Supplies - 165163-2023

Submission deadline has been amended by:  294617-2023
20/03/2023    S56

Romania-București: Communications infrastructure

2023/S 056-165163

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: CASA NATIONALA DE PENSII PUBLICE
National registration number: 13574005
Postal address: Strada: Latina, nr. 8
Town: Bucuresti
NUTS code: RO321 Bucureşti
Postal code: 020793
Country: Romania
Contact person: Savin Mitranescu
E-mail: savin.mitranescu@cnpp.ro
Telephone: +40 213162664
Fax: +40 0213169281
Internet address(es):
Main address: www.cnpp.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100163778
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Social protection

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Modernizarea infrastructurii de comunicații a Casei Naționale de Pensii Publice

Reference number: 13574005_2023_PAAPD1398857
II.1.2)Main CPV code
32571000 Communications infrastructure
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Obiectul prezentei achiziții cuprinde un cumul de două tipuri de achiziții publice respectiv, achiziție de produse și achiziție de servicii necesare în vederea implementării contractului după cum urmează:

- Lucrări de refacere și dezvoltare a rețelei structurate de date a Casei Naționale de Pensii Publice, sediul secundar din str. George Vraca nr.9, sector 1, valoare estimată în valoare de 144.000,00 lei fără TVA ;

-O serie de cerințe funcționale care reprezintă dezvoltarea infrastructurii de comunicații, servicii de implementare infrastrctură enterprise de acces internet prin conexiune wireless, platforma de salvare și restaurare a datelor, de analiză și monitorizare a proceselor de protecție hardware și software, platformă COTS care să permită stocarea, partajarea securizată a fișierelor, și opțiuni de colaborare eficientă pe fișiere, aceasta componenta de servicii are o valoare cumulată etimată de 4.846.000,00 lei fara TVA

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 4 990 000.00 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
32420000 Network equipment
72212900 Miscellaneous software development services and computer systems
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO321 Bucureşti
Main site or place of performance:

Conform Caietului de Sarcini

-Sediul principal al CNPP –Str.Latină nr.8,sector 2,

-Sediul secundar al CNPP –Str.G.Vraca,nr.9,sector 1

-Datacenterul Serviciului de Telecomunicații –Splaiul Independenței 323A, sector 6,

-sediile INMERCM caselor teritoriale de pensii

-la sediul prestatorului

II.2.4)Description of the procurement:

Achiziția are ca scop Modernizarea infrastructurii de comunicații a Casei Naționale de Pensii Publice (activități/produse servicii descrise în caietul de sarcini )

NR.

CRT ACTIVITĂȚI/PRODUSE/SERVICII CANT U.M

1 Firewall datacenter –locații centrale 4 buc

2 Firewall locații ditante 71 buc

3 Switch ditribuție datacenter-locații centrale 4 buc

4 Switch distribuție locații ditante 75 buc

5 Lucrări de refacere și dezvoltare a rețelei structurate de date a Casei Naționale de Pensii Publice, cu sediul secundar din str.George Vraca nr.9, sector 1 288 porturi

6 Platforma de salvare și restaurare a datelor, de analiză și monitorizare a proceselor de protecție hardware și software 1 buc

7 Implementare infratructură enterprise de acces Internet prin conexiune wireless 69 buc

8 Platformă COTS care permite stocarea, partajarea securizată a fișierelor, precum și opțiuni de colaborare eficientă pe fișiere 1 buc

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Descriere: P2 – pentru asigurarea unei perioade de garanție tehnică mai mare de 60 de luni / Weighting: 25
Quality criterion - Name: Descriere: P3 – punctajul pentru factorul “Durata de derulare a contractului” / Weighting: 5
Price - Weighting: 70
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 9
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Planului Național de Redresare și Reziliență din responsabilitaea Ministerului Muncii și Protecției Sociale, Componenta C8. Reforma fiscală şi reforma sistemului de pensii, R6. Reforma sistemului public de pensii, Investitia I.10. Eficienţă operaţională şi servicii electronice avansate pentru sistemul naţional de pensii prin digitalizare

II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

a) Motive de excludere:

Ofertanții, asociații, subcontractanții și terții susținători nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute de dispozițiile art. 164, art. 165, art. 167 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței:

Ofertantul după înscrierea în SEAP în procedură completează „Răspuns DUAE” (inclusiv pentru asociaţi/subcontractanți/terţi susţinători) ca primă dovadă a neîncadrării în situaţiile de excludere, cu informațiile aferente situației lor.

