Строителство - 165294-2020

07/04/2020    S69

България-Варна: Строителни и монтажни работи

2020/S 069-165294

Обявление за възложена поръчка – комунални услуги

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Строителство

Правно основание:
Директива 2014/25/ЕС

Раздел І: Възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: ДП „Пристанищна инфраструктура“, клон ТП „Пристанище Варна“
Национален регистрационен номер: 130316140
Пощенски адрес: пл. „Славейков“ № 1
Град: Варна
код NUTS: BG331 Варна
Пощенски код: 9000
Държава: България
Лице за контакт: Мая Казакова
Електронна поща: m.kazakova@bgports.bg
Телефон: +359 52684602
Факс: +359 52655902
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.bgports.bg
Адрес на профила на купувача: www.bgports.bg/bg/zop/325
I.6)Основна дейност
Пристанищни дейности

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Портал 3 и пътна връзка, пристанище Варна-запад

II.1.2)Основен CPV код
45000000 Строителни и монтажни работи
II.1.3)Вид на поръчка
Строителство
II.1.4)Кратко описание:

Предмет на настоящата обществена поръчка е избор на изпълнител за обновяване на портал 3 и пътна връзка, пристанище Варна-запад.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС) (Съгласни ли сте да публикувате? да)
Стойност, без да се включва ДДС: 1 999 351.71 BGN
II.2)Описание
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG331 Варна
Основно място на изпълнение:

Пристанище Варна-запад

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Площта, предмет на настоящата поръчка, е около 32 100 м2 и включва ремонтни дейности за възстановяване на асфалтобетоновите настилки за безопасност на движението.

Направа на наклони за отвеждане на дъждовните води.

Изграждане на нови кабелни трасета.

Изтегляне на кабели и изграждане осветление и бариери, нов портал за контрол на достъпа, тротоарната настилка, подмяна на бордюри, повдигане и направа на нови шахти, подмяна на портална врата, нова ограда, изсичане на храсти, насипване на площадка с каменна фракция.

Настоящата обществена поръчка включва следните строително-монтажни работи за възстановяването на асфалтобетонова настилка и изграждане на портал 3: геодезическо заснемане на терена, натоварване и извозване на строителни отпадъци на сметище; фрезоване на асфалтобетонова настилка, изкопи, доставка и полагане на водещи ивици 10/25/50, доставка, полагане и уплътняване на трошен камък 40—120 мм, доставка, полагане и уплътняване на трошен камък 0—63 мм и др.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: Срок за изпълнение на поръчката / Тежест: 20
Критерий за качество - Име: Организация и технология за изпълнение на дейностите, предмет на поръчката / Тежест: 20
Цена - Тежест: 60
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2019/S 206-503158
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация за прекратяване на обявена процедура за конкурентно възлагане на поръчка под формата на периодично индикативно обявление

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 3
Наименование:

Портал 3 и пътна връзка, пристанище Варна-запад

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
31/03/2020
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 5
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: да
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: ДЗЗД „Пристанище Варна-запад“
Национален регистрационен номер: 177432810
Пощенски адрес: ул. „Д-р Николай Коларов“ № 3
Град: Варна
код NUTS: BG331 Варна
Пощенски код: 9000
Държава: България
Електронна поща: office@pmostove.com
Телефон: +359 52613000
Факс: +359 52603457
Изпълнителят е МСП: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Пътища и мостове“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 813029821
Пощенски адрес: ул. „Д-р Пюскюлиев“ № 3
Град: Варна
код NUTS: BG331 Варна
Пощенски код: 9000
Държава: България
Електронна поща: office@pmostove.com
Телефон: +359 52613000
Факс: +359 52603457
Интернет адрес: http://www.pmostove.com/
Изпълнителят е МСП: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Ел Брокерс“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 204859972
Пощенски адрес: ж.к. „Обеля 2“, бл. 205, вх. 5, ап. 20
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1376
Държава: България
Електронна поща: finance.group@abv.bg
Телефон: +359 889622606
Факс: +359 889622606
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС) (Съгласни ли сте да публикувате? да)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 1 999 351.71 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и
V.2.6)Платена цена за покупки при благоприятни условия

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
03/04/2020