Diensten - 164883-2018

17/04/2018    S74    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Hongarije-Boedapest: Installatie van communicatie-uitrusting

2018/S 074-164883

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Magyar Közút Nonprofit Zrt.
AK15427
Fényes Elek utca 7-13.
Budapest
1024
Hongarije
Contactpersoon: dr. Kelithal Mariann
Telefoon: +36 18199171
E-mail: kozbeszerzes@kozut.hu
Fax: +36 18199540
NUTS-code: HU110

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.kozut.hu

Adres van het kopersprofiel: http://www.kozut.hu

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://internet.kozut.hu/kozbeszerzes/Forms/AllItems.aspx
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
NAGY és KISS Ügyvédi Iroda
Szabadság tér 7. Bank Center Irodaház, Citi Torony 6. emelet
Budapest
1054
Hongarije
Contactpersoon: Perényi Rita
Telefoon: +36 13280630
E-mail: perenyi.rita@nagyeskiss.hu
Fax: +36 13280631
NUTS-code: HU110

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.kozut.hu

Adres van het kopersprofiel: http://www.kozut.hu

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het volgende adres:
NAGY és KISS Ügyvédi Iroda
Szabadság tér 7. Bank Center Irodaház, Citi Torony 6. emelet
Budapest
1054
Hongarije
Contactpersoon: Perényi Rita
Telefoon: +36 13280630
E-mail: perenyi.rita@nagyeskiss.hu
Fax: +36 13280631
NUTS-code: HU110

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.kozut.hu

Adres van het kopersprofiel: http://www.kozut.hu

I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Egyéb tevékenység: országos közút üzemeltetése, fenntartása

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Segélykérő állomások javítása

Referentienummer: TK-SZ-00789/2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
51300000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

„Segélykérő állomások javítása”.

Vállalkozási keretszerződés ajánlatkérő kezelésében lévő úthálózatokon CS Communications & Systems segélykérő állomások javítására.

A felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban szereplő meghatározott gyártmányra, eredetre, típusra történő hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt (321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek.).

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU1
NUTS-code: HU2
NUTS-code: HU3
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ajánlatkérő kezelésben lévő autópályák menti, mérnökségek.

A pontos teljesítési helyeket a műszaki leírás 2. számú melléklete tartalmazza.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

„Segélykérő állomások javítása”.

Vállalkozási keretszerződés ajánlatkérő kezelésében lévő úthálózatokon CS Communications & Systems segélykérő állomások javítására.

A nyertes ajánlattevőnek a műszaki leírásban meghatározott CS Communications & Systems típusú segélykérő állomások - összesen 768 db - vonatkozásában, az ajánlatkérői elvárások és utasítások alapján, illetve a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályok előírásainak megfelelő hibajavításokat kell elvégeznie eseti megrendelések alapján.

Nyertes ajánlattevő feladatai:

— Hibaelhárítás, rendszer specifikus javítások ellátása: hibajelzések alapján, SLA kritériumok és a vonatkozó jogszabályok alapján a problémák javítása vagy ideiglenes funkcióbiztosítás,

— Az 1. számú mellékletben (Ártáblázat) felsorolt javítási munkák elvégzése, illetve alkatrész- és üzemeltetési készletek eseti megrendelések alapján történő szállítása,

— Az ellenőrzésekről, javításokról, alkatrész cserékről, karbantartásokról, kalibrálásokról és a szükséges beavatkozásokról jegyzőkönyvet kell készíteni állomásonként és központonként külön-külön.

A munkák elvégzéséhez szükséges forgalomtereléseket a Magyar Közút NZRt. térítésmentesen biztosítja, melyről előzetesen egyeztetni kell az adott szakaszt kezelő illetékes mérnökséggel.

Segélykérő rendszer meghatározása: a gyorsforgalmi úthálózat mentén ~2 km-enként az útüzemeltetést támogató elektronikai rendszerek részeként telepített telekommunikációs egység, amely közvetlen kapcsolattal rendelkezik az autópályát üzemeltető helyi illetve központi diszpécserekkel.

