Diensten - 165253-2019

09/04/2019    S70

België-Brussel: Dienstverlening op het gebied van stedenbouw en landschapsarchitectuur

2019/S 070-165253

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Maatschappij voor Stedelijke Inrichting - N.V. van publiek recht
Nationaal identificatienummer: BE0876.515.952
Postadres: Brederodestraat 9
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Postcode: 1000
Land: België
Contactpersoon: De heer Sébastien Rodesch
E-mail: s.rodesch@sau.brussels
Telefoon: +32 28993812
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.sau.brussels
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/194/UX/2019
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eten.publicprocurement.be
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Vastgoed Beheer

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Oproep tot aanvraag tot deelneming - Usquare - Raamovereenkomst voor het ontwerp en de opvolging der werken van de publieke ruimte van het project Usquare op de site van de voormalige Kazerne van Elsene

Referentienummer: CS-MD-194
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71400000 Dienstverlening op het gebied van stedenbouw en landschapsarchitectuur
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Zie II.2.4

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Voornaamste plaats van uitvoering:

Kazerne Fritz Toussaint - Elsene, Rue Fritz Toussaint 8 te 1050 Brussel

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De door de raamovereenkomst beoogde opdracht wordt uitgevoerd in het kader van de operationele ontwikkeling van het Usquare project. De Brusselse Gewestregering besliste om op die plek een internationale studentenwijk te ontwikkelen. Naast de programma’s met universitaire voorzieningen en dito huisvesting is het ook de bedoeling dat hier gezinswoningen, gemeenschappelijke voorzieningen en een fraaie openbare ruimte komen. De Regering belastte de MSI namens het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met de coördinatie en de operationele implementatie van het Usquare project. Daartoe werd de MSI aangesteld als aanbestedende overheid en bouwheer belast met de uitvoering van deze raamovereenkomst.

Plaats van de dienstverstrekking: Brussels Hoofdstedelijk Gewest op de site van de Kazerne van Elsene - gelegen aan de Fritz Toussaintstraat 5 te 1050 Elsene.

Duur: de huidige raamovereenkomst is geldig voor een période van 9 jaar.

Omvang van de opdracht:

Onderhavige opdracht omvat een raamovereenkomst met minstens een volledige opdracht voor het ontwerp en de verwezenlijking van de openbare ruimte van de Usquare site (“Opdracht A”).

Binnen de grenzen van onderhavige raamovereenkomst kan de aanbestedende overheid bovendien meerdere aanvullende opdrachten aan de begunstigde toevertrouwen.

Opdracht a: Opdracht A betreft de volledige opdracht inzake ontwerp en opvolging van de verwezenlijking van de openbare ruimte van het Usquare project op de site van de voormalige Kazerne van Elsene. De opdracht omvat alle prestaties die bij een dergelijke volledige opdracht horen: de studies betreffende het landschappelijk, stedelijk en milieugebonden ontwerp, het ontwerp van de infrastructuur (openbaar wegennet en diverse netwerken) vereist voor de goede werking van de openbare ruimten, daaronder begrepen alle aansluitingen op de gebouwen ontwikkeld door andere projectteams, maar ook de studies betreffende veiligheids- en gezondheidscoördinatie, en tot slot betreffende de opvolging van de uitvoering en de budgetcontrole van de werken.

Aanvullende opdrachten: In de marge van Opdracht A kan de aanbestende overheid om de openbare ruimte van de Usquare site aan te leggen diverse studies en aanvullende opdrachten betreffende ontwerp, begeleiding, overleg en/of consultancy bestellen.

Doordat de precieze omvang van die aanvullende opdrachten in dit stadium nog niet kan worden bepaald, kan ook nog geen enkele minimale hoeveelheid worden gewaarborgd.

Voor een meer nauwkeurige beschrijving van de eventuele aanvullende opdrachten, verwijzen we naar de technische bepalingen van het BB – deel III.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 108
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Beoogd minimumaantal: 3
Maximumaantal: 5
Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:

Zie Bestek

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Het UEA, waarmee de inschrijver verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17.6.2016.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. Zie bestek

Eventuele minimumeisen:

1. Zie Bestek

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. Zie Bestek

Eventuele minimumeisen:

1. Zie Bestek

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:

Onderhavige raamovereenkomst wordt gesloten voor een verwachte periode van 9 jaar vanaf de datum van betekening, en loopt over een periode van minstens 7 jaar. Ze eindigt bij de volledige verwezenlijking van de openbare ruimte van de site “Usquare”. De volledige rechtvaardiging is in het Bestek.

IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt
IV.1.5)Inlichtingen inzake onderhandeling
De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële inschrijvingen zonder onderhandelingen te voeren
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 15/05/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
Datum: 01/07/2019
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans, Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

De kandidaturen en offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Raad van Staat
Postadres: Wetenschapstraat, 37
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
Telefoon: +32 22349470
Internetadres: www.raadvst-consetat.be
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
04/04/2019