Diensten - 165387-2018

17/04/2018    S74    - - Diensten - Wijziging van een opdracht/concessie tijdens de looptijd - Openbare procedure 

Hongarije-Boedapest: Desinfectering en ongediertebestrijding binnen een stedelijke en/of landelijke omgeving

2018/S 074-165387

Aankondiging van een wijziging

Wijziging van een opdracht/concessieovereenkomst gedurende de looptijd ervan

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Budapest Főváros Önkormányzata
AK15623
Városház utca 9–11.
Budapest
1052
Hongarije
Contactpersoon: Sárádi Kálmánné dr. főjegyző
Telefoon: +361 3271656
E-mail: ehr@budapest.hu
Fax: +361 3271863
NUTS-code: HU110

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.budapest.hu

Adres van het kopersprofiel: http://www.budapest.hu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

A főváros patkánymentes állapotának a fenntartása

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90670000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

A főváros patkánymentes állapotának a fenntartása

II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90670000
90923000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU110
Voornaamste plaats van uitvoering:

Budapest közigazgatási területe.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding op het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten:

A főváros területén (525 km2) patkánymentes állapot fenntartása. A patkánymentes állapot fenntartásánál a havonkénti patkányelőfordulás-gyakoriság nem haladhatja meg az 1 ezrelékes határértéket, ill. meghatározott kisebb területeken a 2 ezrelékes határértéket (viszonyítási alap: a főváros egyes kerületeinek objektumszáma, ami a kerületek épületszámát jelenti). A megelőzés és felszámolás keretein belül ún. behatolási kapuknál és vízpartoknál havonta, a veszélyeztetett területeken szükség szerint (maximum 1/2 év) kell ellenőrző vizsgálatokat végezni, és indokolt esetben irtószert kihelyezni az állandó méregmező fenntartására, havi jelentés készítésének kötelezettsége mellett.

II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Looptijd in maanden: 60
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Aankondiging van de gegunde opdracht
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2013/S 066-110040

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Opdracht nr.: 1
Benaming:

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst:
22/02/2013
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht/concessieovereenkomst is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Bábolna Bio Kártevőirtó Szolgáltató Kft.
Szállás u. 6.
Budapest
1107
Hongarije
Telefoon: +361 4320412
E-mail: szolgaltatas@babolna-bio.com
Fax: +361 4320401
NUTS-code: HU110
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (op het moment waarop de overeenkomst is gesloten;exclusief btw)
Totale waarde van de aanbesteding: 187 800 000.00 HUF

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

A tájékoztató V.2.4. pontjában a beszerzés/szerződés végleges összértéke érték rovatában szereplő 187 800 000 HUF összeg a szolgáltatás első évére szóló ellenszolgáltatást jelenti.

A tájékoztató VII.2.3. pontjának 3. sorában szereplő összeg a 60 hónapra számított ellenszolgáltatás összege. A tájékoztató VII.1.6. pontjában és a VII.2.3. pont 5. sorában szereplő összeg a 62 hónapra számított ellenszolgáltatás összege azzal, hogy abból a 61. és 62. hónap ellenszolgáltatásának összege nem indexált érték.

A szerződésmódosítás aláírásának időpontja: 2018.02.26.

A szerződésmódosítás jogszabályi alapja: Kbt. 141. § (2) bekezdés.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Hongarije
Telefoon: +361 8828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +361 8828593
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A közbeszerzésről szóló 2015.évi CXLIII. törvény 148. §-a szerint.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Hongarije
Telefoon: +361 8828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +361 8828593
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/04/2018

Afdeling VII: Wijzigingen van de opdracht/concessieovereenkomst

VII.1)Beschrijving van de aanbesteding na doorvoering van de wijzigingen
VII.1.1)CPV-code hoofdcategorie
90670000
VII.1.2)Aanvullende CPV-code(s)
90670000
90923000
VII.1.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU110
Voornaamste plaats van uitvoering:

Budapest közigazgatási területe.

VII.1.4)Beschrijving van de aanbesteding:

A főváros területén (525 km2) patkánymentes állapot fenntartása. A patkánymentes állapot fenntartásánál a havonkénti patkányelőfordulás-gyakoriság nem haladhatja meg az 1 ezrelékes határértéket, ill. meghatározott kisebb területeken a 2 ezrelékes határértéket (viszonyítási alap: a főváros egyes kerületeinek objektumszáma, ami a kerületek épületszámát jelenti). A megelőzés és felszámolás keretein belül ún. behatolási kapuknál és vízpartoknál havonta, a veszélyeztetett területeken szükség szerint (maximum 1/2 év) kell ellenőrző vizsgálatokat végezni, és indokolt esetben irtószert kihelyezni az állandó méregmező fenntartására, havi jelentés készítésének kötelezettsége mellett.

VII.1.5)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Looptijd in dagen: 62
VII.1.6)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 1 013 468 246.00 HUF
VII.1.7)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Bábolna Bio Kártevőirtó Szolgáltató Kft.
Szállás u. 6.
Budapest
1107
Hongarije
Telefoon: +361 4320412
E-mail: szolgaltatas@babolna-bio.com
Fax: +361 4320401
NUTS-code: HU110
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja
VII.2)Inlichtingen over de wijzigingen
VII.2.1)Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht):

A módosítás értelmében a szerződés időbeli hatálya a „Főváros patkánymentes állapotának fenntartása 2018–2022. évekre” tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró szerződés hatálybalépésének napjáig, de legalább 2018. február 28. napjáig, és legfeljebb 2018. április 30. napjáig tart.

VII.2.2)Redenen voor de wijziging
Door de oorspronkelijke aannemer/concessiehouder te verrichten aanvullende werken, diensten of leveringen (artikel 43, lid 1, onder b), van Richtlijn 2014/23/EU, artikel 72, lid 1, onder b), van Richtlijn 2014/24/EU en artikel 89, lid 1, onder b), van Richtlijn 2014/25/EU)
Beschrijving van de economische of technische redenen en van het ongemak en de extra kosten die een verandering van contractant in de weg staan:

Az 1997. évi CLIV. törvény 153. § (1) bekezdés b) pontja alapján a települési önkormányzat a környezet- és település-egészségügyi feladatok körében biztosítja a 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 36. §-ában meghatározott rovarok, valamint rágcsálók irtását. A fővárosban ez a feladat a 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (1) bekezdése alapján ajánlatkérő kötelessége. Ajánlatkérő jogszabályban meghatározott feladatellátási kötelezettségére, valamint a szerződés időbeli hatályának lejártára tekintettel a „Főváros patkánymentes állapotának fenntartása 2018–2022. évekre” tárgyú közbeszerzési eljárás lefolytatását kezdeményezte. A „Főváros patkánymentes állapotának fenntartása 2018–2022. évekre” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatálybalépésének időpontja előreláthatólag 2018. április hónapjára tehető, ennek okán a szolgáltatás folyamatos biztosítása céljából a szerződés módosítása szükséges.

VII.2.3)Prijsverhogingen
Bijgewerkte totale opdrachtwaarde vóór de wijzigingen (rekening houdend met eventuele eerdere opdrachtwijzigingen en prijsaanpassingen en, in het geval van Richtlijn 2014/23/EU, de gemiddelde inflatie in de betrokken lidstaat)
Waarde zonder btw: 979 763 664.00 HUF
Totale opdrachtwaarde na doorvoering van de wijzigingen
Waarde zonder btw: 1 013 468 246.00 HUF