Fournitures - 16496-2016

Afficher la vue résumée

19/01/2016    S12

Hongrie-Budapest: Équipements et appareils de radio, de télévision, de communication, de télécommunication et équipements connexes

2016/S 012-016496

Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület, AK14540, Elnök u. 1., À l'attention de: Kovács Csaba, vezérigazgató, Budapest 1089, Hongrie. Téléphone: +36 13030168. Fax: +36 14770549. E-mail: info@rsoe.hu

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 24.12.2015, 2015/S 249-454021)

Objet:
CPV:32000000 Équipements et appareils de radio, de télévision, de communication, de télécommunication et équipements connexes, 32510000 Système de télécommunications sans fil, 32352100 Pièces pour matériel radio et radar, 71351810 Services topographiques, 38221000 Systèmes d'information géographique (GIS ou équivalent), 34931500 Équipement de contrôle du trafic maritime, 38100000 Instruments de navigation et de météorologie, 38424000 Matériel de mesure et de contrôle, 32441100 Système de surveillance télémétrique, 72222200 Services de planification de systèmes ou de technologies de l'information, 80511000 Services de formation du personnel

Équipements et appareils de radio, de télévision, de communication, de télécommunication et équipements connexes

Système de télécommunications sans fil

Pièces pour matériel radio et radar

Services topographiques

Systèmes d'information géographique (GIS ou équivalent)

Équipement de contrôle du trafic maritime

Instruments de navigation et de météorologie

Matériel de mesure et de contrôle

Système de surveillance télémétrique

Services de planification de systèmes ou de technologies de l'information

Services de formation du personnel

Au lieu de: 

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

(…)

Előleg-visszafizetési biztosíték mértéke:

— a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 119. § (2) bekezdése alapján a tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés elszámolható összegének 10 %-a és az igényelt szállítói előleg különbözetére jutó támogatás összege. A biztosítéknak az előlegbekérő dokumentum benyújtásától az előleggel való elszámolásig kell rendelkezésre állnia.

A nyertes ajánlattevőnek az irányító hatóság javára szóló előleg-visszafizetési biztosítékot a Kbt. 134. § (6) bekezdésének a) pontjában vagy a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 83. § (1) bekezdésében meghatározott módon, legkésőbb az előlegbekérő levél benyújtásának időpontjáig rendelkezésre kell bocsátania, és az előleggel való elszámolásig érvényességét fenn kell tartania.

Az előleg-visszafizetési biztosíték nyújtása az előleg rendelkezésre bocsátásának feltétele.

A biztosítékok határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell. (…)

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

— ajánlatkérő a szerződés elszámolható összege 50 %-ának megfelelő mértékű előleg igénylésének lehetőségét biztosítja a III.1.1) pontban meghatározott, feltétel nélküli előleg-visszafizetési biztosíték ellenében a nyertes ajánlattevő számára. Az előleg a részszámlákban és a végszámlában kerül elszámolásra, az első részszámlától kezdve folyamatosan. Az elszámolt előleg mértéke számlánként a számla értékének 50 %-a egészen addig, amíg az előleg teljes összege elszámolásra nem kerül,

(…)

— a nyertes ajánlattevő – a végszámlát ide nem értve – legfeljebb 3 db, a teljesítéssel értékarányos összegű részszámlát nyújthat be (1. részszámla a nettó ajánlati ár 30 %-a, 2. részszámla a nettó ajánlati ár 30 %-a, 3. részszámla a nettó ajánlati ár 20 %-a), minden esetben az igazolt teljesítést követően. A nyertes ajánlattevő a nettó ajánlati ár 20 %-ának megfelelő értékű végszámláját a szerződés tárgyát képező valamennyi eszköz leszállítása után, a sikeres átadás-átvételi eljárás lezárását követően, az ajánlatkérő által kiállított teljesítésigazolás birtokában nyújthatja be,

IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei:

26.1.2016 (11:00)

IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő:

26.1.2016 (11:00)

IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei:

26.1.2016 (11:00)

VI.3) További információk:

25) (…)

— amennyiben ajánlattevő bemutatja az alábbi kritériumoknak megfelelő szakembereket, úgy a pozíciónként megjelölt pontot kapja (max. 5 x 2).

Lire: 

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

(…)

Amennyiben a nyertes ajánlattevő a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 119. § (2) bekezdés a) pontja szerinti lehetőséget választja, úgy az előleg-visszafizetési biztosíték mértéke a tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés elszámolható összegének 10 %-a és az igényelt szállítói előleg különbözetére jutó támogatás összege.

A biztosítéknak az előlegbekérő dokumentum benyújtásától az előleggel való elszámolásig kell rendelkezésre állnia.

