Den Europæiske Unions Publikationskontor er i gang med at opdatere en del af indholdet på dette website som følge af Det Forenede Kongeriges udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Det Forenede Kongeriges udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Tjenesteydelser - 165320-2019

09/04/2019    S70    Tjenesteydelser - Udbudsbekendtgørelse - Udbud med forhandling 

Danmark-Brøndby: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed

2019/S 070-165320

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Brøndby Kommune
Postadresse: Park Allé 160
By: Brøndby
NUTS-kode: DK01
Postnummer: 2605
Land: Danmark
Kontaktperson: Kuben Management, bygherrerådgiver Janus Fischer
E-mail: jf@kubenman.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.brondby.dk/Borger.aspx

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.byggeweb.dk/controller?cmd=tender.public.view&tn=TN202418
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Ældrecenter i Vesterled - Totalrådgiverudbud

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71000000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Brøndby Kommune har vedtaget at bygge et nyt ældrecenter, Ældrecenter i Vesterled. Ældrecenteret skal rumme 152 boliger med tilhørende fællesarealer og servicearealer, herunder 104 plejeboliger, hvoraf 30 boliger indrettes i et demensafsnit, 30 flex- og akutpladser og 18 avancerede døgnrehabiliteringspladser. Bebyggelsen skal opføres som støttet byggeri efter Lov om almene boliger § 105.

Forventet samlet etageareal på 15 200m2.

Nærværende udbud omhandler totalrådgivning for projektering, udbud og gennemførelse af byggeriet. Udbuddet gennemføres som udbud med forhandling iht. udbudslovens § § 61-66.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 17 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
Hovedudførelsessted:

Vesterled i Brøndby, matriklerne 29ei og 29du Brøndbyvester By, Brøndbyvester

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbud af totalrådgivning omfattende arkitekt- ingeniør- og landskabsarkitektmæssig rådgivning i forbindelse med etableringen af et nyt ældrecenter i Brøndby Kommune. Se endvidere pkt. II.1.4.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Proces / Vægtning: 20
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation / Vægtning: 20
Kvalitetskriterium - Navn: Tilgang til opgaven (skitseopgave) / Vægtning: 25
Pris - Vægtning: 35
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 60
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Såfremt flere end 3 ansøgere opfylder ordregivers minimumskrav til egnethed, udvælger ordregiver 3 ansøgere, der efterfølgende skal deltage i udbuddet på baggrund af en vurdering af ansøgerenes kompetencer til at gennemføre den udbudte opgave. I forbindelse med denne vurdering lægges der alene vægt på ansøgernes referencer, herunder navnlig disse dele af referencerne:

— Håndtering af totalrådgivning vedrørende støttet nybyggeri af ældreboliger med eller uden ældrecenter eller andre boligformer af tilsvarende eller større økonomisk værdi, hvoraf støttet nybyggeri af ældreboliger med ældrecenter vægter højest,

— Udførelse af den styrende og koordinerende rolle for projektering og udførelse (byggeledelse og fagtilsyn) af projekter med tilsvarende økonomisk værdi og kompleksitet,

— Gennemførelse af DGNB-certificering, hvor bæredygtighedsledelse har været en del af ydelsen,

— Sammenlignelige projekter som den udbudte opgave, hvor det færdige byggeri har opnået præmieringer for arkitektonisk værdi.

Generelt for vurdering af ovenstående vægtes referencer som er gennemført som totalrådgivning og indeholder projektering (myndigheds- og hovedprojekt), hoved-entrepriseudbud samt byggeledelse og økonomistyring i forbindelse med opførelse af ældreboliger med ældrecenter højere end andre referencer.

Referencer som er afsluttet vægtes højere end referencer som endnu ikke er afsluttet. Referencerne vil blive bedømt ud fra en helhedsvurdering.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal dokumentere tilstrækkelig kapacitet ved at oplyse følgende nøgletal for de seneste 3 afsluttede regnskabsår, indeholdende oplysninger om:

(a) Samlet omsætning,

(b) Soliditetsgrad i procent.

Oplysningerne angives i ESPD´en Del IV B.

Ved sammenslutninger/konsortier beregnes omsætning som ansøgers samlede omsætning. Kravet til soliditetsgrad skal opfyldes af hver af sammenslutningens/konsortiets deltagere.

En ansøger kan basere sig på tredjemands økonomiske og finansielle formåen, hvilket ansøger i så fald skal vedlægge støtteerklæring.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

(a) Samlet omsætning Minimum 30 000 000 DKK pr. år,

(b) Soliditetsgrad i procent Minimum 15% pr. år

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Referencer med beskrivelse af de betydeligste sammenlignelige opgaver, som ansøger helt eller delvist har udført med angivelse af:

(a) Entreprisesum og rådgiverhonorar,

(b) Udførelsesperiode, herunder aflevering,

(c) Ansøgers rolle og ydelse,

(d) Bygherre og kontaktperson hos bygherre,

(e) Entrepriseform (fag-, stor-, hoved- eller totalentreprise),

(f) Beskrivelse af byggeriet. Følgende bør angives:

— nybyggeri, ombygning m.v,

— etageareal,

— type af byggeri (anvendelse),

— Yderligere oplysninger til brug for evaluering af referencerne i henhold til de under ”udvælgelse” angivne evalueringsparametre.

Oplysningerne angives i ESPD´en Del IV C.

Ansøger kan vedlægge referencer som bilag i PDF-format til anmodning om prækvalifikation. Såfremt en reference mangler en/flere af de ovenfor nævnte oplysningstyper, vil dette ikke nødvendigvis føre til u-konditionsmæssighed, men kan have indflydelse på vurderingen af ansøgers egnethed.

Ansøger kan højst angive 5 referencer, inklusiv referencer fra andre enheder, som ansøger baserer sig på. Såfremt der angives mere end 5 referencer, vil alene de 5 første referencer blive taget i betragtning.

Referencer må maksimalt være 5 år gamle fra ansøgningsfristen om prækvalifikation. Referencer for byggeri, der er afleveret for mere end 5 år siden, vil ikke blive tillagt værdi i udvælgelsen.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Der er ikke mindstekrav til Teknisk og faglig kapacitet.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

ABR18 med bygherrens tilføjelser og fravigelser. Kontrakten er betinget af kommunal godkendelse, herunder skema A og B tilsagn.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.5)Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 09/05/2019
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 16/05/2019
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3)Yderligere oplysninger:

Byggeweb benyttes som digital udbudsportal. Udbuddet har følgende unikke nummer: TN202418.

I løbet af den 8.4.2019 vil prækvalifikationen være tilgængelig på denne side: https://www.rib-software.dk/udbudsportal

Direkte link til prækvalifikationen vil være https://www.byggeweb.dk/controller?cmd=tender.public.view&tn=TN202418

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Der er intet officielt mæglingsorgan i Danmark
By: København
Land: Danmark
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens §2, stk. 1, nr. 1, og udbudsloven § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
05/04/2019