Diensten - 164855-2018

17/04/2018    S74    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Olivet: Reinigingsdiensten

2018/S 074-164855

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Ville d'Olivet
21450232000010
283 rue du général de Gaulle, CS 20129
Olivet
45161
Frankrijk
Telefoon: +33 238698390
E-mail: commande.publique@olivet.fr
Fax: +33 238698378
NUTS-code: FRB06

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.olivet.fr

Adres van het kopersprofiel: http://www.marches-publics.info/acheteur/olivet/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.marches-publics.info/acheteur/olivet/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://www.marches-publics.info/acheteur/olivet/
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het volgende adres:
Mairie d'Olivet: Service commande publique
283 rue du général de Gaulle, CS 20129
Olivet
45161
Frankrijk
Telefoon: +33 238698390
E-mail: commande.publique@olivet.fr
Fax: +33 238698378
NUTS-code: FRB06

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.marches-publics.info/acheteur/olivet/

I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Prestations de nettoyage des bâtiments scolaires et extrascolaires de la mairie d'Olivet

Referentienummer: 18s0011
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90910000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Les stipulations techniques sont dans le CCTP.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90911200
90911300
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRB06
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Les stipulations techniques sont dans le CCTP.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique de l'offre / Weging: 40
Kwaliteitscriterium - Naam: Propositions environnementales et sociales / Weging: 20
Prijs - Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 09/07/2018
Einde: 08/07/2019
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

L'accord-cadre est reconductible 3 fois pour une période de 1 an et se terminera au plus tard le 8.7.2022.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

— copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire,

— formulaire DC1, lettre de candidature _ habilitation du mandataire par ses co-traitants. (disponible à l'adresse suivante: http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat),

— formulaire DC2, déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement. (disponible à l'adresse suivante: http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat).

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

— déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels,

— déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

— K-bis de moins de 1 an, attestations fiscales et sociales de moins de 6 mois (ou Noti 2), attestation d'assurance en cours de validité, RIB,

— déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature,

— déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières années,

— présentation d'une liste des principales fournitures ou des principaux services effectués au cours des 3 dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 16/05/2018
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 17/05/2018
Plaatselijke tijd: 00:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur http://www.marches-publics.info/acheteur/olivet/ — Le présent accord-cadre comporte des clauses sociales et environnementales. Dépôt par porteur: du lundi au vendredi de 8:30 à 12:30 et de 13:30 à 17:30 (sauf mardi, ouverture à 10:00 et fermeture le vendredi à 17:00).

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal administratif d'Orléans
28 rue de la Bretonnerie
Orléans
45057
Frankrijk
Telefoon: +33 238775900
E-mail: greffe.ta-orleans@juradm.fr
Fax: +33 238538516
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Cf. le greffe du tribunal à l'adresse ci-dessus.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/04/2018