Diensten - 164882-2018

17/04/2018    S74    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Żabia Wola: Kredietverlening

2018/S 074-164882

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Gmina Żabia Wola
ul. Główna 3
Żabia Wola
96-321
Polen
Contactpersoon: Sylwia Glezner
Telefoon: +48 468578224
E-mail: przetargi@zabiawola.pl
Fax: +48 468578181
NUTS-code: PL913

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.zabiawola.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.bip.zabiawola.akcessnet.net
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Udzielenie Gminie Żabia Wola długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 3 000 000,00 PLN na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy na 2018 r.

Referentienummer: Fn.271.1.2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
66113000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 3 000 000,00 PLN (słownie: trzy miliony złotych 00/100) w jednej transzy:

I transza – 3 000 000,00 PLN – 30.11.2018 r.

z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy na 2018 r.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL913
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Okres kredytowania: 12 lat i 6 miesięcy /150 miesięcy/ od podpisania umowy, z uwzględnieniem okresu karencji w spłacie rat kapitałowych do 30.3.2019 r. Pierwsza rata odsetkowa – 30.12.2018 r. Pierwsza rata kapitałowo-odsetkowa w dniu 30.3.2019 r., a ostatnia 30.12.2030 r. Spłata kredytu nastąpi w 48 kwartalnych ratach kapitałowych w latach 2019 r.–2030 r. w tym:w latach 2019-2022, 16 rat kwartalnych po 15 000,00 PLN, w latach 2023-2026, 16 rat kwartalnych po 75 000,00 PLN, w latach 2027–2029, 12 rat kwartalnych po 95 000,00 PLN, w roku 2030, 4 raty kwartalne po 105 000,00 PLN łącznie z odsetkami malejącymi, 30 dnia trzeciego miesiąca kwartału, z uwzględnieniem, karencji w spłacie rat kapitałowych do 30.3.2019 r. Do obliczenia wysokości odsetek należy przyjąć WIBOR 3M z dnia 30.4.2018 r. i rzeczywistą liczbę dni kalendarzowych w roku i w poszczególnych miesiącach.Odsetki będą naliczane i pobierane tylko od faktycznie wykorzystanego kredytu. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty kredytu oraz zmian harmonogramu płatności, jak również dopuszcza możliwość przesunięcia terminu uruchomienia kredytu bez dodatkowych opłat.W przypadku spłaty kredytu we wcześniejszym terminie, odsetki liczone będą do dnia wcześniejszej spłaty kredytu, a nie do upływu obowiązywania umowy. Zamawiający zastrzega możliwość przedterminowej spłaty kredytu bez dodatkowej zgody banku oraz bez ponoszenia związanych z tym dodatkowych opłat. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystywania pełnej wartości kredytu objętego niniejszym zamówieniem bez dodatkowych opłat, prowizji lub kar za zmniejszenie wysokości kredytu. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany kwot i terminów uruchomienia transzy kredytu bez dodatkowych kosztów.W przypadku daty spłaty kredytu przypadającej w dniu wolnym od pracy Zamawiający zastrzega sobie prawo spłaty raty kredytu i odsetek poprzez obciążenie rachunku technicznego Kredytobiorcy w ostatnim dniu roboczym kończącym każdy rok kalendarzowy.Jeżeli termin spłaty raty kredytu upływa w dniu ustawowo wolnym od pracy spłata kredytu może nastąpić w pierwszym dniu roboczym po tym dniu za wyjątkiem spłat przypadających w miesiącu grudniu.Kredyt zostanie przekazany na rachunek Zamawiającego prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej nr 24 9291 0001 0046 3049 2000 0010 w jednej transzy: I transza w wysokości – 3 000 000,00 PLN (planowany termin uruchomienia transzy 30.11.2018 r.). Zamawiający wyraża zgodę na ustanowienie zabezpieczenia kredytu w formie weksla „in blanco” wraz z deklaracją wekslową opatrzoną kontrasygnatą Skarbnika Gminy.Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany harmonogramu spłaty kredytu w przypadku nie wykorzystania pełnej kwoty kredytu lub przedterminowej spłaty części kredytu bez dodatkowych opłat. Obsługa kredytu będzie dotyczyła faktycznej kwoty wykorzystanego kredytu. Odsetki od kredytu naliczane są w okresach kwartalnych od dnia wykorzystania kredytu/transzy do dnia poprzedzającego dzień spłaty. Marża banku określona w procentach w okresie kredytowania (obowiązywania umowy) nie może ulec zmianie w górę (podwyższeniu). Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami niż prowizja za udzielenie kredytu oraz oprocentowanie liczone jako WIBOR 3M + stała marża banku.Zamawiający nie będzie ponosił dodatkowych opłat z tytułu wystawianych przez Bank zaświadczeń i innych dokumentów niezbędnych Zamawiającemu do prowadzenia ewidencji księgowej i ustalania kwoty zobowiązań finansowych.Wykonawca nie może uzależnić udzielenia kredytu od przejęcia bankowej obsługi budżetu Zamawiającego. Odsetki od kapitału będą liczone na podstawie stawki referencyjnej WIBOR 3M, z ostatniego notowania w miesiącu poprzedzającym miesiąc naliczania odsetek, powiększonej o oferowaną stałą marżę banku. Jeżeli bank będzie żądał prowizji od udzielonego kredytu, będzie ona płatna przed otrzymaniem transzy kredytu. Pozostałe in formacje zawarte są w SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 30/11/2018
Einde: 30/12/2030
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Zamawiający nie dopuszcza powierzenia Podwykonawcy lub Podwykonawcom wykonania części przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych, nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z użyciem aukcji elektronicznej,nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu z wyjątkiem określonym SIWZ, nie przewiduje wymagań,o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp,

