeszerzes@intender.hu
Fax: +36 13968979
NUTS-code: HU110

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.nif.hu

Adres van het kopersprofiel: http://www.nif.hu

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het volgende adres:
InTender Consulting Kft.
Bécsi út 63. 1. emelet
Budapest
1036
Hongarije
Contactpersoon: Dr. Pongor Dániel
Telefoon: +36 705054734
E-mail: kozbeszerzes@intender.hu
Fax: +36 13968979
NUTS-code: HU110

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.nif.hu

Adres van het kopersprofiel: http://www.nif.hu

I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: közlekedési infrastruktúra fejlesztése

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

M49 gyorsforgalmi út „M3 autópálya-Mátészalka-országhatár közötti kapcsolat fejl. előkészítése, M3 autópálya-Ököritófülpös közötti szakaszra von. eng. és részl. hatálybalépéssel kiviteli terv készítése

Referentienummer: PST kód: A049.01.01
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71320000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

M49 gyorsforgalmi út „M3 autópálya - Mátészalka - országhatár közötti kapcsolat fejlesztésének előkészítése, M3 autópálya - Ököritófülpös közötti szakaszra vonatkozóan engedélyezési és részleges hatálybalépéssel kiviteli terv készítése” (PST kód: A049.01.01).

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1.00 HUF
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71240000
71335000
71356400
90712500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU110
Voornaamste plaats van uitvoering:

1134 Budapest, Váci út 45.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

M49 gyorsforgalmi út „M3 autópálya - Mátészalka - országhatár közötti kapcsolat fejlesztésének előkészítése, M3 autópálya - Ököritófülpös közötti szakaszra vonatkozóan engedélyezési és részleges hatálybalépéssel kiviteli terv készítése” (PST kód: A049.01.01).

Műszaki tartalom:

1. Tervezési osztály: K.II.A.

2. Tervezési sebesség: v=110 km/h

3. Keresztmetszeti kialakítás:

— korona szélesség: 20 méter,

— forgalmi sávok száma: 2x2 fizikai elválasztású,

— forgalmi sáv szélessége: 3,5 méter,

— középső elválasztó sáv szélessége: 3,0 méter,

— padkaszélesség: 1,5 méter,

— burkolat szélessége: 2x8 méter.

4. Hossz: 25+670 km egybefüggő

5. Csomópontok:

— 0+000 km sz. M3-M49 forgalmi csomópont,

— 1+635 km sz. Jármi csomópont,

— 7+450 km sz. Mátészalkai csomópont,

— 12+600 km sz. távlati Mátészalkai csomópont,

— 17+063 km sz. Győrteleki csomópont.

6. Pihenőhelyek:

— 12+600 km sz. kétoldali komplex pihenőhely,

— 25+000 km sz. távlati kétoldali egyszerű pihenőhely.

7. További feladatok:

— Őr bekötés: környezetvédelmi engedély megszerzése, 2x1 sávos út engedélyezési és kiviteli tervének elkészítése, 3 km,

— Győrtelek bekötés: a 491-es sz. útig, 2x1 sávos út engedélyezési és kiviteli terv készítése, 4 km,

— 25+670 km sz. Porcsalmánál: a 49-M49 közötti 2x1 sávos út visszakötésének engedélyezési és kiviteli terv készítése, 4 km.

A tervezési feladat során figyelemmel kell lenni arra, hogy az elrendelés szerinti csökkentett keresztmetszet ellenére távlatban biztosítani kell a szabványos autópálya keresztmetszet kialakítását. Ezért a műtárgyak, az egyéb vízépítési műtárgyak és vízelvezetési megoldások, valamint a kisajátítás ezt az elképzelést vegye figyelembe.

Tervező köteles továbbá a Tervezési feladat kivitelezésére irányuló közbeszerzési eljárásban való együttműködésre a Ptk. 6:251. § (3) bekezdésére tekintettel.

