Diensten - 164939-2018

17/04/2018    S74    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Lisses: Gebruiksklaarmaken van verwarmingsinstallaties

2018/S 074-164939

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Mairie de Lisses
2 rue Thirouin
Lisses
91090
Frankrijk
Telefoon: +33 169114050
E-mail: rachid.gacem@ville-lisses.fr
Fax: +33 169114001
NUTS-code: FR104

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://https://www.ville-lisses.fr/

Adres van het kopersprofiel: http://www.e-marchespublics.com/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.e-marchespublics.com/dossier_de_consultation_electronique_25339_554885.html
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Marché d'exploitation PF/PFI ET CP/CPI des installations de chauffage, de production d'ECS et de traitement d'air des bâtiments communaux de la Ville de Lisses

Referentienummer: 201800400FS050
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50721000 - ME02
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

La présente consultation a pour objet l'exploitation des installations de chauffage, de production d'eau chaude sanitaire, de climatisation et de traitement de l'air des bâtiments communaux de la Ville de Lisses (91090).

Le marché envisagé est un marché de type CP, MTI et PF, selon les sites concernés. L'ensemble des sites et équipements relevant du marché sont décrits dans les annexes 1 et 2 du Cahier des clauses particulières exploitation (CCP).

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50721000
09123000
50531100
71700000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR104
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ville de Lisses (91090).

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Le marché envisagé est un marché de type CP, MTI et PF, selon les sites concernés. L'Ensemble des sites et équipements relevant du marché sont décrits dans les annexes 1 et 2 du Cahier des clauses particulières exploitation (CCP).

Les prestations à réaliser comprennent:

— marché de type CP (P1, P2, P3), MTI (P1, P2, P3), Pf/Pfi (P2, P3),

— base: fourniture du gaz en tant que payeur divergent via protocole d'exécution,

— variante obligatoire: fourniture de gaz par le Titulaire,

— production de chauffage et d'eau chaude sanitaire,

— distribution et émission,

— prestations annexes (aérothermes ou similaire, radiants gaz, Centrales d'air),

— ventilation (VMC et CTA),

— climatisation (à partir du 1.1.2019).

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique de l'offre / Weging: 35 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Performance Energétique / Weging: 15 %
Prijs - Weging: 50 %
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/07/2018
Einde: 30/06/2026
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: ja
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 14/05/2018
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 4 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 15/05/2018
Plaatselijke tijd: 09:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

La visite des sites, par les candidats, préalablement au dépôt de leur pli, est obligatoire, sous peine d'irrecevabilité de leur offre. Les candidats pourront effectuer cette visite, de manière collective, sur une journée programmée aux dates suivantes (horaire et présence impérative): le 27.4.2018 (9:00 à 17:00) et le 4.5.2018 (9:00 à 17:00).

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal administratif de Versailles
56 avenue de Saint-Cloud
Versailles
78011
Frankrijk
Telefoon: +33 139205400
E-mail: greffe.ta-versailles@juradm.fr
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Tribunal administratif de Versailles
56 avenue de Saint-Cloud
Versailles
78011
Frankrijk
Telefoon: +33 139205400
E-mail: greffe.ta-versailles@juradm.fr
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Tribunal administratif de Versailles
56 avenue de Saint-Cloud
Versailles
78011
Frankrijk
Telefoon: +33 139205400
E-mail: greffe.ta-versailles@juradm.fr
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/04/2018