Diensten - 16501-2018

13/01/2018    S9    - - Diensten - Award Aankondiging - Openbare procedure 

Spanje-Bilbao: Gezondheidsdiensten

2018/S 009-016501

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Osakidetza – Servicio Vasco de Salud – Osatek, S.A.
S5100023J
Área de Teleasistencia
Bilbao
Spanje
Telefoon: +34 944007112
E-mail: telemonitorizacion@osatek.eus
NUTS-code: ES21

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.osakidetza.euskadi.net

Adres van het kopersprofiel: http://www.contratacion.euskadi.eus/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Sociedad Pública
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Contratación de servicios Tecnológicos de Telemonitorización de Salud

Referentienummer: G/211/20/1/0002/O701/0000/012017
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
85100000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Contratación de servicios Tecnológicos de Telemonitorización de Salud.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 234 666.90 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES21
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Contratación de servicios Tecnológicos de Telemonitorización de Salud.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: A.1. Infraestructura funcional y organizativa / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: A.2. Infraestructura tecnológica / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: A.3. Plan de calidad / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: A.4. Plan de implantación / Weging: 4
Kwaliteitscriterium - Naam: A.5. Mejoras / Weging: 5
Kostencriterium - Naam: Oferta económica / Weging: 51
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Contratación de servicios Tecnológicos de Telemonitorización de Salud

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/05/2017
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
UTE Care4chronics – Connected Health Services
Madrid
Spanje
NUTS-code: ES
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 234 666.90 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de Euskadi
C/ Donostia-San Sebastián, 1, 01010 Vitoria-Gasteiz
Spanje
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/01/2018