A feladat részletes ismertetését az ajánlatkérési dokumentáció tartalmazza.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: AF III.1.3 M/2.1. szerinti szakember az előírt minimális alk. időn felüli, gyorsforgalmi út tervezése területén szerzett projektvezetői többlettapasztalata hónapban meghatározva (max.36 hónap) / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: AF III.1.3 M/2.2. szerinti szakember az előírt minimális alk. időn felüli, közúti közlek. létesít. kapcsolódó környezetvédelmi szakértői többlettapasztalata hónapban meghatározva (max. 36 hónap) / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: AF III.1.3 M/2.3. szerinti tervező szakember az előírt minimális alk. időn felüli, közúti hídszerkezeti tervezési szakterületen szerzett tervezői többlettapasztalata hónapban meghatározva (max.36 hó) / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: AF III.1.3 M/2.4. szerinti tervező szakember az előírt minimális alkalmassági időn felüli, gyorsforgalmi út tervezése területén szerzett többlettapasztalata hónapban meghatározva (max. 36 hónap) / Weging: 10
Prijs - Weging: 50
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1.00 HUF
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 20
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Részajánlattétel nem lehetséges műszaki tartalom és beszerzés komplex jellege miatt. A tervfázisok egymásra épülnek, esetl. szétbontás hibás, hiányos teljesítés esetén ellehetetlenítené felelősségi illetékesség megállapítását.Egyes tervfázisok egységes tervezési feladatként történő kiírása költség-hatékonysági szempontból indokolt,mert így nem kell az egyes terv.fel-t egymástól függetlenül többször elvégezni.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Az eljárásban nem lehet AT,AV,és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazd.szerep., aki a Kbt.62.§(1)-(2) bek. hatálya alá tartozik (figyelemmel a Kbt.62.§(3)és(5) bek.eire és a Kbt.63.§(3) bek.ére is). A Kbt.74.§(1) bek.e értelmében az AKnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ATt, AVt v. az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki v. amely részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

Előzetes igazolási mód: Az ATnek (közös ATk esetében külön-külön) a 321/2015.(X.30.)Korm.rendelete (Továbbiakban:Kr.) 1.§(1) bek.e értelmében az egységes európai közbeszerzési dokumentum (Továbbiakban:EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt.62.§(1)-(2) bek.einek hatálya alá. A Kr.15.§(2) bek.e értelmében azon AVk tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ATnek a Kbt.67.§(4) bek.e szerinti nyilatkozatot kell benyújtania.

Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához:AK a Kbt.69.§(4)-(7) bek.ében foglaltak értelemszerű alkalmazásával az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően, észszerű határidő tűzésével-hívja fel az értékelési szempontokra tekintettel a legkedvezőbb ATt azon dokumentumok benyújtására, amelyek igazolják, hogy AT nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá. A Kr.8.és10.§-a szerint kell ATnek igazolnia, ill AKnek ellenőriznie, hogy AT nem tartozik a Kbt.62.§(1)-(2) bek.ének hatálya alá (figyelemmel Kr.14.és16.§-aira is.)Az igazolások nem kérhetők, ha AK a Kbt.69.§(11) bek.ében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér az érintett rendelkezésekben nem említett, a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz, és a gazd.szerep. ezek elérhetőségét az EEKD-ban megjelölte. A Kr.15.§(1)bek.e értelmében AT az alkalmasság igazolásában résztvevő AV v. más szervezet vonatkozásában csak az EEKDt köteles benyújtani a kizáró okok fenn nem állásának tekintetében. A Kr.13.§-a alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében AT az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet (valamennyi részét képező melléklettel együtt) és a kérelem beérkezéséről szóló elektr. cégbírósági igazolást. Amennyiben nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás,úgy az erre vonatkozó nemleges nyilatkozat is csatolandó.A kizáró okokra és az alk.köv.re vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, ill adat tartalma valós.AK-ellenkező bizonyításig-az adat valóságtartalmát AT erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. AK a Kr.12.§ és 13.§ előírásait irányadónak tekinti.

Szakmai és cégnyilv.okba történő bejegyzésre vonatkozó előírások:A Kbt.65.§(1)bek. c)pontja alapján AK előírja az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői v. mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés követelményét,ill a nem Magyaro-n letelepedett gazd.szerep.k esetén a letelepedés szerinti ország nyilv.ában szereplés v. a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal v. szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét, amelyet az AK ellenőriz a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzéki bejegyzésében.