Amennyiben a nyertes ajánlattevő a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 119. § (2) bekezdés a) pontja szerinti lehetőséget választja, úgy a nyertes ajánlattevőnek az irányító hatóság javára szóló előleg-visszafizetési biztosítékot a Kbt. 134. § (6) bekezdésének a) pontjában vagy a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 83. § (1) bekezdésében meghatározott módon, legkésőbb az előlegbekérő levél benyújtásának időpontjáig rendelkezésre kell bocsátania, és az előleggel való elszámolásig érvényességét fenn kell tartania.

Amennyiben a nyertes ajánlattevő a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 119. § (2) bekezdés b) pontja szerinti lehetőséget választja, úgy nyertes ajánlattevőnek a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 134.4. pontja alkalmazásának tudomásulvétele mellett nem kell előleg-visszafizetési biztosítékot nyújtania.

Az előleg-visszafizetési biztosíték nyújtása az előleg rendelkezésre bocsátásának feltétele a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 119. § (2) bekezdés a) pontja szerinti lehetőséget választása esetén.

A biztosítékok határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell, az előleg-visszafizetési biztosíték vonatkozásában a nyilatkozattételi kötelezettség csak a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 119. § (2) bekezdés a) pontja szerinti lehetőség választása esetén áll fenn.

Amennyiben ajánlattevő a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 119. § (2) bekezdés b) pontja szerinti lehetőséget választja, úgy az ott meghatározottak tudomásulvételről az ajánlatban nyilatkoznia kell. (…)

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

— ajánlatkérő a szerződés elszámolható összege 50 %-ának megfelelő mértékű előleg igénylésének lehetőségét biztosítja a III.1.1) pontban meghatározott módokon.

Amennyiben a nyertes ajánlattevő a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 119. § (2) bekezdés a) pontja szerinti lehetőséget választja, úgy ajánlatkérő az előleget feltétel nélküli előleg-visszafizetési biztosíték ellenében biztosítja a nyertes ajánlattevő számára. Az előleg minden esetben az első részszámlában kerül elszámolásra. Amennyiben az első részszámlánál nagyobb mértékű az előleg, úgy a fennmaradó részt a második részszámlában kell elszámolni. (A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 133.5 pontja alapján: a közvetlen szállítói előleggel történő elszámolásnak – a közvetlen szállítói előleg részszámlába történő beszámításának – legkésőbb a szállítói szerződés szerinti ellenszolgáltatás elszámolható összege 50 %-ának teljesítését követően meg kell történnie),

(…)

— a nyertes ajánlattevő – a végszámlát ide nem értve – legfeljebb 3 db, a teljesítéssel értékarányos összegű részszámlát nyújthat be (1. részszámla a nettó ajánlati ár 30 %-a, 2. részszámla a nettó ajánlati ár 20 %-a, 3. részszámla a nettó ajánlati ár 30 %-a), minden esetben az igazolt teljesítést követően. A nyertes ajánlattevő a nettó ajánlati ár 20 %-ának megfelelő értékű végszámláját a szerződés tárgyát képező valamennyi eszköz leszállítása után, a sikeres átadás-átvételi eljárás lezárását követően, az ajánlatkérő által kiállított teljesítésigazolás birtokában nyújthatja be.

IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei:

1.2.2016 (11:00)

IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő:

1.2.2016 (11:00)

IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei:

1.2.2016 (11:00)

VI.3) További információk:

25) (…)

— amennyiben ajánlattevő bemutatja az alábbi kritériumoknak megfelelő szakembereket, úgy a pozíciónként megjelölt pontot kapja.

(…)

34) Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a szerződés teljesítése során a mindenkor hatályos jogszabályok az irányadóak, továbbá rögzíti, hogy a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapján a szerződés meghatározott tartalmi elemeinek jogszabály módosulások alapján felmerülő változása nem minősül szerződésmódosításnak.

Ajánlatkérő kiemeli továbbá, hogy amennyiben a támogatási program (Európai Hálózatfejlesztési Eszköz „CEF”) kikerül a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet hatálya alól, úgy a rendeletre vonatkozó hivatkozások érvényüket vesztik és a programra vonatkozó jogszabályok valamint a 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) vonatkozó rendelkezései válnak irányadóvá.

Autres informations complémentaires

Informations à rectifier ou à ajouter dans le dossier d'appel d'offres correspondant.

Pour de plus amples informations, veuillez vous référer au dossier d'appel d'offres correspondant.

Az ajánlati dokumentáció első kötetének 10.1. és 11.5. pontjában a dátum és időpont módosításra kerül: 11.2.2016., 11:00 időpontra.

Az ajánlati dokumentáció első kötete III. Az ajánlat kidolgozásának feltételi pont 6. ponttal kiegészítésre kerül.

Módosul továbbá a dokumentáció első kötete a jelen hirdetmény VI.3.3) pontjában meghatározottakkal összefüggésben.

A közbeszerzési dokumentumok módosításait az ajánlatkérő az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen közvetlenül elektronikusan elérhetővé teszi.