Diensten - 165040-2018

17/04/2018    S74    - - Diensten - Award Aankondiging - Openbare procedure 

Polen-Tarnów: Diensten voor afvalrecycling

2018/S 074-165040

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
8730208697
Okrężna 11
Tarnów
33-100
Polen
Contactpersoon: Tomasz Migała
Telefoon: +48 146219373
E-mail: t.migala@mpgk.tarnow.pl
Fax: +48 146218673
NUTS-code: PL217

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.mpgk.tarnow.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Zagospodarowanie komponentów do produkcji RDF

Referentienummer: 2/ZP/2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90514000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór oraz zagospodarowanie w procesie odzysku lub recyklingu, w terminie: 3.4.2018 r. – 31.12.2018 r., komponentów do produkcji RDF (odpad o kodzie 19 12 12), w tym odbiór i transport tych odpadów pochodzących ze strumienia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz z „frakcji suchej” odpadów komunalnych, wysegregowanych na linii segregacji odpadów RSSOK w Tarnowie przy ul. Komunalnej 29, w przewidywanej ilości maksymalnej 21 000 Mg.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 8 662 500.00 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

I część zamówienia

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90512000
90513000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL217
Voornaamste plaats van uitvoering:

Tarnów.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór oraz zagospodarowanie w procesie odzysku lub recyklingu, w terminie: 3.4.2018 r. – 31.12.2018 r., komponentów do produkcji RDF (odpad o kodzie 19 12 12), w tym odbiór i transport tych odpadów pochodzących ze strumienia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz z „frakcji suchej” odpadów komunalnych, wysegregowanych na linii segregacji odpadów RSSOK w Tarnowie przy ul. Komunalnej 29, w przewidywanej ilości maksymalnej 10 500 Mg.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

II część zamówienia

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90513000
90512000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL217
Voornaamste plaats van uitvoering:

Tarnów.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór oraz zagospodarowanie w procesie odzysku lub recyklingu, w terminie: 3.4.2018 r. – 31.12.2018 r., komponentów do produkcji RDF (odpad o kodzie 19 12 12), w tym odbiór i transport tych odpadów pochodzących ze strumienia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz z „frakcji suchej” odpadów komunalnych, wysegregowanych na linii segregacji odpadów RSSOK w Tarnowie przy ul. Komunalnej 29, w przewidywanej ilości maksymalnej 10 500 Mg.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 025-053789
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2/ZP/2018
Perceel nr.: 1
Benaming:

Zagospodarowanie komponentów do produkcji RDF

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
03/04/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
BIO-MED Sp. z o.o.
959-150-79-70
ul. Zagnańska 84 b
Kielce
25-528
Polen
NUTS-code: PL721
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Laagste offerte: 2 677 500.00 PLN / Hoogste offerte: 2 801 400.00 PLN meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2/ZP/2018
Perceel nr.: 2
Benaming:

Zagospodarowanie komponentów do produkcji RDF

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
06/04/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
PMP Style Sp. z o.o.
734-354-21-70
Naściszowa 60
Nowy Sącz
33-300
Polen
NUTS-code: PL218
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Your Partner Sp. z o.o.
993-065-03-98
ul. Fabryczna 7
Tarnów
33-100
Polen
NUTS-code: PL217
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Miki Recykling Sp. z o.o.
676-227-94-46
ul. Nad Drwiną 33
Kraków
30-741
Polen
NUTS-code: PL214
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Laagste offerte: 2 698 500.00 PLN / Hoogste offerte: 2 801 400.00 PLN meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/04/2018