Szolgáltatások - 165256-2018

17/04/2018    S74    - - Szolgáltatások - Tervpályázat - Nyílt eljárás 

Magyarország-Szombathely: Építészeti tervezési szolgáltatások

2018/S 074-165256

Tervpályázati kiírás

Legal Basis:

2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Nonprofit Zrt.
AK07477
Welther K. utca 4.
Szombathely
9700
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mészáros Tünde
Telefon: +36 94522968
E-mail: Meszaros.Tunde@szova.hu
Fax: +36 94314743
NUTS-kód: HU222

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.szova.hu

A felhasználói oldal címe: http://www.szova.hu

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://tricsok.hu/kozbeszerzes-dokumentacio
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
TriCSÓK Zrt
Teréz krt. 19. III. emelet 32.
Budapest
1067
Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Bábosik Roland Ottó
Telefon: +36 13542760
E-mail: kozbeszerzes@tricsok.hu
Fax: +36 13542768
NUTS-kód: HU110

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.tricsok.hu

A felhasználói oldal címe: http://www.tricsok.hu

Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
TriCSÓK Zrt
Teréz krt. 19. III. emelet 32.
Budapest
1067
Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Bábosik Roland Ottó
Telefon: +36 13542760
E-mail: kozbeszerzes@tricsok.hu
Fax: +36 13542768
NUTS-kód: HU110

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.tricsok.hu

A felhasználói oldal címe: http://www.tricsok.hu

I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Gazdasági társaság
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Vagyonhasznosítás és városgazdálkodás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Szombathely, Szent Márton Lovas Sport, Hagyományőrző és Rendezvényközpont kialakításához kapcsolódó tervpályázat elkészítése.

II.1.2)Fő CPV-kód
71220000
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71221000
71223000
II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A SZOVA Nonprofit Zrt. tulajdonában álló ingatlanon, Szent Márton Lovas Sport, Hagyományőrző és Rendezvényközpont kialakításához kapcsolódó tervpályázat elkészítése.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.10)A résztvevők/részvételre jelentkezők kiválasztásának szempontjai:
III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1)Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
A részvétel egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve: igen
nevezze meg az adott szakmát: A 266/2013. (VII. 11.) számú, az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló Korm. rendeletben foglaltak szerinti építész tervezői tevékenység.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.2)Az eljárás fajtája
Nyílt
IV.1.7)A már kiválasztott résztvevők neve:
IV.1.9)A pályaművek értékelésének szempontjai:

A bírálóbizottság a tervpályázati kiírás részletes programjában megfogalmazott célok és szempontok alapján értékeli az egyes pályaműveket, különös tekintettel az alábbiak szerint:

— A programnak és a funkcionális követelményeknek való megfelelés,

— településrendezési, építési előírások betartása a kiírással összhangban,

— az új épületek környezetének és közlekedési kapcsolatainak alakítása,

— az építészeti kialakítás minősége,

— a környezetbe illesztés,

— gazdaságos üzemeltetés, energiatakarékosság,

— bekerülési költség mértéke,

— modularitás megvalósítása,

— tervpályázati mű kidolgozottsága, amelyen belül különösen fontos: a műszaki tartalom pontos megfogalmazása.

(VI.4.3 pontban folytatva)

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)A pályázatok (pályaművek) vagy részvételi jelentkezések benyújtásának határideje
Dátum: 25/06/2018
Helyi idő: 11:00
IV.2.3)Részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken a pályaművek vagy részvételi jelentkezések elkészíthetőek:
Magyar
IV.3)Díjak és bírálóbizottság (zsűri)
IV.3.1)Díj(ak)ra vonatkozó információk
Sor kerül díj/díjak odaítélésére: igen
Az odaítélendő díjak száma és értéke:

A pályaművek díjazására és megvételére nettó 6 000 000 Ft áll rendelkezésre.

A díj legnagyobb összege: 3 000 000 Ft.

A megvétel legkisebb összege: 500 000 Ft.

Díjak száma: 0-5 db.

