Diensten - 165424-2019

09/04/2019    S70

Verenigd Koninkrijk-Dunfermline: Werktuigbouwkundige en elektrotechnische diensten

2019/S 070-165424

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Fife College
Postadres: Pittsburgh Road
Plaats: Dunfermline
NUTS-code: UKM72 Clackmannanshire and Fife
Postcode: KY11 8DY
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: procurement@fife.ac.uk
Telefoon: +44 1383845116
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.fife.ac.uk
Adres van het kopersprofiel: https://www.publiccontractsscotland.gov.uk/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA10523
I.3)Communicatie
De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op: https://www.publiccontractsscotland.gov.uk
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.publiccontractsscotland.gov.uk
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.publiccontractsscotland.gov.uk
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

The Provision of Mechanical, Electrical and Associated PPM and Reactive Services

Referentienummer: FC-2019-0004
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71334000 Werktuigbouwkundige en elektrotechnische diensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

College currently has numerous individual Contracts in place with various different contractors to ensure that the college’s mechanical, electrical and associated services are suitably maintained. The College is looking to integrate these existing contracts into one larger, more manageable and comprehensive contract. The existing contracts will be terminated upon commencement of this new multi-service contract.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 2 400 000.00 GBP
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50750000 Liftonderhoud
71330000 Diverse technische dienstverlening
50000000 Reparatie- en onderhoudsdiensten
50710000 Reparatie en onderhoud van elektrische en mechanische uitrusting in gebouwen
50711000 Reparatie en onderhoud van elektrische uitrusting in gebouwen
50712000 Reparatie en onderhoud van mechanische uitrusting in gebouwen
50883000 Reparatie en onderhoud van cateringuitrusting
50532300 Reparatie en onderhoud van generatoren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKM72 Clackmannanshire and Fife
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The Provision of Mechanical, Electrical and Associated Services, specifically PPM and reactive services to the following:

— HVAC,

— catering and refrigeration equipment,

— fire detection and fire fighting systems,

— security, CCTV and intruder systems,

— roof edge safety systems maintenance,

— automatic door maintenance,

— lift maintenance,

— portable appliance testing,

— fixed wire testing,

— hot and cold water services,

— compressed air systems,

— 4 local exhaust ventilation,

— forklifts,

— water cooler maintenance

— lifting equipment,

— generators,

— lightning protection systems.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 2 400 000.00 GBP
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/08/2019
Einde: 31/07/2023
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Option to extend the contract for up to 4 further 1-year periods thereafter, at the sole discretion of Fife College, unless the Contract is terminated in accordance with the provisions of Fife College terms and conditions of contract.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 13/05/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 13/05/2019
Plaatselijke tijd: 13:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:

January 2027.

VI.3)Nadere inlichtingen:

Required insurances:

— insurance: professional risk indemnity 1 000 000 GBP,

— insurance: employer’s (compulsory) liability 5 000 000 GBP.

Note: To register your interest in this notice and obtain any additional information please visit the Public Contracts Scotland website at https://www.publiccontractsscotland.gov.uk/Search/Search_Switch.aspx?ID=579887

The buyer has indicated that it will accept electronic responses to this notice via the Postbox facility. A user guide is available at https://www.publiccontractsscotland.gov.uk/sitehelp/help_guides.aspx

Suppliers are advised to allow adequate time for uploading documents and to dispatch the electronic response well in advance of the closing time to avoid any last minute problems.

Community benefits are included in this requirement. For more information see: http://www.publiccontractsscotland.gov.uk/info/InfoCentre.aspx?ID=2361

A summary of the expected community benefits has been provided as follows:

Community benefits are included in this requirement. For more information see:

http://www.publiccontractsscotland.gov.uk/info/InfoCentre.aspx?ID=2361

(SC Ref:579887)

Download the ESPD document here: https://www.publiccontractsscotland.gov.uk/ESPD/ESPD_Download.aspx?id=579887

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Fife College
Postadres: Pittsburgh Road
Plaats: Dunfermline
Postcode: KY11 8DY
Land: Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 1383845116
Internetadres: http://www.fife.ac.uk
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
04/04/2019