Доставки - 165183-2017

03/05/2017    S85    - - Доставки - Обявление за поръчка - Открита процедура 

България-Габрово: Трактори

2017/S 085-165183

Обявление за поръчка

Доставки

Legal Basis:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Община Габрово
000215630
пл. „Възраждане“ № 3
Габрово
5300
България
Лице за контакт: Николай Димитров
Телефон: +359 66818382
Електронна поща: n.dimitrov@gabrovo.bg
Факс: +359 66809371
код NUTS: BG322

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.gabrovo.bg/bg

Адрес на профила на купувача: http://op.gabrovo.bg

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://op.gabrovo.bg/profil-na-kupuvacha/otkriti-protzeduri/378-
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Доставка на 1 брой нов трактор и прикачен инвентар за нуждите на ОЗ „Озеленяване“, гр. Габрово“.

II.1.2)Основен CPV код
16700000
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Предметът на процедурата касае доставка на:

— Нов трактор — 1 бр.;

— Багерно устройство съвместимо с оферирания трактор — 1 бр.;

— Челен товарач с кофа 4 в 1 съвместим с оферирания трактор — 1 бр.;

— Косачка с бункер съвместима с оферирания трактор — 1 бр.;

— Косачка плоска съвместима с оферирания трактор — 1 бр.

— Мулчър съвместим с модел ISEKI TS1910 F — 1 бр.;

— Косачка плоска съвместима с модел ISEKI TS1910 F — 3 бр.

Обхватът на дейностите е съгласно Техническа спецификация, приложение към документацията за участие.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 82 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
16700000
16800000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG322
Основно място на изпълнение:

Гр. Габрово.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на процедурата касае доставка на:

— Нов трактор — 1 бр.;

— Багерно устройство съвместимо с оферирания трактор — 1 бр.;

— Челен товарач с кофа 4 в 1 съвместим с оферирания трактор — 1 бр.;

— Косачка с бункер съвместима с оферирания трактор — 1 бр.;

— Косачка плоска съвместима с оферирания трактор — 1 бр.

— Мулчър съвместим с модел ISEKI TS1910 F — 1 бр.;

— Косачка плоска съвместима с модел ISEKI TS1910 F — 3 бр.

Обхватът на дейностите е съгласно Техническа спецификация, приложение към документацията за участие.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Предложен гаранционен срок за оферирания трактор / Тежест: 40
Критерий за качество - Име: Цена за транспортните разходи, разходите за труд, материали и консумативите необходими за правилното функциониране и сервизиране на трактора предписани от произв. му за първите 2 000 моточаса, вкл. / Тежест: 20
Цена - Тежест: 40
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 82 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 90
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Максималният срок за изпълнение на доставката, считано от датата на сключване на договора е:

— до 30 кал. дни, за трактора, косачка с бункер съвместима с оферирания трактор, косачка плоска съвместима с оферирания трактор, мулчър съвместим с модел ISEKI TS1910 F и косачки плоски съвместими с модел ISEKI TS1910 F.

— до 90 кал. дни, за багерно устройство съвместимо с оферирания трактор и челен това.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Няма.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Няма.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Няма.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участникът следва през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата да е извършил минимум 1 /една/ доставка, идентична или сходна с предмета на поръчката.

За „доставка, сходна с предмета на поръчката“, възложителят ще приема доставка на минимум 1 трактор.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Минималното изискване се посочва/декларира, съгласно Част IV, Раздел В, т. 1б от ЕЕДОП.

Минималното изискване по т. 1 се доказва при подписване на договр за изпълнение със:

— Списък на доставките, идентични или сходни с предмета на поръчката — /Образец № 7/, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Възл. отстр. от участие участ., за ког. са налице обст. по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1 от ЗОП. Осв. на горн. осн. възл. отстр. от проц.: 1. уч., който не отговаря на пост. крит.и за подбор или не изп. друго усл., пос. в обявл. за общ. поръч. или в док.; 2. уч., който е предст. оферта, която не отговаря на: а) предв. обяв. усл. на поръч.; б) правила и изискв., свързани с опазване на ок. среда, соц. и труд. право, прил. колект. спор. и/или разп. на междун. екол., соц. и труд. право, които са избр. в прилож. № 10, когато е прилож.; 3. уч., който не е представил в срок обосн. по чл. 72, ал. 1 или чиято оферта не е приета съгл. чл. 72, ал. 3 — 5 от ЗОП; 4. уч., които са свър. лица; 5. Уч. който няма право да участва в общ. пор. на осн. чл. 3, т. 8 във вр. с чл. 5, ал. 1, т. 3 от Закона за икон. и фин. отн. с друж., рег. в юрисдикции с преференц. данъчен режим, контр. от тях лица и техните действ. собств. (ЗИФОДРЮДРСЛТДС), освен когато не са нал. усл. по чл. 4 от зак. Прод. в Разд. VI.3).

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 05/06/2017
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 4 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 06/06/2017
Местно време: 10:00
Място:

Община Габрово, пл. „Възраждане“ № 3, Заседателната зала — ет. 3.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

Прод. от Раздел III.2.2).

6. Участник, който след покана от възложителя и в определения в нея срок не удължи срока на валидност на офертата си.

Гаранцията, обезпечаваща изпълнението на договора, в размер на 5 на сто от стойността му.

Съдържание на опаковката:

1. Опис на представените документи /Образец № 1/, съдържащи се в опаковката, подписан от участника (в оригинал) или от изрично упълномощен негов представител.

2. Заявление за участие:

2.1. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника в съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя, а когато е приложимо — ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката — попълва се Образец № 2;

2.2. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо;

2.3. при участник обединение — Документ, от който да е видно пр. основание за създаване на обединението /заверено копие/, както и следната информация във връзка с конкретната общ. поръчка:

— правата и зад-ята на участниците в обед-ето;

— разпределението на отговорността между членовете на обед-ето;

— дейностите, които ще изпълнява всеки член на обед-ето.

3. Оферта:

3.1. Техническо предложение:

3.1.1. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника;

3.1.2. Предложение за изпълнение на поръчката — Образец № 3;

3.1.3. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор — Образец № 4;

3.1.4. Декларация за срока на валидност на офертата — Образец № 5;

3.1.5. Декларация за конфиденциалност на информацията, ако е приложимо /свободен текст/.

3.2. Ценово предложение — Образец № 6.

Извън плика с надпис „Предлагани ценови параметри “ не трябва да е посочена никаква информация относно цената;

При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към условията, обявени от възложителя на обществената поръчка, посочени в настоящата документация.

Забележка: Извън плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ не трябва да е посочена никаква информация относно цената. Участници, които по какъвто и да е начин са включили някъде в офертата си извън плик „Предлагани ценови параметри“ елементи, свързани с предлаганата цена (или части от нея), ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

Важно: При офериране, участниците следва да се съобразят с прогнозната стойност на поръчката.

При грешки и/или пропуски в изчисляването на предлаганите от участника цени в ценовата оферта, същият ще бъде отстранен.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
28/04/2017