IV.3.2)Az összes pályázónak történő kifizetésekre vonatkozó adatok:

A bírálóbizottság a beérkezett pályázatok egymáshoz viszonyított értéke alapján a fenti értékhatárok között határozza meg a díjak és a megvételek összegét. Megfelelő színvonalú pályaművek beérkezése esetén a teljes rendelkezésre álló összeget kiadja, és törekszik arra, hogy egy győztes pályázót hirdessen ki.

A bírálóbizottság eredménytelennek minősíti a pályázatot, ha egyetlen pályaművet sem talál díjazásra, vagy megvételre alkalmasnak, és csökkentheti a díjazásra és/vagy megvételre fordított összeget, ha a tervpályázatot a hasznosíthatóság szempontjából csökkent értékűnek minősíti.

A díjazásban és megvételben részesült pályaművek a ajánlatkérő tulajdonába kerülnek, azokat részben vagy egészben további ellenszolgáltatás nélkül felhasználhatja a szerzői jogi előírások betartásával, a tervpályázati dokumentációban foglaltak szerint.

IV.3.3)A tervpályázati eljárást követő szerződések
A tervpályázati eljárást követően a szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződést a pályázat nyertesével vagy a nyertesek valamelyikével kötik meg: igen
IV.3.4)A bírálóbizottság döntése
A bírálóbizottság döntése kötelező az ajánlatkérő számára: igen
IV.3.5)A bírálóbizottság tagjainak neve:
1. Elnök: Dr. Németh Gábor - a SZOVA Nonprofit Zrt. vezérigazgatója
2. Társelnök: Lakézi Gábor - városi főépítész
3. Tag: Szalai Attila - építész tervező szakmérnök
4. Tag: Horváth Gábor - építész tervező szakmérnök
5. Tag: Patonai Dénes DLA - okl. építész
6. Póttag: Piroska László - okl. építész
7. Jogi szakértő: Dr. Németh László - a SZOVA Nonprofit Zrt. jogi és közbeszerzési osztályvezetője

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

1) A kiíró jelen tervpályázatot a tervpályázati eljárások részletes szabályairól szóló 310/2015.(X.28.) kormányrendelet szerinti általános tervpályázatként, lebonyolítási formáját tekintve pedig általános, titkos tervpályázatként bonyolítja le. A pályázati kiírásban, illetve a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a 266/2013. (VII.11) Korm. rendelet, valamint a Kbt. tervpályázati eljárásra vonatkozó előírásai az irányadóak.

2) A dokumentáció beszerzése:

A jelen tervpályázathoz kapcsolódó dokumentumok korlátozás nélkül, teljeskörűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetőek a benyújtási határidő lejártáig ezen a címen: http://tricsok.hu/kozbeszerzes-dokumentacio A közbeszerzési dokumentumokat pályázatonként legalább egy pályázónak vagy a pályázatban megnevezett szerzőnek elektronikus úton el kell érnie a benyújtási határidő lejártáig. Az elérés regisztrációhoz kötött.

3) A Bírálóbizottság döntése alapján az ajánlatkérő 2018/07/27-én 11:00 órakor a pályázat eredményét kihirdeti, és a pályázati díjakat, illetve a megvételeket, a díjazott művek szerzőinek legkésőbb az eredményhirdetést követő 30 napon belül kifizeti.

5) A ajánlatkérő 2018/04/18-án 14:00 helyszíni bejárást tart. Találkozó helyszíne: 9700 Szombathely, Homok út, 4425/3. hrsz. A helyszíni bejárásról jegyzőkönyv készül, melyet ajánlatkérő öt napon belül valamennyi érdeklődését jelző (dokumentációt letöltő, elérő) gazdasági szereplő részére egyidejűleg megküld.

6) A díjazásban vagy megvételben nem részesült pályázatokat az ajánlatkérő a pályázóknak visszaadja. A pályázó a pályaterv műleírásának végén közölt nyilatkozatban a terv bemutatását megtilthatja. Ez esetben a pályázó az eredményhirdetést követően,a pályaművek nyilvános bemutatása után az ajánlatkérő címén veheti át pályázatát. A pályamű azonosítása a feladóvevény ragszáma alapján történik

7) Az ajánlatkérő a díjazásban, illetve megvételben nem részesült pályázatokat a nyilvános eredményhirdetéstől számított 50 napig őrzi meg. A határidő elteltét követően megsemmisíti, annak későbbi visszakövetelésére nincs lehetőség.