322/2015.(X.30.)Korm.rendelet 8.§(2)bek.e alapján az AK előírja, hogy a nem Magyaro-n letelepedett gazd.szerep.nek - v. az általa az adott tervezési v. mérnöki munka elvégzésére foglalkoztatott szakembernek - nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői v. mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében. A Kbt.65.§(1)bek. c) pontja szerinti követelmény igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az adott szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilv.ban szereplés, szervezeti tagság v. engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll. A csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (1)-(2) bek., valamint a Kr. 1. § (1) bek. szerint az EEKD benyújtásával előzetesen az ajánlatában igazolnia kell, hogy az alkalmassági feltételnek megfelel. Ajánlatkérő az EEKD kitöltésével történő előzetes igazolás során elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében. Közös ajánlattevők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében nem kéri részletes információk megadását.

A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján felhívott ajánlattevők az alkalmasságukat az alábbiak szerint kötelesek igazolni:

P/1. Ajánlattevőnek a Kr. 19. § (1) bek. c) pontja alapján csatolnia kell a felhívás feladását megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évből a közbeszerzés tárgyából (gyorsforgalmi út tervezése) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevételről szóló egyszerű nyilatkozatát eredeti vagy másolati példányban, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg működését, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Ha az ajánlattevő olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő vagy részvételre jelentkező kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. (Kr. 19. § (3) bek.).

A Kbt. 65. § (6)-(8), (11) bek., és a Kr. 19. § (7) bek. megfelelően irányadó.

Az igazolás módjával kapcsolatban további információ a dokumentációban található.

Eventuele minimumeisen:

Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő, ha:

P/1. az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (gyorsforgalmi út tervezése) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem érte el összesen a 1 000 000 000- HUF-ot.

Amennyiben az ajánlattevő (a gazdasági szereplő) működését később kezdte meg, úgy a tevékenysége megkezdése óta a közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevételének el kell érnie az előírt összeget.

A P/1. pontban foglalt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (7)-(8), (11) bekezdései és a Kbt. 69. § (11) bek., továbbá a Kr. 19. § (7) bek. is irányadó.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. (Továbbiakban Kr.) 1. § (1) bek értelmében az EEKD IV. Részének "alfa" pontját kell kitölteni. Az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bek. szerint jár el:

M1) A Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja, a Kr. 21. § (3) bek. a) pontja és a Kr. 21. § (3a) bek. b) pontja alapján csatolandó a felhívás feladását megelőző utolsó 6 évben befejezett, de legfeljebb 9 éven belül megkezdett legjelentősebb szolgáltatások ismertetése az alábbi tartalommal:

— szolgáltatás tárgya, mennyisége,

— teljesítés ideje (a teljesítés kezdő és befejező időpontja év, hónap, nap pontossággal),

— szerződést kötő másik fél megnevezése, székhelye,

— referencia kiállító nyilatkozata arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelő.

Az igazolási mód tekintetében a Kr. 22. § (1)-(2) bek. irányadó.

Ha a referenciát az alkalmasságot igazoló szervezet közös ajánlattevőként teljesítette, az a Kr. 22. § (5) bekezdése szerint fogadható el.

M2) Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a Kr. 21. § (3) bek. b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezése, végzettségük és/vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Az előírt képzettség a képzettséget igazoló irat egyszerű másolatban történő benyújtásával, a szakmai gyakorlat és tapasztalat az önéletrajz saját kezűleg aláírt példányának benyújtásával igazolandó. Ahol a szakmai tapasztalat vonatkozásában időtartamban került meghatározásra a minimumkövetelmény, ott az önéletrajznak a szakmai tapasztalat idejét év, hónap megjelöléssel kell tartalmaznia, azzal, hogy a szakmai tapasztalat a felsorolt, a minimumkövetelménynek megfelelő tárgyú korábbi projektek időtartamaiból kerül megállapításra és igazolásra. A minimumkövetelmény szerinti időtartamban megállapított szakmai tapasztalat igazolására megjelölt munkák (korábbi projektek) időtartamai esetében fellépő időintervallum átfedés, az ugyanazon időszak alatt megszerzett szakmai tapasztalat nem minősíthető többszörös szakmai tapasztalati időként. Továbbá csatolni kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakember saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatát. Amennyiben a megajánlott szakember(ek) a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartás (kamarai névjegyzék) szerint a felhívásban ajánlatkérő által meghatározott jogosultsággal rendelkezik, abban az esetben a jogosultság megszerzéséhez szükséges képzettség és a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlat igazolása tekintetében egyéb dokumentum csatolása nem szükséges, azokat az érvényes jogosultság igazolja. A fentiekre tekintettel szükséges az igazolásban feltüntetni azon elektronikus elérési utat, ahol az adott jogosultság ellenőrizhető.

