Diensten - 165335-2018

17/04/2018    S74    - - Diensten - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Zweden-Järfälla: Plaatsing van personeel

2018/S 074-165335

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 047-103416)

Legal Basis:

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Järfälla kommun
212000-0043
i.u
Järfälla
177 80
Zweden
Contactpersoon: Helena Ekström
E-mail: helena.ekstrom@jarfalla.se
NUTS-code: SE110

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.jarfalla.se

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Bemanningstjänster Socialt arbete

Referentienummer: Kst 2018/84
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79610000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Järfälla kommun avser att teckna ramavtal med leverantörer inom området Socialt arbete som kan förse kommunen med extern personal för längre eller kortare tid. Behovet finns i första hand vid arbetstoppar, sjukfrånvaro eller annan frånvaro av ordinarie personal för bestämda uppdrag eller extra behov avseende en eller flera yrkeskategorier.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
16/04/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 047-103416

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
In plaats van:
Datum: 17/04/2018
Plaatselijke tijd: 23:59
Te lezen:
Datum: 27/04/2018
Plaatselijke tijd: 23:59
Afdelingsnummer: IV.2.6)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud, Anbud ska vara giltigt till
In plaats van:
Datum: 16/08/2018
Te lezen:
Datum: 26/08/2018
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Anbudsöppning
In plaats van:
Datum: 18/04/2018
Plaatselijke tijd: 00:00
Te lezen:
Datum: 30/04/2018
Plaatselijke tijd: 00:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: