Usługi - 164914-2020

07/04/2020    S69

Polska-Warszawa: Usługi programowania oprogramowania aplikacyjnego

2020/S 069-164914

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Ministerstwo Sprawiedliwości
Adres pocztowy: Al. Ujazdowskie 11
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 00-567
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Rafał Jankowicz
E-mail: rafal.jankowicz@ms.gov.pl
Tel.: +48 225212334
Faks: +48 225212353

Adresy internetowe:

Główny adres: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: resort sprawiedliwości

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Budowa, utrzymanie i rozwój systemu Krajowy Rejestr Zadłużonych

Numer referencyjny: BF-II.3710.7.2019
II.1.2)Główny kod CPV
72212000 Usługi programowania oprogramowania aplikacyjnego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Budowa, utrzymanie i rozwój systemu Krajowy Rejestr Zadłużonych.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 25 201 250.00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72263000 Usługi wdrażania oprogramowania
72262000 Usługi rozbudowy oprogramowania
72253000 Usługi pomocy komputerowej i podobne
80510000 Usługi szkolenia specjalistycznego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

1) zaprojektowanie, budowa i wdrożenie systemu oraz przeprowadzenie szkoleń przedwdrożeniowych;

2) utrzymanie systemu, w tym wsparcie utrzymania, świadczenie serwisu i wsparcie techniczne dla systemu polegające na:

a) udzielaniu wsparcia administratorom systemu oraz użytkownikom wskazanym przez Zamawiającego;

b) rozpoznawaniu przyczyn i usuwaniu błędów systemu oraz skutków błędów systemu, rozpoznawaniu skutków awarii sprzętu dla systemu, a także wszelkich negatywnych skutków spowodowanych korzystaniem z błędnie działających zmodyfikowanych wersji systemu we wszystkich lokalizacjach, w których funkcjonuje system, mające na celu przywrócenie pełnej funkcjonalności i wydajności systemu;

c) monitorowaniu konieczności instalacji poprawek, instalowaniu i wdrażaniu poprawek / nowych wersji technologicznych lub nowych rozwiązań technologicznych na środowiskach technologicznych systemu oraz dokonywaniu niezbędnych zmian konfiguracyjnych środowisk;

d) aktualizacji dokumentacji związanej z realizacją wsparcia eksploatacji, świadczeniem serwisu i wsparcia technicznego dla systemu;

3) rozwój systemu, obejmujący swym zakresem:

a) modyfikacje;

b) przygotowanie dokumentów analitycznych i projektów zmian w systemie;

c) aktualizacje dokumentacji związanej z rozwojem systemu;

d) przygotowywanie zapytań do bazy danych oraz raportów i sprawozdań, zmian danych w bazie danych i migracji danych niewynikających z naprawy błędów lub modyfikacji systemu, przygotowanie opinii na temat wykorzystania w systemie nowych technologii lub sprzętu;

4) przygotowanie i zrealizowanie szkoleń powdrożeniowych dla administratorów systemu lub osób wskazanych przez Zamawiającego, o łącznej liczbie do 750 godzin szkoleniowych.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Znajomość narzędzi do analizy i projektowania / Waga: 25
Kryterium jakości - Nazwa: Dodatkowe doświadczenie kierownika projektu / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Dodatkowe doświadczenie głównego analityka / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Dodatkowe kwalifikacje zawodowe głównego analityka / Waga: 5
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

1. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania, w zależności od potrzeb, z prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy.

2. Zamówienie realizowane w ramach opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia, w tym roszczenie o zapłatę wynagrodzenia za niezrealizowane zamówienie w ramach prawa opcji.

3. Skorzystanie z prawa opcji będzie polegało na zleceniu wykonania komponentu CRD (Centralne Repozytorium Dokumentów) i/lub komponentu „Tożsamość”.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie dotyczy projektu współfinansowanego z programu operacyjnego Wiedza edukacja rozwój POWR.02.17.00-00-0002/16-01.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zgodnie z art. 93 ust. 1a ustawy, Zamawiający przewiduje unieważnienie przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z uwagi na fakt, że środki finansowe, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia, w części pochodzą ze środków programu operacyjnego Wiedza edukacja rozwój i mogą nie zostać przyznane Zamawiającemu.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 064-149398
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Budowa, utrzymanie i rozwój systemu Krajowy Rejestr Zadłużonych

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
25/03/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 4
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Asseco Poland S.A.
Adres pocztowy: ul. Olchowa 14
Miejscowość: Rzeszów
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Kod pocztowy: 35-322
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 35 361 177.50 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 25 201 250.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 150 000,00 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).

2. Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3 % ceny oferty.

3. Wykonawca:

3.1. wykona przedmiot umowy w zakresie zaprojektowania, budowy i wdrożenia systemu oraz przeprowadzenia szkoleń przedwdrożeniowych, w terminie do 30 listopada 2020 r.;

3.2. będzie realizował przedmiot umowy w zakresie utrzymania systemu przez okres 36 miesięcy liczony od dnia podpisania przez Zamawiającego bez zastrzeżeń protokołu odbioru systemu;

3.3. będzie realizował przedmiot umowy w zakresie rozwoju systemu przez okres 36 miesięcy liczony od dnia podpisania przez Zamawiającego bez zastrzeżeń protokołu odbioru systemu albo do wyczerpania liczby osobogodzin, która wynosi 47 000, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej;

3.4. będzie realizował przedmiot umowy w zakresie przygotowania i zrealizowania szkoleń powdrożeniowych dla administratorów systemu lub osób wskazanych przez Zamawiającego przez okres 36 miesięcy liczony od dnia podpisania przez Zamawiającego bez zastrzeżeń odbioru systemu albo do wyczerpania liczby godzin szkoleniowych, która wynosi 750 godzin szkoleniowych w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej,

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Terminy wniesienia odwołania

5.1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

5.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

5.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5.1 i 5.2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5.4. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania określają stosowne przepisy działu VI ustawy Pzp.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2188) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/04/2020