A követelményeknek az ajánlattevők a Kbt. 65. § (6) és (7) bekezdése szerint is megfelelhetnek, ez utóbbi esetben csatolni kell a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti okiratot és a 67. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot.

Az ajánlatkérő felhívja a figyelmét a Kbt. 65. § (9) és (11) bekezdésére is.

A minősített ajánlattevők esetében a Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése irányadó.

Eventuele minimumeisen:

M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő amennyiben nem rendelkezik a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 6 évben (72 hónap) legalább az alábbi szerződésszerűen teljesített, befejezett szolgáltatásokra vonatkozó referenciával:

1. legalább 15 km egybefüggő hosszúságú, legalább 2x2 forgalmi sávos fizikai elválasztású gyorsforgalmi útra vonatkozó

— vagy engedélyezési tervdokumentáció elkészítése tárgyú referenciával, amely magában foglalta az építési engedélyezési eljárásban való közreműködést, és amelynek eredményeként az illetékes hatóság az útszakaszra vonatkozó építési engedélyt kiadta,

— vagy kiviteli tervdokumentáció elkészítése tárgyú referenciával.

2. legalább 2x2 forgalmi sávos fizikai elválasztású gyorsforgalmi úton létesítendő komplex vagy egyszerű pihenőhely engedélyezési és/vagy kiviteli tervének elkészítésére vonatkozó referenciával, amely engedélyezési terv esetén magában foglalta az építési engedélyezési eljárásban való közreműködést, és amelynek eredményeként az illetékes hatóság az építési engedélyt kiadta.

Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 9 éven belül megkezdett szolgáltatásokat veszi figyelembe.

Ajánlatkérő gyorsforgalmi út alatt a közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V. 31.) KHVM rend. 2. § (1) bek. a) pontjában meghatározott közutakat érti.

M.2. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az alábbi, szerződés teljesítése során igénybe venni kívánt szakemberekkel:

1. legalább 1 fő projektvezető pozícióra, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti KÉ-K (vagy azzal egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez szükséges felsőfokú vagy azzal egyenértékű végzettséggel, valamint közúti közlekedési létesítmények tervezésének vezetésében összesen legalább 36 hónapos szakmai gyakorlattal

2. legalább 1 fő környezetvédelmi szakértő pozícióra, aki rendelkezik a 297/2009. (XII.21.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti SZKV 1.2. (levegőtisztaság-védelem) és 1.3. (víz- és földtani közeg védelem) és 1.4. (zaj- és rezgésvédelem) (vagy ezekkel egyenértékű) szakértői részterületen a szakértői jogosultság megállapításához a Korm. rendelet 2. számú melléklete szerint szükséges vagy azzal egyenértékű végzettséggel, valamint közúti közlekedési létesítményekhez kapcsolódó 36 hónap környezetvédelmi szakértői tapasztalattal

3. legalább 1 fő hídtervező szakember pozícióra, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti HT (vagy azzal egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez szükséges felsőfokú vagy azzal egyenértékű végzettséggel, továbbá legalább 36 hónap közúti hídszerkezeti tervezési szakterületen szerzett tervezői gyakorlattal

4. legalább 1 fő úttervező szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti KÉ-K (vagy azzal egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez szükséges felsőfokú vagy azzal egyenértékű végzettséggel, valamint közúti közlekedési létesítmények tervezése területén összesen legalább 36 hónap szakmai gyakorlattal.

Egy szakember csak egy pozícióra jelölhető. Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek [Kbt. 65. § (6) bek.].

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden
Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:

266/2013. (VII. 11.) Korm. Rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről

A 297/2009. (XII.21.) Korm. rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről.

A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól.

A 1996. évi LVIII. törvény a tervező és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról.

