Lieferungen - 165095-2022

30/03/2022    S63

Rumänien-București: Segelflugzeuge

2022/S 063-165095

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: AEROCLUBUL ROMANIEI
Nationale Identifikationsnummer: 4266944
Postanschrift: Strada: Lascăr Catargiu, nr. 54
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 010673
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): CLAUDIA PREDICA
E-Mail: achizitii@aeroclubulromaniei.ro
Telefon: +40 213123619
Fax: +40 213123619
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.aeroclubulromaniei.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100139636
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: institutie publica
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Aviatie generala si sportiva

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Furnizare un planor scoala

Referenznummer der Bekanntmachung: 4266944_2022_PAAPD1351557
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34721000 Segelflugzeuge
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Furnizarea unui planor nou pentru scoala. Planorul se va livra in termen de 7 luni de la incheierea contractului, dar nu mai tarziu de 15.12.2022. Plata se va face in termen de 30 de zile de la data inregistrarii facturii la sediul achizitorului, dar nu mai tarziu de ultima zi bancara a anului 2022.

Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 18 zile

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatiilor suplimentare in a 11-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 815 000.00 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO32 Bucureşti-Ilfov
Hauptort der Ausführung:

Planorul pregătit pentru zbor, va fi livrat la un Aerodrom al Aeroclubului României, menţionat de autoritatea contractantă, pe cheltuiala furnizorului, în termen de 7 luni de la încheierea contractului, dar nu mai tarziu de 15.12.2022.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Aeroclubul României dorește achiziționarea unui planor nou pentru pregătirea elevilor și a piloților în cadrul zborurilor de școală, cu caracteristicile solicitate in caietul de sarcini.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Finețe maximă / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 80
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 8
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situaţia în care egalitatea se menţine, autoritatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare, şi oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1. Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr.

98/2016. Modalitatea prin care se demonstreaza indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la

procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele jutificative care probeaza indeplinirea cerintelor, asumate prin

completarea DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi:

- Certificatele constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat, valabile la momentul prezentarii

- Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului

operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul

constatator emis de ONRC / actul constitutiv.

Operatorii economici participanti la procedura, pot prezenta documente prin care sa demonstreze ca pot beneficia de derogarile prevazute

la art. 166, al. (2), art. 167, al. (2), art. 171, din Legea 98/ 2016 privind achizitiile publice, sau alte documente edificatoare, dupa caz.

2. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 59 din Legea nr. 98/ 2016 privind achizitiile publice

Persoanele cu functii de decizie ale autoritatii contractante : Director General George Rotaru, Director General Adjunct Marina Iana, Director

Economic Gabriela Nicola, Director Zbor Dan Chiriac, Director Tehnic Marin Opriceana. Persoanele fizice sau juridice care participa direct in

procesul de verificare/evaluare a ofertelor nu au dreptul de a fi ofertanti, ofertanti asociati sau subcontractanti, sub sanctiunea excluderii din

procedura de atribuire. Se va completa DUAE.

Daca exista incertitudini referitoare la situatia personala a unui operator economic, autoritatea contractanta poate solicita informatii directe

de la autoritatile competente.

Autoritatea contractanta are obligatia de a exclude din procedura orice ofertant care se afla in oricare din situatiile prevazute la art. 59-60, 164, 165,

167 din Legea 98/2016.

1.În conformitate cu prevederile art. 173 din Legea nr. 98/2016, se solicita documente edificatoare privind obiectul de activitate al operatorului

economic. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare, in conditiile legii din tara de rezidenta, din

care sa reiasa ca opertorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna din situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca

are capacitatea profesionala de a presta serviciile ce fac obiectul contractului.

Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent în codul CAEN autorizat din Certificatul Constatator, potrivit dispozitiilor art. 15 din Legea

nr. 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la înregistrarea în Registrul Comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si

persoanelor juridice, înregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice, cu modificarile si completarile

ulterioare.

Se va completa DUAE de catre ofertanti cu informatiile aferente situatiilor lor. Documentele jutificative, respectiv certificatul constatator emis

de ONRC, sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate la solicitarea

autoritatii contractante, de ofertantul clasa pe locul I in clasamentul intermediar de evaluare a ofertelor.

Pentru persoanele juridice/fizice straine-documente care dovedesc o forma de organizare/atestare ori apartenenta din punct de vedere

profesional. Documentele vor fi prezentate in traducere autorizata.

Daca exista incertitudini referitoare la situatia personala a unui operator economic, autoritatea contractanta poate solicita informatii direct de

la autoritatile competente.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Specificati cifra de afaceri medie anualaPentru ca riscul neîndeplinirii contractului, din cauza lipsei capacităţii financiare a contractantului, să fie redus, se impun cerinţe minime privind capacitatea economică şi financiară a operatorilor economici, care prezintă relevanţă în raport cu valoarea, natura şi complexitatea contractului de achiziţie publică ce urmează să fie atribuit, astfel:In conformitate cu art. 175, al. 2), lit. a, Legea 98/2016, autoritatea contractanta a stabilit ca media cifrei de afaceri globale pe ultimii trei ani financiari (2019, 2020, 2021) a ofertantului trebuie să fie de cel puţin 815.000 lei.Pentru ofertantii straini, cursul de schimb lei alta valuta va fi cel stabilit de BNR in data publicarii anuntului de participare.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Se va completa DUAE, conf. art. 193, al. 1, din Legea 98/2016.Documentele justificative care sustin cifra de afaceri, se vor prezenta de către ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, la solicitarea autorităţii contractante. Aceste documente pot fi: declaraţii sau extrase bancare corespunzătoare sau, acolo unde este cazul, dovada asigurării de risc profesional, prezentarea situaţiilor financiare sau a extraselor din situaţiile financiare (cum ar fi bilantul/ bilantul prescurtat) sau orice alte documente din care sa reiasa cifra de afaceri pe ultimii 3 ani.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatOfertantul va prezenta lista principalelor livrări de produse din ultimii 3 ani, din care să reiasă livrarea de produse similare obiectului contractului, a căror valoare cumulată sa fie de minim 815.000 lei, in cadrul unuia sau a mai multor contracte.Prin livrarea de produse similiare obiectului contractului, autoritatea contractanta se refera la: livrarea de avioane, planoare, parasute, inclusiv componente ale acestora – motoare, elici, etc

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Se va completa DUAE. Documentele justificative care sustin experienta similara, se vor prezenta de catre ofertantul aflat pe locul intai in clasamentul intermediar de evaluare a ofertelor, la solicitare autoritatii contractante. Acestea pot fi: documente constatatoare, procese verbale de receptie sau recomandai, certificate/ documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar, etc, care sa confirme ca livrarile au fost executate in termenii contractuali.Echivalenta lei/ alta valută va fi calculata la cursul Bancii Nationale Române din data publicării anuntului de participare in SEAP.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 29/04/2022
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 29/05/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 29/04/2022
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Membrii comisiei de evaluare a ofertelor

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

DUAE se va accesa conform "Notificare privind utilizarea DUAE în procedurile desfășurate exclusiv prin mijloace electronice, din data de 08/04/2019"- ANAP

În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situaţia în care egalitatea se menţine, autoritatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare, şi oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică.

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Conform art.8 lit.a) din Legea nr.101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
25/03/2022