Nedepunerea „Răspuns DUAE” cu oferta (inclusiv pentru asociat/subcontractant/terţ susţinător) atrage respingerea acesteia ca inacceptabilă.

Documentele suport actualizate/la zi care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar in cazul ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire (si, daca este cazul, pentru tertii sustinatori/subcontractorii acestuia):

A) Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat) pentru sediul social, actualizate la momentul prezentării;

B) Cazierul judiciar al operatorului economic şi al membrilor organului de administrare, de conducere sau supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, aşa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv, valabil la data prezentării;

C) După caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin.(2), art. 167 alin.(2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, după caz;

D) Alte documente edificatoare, după caz.

Pentru ofertanții străini: se vor prezenta orice documente edificatoare, eliberate de autorități competente din țara în care aceștia sunt rezidenți, prin care să dovedească îndeplinirea obligațiilor restante de plată a impozitelor către bugetul de stat și bugetul local, în conformitate cu legislația din țara de rezidență. Documentele depuse vor fi însoțite de traducere autorizată în limba română.

b) Informații privind evitarea conflictului de interese:

- Ofertanţii, asociații și terții susținători nu trebuie să se afle în situațiile prevăzute de dispozițiile art. 59 și 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței:

Ofertanții, asociații și terții susținători depun declarația privind neîncadrarea în situațiile potențial generatoare de conflict de interese, cu menționarea persoanelor care dețin funcții de decizie în cadrul autorității contractante.

Declarația va fi prezentată odată cu „Răspuns DUAE”, semnată cu semnătură electronică extinsă.

Casa Națională de Pensii Publice precizează că persoanele ce dețin funcții de decizie în ceea ce privește organizarea, derularea și finalizarea acestei proceduri de atribuire, în sensul art. 167 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 98/2016, coroborat cu prevederile art.21 alin.(3) lit.a) din HG nr. 395/2016 sunt următoarele: : Daniel Baciu - Președinte CNPP, Vasilica-Valentina Robu - Secretar General, Nicoleta Dina – Director General/Direcția Juridică și Control, Petru Costea - Șef serviciu, Marlena - Carmen Andrei - Director general DGDPSCEI, Constantin Bogdan Opriș - Șef serviciu, Adrian Găgeatu - Consilier superior, Mihai Canciu - Consilier principal, Savin Teodor Mitrănecu – consilier superior, Simona Liana Blîndu –consilier superior, Andreea Dumitran –consilier principal.

Operatorul economic trebuie să dețină o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, dovedind astfel că este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului si nu se regaste in nici o situatie mentionata in art.164, 165 si art.167 din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare.

Cerința se aplică inclusiv pentru subcontractanți și/sau terți susținători care completează informațiile aferente situației lor la nivelul unui DUAE distinct.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței:

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică cu informațiile solicitate de către autoritatea contractantă, respectiv informații referitoare la îndeplinirea cerințelor privind capacitatea de exercitare a activității profesionale.

Documente de confirmare:

Ofertanții pot demonstra îndeplinirea cerinței asumate in formularul DUAE, prin prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Teritorial, din care să rezulte domeniul de activitate principal/secundar, codurile CAEN aferente acestora. Codul CAEN al activităţii ofertantului trebuie să fie corespunzător obiectului contractului.

Informațiile din certificatul constatator trebuie să fie ACTUALE/REALE/VALIDE LA DATA PREZENTĂRII ACESTUIA.

Pentru documentul menţionat mai sus, ofertanții străini pot depune documente echivalente emise în ţara de rezidenţă, traduse în limba română.

