Lieferungen - 165327-2022

Submission deadline has been amended by:  269682-2022
30/03/2022    S63

Polen-Katowice: Toner für Laserdrucker/Fax-Geräte

2022/S 063-165327

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Uniwersytet Śląski w Katowicach
Postanschrift: ul. Bankowa 12
Ort: Katowice
NUTS-Code: PL22A Katowicki
Postleitzahl: 40-007
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Dział Zamówień Publicznych pok. 69
E-Mail: dzp@us.edu.pl
Telefon: +48 323591925
Fax: +48 323592048
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://dzp.us.edu.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://platformazakupowa.pl/pn/us
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://platformazakupowa.pl/pn/us
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Uczelnia publiczna
I.5)Haupttätigkeit(en)
Bildung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących

Referenznummer der Bekanntmachung: DZP.381.013.2022.DWU
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
30125110 Toner für Laserdrucker/Fax-Geräte
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących tj.: tuszy i tonerów, określonych w załączniku nr 2A i 2B , do SWZ.

2) Zakres zamówienia obejmuje dostarczenie materiałów do siedziby Zamawiającego wraz z rozładunkiem, wniesieniem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego oraz udzielenie gwarancji na dostarczone materiały, a także udzielenie wsparcia technicznego w okresie gwarancji, bez dodatkowego wynagrodzenia (jeśli dotyczy).

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część A: Materiały eksploatacyjne

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30192113 Tonerkassetten
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL22A Katowicki
Hauptort der Ausführung:

Uniwersytet Śląski, Magazyn Artykułów Różnych, ul. Bankowa 11, 40-007 Katowice

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących tj.: tuszy i tonerów, określonych w załączniku nr 2A do SWZ, zwanych dalej: „materiałami”.

2) Zakres zamówienia obejmuje dostarczenie materiałów do siedziby Zamawiającego wraz z rozładunkiem, wniesieniem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego oraz udzielenie gwarancji na dostarczone materiały, a także udzielenie wsparcia technicznego w okresie gwarancji, bez dodatkowego wynagrodzenia (jeśli dotyczy) ;

3) Zamawiający wymaga, aby oferowane materiały spełniały wymagania: powinny pochodzić z bieżącej produkcji (rok produkcji – 2021/22 r.); powinny być wykonane w całości z fabrycznie nowych podzespołów (nie będących regenerowanymi, prefabrykowanymi lub z recyklingu), nie mogą mieć śladów poprzedniego używania, uszkodzenia, powinny posiadać wymagane prawem atesty i badania, powinny posiadać oryginalne opakowania z zabezpieczeniami stosowanymi przez danego producenta np. hologramy, muszą zawierać oryginalne znaki firmowe producenta, nienaruszone cechy opakowania oryginalnego, pierwotnego, muszą być pakowane pojedynczo, dostarczone do Zamawiającego w oryginalnych opakowaniach producenta, muszą posiadać na opakowaniach zewnętrznych logo i nazwę producenta, opis zawartości i numer katalogowy, w przypadku dostawy produktów równoważnych wymagane jest podanie na opakowaniu oznaczenia oryginalnego materiału eksploatacyjnego, którego dotyczy zamiennik (produkt równoważny), materiały dedykowane do jednego urządzenia muszą pochodzić od jednego producenta (z wyjątkiem urządzeń monochromatycznych), muszą być w pełni kompatybilne z urządzeniami Zamawiającego, tj. producentów:

część A: BROTHER, CANON, DELL, EPSON, HP, LEXMARK, MINOLTA, OKI, RICOH, SAMSUNG, UTAX, XEROX, część B: KYOCERA, KYOCERA-MITA.

4) Zamawiający dopuszcza składanie ofert na materiały równoważne tzn. nie wyprodukowane przez producenta urządzeń, z którymi będą używane. Za równoważne Zamawiający uzna tonery/tusze, których parametry techniczne i funkcjonalne oraz standardy jakościowe będą takie same lub lepsze w stosunku do przedmiotu opisanego przez Zamawiającego, materiały powinny być wyprodukowane zgodnie z normami: ISO/IEC 19752:2004, ISO/IEC 19798:2007, ISO/IEC 24711:2007, ISO/IEC 24712:2007, ISO-9001:2008 oraz ISO-14001:2004 (lub równoważnymi lub zastępującymi je normami), Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej na materiały eksploatacyjne innych producentów niż wskazane powyżej odpowiednio dla części A i B, pod warunkiem dołączenia do każdego proponowanego materiału dokumentów, o których mowa w rozdz. III ust. 1 SWZ. 2) Zamawiający nie ogranicza liczby części, na którą wykonawca może złożyć ofertę, ani nie wskazuje maksymalnej liczby części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu wykonawcy; Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.

5) Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień na dodatkowe dostawy w rozumieniu przepisu art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp.

6) Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia sukcesywnie, partiami, według bieżących potrzeb Zamawiającego w terminie od zawarcia umowy przez okres 12 m-cy lub do momentu wyczerpania ilości materiałów określonych w załączniku nr 2 do SWZ, w zależności od tego, które z wymienionych zdarzeń nastąpi wcześniej. Dostawy będą realizowane w terminie do 5 dni od daty otrzymania pisemnego zamówienia wystawionego przez Zamawiającego.

7) Adres dostawy: Uniwersytet Śląski, Magazyn Artykułów Różnych, ul. Bankowa 11, 40-007 Katowice.

8) Wymagany minimalny termin gwarancji: 12 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru.

9) Szczegółowe warunki realizacji zamówienia oraz warunki płatności zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do SWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin realizacji zamówienia / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: Wsparcie techniczne w okresie gwarancji / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1) Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości: Część A: 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych, 00/100).

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część B: Materiały eksploatacyjne do urządzeń Kyocera

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30192113 Tonerkassetten
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL22A Katowicki
Hauptort der Ausführung:

Uniwersytet Śląski, Magazyn Artykułów Różnych, ul. Bankowa 11, 40-007 Katowice

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących tj.: tuszy i tonerów, określonych w załączniku nr 2B do SWZ, zwanych dalej: „materiałami”.

2) Zakres zamówienia obejmuje dostarczenie materiałów do siedziby Zamawiającego wraz z rozładunkiem, wniesieniem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego oraz udzielenie gwarancji na dostarczone materiały, a także udzielenie wsparcia technicznego w okresie gwarancji, bez dodatkowego wynagrodzenia (jeśli dotyczy) ;

3) Zamawiający wymaga, aby oferowane materiały spełniały wymagania: powinny pochodzić z bieżącej produkcji (rok produkcji – 2021/22 r.); powinny być wykonane w całości z fabrycznie nowych podzespołów (nie będących regenerowanymi, prefabrykowanymi lub z recyklingu), nie mogą mieć śladów poprzedniego używania, uszkodzenia, powinny posiadać wymagane prawem atesty i badania, powinny posiadać oryginalne opakowania z zabezpieczeniami stosowanymi przez danego producenta np. hologramy, muszą zawierać oryginalne znaki firmowe producenta, nienaruszone cechy opakowania oryginalnego, pierwotnego, muszą być pakowane pojedynczo, dostarczone do Zamawiającego w oryginalnych opakowaniach producenta, muszą posiadać na opakowaniach zewnętrznych logo i nazwę producenta, opis zawartości i numer katalogowy, w przypadku dostawy produktów równoważnych wymagane jest podanie na opakowaniu oznaczenia oryginalnego materiału eksploatacyjnego, którego dotyczy zamiennik (produkt równoważny), materiały dedykowane do jednego urządzenia muszą pochodzić od jednego producenta (z wyjątkiem urządzeń monochromatycznych), muszą być w pełni kompatybilne z urządzeniami Zamawiającego, tj. producentów:

część A: BROTHER, CANON, DELL, EPSON, HP, LEXMARK, MINOLTA, OKI, RICOH, SAMSUNG, UTAX, XEROX, część B: KYOCERA, KYOCERA-MITA.

4) Zamawiający dopuszcza składanie ofert na materiały równoważne tzn. nie wyprodukowane przez producenta urządzeń, z którymi będą używane. Za równoważne Zamawiający uzna tonery/tusze, których parametry techniczne i funkcjonalne oraz standardy jakościowe będą takie same lub lepsze w stosunku do przedmiotu opisanego przez Zamawiającego, materiały powinny być wyprodukowane zgodnie z normami: ISO/IEC 19752:2004, ISO/IEC 19798:2007, ISO/IEC 24711:2007, ISO/IEC 24712:2007, ISO-9001:2008 oraz ISO-14001:2004 (lub równoważnymi lub zastępującymi je normami), Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej na materiały eksploatacyjne innych producentów niż wskazane powyżej odpowiednio dla części A i B, pod warunkiem dołączenia do każdego proponowanego materiału dokumentów, o których mowa w rozdz. III ust. 1 SWZ. 2) Zamawiający nie ogranicza liczby części, na którą wykonawca może złożyć ofertę, ani nie wskazuje maksymalnej liczby części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu wykonawcy; Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.

5) Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień na dodatkowe dostawy w rozumieniu przepisu art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp.

6) Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia sukcesywnie, partiami, według bieżących potrzeb Zamawiającego w terminie od zawarcia umowy przez okres 12 m-cy lub do momentu wyczerpania ilości materiałów określonych w załączniku nr 2 do SWZ, w zależności od tego, które z wymienionych zdarzeń nastąpi wcześniej. Dostawy będą realizowane w terminie do 5 dni od daty otrzymania pisemnego zamówienia wystawionego przez Zamawiającego.

7) Adres dostawy: Uniwersytet Śląski, Magazyn Artykułów Różnych, ul. Bankowa 11, 40-007 Katowice.

8) Wymagany minimalny termin gwarancji: 12 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru.

9) Szczegółowe warunki realizacji zamówienia oraz warunki płatności zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do SWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin realizacji zamówienia / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: Wsparcie techniczne w okresie gwarancji / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1) Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości: Część A: 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych, 00/100)

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się wyłącznie wykonawca, który nie podlega wykluczeniu z

postępowania ze względu na okoliczności wymienione w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp (obligatoryjne podstawy

wykluczenia) oraz art. 109 ust. 1 pkt 5) i 7) ustawy Pzp (fakultatywne podstawy wykluczenia).

2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, a także podmiotów

udostępniających swoje zasoby wykonawcy (jeżeli dotyczy), spełnienie wymogu dotyczącego braku podstaw do

wykluczenia, powinno zostać wykazane przez każdy z tych podmiotów.

3. Oświadczenie wstępne, podmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty:

1) Wykonawca dołączy do oferty, jako dowód tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego

podmiotowe środki dowodowe i potwierdzający na dzień składania ofert elementy kwalifikacji podmiotowej

tj. w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach wymienionych w

rozdziale IV ust. 1 i 2 SWZ - oświadczenie wstępne, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, na formularzu

jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ). Oryginał w formie elektronicznej (oświadczenie w

postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym), składane wraz z ofertą.

2) Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej

oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia

następujących podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w rozdz. VI ust. 2 pkt 1 lit. a-c) oraz pkt 2 i

pkt 3) SWZ, potwierdzających brak podstaw do wykluczenia, tj.

a) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie przesłanek wykluczenia z art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4

ustawy Pzp,

b) Oświadczenia wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp (grupa kapitałowa),

c) Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust.

1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, 4, 5, 6

oraz art. 109 ust. 1 pkt 5 i 7.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej lub jeżeli w

kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których mowa

w pkt 2) lit. a), lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust.

1 pkt 1, 2 - zastosowanie znajdują zapisy rozdz. VI ust. 2 pkt 2 i 3 SWZ.

4. Pozostałe dokumenty wymagane przez Zamawiającego:

1) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności

Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów,

jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca

wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. Oryginał w formie elektronicznej lub kopia w postaci cyfrowego odwzorowania dokumentu papierowego, której zgodność z oryginałem poświadczy wykonawca lub

notariusz podpisem kwalifikowanym. Dokument składany wraz ofertą.

2) Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z

dokumentów, o których mowa w pkt 1), Zamawiający żąda od wykonawcy złożenia pełnomocnictwa lub

innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy. Wymóg powyższy ma

zastosowanie odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie

zamówienia publicznego. Oryginał w formie elektronicznej lub kopia w postaci cyfrowego odwzorowania

dokumentu papierowego, której zgodność z oryginałem poświadcza mocodawca lub notariusz podpisem

kwalifikowanym. Dokument składany wraz ofertą.

5. Wykaz oświadczeń i dokumentów wraz z określeniem wymaganej formy dokumentu zawiera rozdz. VI SWZ.

Adres strony internetowej, pod którą jest dostępna SWZ: https://platformazakupowa.pl/pn/us.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zgodnie z przepisem art. 112 ust. 1 w zw. z art. 57 pkt 2 ustawy Pzp, Zamawiający nie określa warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zgodnie z przepisem art. 112 ust. 1 w zw. z art. 57 pkt 2 ustawy Pzp, Zamawiający nie określa warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Szczegółowe warunki realizacji zamówienia oraz warunki płatności zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do SWZ.

Zmiany postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, wynikające z dyspozycji art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, mogą nastąpić w okolicznościach przewidzianych w par. 10 ust. 2 wzoru umowy (załącznik nr 3 do SWZ), dostępnym pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/us.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 05/05/2022
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 02/08/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 05/05/2022
Ortszeit: 10:15
Ort:

1) Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/us do upływu terminu składania ofert.