III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Teljesítési biztosíték: nettó tervezői díj 5 %-a a szerződés és a Kbt. 134. § (1)-(2), (4)-(6) ,(8) bek.szerint;

Késedelmi kötbér:késedelemmel érintett nettó tervezői díj alapján számított napi 0,5 %.Hibás teljesítési kötbér:mértéke a nettó tervezői díj 15 %-a.Jótállási idő: 36 hónap. Jótállási biztosíték:nettó tervezői díj 5 %-a,érvényességi ideje:a végszla benyújtásától számított 3 év (36 hónap) +45 nap.

Meghiúsulási kötbér:mértéke a nettó tervezői díj 20 %-a.Tervezett forrás: hazai,a szerződés utófinanszírozású. Az ajánlattétel, szerződés és kifizetés pénzneme: HUF A díj a Kbt. 135. § (1) bek. szerint igazolt teljesítést követően, a szla kézhezvételétől számított 30napon belül a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. szerint kerül kifizetésre.Irányadó a Kbt. 135. § (5)-(6) bek.,ill. a Ptk.6:155.§.A részleteket a dok. tartalmazza. AK Előleget nem biztosít.Tervező 2 részszlát és 1 végszlát nyújthat be a szerz.terv.ben rögzített számlázási ütemterv szerint.A részletes szerz.feltételeket a szerz.terv. tartalmazza.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 22/05/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Hongaars
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 22/05/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság, 1134 Budapest, Váci út 45. III. emelet, tárgyaló.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Ajánlatkérő az ajánlatok bontása vonatkozásában a Kbt. 68. § (1)-(4), (6) bekezdés szerint jár el. Az ajánlatok felbontásánál csak a Kbt. 68. § (3) bekezdés szerinti személyek lehetnek jelen.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. A.ok benyújt: az A.okat írásban és zártan,közvülv.postaiútonkellbenyújtazA.tételiHI.lejártáig„A”mell.szerinticímre.

2.Kbt.35.§(8)bek:AKnemteszilehetővéközösgazd.szerv.társmegalak.

3.AKKbt.71.§(6)bek.2.mondatárafigy.elelőírja,haHPsalATazA.bankorábbannemszerőgazd.szerőtvonbeazelj.ba,ésegazd.szerőretek.elszüks.azújabbHPakkorAKkiz.1alk.fogújabbHPtelrendi.

4.AKfelhívjaafigy.t,alkm.feltéteitésigazolásátaKr.28.§(3)bek.éhezképestszigorúbbanhat.megazalábbialkm.iköv.ktek.ben:III.1.2.P1),III.1.3M1),M2).

5.AKD-katAKaKbt.39.§(1)bek.retek-telkorlátlanuléstelj.körűen,közv.ülésdíjmentahttps://www.dropbox.com/sh/9ek6qhhchrfk5im/AADzsMdkC1dcW3v7m9Rfh70Za?dl=0 elektr.útonhozzáférhetővétesziajelenAFfelad.naknapjától.KDelekt.útonelérhetőésletölthetőazA.tételiHI.lejártáig.Kbt.57.§(2)bek.alapjánAKelőírja,hogyKD-katA.onkéntlegalább1ATnek,v.azA.banmegnevezettAVnakelektr.útonlekelltöltenie.KözösA.tételesetébenelegendőazegyikATnekv.azA.banmegnevezettAVnakaKD.okatigazoltanletölteni.AKD.oknemátruházhatóak.AKD.okletöltéseésaletöltésvisszaig-aérvényesA.tételfeltéte.AmegadotthonlaponaKD-kletöltéseután1reg.lapotkellkitölteni,ésmegküldeniAKszámára,amelyneksoránaletöltéstvégzőgazd.szerőkötelesakapcstarthozszükségesv.mennyiadatotmegadni.ATfelelőssége,hogyareg.laponmegadottfaxszáraATrészéreiratokkézb.hetőeklegyenek.