Documentul urmează a fi prezentat la solicitarea Autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

Operatorii economici nerezidenți (străini): vor prezenta documente care dovedesc o formă de înregistrare/atestare ori apartenență din punct de vedere profesional, din care să rezulte abilitatea persoanei juridice/fizice străine de a livra produsele și presta serviciile care fac obiectul prezentului contract, în conformitate cu țara de origine/țara în care operatorul economic este stabilit. Documentele se vor prezenta însoțite de traducerea autorizată în limba română

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatCerinta nr. 1 – Experiența similarăOperatorii economici vor face dovada produselor furnizate în ultimii 3 ani care să fi inclus și prestarea de servicii similare, calculați de la termenul limita pentru depunerea ofertelor, din care sa rezulte ca ofertantul a furnizat/livrat produse similare celor care fac obiectul contractului de achiziţie publică în valoare cumulată de minimum 4.990.000,00 fără TVA, fără a se limita numărul de contracte/documente prin care se demonstrează îndeplinirea cerinței minime. In cazul în care autoritatea contractantă este nevoită, indiferent de motive, să procedeze la decalarea termenului-limită stabilit pentru depunerea ofertelor, publicând în acest sens o erată, limita inferioară a perioadei de 3 ani se extinde cu perioada de timp aferentă decalării, urmând a fi considerată îndeplinită cerinţa pentru toţi operatorii care au prezentat dovada finalizării contractului de experienţă similară în intervalul de timp nou rezultat.Prin produse similare se înțelege furnizare produse și prestare de servicii conform celor menționate în caietul de sarcini.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Modalitatea de indeplinire a cerintei nr. 1: In vederea indeplinirii cerintei ofertantii/ofertantul asociat/tertul sustinator vor completa DUAE - Partea a IV “Criterii de selectie”- Sectiunea B “Capacitatea tehnica si profesionala” indicand in mod explicit, pentru fiecare contract prezentat, urmatoarele informatii necesare pentru a verifica modul de indeplinire al cerintei : denumirea contractului, numarul si data contractului invocate drept experienta similara, beneficiarul acestuia, data si numarul documentului de receptie, precum si ponderea si/sau activitatile pentru care a fost responsabil, impreuna cu valoarea acestora fara TVA. Pentru calculul pretului contractelor exprimate in alte monede decat in Lei se va folosi cursul mediu comunicat de catre BNR pentru anii respectiv. Autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire documentele suport pentru demostrarea informatiilor din DUAE. Documentele prin care operatorii economici pot îndeplini cerinţa privind experienţa similară sunt următoarele, fără a se limita la, enumerarea nefiind cumulativă: copii ale unor părţi relevante ale contractelor pe care le-au îndeplinit; certificate de predare-primire; recomandări; procese-verbale de recepţie; certificări de bună execuţie; certificate constatatoare. Beneficiarii produselor pot fi din sectorul public sau privat.Justificare cerința nr.1:Având în vedere obiectivele urmărite a fi realizate prin atribuirea contractului de achiziție cu privire la ”MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE COMUNICAȚII A CASEI NAȚIONALE DE PENII PUBLICE”, autoritatea contractantă a considerat necesar ca operatorul economic să facă dovada că are capacitatea de a realiza activitățile prevăzute prin caietul de sarcini, respectiv de a obține îndeplinirea obiectivului contractului, în condițiile respectării cerințelor de calitate și a termenelor stabilite, precum și încadrarea în bugetul prevăzut. Astfel, pentru a-și demonstra capacitatea de a atinge rezultatele solicitate prin caietul de sarcini, ofertantul trebuie sa aibă o experiență similară în ultimii 3 ani, împliniți la data termenului limită pentru depunerea ofertei, privind furnizarea de produse care să fi înclus și prestarea de servicii similare, de o complexitate comparabilă cu cele care fac obiectul contractului de achizitie publică ce urmeaza sa fie atribuit, având o valoare cumulată de minim 4.990.00, 00 lei (fără TVA).Pentru îndeplinirea cerinţei privind nivelul valoric minim al experienței similare nu se limitează numărul de contracte/documente

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 15/05/2023
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 15/09/2023
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 15/05/2023
Local time: 15:00
Place:

In SEAP

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucuresti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.5)Date of dispatch of this notice:
15/03/2023