2) Szczegółowe informacje zawiera SWZ.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania https://platformazakupowa.pl/pn/us w sekcji „Komunikaty”, informacje o:

a) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;

b) cenach lub kosztach zawartych w ofert

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. W celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub opisie kryteriów oceny ofert, lub wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia określonymi przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą następujące przedmiotowe środki dowodowe:

W przypadku zaoferowania materiałów równoważnych należy złożyć, w odniesieniu do każdego materiału równoważnego BADANIA WYDAJNOŚCIOWE – zaświadczenie wydane przez podmiot niezależny od producenta oferowanego materiału równoważnego, (bez względu na miejsce przeprowadzenia badań), spełniające wszystkie wymogi norm: ISO/IEC 19752:2004, ISO/IEC 19798:2007, ISO/IEC 24711:2007, ISO/IEC 24712:2007 lub równoważnych, potwierdzające, że wydajność oferowanego materiału równoważnego jest taka sama lub wyższa w stosunku do oryginalnego, produkowanego przez producenta sprzętu do którego jest przeznaczony. Właściwymi normami, według których określona zostanie wydajność są stosowane przez producentów sprzętu normy:

ISO/IEC 19752:2004 (lub równoważna) – norma pomiarów wydajności tonerów do monochromatycznych drukarek laserowych oraz do komponentów drukujących w dowolnym urządzeniu wielofunkcyjnym, które posiada cyfrową ścieżkę wydruku (np. wielofunkcyjne urządzenia posiadające komponenty drukarkowe);

ISO/IEC 19798:2007 (lub równoważna) – norma wydajności kartridży tonerowych dla kolorowych drukarek laserowych oraz do komponentów drukujących w dowolnym urządzeniu wielofunkcyjnym (np. wielofunkcyjne urządzenia posiadające komponenty drukarkowe);

ISO/IEC 24711:2007 (lub równoważna) – norma pomiarów wydajności dla kolorowych kartridży atramentowych oraz komponentów drukujących w dowolnym urządzeniu wielofunkcyjnym, które posiada cyfrową ścieżkę wydruku (np.: wielofunkcyjne urządzenia posiadające komponenty drukarkowe);

przy wykorzystaniu normy ISO/IEC 24712:2007 (lub równoważnej) norma pomiarów wydajności kartridży atramentowych lub tonerowych dla kolorowych drukarek atramentowych oraz komponentów drukujących w dowolnym urządzeniu wielofunkcyjnym, które posiada cyfrową ścieżkę wydruku (np. wielofunkcyjne urządzenia posiadające komponenty drukarkowe). Z treści zaświadczenia powinna wynikać co najmniej wydajność oferowanego materiału oraz fakt przeprowadzenia testu w oparciu o wskazane normy, dane podmiotu wykonującego badania.

W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę innych niż wskazanych w SWZ oryginalnych materiałów wyprodukowanych przez producenta danego urządzenia, ale o innym symbolu, nie jest wymagane załączenie do oferty wyników testów z badań wydajnościowych. Oryginał w formie elektronicznej lub kopia w postaci cyfrowego odwzorowania dokumentu papierowego, której zgodność z oryginałem poświadczy wykonawca lub notariusz podpisem kwalifikowanym. Dokument składany wraz z ofertą.

2) W przypadku zaoferowania materiałów równoważnych należy złożyć, w odniesieniu do każdego materiału równoważnego listę urządzeń kompatybilnych wraz z podaniem typu i modelu urządzenia. Dokument niewymagany, jeżeli lista urządzeń znajduje się w badaniu wydajnościowym. Oryginał w formie elektronicznej lub kopia w postaci cyfrowego odwzorowania dokumentu papierowego, której zgodność z oryginałem poświadczy wykonawca lub notariusz podpisem kwalifikowanym. Dokument składany wraz z ofertą.

3) Zgodnie z przepisem art. 107 ust. 2 ustawy Pzp, jeżeli Wykonawca nie złoży wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

2. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oraz obowiązki informacyjne wykonawcy wynikające z RODO zostały określone w rozdz. XVI ust. 5 SWZ

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17 A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Środki ochrony prawnej.

1) Wykonawcom oraz innym podmiotom, które mają lub miały interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX ww. ustawy (art. 505 – 590).

2) Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej prowadzoną przez Prezesa UZP oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

2. Odwołanie.

1) Odwołanie przysługuje na:

a) niezgodną z przepisami ustawy Pzp czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

b) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy Pzp;

2) Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym;

3) Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu;

4) Odwołanie wnosi się w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informację przekazano przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w DUUE lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, jeżeli chodzi o odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia,

c) 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku odwołania w innych okolicznościach niż wymienione w lit. a i b;

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych – Departament Odwołań
Postanschrift: ul. Postępu 17 A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
25/03/2022