Diensten - 16529-2018

13/01/2018    S9    - - Diensten - Award Aankondiging - Openbare procedure 

Frankrijk-Straatsburg: Verzekeringen tegen schade of verlies

2018/S 009-016529

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
SDIS du Bas-Rhin
Bâtiment le Prisme — 2 route de Paris
Strasbourg Cedex 2
67087
Frankrijk
Telefoon: +33 390207019
E-mail: laurent.meyer@sdis67.com
Fax: +33 390207049
NUTS-code: FRF11

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.sdis67.com

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: SDIS
I.5)Hoofdactiviteit
Openbare orde en veiligheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Marchés d'assurances pour les besoins du SDIS du Bas-Rhin

Referentienummer: 17PF08
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
66515000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Marchés d'assurances pour les besoins du SDIS du Bas-Rhin

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 2 200 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dommages aux biens immobiliers et mobiliers

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
66515000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRF11
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dommages aux biens immobiliers et mobiliers

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Importance des réserves / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: Franchises / Weging: 13
Kwaliteitscriterium - Naam: Respect préavis / Weging: 3
Kwaliteitscriterium - Naam: Gestion / Weging: 4
Prijs - Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Tous risques matériels

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
66515200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRF11
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Tous risques matériels

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Importance des réserves / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: Franchises/garanties / Weging: 13
Kwaliteitscriterium - Naam: Respect des préavis / Weging: 3
Kwaliteitscriterium - Naam: Gestion / Weging: 4
Prijs - Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Responsabilité civile et risques annexes

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
66516400
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRF11
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Responsabilité civile et risques annexes

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Importance réserves / Weging: 35
Kwaliteitscriterium - Naam: Franchises/garanties / Weging: 18
Kwaliteitscriterium - Naam: Respect préavis / Weging: 3
Kwaliteitscriterium - Naam: Gestion / Weging: 4
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Flotte véhicules et risques annexes

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
66514110
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRF11
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Flotte véhicules et risques annexes

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Importance des réserves / Weging: 25
Kwaliteitscriterium - Naam: Franchises/garanties / Weging: 7
Kwaliteitscriterium - Naam: Respect préavis / Weging: 3
Kwaliteitscriterium - Naam: Gestion / Weging: 10
Prijs - Weging: 55
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Protection sociale SPV

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
66512000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRF11
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Protection sociale SPV

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Importance réserves / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Respect préavis / Weging: 3
Kwaliteitscriterium - Naam: Gestion / Weging: 20
Prijs - Weging: 57
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Risques statutaires agents affiliés CNRACL

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
66512000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRF11
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Risques statutaires agents affiliés CNRACL.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Importance réserves / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Respect préavis / Weging: 3
Kwaliteitscriterium - Naam: Gestion / Weging: 20
Prijs - Weging: 57
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Dommages aux biens immobiliers et mobiliers

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/12/2017
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
JFB assurances SARL
90 rue Charles de Gaulle
Saint-Amarin
68550
Frankrijk
NUTS-code: FRF12
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 150 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Benaming:

Tous risques matériels

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/12/2017
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Cabinet ADH
1 rue des Promenades — CS 20144
La Madeleine-les-Lille
59504
Frankrijk
NUTS-code: FRE11
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 100 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 3
Benaming:

Responsabilité civile et risques annexes

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/12/2017
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
JFB assurances SARL
90 rue Charles de Gaulle
Saint-Amarin
68550
Frankrijk
NUTS-code: FRF12
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 200 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 4
Benaming:

Flotte véhicules et risques annexes

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/12/2017
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Altima courtage SAS
275 rue du Stade
Trevins-de-Chauray
79180
Frankrijk
NUTS-code: FRI33
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 250 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 5
Benaming:

Protection sociale SPV

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/12/2017
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Sofaxis
route de Creton
Vasselay
18110
Frankrijk
NUTS-code: FRB01
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 150 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 6
Benaming:

Risques statutaires agents affiliés CNRACL

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/12/2017
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Sofaxis
route de Creton
Vasselay
18110
Frankrijk
NUTS-code: FRB01
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 350 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal administratif
31 avenue de la Paix
Strasbourg
67070
Frankrijk
Telefoon: +33 388212323
E-mail: greffe.ta-strasbourg@juradm.fr
Fax: +33 388364466

Internetadres: http://strasbourg.tribunal-administratif.fr/ta-caa

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Tribunal administratif
31 avenue de la Paix
Strasbourg
67070
Frankrijk
Telefoon: +33 388212323
E-mail: greffe.ta-strasbourg@juradm.fr
Fax: +33 388364466

Internetadres: http://strasbourg.tribunal-administratif.fr/ta-caa

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/01/2018