A rendszer célja balesetek/konfliktus helyzetek esetén a mobil telefonhálózat fizikai korlátaitól mentes, független és dedikált kommunikációs csatorna biztosítása a bajba jutott utazó számára, melyben a segítséget kérő minden esetben a szakasz helyi adottságaival tisztában lévő élőerős segítséget/támogatást kap az útüzemeltető diszpécser szolgálatától, beleértve az intézkedést mentő, tűzoltó, rendőrség, műszaki mentés irányában is. Ezzel biztosítva az útügyi műszaki előírások által megfogalmazott emelt szintű szolgáltatást a gyorsforgalmi úthálózat utazóközönsége számára.

A keretszerződés keretösszege: nettó 130 000 000 HUF.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Jótállás vállalt többlet időtartama (értékelt max.: 10 hónap) / Weging: 10
Prijs - Weging: 90
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

II..2.7 pontban feltüntetett határidő: A keretszerződés időtartama 36 hónap. Amennyiben a teljesített szolgáltatások ellenértéke eléri a szerződéses keretösszeget (nettó 130 000 000,- HUF), a szerződés automatikusan, a 36 hónap időtartam leteltét megelőzően is, a Felek erre irányuló külön jognyilatkozata nélkül is megszűnik.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Nem lehet ajánlattevő (továbbiakban AT), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. Ajánlatkérő (továbbiakban AK) kizárja a közbeszerzési eljárásból azokat, akikkel szemben a kizáró ok az eljárás során következik be.

A kizáró okok fenn nem állását AT, valamint adott esetben a kapacitást biztosító szervezet első körben az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) kitöltésével köteles igazolni az alábbiak szerint:

A Kbt. 67. § (1) bekezdése alapján AT -adott esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet - köteles az ajánlatban a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az EEKD-ba foglalt nyilatkozatát, megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező személy által aláírtan benyújtani a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. fejezetében foglaltak szerint. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének külön formanyomtatványt kell benyújtani.

Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 64. §-ában foglaltakra.

Azon alvállalkozók vonatkozásában, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján ajánlattevőnek be kell nyújtania arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

Amennyiben AK a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a kizáró ok hiányát igazoló adatbázisokhoz, az ezen adatbázisok elérhetőségét is fel kell tüntetni a formanyomtatvány megfelelő részében - azon adatbázisok elérhetőségének kivételével, amelyek ellenőrzését a kizáró okok igazolása körében az AK számára 321/2015 (X.30) Korm. rendelet előírja.

Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az AT az ajánlatához köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Ha nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás ajánlattevőnek erre vonatkozó nyilatkozatát kell csatolnia.

AK akként rendelkezik, hogy a Kbt. 81. § (5) bekezdés alapján az ajánlatok bírálatát - az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján - az ajánlatok értékelését követően végzi el. Ebben az esetben csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb vagy a legkedvezőbb és az azt követő egy vagy több legkedvezőbb AT tekintetében végzi el a Kbt. 69. § szerinti bírálatot.

A kizáró okok fenn nem állását a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőknek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet rendelkezései 8. és 10. §-a szerint kell igazolnia (figyelemmel a 14. és 16. §-ra), azzal, hogy a Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) alpontja tekintetében a Kbt. rendelkezési szerint kell a nyilatkozatot megtenni.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. fejezete szerinti igazolási módok az V. fejezetnek megfelelően kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.

Amennyiben a felhívott AT nem, vagy hiánypótlást, illetve felvilágosítás kérést követően sem megfelelően nyújtja be az igazolásokat, AK ezen ajánlatot figyelmen kívül hagyja, és az értékelési szempontokra figyelemmel így legkedvezőbbnek tekinthető ATt hívja fel az igazolások, nyilatkozatok benyújtására.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

P/1. Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) - valamint adott esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátószervezetnek - az ajánlatban a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdése, valamint a közbeszerzési eljárásokban a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az EEKD-ba foglalt, megfelelő képviselői jogosultsággal rendelkező személy által aláírt nyilatkozat benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Az alkalmassági követelmények előzetes igazolására az EEKD-ban a Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján az érintett gazdasági szereplőnek (ajánlattevő, kapacitást biztosító szervezet) csak nyilatkoznia kell (alfa pont kitöltése), hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek.

Amennyiben ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön formanyomtatványt kell benyújtani. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak arról nyilatkoznak, amelyeket az ajánlattevő igénybe kíván venni az alkalmasságának igazolásához. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének külön formanyomtatványt kell benyújtani. Az EEKD-t a Korm. rendelet 5-7. § alapján kell kitölteni.

A Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint ajánlatkérő az érvényes ajánlatokat az értékelési szempont szerint értékeli. Ajánlatkérő az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt megfelelő határidő tűzésével felhívja az alkalmassági követelmények) Korm. rendelet IV. fejezetében foglalt igazolására.

P/1. A Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdése alapján a felhívott ajánlattevőnek a Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján kell igazolnia, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek, ennek keretében csatolandó az ajánlattevőnek/ közös ajánlattevőnek/ kapacitást biztosító szervezetnek az ajánlati felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben elért teljes nettó árbevételéről szóló nyilatkozata éves bontásban, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg a tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Ha az ajánlattevő olyan jogi formában működik, amely tekintetében a P/1. követelmény szerinti dokumentum benyújtása nem lehetséges, úgy az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.

Amennyiben a felhívott ajánlattevő nem, vagy hiánypótlást, illetve felvilágosítás kérést követően sem megfelelően nyújtja be az igazolásokat ajánlatkérő ezen ajánlatot figyelmen kívül hagyja, és az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt hívja fel az igazolások, nyilatkozatok benyújtására.

Eventuele minimumeisen:

P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlati felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben elért teljes nettó árbevétele összesen nem éri el a nettó 97 500 000,- forintot.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.

Az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.

Azokban az esetekben, amelyekben a Korm. rendelet 28. §-ban és 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja - figyelemmel a 30. §-ban és 39. §-ban foglaltakra is -, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedése helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is elfogadja ajánlatkérő az egyéb igazolási módok helyett.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) - valamint adott esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátószervezetnek - az ajánlatban a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdése, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az EEKD-ba foglalt, megfelelő képviselői jogosultsággal rendelkező személy által aláírt nyilatkozat benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.

Az alkalmassági követelmények előzetes igazolására az EEKD-ban a Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján az érintett gazdasági szereplőnek (ajánlattevő, kapacitást biztosító szervezet) csak nyilatkoznia kell, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek.

Amennyiben ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön formanyomtatványt kell benyújtani. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak arról nyilatkoznak, amelyeket az ajánlattevő igénybe kíván venni az alkalmasságának igazolásához. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének külön formanyomtatványt kell benyújtani.

Az egységes európai közbeszerzési dokumentumot a Korm. rendelet 5-7. § alapján kell kitölteni.

Amennyiben ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően hozzáfér az alkalmassági feltételeket igazoló adatbázisokhoz, a gazdasági szereplőknek ezen adatbázisok elérhetőségét is fel kell tüntetniük a formanyomtatvány megfelelő részében.

A Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint ajánlatkérő az érvényes ajánlatokat az értékelési szempont szerint értékeli. Ajánlatkérő az értékelési szempontokra figyelemmel így legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt megfelelő határidő tűzésével felhívja az alkalmassági követelmények Korm. rendelet IV. fejezetében foglalt igazolására.

M/1. A Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdése alapján a felhívott ajánlattevőnek a Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezése, képzettségük, végzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését.

Csatolni kell a szakemberek által aláírt szakmai önéletrajzot a szakmai tapasztalat alátámasztására, az alkalmassági követelmény szempontjából releváns képesítést, végzettséget igazoló oklevél másolati példányát. Csatolni kell továbbá a szakember nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az ajánlat keretében való bemutatásáról tudomása van, ehhez kifejezetten hozzájárul és kész a teljesítés során történő személyes közreműködésre.

Amennyiben a felhívott ajánlattevő nem, vagy hiánypótlást, illetve felvilágosítás kérést követően sem megfelelően nyújtja be az igazolásokat ajánlatkérő ezen ajánlatot figyelmen kívül hagyja, és az értékelési szempontokra figyelemmel így legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt hívja fel az igazolások, nyilatkozatok benyújtására.

Eventuele minimumeisen:

M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább.

a) 1 fő szakemberrel, aki villamosmérnök, vagy azzal egyenértékű végzettséggel rendelkezik;

b) 1 fő szakemberrel, aki gyengeáramú műszerész, vagy azzal egyenértékű végzettséggel

És legalább 24 hónap segélykérő rendszerek javításában, üzemeltetésében eltöltött gyakorlattal rendelkezik.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.

Az ajánlatban csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződésteljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Késedelmi kötbér.

Meghiúsulási kötbér: a meghiúsulással érintett eseti megrendelésre eső szerződéses ár 20 %-a, a keretszerződés meghiúsulása esetén: a még fel nem használt keretösszeg 30 %-a.

Késedelmi és meghiúsulási kötbér egyidejűleg nem érvényesíthető.

Jótállás: min.12 hónap (értékelési szempont) teljes körű,

Ajánlatkérő nem fizet előleget. Nyertes ajánlattevő eseti megrendelésenként 1 db tételes számla benyújtására jogosult. Ajánlattevő számláját a teljesítési igazolás birtokában állíthatja ki. A szabályszerűen benyújtott számla kiegyenlítése 30 napos fizetési határidő mellett, a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bek., a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bek. alapján történik. A szerződést biztosító mellékkötelezettségeket és a részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.

Jótállási biztosíték: az eseti megrendelés nettó ellenérték 5 %-a, a teljesítés időpontjában jótállási biztosítékot a jótállási időszak lejártáig (okirati biztosíték esetén ezt követő 30 napra) érvényesen.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 22/05/2018
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Hongaars
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 23/07/2018
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 22/05/2018
Plaatselijke tijd: 11:00
Plaats:

NAGY és KISS Ügyvédi Iroda, 1054 Budapest, Szabadság tér 7. Bank Center Irodaház, Citi Torony 6. emelet.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

AK a bontási eljárást a Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdésében foglaltak szerint folytatja le. AK tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy az épületben beléptető rendszer működik ezért a bontás helyszínére történő eljutás alkalmanként 10-15 percet is igénybe vehet. Kérjük ezt a bontáson való részvétel, illetve az ajánlatok határidőben történő leadása érdekében szíveskedjenek figyelembe venni.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

1) Csatolandó iratok: Dok. II. fejezet II.4.4 és II.4.5. pontja szerint.

2) Az ajánlathoz csatolni kell a Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozatot eredetiben.

3) ATnek a Kbt. 66. § (4) bek szerint nyilatkoznia kell.

4) Az ajánlatnak a Kbt. 66. § (5) bek alapján felolvasólapot kell tartalmaznia.

5) AT köteles nyilatkozni a Kbt. 66. § (6) bek. a)-b) pontja szerint (nemleges tartalommal is).

8) AK a P/1., illetve M/1.. alkalmassági feltételeket és azok igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

9) Az ajánlatok a Kbt. 76. § (2) bek c) pontja szerint a legjobb ár-érték arány értékelési szempontja alapján kerülnek elbírálásra.

Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa valamennyi rész esetén: 0-10 pont.

Az a módszer, amellyel ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot:

— 1. részszempont esetén (Ajánlati ár (nettó Ft)): fordított arányosítás, a 2. részszempont esetén egyenes arányosítás.

