Diensten - 165204-2018

17/04/2018    S74    - - Diensten - Award Aankondiging - Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking 

Verenigd Koninkrijk-Baglan: Systeem- en ondersteuningsdiensten

2018/S 074-165204

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
NHS Wales Shared Services Partnership
ABMU Frontline Procurement, Residence Block A, NPT Hospital
Baglan
SA12 7BX
Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Suzyann Pritchard
Telefoon: +44 1639684432
E-mail: suzyann.pritchard3@wales.nhs.uk
NUTS-code: UK

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.procurement.wales.nhs.uk

Adres van het kopersprofiel: http://www.sell2wales.gov.wales/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA0221

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Annual Support and Maintenance of CliniSys Pathology System

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72250000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Renewal of Annual Support and Maintenance of the CliniSys Pathology systems for the period 1.4.2017 to 31.3.2018.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 112 389.68 GBP
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72250000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKL18
Voornaamste plaats van uitvoering:

Morriston, Singleton and Princess of Wales Hospitals.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Annual Support and Maintenance of the CliniSys Pathology System for ABMU Health Board to cover the period 1.4.2017 — 31.3.2018.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen
  • De aanbesteding valt buiten het toepassingsgebied van de richtlijn
Verklaring:

Maintenance and Support of a system which can only be supported/maintained by the original provider.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 153-317777
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: ABM-STA-28892-011-SP
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/08/2017
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
CliniSys Solutions Limited
Two Bridges, Guildford Street
Chertsey
KT16 9AU
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 1932581200
NUTS-code: UKL18
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 112 389.68 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

(WA Ref:80920).

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
NHS Wales Shared Services Partnership
4-5 Charnwood Court,, Heol Billingsley, Parc Nantgarw
Cardiff
CF15 7QZ
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 1443848585

Internetadres: http://www.procurement.wales.nhs.uk

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
16/04/2018