8) Ajánlatkérő a tervpályázati eljárást követően a szolgáltatás (tervszolgáltatás, továbbtervezés) megrendelésére irányuló szerződést a nyertessel (első díjazottal) vagy a nyertesek (díjazottak) valamelyikével köti meg, a szolgáltatás (tervszolgáltatás, továbbtervezés) megrendelésére a Kbt. 98. § (5) bekezdése szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alapján, amennyiben a pályázó a Kbt.-ben meghatározott feltételeknek megfelel. Utóbbi esetben a tervpályázati eljárásban a bírálóbizottság által ajánlott összes pályázót vagy ajánlattevőt meg kell hívni.

9) Az eljárásban közreműködő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók: dr. Csók István Áron Lajstromszám: OO118 [helyettese dr. Szűcs Gabriella Lajstromszám OO868].

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-a szerint.

IV.1.9) pont folytatása:

Pályázó személye.

A tervpályázat résztvevője – pályázó – (azaz a pályamű szerzője) az a természetes személy vagy jogi személy, egyéni cég vagy személyes joga szerint jogképes szervezet lehet, aki, illetve amely:

a) jelen kiírásban meghirdetett tervezési feladat elkészítésére vállalkozik,

b) pályaművét benyújtotta, a tervpályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek elfogadta,

c) akivel, amellyel szemben a Korm. rendelet 17. § (3) és 18. §-a szerinti kizáró okok egyike sem áll fenn,

d) a feladat ellátásához és megtervezéséhez szükséges, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet, I. Tervezés, 2. része (Építészeti tervezési terület) szerinti „É” jogosultsággal rendelkezik/rendelkeznek, a tervpályázat benyújtási határidejének időpontjában. Ajánlatkérő a jogosultságot a Magyar Építész Kamara honlapján szereplő hivatalos Névjegyzékben (www.mekon.hu) szereplő adatok alapján ellenőrzi(alkalmassági követelmény).

Pályázó társszerzője.

A tervpályázat résztvevőjének (szerzőjének) társtervezője, munkatársa az lehet, akivel szemben a Korm. rendelet 17. § (3) és 18. §-a szerinti kizáró okok egyike sem áll fenn. A társszerzők és a szerzők munkatársai (a vonatkozó etikai normák betartásával) több pályaműben is közreműködhetnek.

Pályázó által benyújtható pályaművek száma.

A tervpályázaton a pályázó csak egy pályaművel vehet részt.

A tervpályázatból történő kizárás.

Boríték bontás előtt.

A bírálóbizottság.

a) a tervpályázatból a tervcsomag felbontása nélkül kizárja a benyújtási határidő után benyújtott pályaművet,

b) kizárja a tervpályázati dokumentációban meghatározott kötelező tartalmi követelményeket nem teljesítő pályaműveket,

c) kizárja a titkosságot sértő pályaművet,

d) kizárhatja a bírálatból a formai követelményeket nem teljesítő, illetve hiányos pályaműveket, feltéve, hogy a formai hiba a pályamű bírálatát ellehetetleníti.

e) kizárja a fenti - a pályázó személyére, a pályázó társszerzőjére, illetve a pályaművek számára vonatkozó - „részvételi feltételek”-et nem teljesítő pályázókat.

f) azt a pályaművet, amelynek szerzőivel szemben a 17. § (3) bekezdése és a 18. § értelmében kizáró ok áll fenn.

Boríték bontás után.

Amennyiben a kizárás okai:

a) a lezárt borítékok felbontásakor bizonyosodnak be, a bírálóbizottság a pályaművek megállapított sorrendjében nevezi meg a díjazott és megvett pályaműveket, és a szabálytalanság miatt kizárt pályázók pályázati díját illetve megvételét nem adja ki,

b) amennyiben a bírálóbizottság utolsó plenáris ülését követően, a tervezett hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötendő szerződéskötésig bizonyosodik be a „részvételi feltételek” teljesítésének elmaradása, úgy az ajánlatkérő a szabálytalan pályázó eredményét semmisnek tekinti, és ilyen esetben a pályázati díj, illetve a megvétel díja az ajánlatkérőnek visszajár.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
12/04/2018