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy: a) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na postawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 i ust 5 Ustawy Pzp; b) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej. W tym zakresie Wykonawca musi wykazać, że posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności bankowej oraz na realizację usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.8.1997 r. – Prawo bankowe (Dz.U. 2016 poz. 1988 ze zm.), a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy – Prawo bankowe, inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy – Prawo bankowe. W przypadku Banku Państwowego wystarczy podanie rocznika, numeru i pozycji właściwego Dziennika Ustaw zawierającego rozporządzenie o utworzeniu banku.

2. Ocena potwierdzenia spełniania warunku zostanie wstępnie dokonana przez Zamawiającego na podstawie złożonego Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówień wg wzoru załącznika Nr 2 do SIWZ.

3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dokumentów określonych w ust. 1 pkt b powyżej.

4. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia oświadczeń i dokumentów: a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; d) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; e) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji –dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; f) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; Pkt g-i zamieszczone w VI.3)

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

1) Zamawiający przewiduje zmiany umowy, kary umowne i odstąpienie od umowy zgodnie z zapisami rozdziału XVII SIWZ

2) Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych wymaga, aby w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca lub podwykonawca zatrudnił na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące czynności w zakresie: kompleksowej obsługi kredytu

Termin wykonania zamówienia

1. Rozpoczęcie

Planowany termin uruchomienia transzy:

• I transza – 3 000 000,00 PLN – 30.11.2018 r.

2. Zakończenie

Spłata zaciągniętego kredytu nastąpi od 30.3.2019 r. do dnia 30.12.2030 r.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 24/05/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 24/05/2018
Plaatselijke tijd: 10:30
Plaats:

Sala konferencyjna Urzędu Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

g) oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp; h) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp; i) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716); - szczegółowe informacje zawiera rozdział VIII SIWZ

1) Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę/ów w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

— Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 Ustawy Pzp może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

3. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia – zwanego dalej „JEDZ”, Szczegóły dotyczące JEDZ zawarte zostały w rozdziale VIII SIWZ

4. Wymagane dokumenty od wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia określone zostały w rozdziale VIII SIWZ.

4. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 10 000 PLN Szczegółowe informacje na temat wadium zostały zawarte w rozdziale X SIWZ.

5) Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu(procedura przewidziana w art. 24aa Pzp)

6. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w rozdziale VIII SIWZ. Wymagania dotyczące wykonawców mającymi siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zawarte zostały w rozdziale VIII SIWZ.

7. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 poz. 184 ze zm.). W przypadku, gdy Wykonawcy należą do tej samej grupy kapitałowej wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

8. Do oferty należy dołączyć dokumenty wymienione w rozdz. XII SIWZ:

9. Wszelkie dodatkowe informacje zawarte zostały w SIWZ.

10. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 60 dni.

11. kryterium oceny ofert - cena 100 %

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587849
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587849
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

W toku postępowania Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. W pozostałym zakresie mają zastosowanie przepisy Działu VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587849
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/04/2018