7.Ért.szemp.rendsz:Minkrit.1-4:AKHútmutatójaazösszességébenlegelőnyösebbA.kiválasztásaeseténalkalmazhatómódsz-krőlésazA.okelbírálásáról(KÉ2016.évi147.sz,2016.12.21.)szerintiegy.ar.Az1-4részszemp.esetén:Aszerz.teljbenrésztvevőszakembertap-nakrészszemp-nálalegtöbbtöbblettap.alegkedvezőbb,ekkorazAKalegkedvezőbbtartielemreamax.pontot(felsőponthat)adja,atöbbiA.tart-ielemérepedigalegkedv.tart-ielemhezviszonyítvaarányosanszámoljakiapontsz.t.AKfelhívjaATkfigy.hogyazidőbenpárhuz.terviszolg-okvon-banszerzettgyak.időkcsak1szerszám.beleaszakemb.gyakidejébe.Aszemélyzetszak.tap-nakért-sesoránamax.figy-bevehetőmegaj.legtöbbtöbblettap.36hó,melyamax.adható10pontotkapja.Azennélnagyobbértékeseténisazadottpontnálmegadottmax.hó-alértékeliAKavonatkozóért-iszempon-t.Árszemp:AKHútmutatójaszerintiford.ar.Akafel.ellát-értfelszám.1össz-űnettóterv.idíjatért.azA.okelbír.során.AKakerekítésszab.szerint2tizedesjegypont.alhat.amegazért-ipontsz-t.Azadhatópontsz.alsóésfelsőhat.v.mennyiszemp.esetében:0-10pont.

8.Szerz.köt.felt.hogyanyertesATáltalAFIII.1.3)M/2.1.pontszerintiszakemb.renda266/2013.Korm.rend.szerintiKÉ-K(v.azzalegyenértékű)érv.terv-ijoggal,tov.azMMKnévjegyz-benilyenjoggalszerepeljen.AFIII.1.3)M/2.2.szerintiszakemb.renda297/2009Korm.rend.1.sz.mell.eszerintiSZKV1.2.(levegőtisztaságvéd)és1.3.(vízésföldtaniközegvéd)és1.4.(zajésrezgésvéd)szakért.részterületenszakért.joggaltov.azMMKnévjegyz-benilyenjoggalszerepeljen.AFIII.1.3)M/2.3.szerintiszakemb.renda266/2013.Korm.rend.szerintiHT(v.azzalegyenértékű)érv.tervijoggal,tov.azMMKnévjegyz-benilyenjoggalszerepeljen.AFIII.1.3)M/2.4.szerintiszakemb.renda266/2013.Korm.rend.szerintiKÉ-K(v.azzalegyenértékű)érv.tervijoggal,tov.azMMKnévjegyzbenilyenjoggalszerepeljen.

9.A.nakfelolv.lapotkelltart.aKbt.66.§(5)bek.szerint.

10.AKajelenhird.IV.2.6)pontjábanazA.ikötöttségidejekéntmeghat.2hó=60napidőtart.érti.

11.Abizt.okrend-ebocs.rólazA.bannyil.nikellaKbt.134.§(5)bek.ealapján.

12.AzA.naktart.kellazATnyil-átaKbt.66.§(2)és(4)bek.re.AzA.nakaKbt.66.§(2)bek.szerintinyil.eredetialáírtpldkelltart.

13.AzATknek(adottesetbenkapa.nyújtószerv.nek)azA.banEEKD-tkellbenyújt.AKr.2.§(3)bek.ea)pontjaszerintkérjük,hogyazEEKDnyomtatv-ontüntessefelazA.benyújt-koramárism.AVkat.

14.A.ibiz.mért.:17millióFt.Abizt.azATvál.szerinttelj-hetőaKbt54.§(2)bekszerint.HaATabizt.tbefiz.selkívánjatelj-ni,úgyaztazAK MKBBanknálvez.10300002-20609931-49020322sz.szla-rakellbefiz.Ezesetbenabefizmegtörténtétig.biz.egysz.más.kellazA.bacsatolni.Tov.info.KDban.

15.A322/2015.Korm.rend11.§árafigy.el,aNyertesATköteleslegkésőbbaszerz.megköt.nekidőp.járalegalább350millióft/év,vmint100millióft/káreseménylimitössz.terv-ifel.biztszerz.tkötniv.meglévőfel.biztkiterj.FAKSZ:Dr.PongorDániel,lajstromsz:00314 Folyt.VI.4.3.p

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Hongarije
Telefoon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-ának előírásai szerint.

A VI.3. pont folytatása:

Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (6) bekezdésére tekintettel nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Hongarije
Telefoon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/04/2018