Supplies - 165125-2022

Submission deadline has been amended by:  215271-2022
30/03/2022    S63

Czechia-Prague: Protective and safety clothing

2022/S 063-165125

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy
National registration number: 00638927
Postal address: Korunní 2456/98
Town: Praha
NUTS code: CZ01 Praha
Postal code: 10100
Country: Czechia
Contact person: Ing. Kloudová Irena
E-mail: zakazky@zzshmp.cz
Telephone: +420 222070384
Internet address(es):
Main address: http://www.zzshmp.cz
Address of the buyer profile: https://tenderarena.cz/profily/zzshmp
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://tenderarena.cz/profily/zzshmp
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://tenderarena.cz/profily/zzshmp
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

OOPP a ostatní pracovní oděvy pro výjezdové skupiny a ZOS

II.1.2)Main CPV code
35113400 Protective and safety clothing
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Předmětem veřejné zakázky je pořízení nových pracovních oděvů a OOPP pro pracovníky zadavatele. Oděvy jsou určeny především pro výjezdové skupiny zadavatele, které budou pracovní oděvy používat při poskytování přednemocniční neodkladné péče a také pro pracovníky Zdravotnického operačního střediska zadavatele.

Na základě výsledku zadávacího řízení bude uzavřena rámcová kupní smlouva s jedním vybraným dodavatelem na období 4 let samostatně pro každou část veřejné zakázky.

Zadavatel rozdělil zakázku na dvě části:

část 1 VZ- Polokošile, Kalhoty, Termoprádlo

část 2 VZ - Bundy, Mikiny, Taktické vesty

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 30 000 000.00 CZK
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Polokošile, Kalhoty, Termoprádlo

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
35113400 Protective and safety clothing
18100000 Occupational clothing, special workwear and accessories
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ01 Praha
Main site or place of performance:

Nádražní 1573/60, 150 00 Praha 5, Smíchov

II.2.4)Description of the procurement:

Předmětem plnění části 1 VZ - Polokošile, Kalhoty, Termoprádlo je pořízení nových pracovních oděvů a OOPP pro pracovníky zadavatele. Oděvy jsou určeny především pro výjezdové skupiny zadavatele, které budou pracovní oděvy používat při poskytování přednemocniční neodkladné péče a také pro pracovníky Zdravotnického operačního střediska zadavatele.

Na základě výsledku zadávacího řízení bude uzavřena rámcová kupní smlouva s jedním vybraným dodavatelem na období 4 let.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 13 000 000.00 CZK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Bundy, Mikiny, Taktické vesty

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
35113400 Protective and safety clothing
18100000 Occupational clothing, special workwear and accessories
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ01 Praha
Main site or place of performance:

Nádražní 1573/60, 150 00 Praha 5, Smíchov

II.2.4)Description of the procurement:

Předmětem plnění části 2 VZ - Bundy, Mikiny, Taktické vesty je pořízení nových pracovních oděvů a OOPP pro pracovníky zadavatele. Oděvy jsou určeny především pro výjezdové skupiny zadavatele, které budou pracovní oděvy používat při poskytování přednemocniční neodkladné péče a také pro pracovníky Zdravotnického operačního střediska zadavatele.

Na základě výsledku zadávacího řízení bude uzavřena rámcová kupní smlouva s jedním vybraným dodavatelem na období 4 let.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 17 000 000.00 CZK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

§ 77 odst. 1 ZZVZ - Výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

§ 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ - Doklad, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují. Takovým dokladem je zejména oprávnění pro předmět podnikání: „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“.

Dodavatel může v souladu s § 86 odst. 2 zákona nahradit v nabídce předložení dokladů k prokázání profesní způsobilosti čestným prohlášením. Zadavatel doporučuje využít vzor čestného prohlášení účastníka ZŘ, který je Přílohou č. 2 ZD.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zadavatel nepožaduje.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Zadavatel nepožaduje.

III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 04/05/2022
Local time: 11:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Czech
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 04/05/2022
Local time: 13:00
Place:

sídlo zadavatele, zasedací místnost 4. p.

Information about authorised persons and opening procedure:

Otevírání nabídek bude v souladu se ZZVZ neveřejné. Do lhůty pro podání nabídek musí být zadavateli předány i vzorky nabízených výrobků pro část VZ, ke které dodavatel podává nabídku - blíže uvedeno v ZD.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic ordering will be used
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

Prohlídka současných OOPP se uskuteční dne 12. 4. 2022 od 9:00 hodin. Sraz dodavatelů - účastníků prohlídky vzorků je u vrátnice sídla zadavatele na adrese: Korunní 98, Praha 10. Dodavatelé, kteří budou mít zájem o prohlídku vzorků se předem elektronicky nahlásí zadavateli na e-mail: zakazky@zzshmp.cz, příp. přes profil zadavatele. Pokud bude mít některý z dodavatelů v průběhu prohlídky vzorků dotazy, zašle je následně zadavateli elektronicky (dle čl. 1 odst. 1.2 ZD), aby zadavatel mohl na dotazy písemně odpovědět. V případě zaznamenání dotazů a odpovědí při vlastní prohlídce vzorků, budou tyto dotazy dodavatelů a odpovědi zadavatele uveřejněny v souladu s čl. 11 ZD. Prohlídku vzorků bude zajišťovat vedoucí pracovník STP, který si účastníky prohlídky vyzvedne u vrátnice objektu. Zadavatel omezuje počet přítomných od jednoho dodavatele na max. počet 2 osob.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet address: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet address: https://www.uohs.cz/
VI.5)Date of dispatch of this notice:
25/03/2022