Az ajánlati elemekkel kapcsolatos ajánlatkérői előírások:

— 1. részszempont: Ajánlati ár (nettó Ft),

— 2. részszempont: esetén egyenes arányosítás a dokumentációban foglaltak szerint. Ajánlatkérő az elvégzett hibajavítási munkákra minimum 12 hónapos jótállási kötelezettséget ír elő, Ajánlatkérő a 12 hónapot meghaladójótállási időt értékeli, a 10 hónapnál magasabb megajánlásokat nem értékeli többletponttal. AK ebben az esetben is a legkedvezőbbként meghatározott értéket (10 hónap) helyettesíti be a képletbe. A felolvasólapon 0-10 hónap közé eső egész hónap többletvállalását kell feltüntetni. A többletvállalást nem tartalmazó ajánlat az értékelés során adható pontszám alsó határával megegyező pontszámot (0 pont) kap. A többletvállalást tartalmazó ajánlatok esetében a legkedvezőbb szintet elérő ajánlat az értékelés során adható pontszám felső határával megegyező pontszámot kap, míg a többi ajánlat pontértéke a legelőnyösebbhez arányosítva kerül.

10) AK a Kbt. 81. § (4) bek alapján úgy rendelkezik, hogy a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.

11) AK alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bek-ben foglaltakat.

12) Az ajánlati árat az Ártáblázat kitöltésével kell megadni.

13) AK az ajánlattételt a Kbt. 35. § (5) bek, és 54. § (4)-(7) bek. alkalmazásával

1 300 000,- Ft ajánlati biztosíték nyújtásához köti. A biztosítékot az ajánlattételi határidő lejártáig kell ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani. A biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő MKB Banknál vezetett 10300002-10460102-49020027 fizetési számlájára történő befizetésével, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. A biztosíték befizetéssel vagy átutalással történő teljesítését az átutalási/befizetési megbízás eredeti példányának csatolásával kell igazolni. Az ajánlati biztosítéknak az ajánlati kötöttség idejére kell érvényesnek lennie. Amennyiben az ajánlati biztosítékot az előírt határidőre nem, vagy kisebb mértékben bocsátja ajánlattevő rendelkezésre az ajánlat érvénytelen.

14) AK kizárja nyertes ajánlattevő(k) részére a gazdálkodó szervezet létrehozásának lehetőségét.

15) AK nem biztosítja az alternatív ajánlattételt. Közös ajánlattétel esetén csatolni kell az egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást a KD I.6.2 szerinti tartalommal.

16) A közbeszerzési eljárás a 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szerinti folyamatba épített ellenőrzés mellett valósul meg.

17) Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

18) FAKSZ: dr. Takács Éva (00526)

Folytatás: VI.4.3) pontban!

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Hongarije
Telefoon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Kbt. 148. §-a szerint.

19) Ajánlatkérő előírja, hogy a nyertes ajánlattevő(k)nek a szerződéskötés időpontjára teljes körű általános, a beszerzés tárgyára (karbantartás, javítás) vonatkozó szolgáltatói felelősségbiztosítással kiegészített felelősségbiztosítást kell kötnie (vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjesztenie) a szerződés teljes időtartamára vonatkozóan legalább 5 millió HUF/év és 1 millió HUF/káresemény értékhatárig terjedően. A felelősségbiztosítással kapcsolatos részletes követelményeket a Dokumentáció részét képező Szerződéstervezet tartalmazza. Abban az esetben, amennyiben a nyertes ajánlattevő a szerződéskötés időpontjáig nem rendelkezik az előírt felelősségbiztosítással, azt ajánlatkérő az ajánlattól való visszalépésként értékeli, amely esetben ajánlatkérő a következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel köthet szerződést.

20) Ajánlatevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 134. § (5) bek. alapján arról, hogy nyertesként történő kihirdetése esetén a jótállási biztosítékot határidőre rendelkezésre bocsátja.

21) A részajánlattételi kizárásának indoka: Ajánlatkérő jelen eljárásban rendszertechnikailag egységes, működési logikájában nem szétválasztható egységekből felépülő rendszer támogatására kíván szerződést kötni, melyben az egymáshoz kapcsolódó technikai elemeknek nincs olyan fizikailag vagy logikailag jól szétválasztható felülete, amelyre a részajánlat tétel alkalmazható lenne. Bármilyen szétválasztás a rendszer rendelkezésre állási, hibajavítási mutatóit negatív irányban befolyásolná, üzemeltetési kockázatot jelentene.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Hongarije
Telefoon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/04/2018