Помогнете ни да подобрим уебсайта TED, като попълните нашата кратка анкета!

Строителство - 165437-2018

17/04/2018    S74    Строителство - Обявление за поръчка - Открита процедура 

България-Бургас: Строителни и монтажни работи по градско благоустройство

2018/S 074-165437

Обявление за поръчка – комунални услуги

Строителство

Правно основание:

Директива 2014/25/ЕС

Раздел І: Възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Териториално поделение /ТП/ — Бургас към Държавно предприятие Пристанищна инфраструктура /ДППИ/
Национален регистрационен номер: 130316140
Пощенски адрес: ул. „Княз Ал. Батенберг“ № 1
Град: Бургас
код NUTS: BG341
Пощенски код: 8000
Държава: България
Лице за контакт: Димитър Николов
Електронна поща: office.bourgas@bgports.bg
Телефон: +359 56876880
Факс: +359 56876881

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.bgports.bg

Адрес на профила на купувача: http://bgports.bg/bg/zop/232

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://bgports.bg/bg/zop/232
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.6)Основна дейност
Пристанищни дейности

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

СМР за цялостно облагородяване на района около 3—4 к.м., пристанище Бургас

II.1.2)Основен CPV код
45211360
II.1.3)Вид на поръчка
Строителство
II.1.4)Кратко описание:

Целта на обществената поръчка е да се създаде комплексна благоустройствена среда за достъп до Зона за обществен достъп — Бургас и създаване на необходимата инфраструктура, свързана непосредствено с експлоатацията на Морска гара и Магазия 1, както и бъдещите сгради Конгресен център и преустройство на Тютюнева Магазия.

Обхват: съгласно работен проект по части Архитектура, Пътна, Електро, Паркоустройство и благоустройство, ВиК и Геодезия.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
45211360
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG341
Основно място на изпълнение:

Пристанищен терминал Бургас — Изток 1, ПИ с идентификатор 07079.618.1019, 07079.618.1021, 07079.618.1025, по плана на гр. Бургас.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

— Част: Архитектура — На територията на Етап 2 (от края на 2ро корабно място до кръговото пред хотел Приморец) има съществуващи сгради - Магазия 1 и складова база-бивш склад за тютюн (Тютюнева Магазия). Освен съществуващите сгради на територията е предвиден Конгресен център, намиращ се между Морска гара и сградата на Магазия 1. От входа при кръговото пред хотел Приморец започва главната алея, по която се осъществява автомобилният достъп. Тя преминава през територията на Етап 1 и Етап 2 и достига до входа на Яхт клуба. Ширината и е 7 м. В участъка от входа до фрегата до края на кейовата стена, от източната страна на главната алея е ситуирана велоалея с ширина 2 м. От западната част на главата алея са проектирани паркоместа за автобуси и автомобили. Предвид големия човекопоток, проекта предвижда да се използват предимно материали с висока устойчивост и дълготрайност. Част Пътна — Целта на разработката е да се осигури транспортното обслужване, паркирането и цялостно облагородяване на района на 3то и 4то корабни места на Пристанищен терминал Бургас — Изток 1. Улицата е с ширина 7 м. Към нея са проектирани прилежащи паркинги, които в участъка от км 0,160 до км 0+230 са за автобуси, а останалите, попадащи в зоната на Магазия 1 са за леки автомобили и са на местата на временно изпълнените с проекта за реконструкцията ?. Всички прилежащи паркинги са предвидени с настилка за автобуси, тъй като при необходимост ще се използват за паркирани на изчакващи автобуси. Тупик — улицата е с ширина 4 м и осигурява транспортния достъп до Тютюнева магазия. Паркинги 1 и 2 — паркинги за леки автомобили за общо 118 паркоместа, 6 бр. от които за хора с увреждания. Част Електро — Очакваната едновременна мощност е 15 кW. Районното осветление обхваща: Осветление на пътните платна; Осветление на велоалея; Осветление на пешеходни зони; Осветление на корабни места; Архитектурно осветление. За захранване на консуматорите се предвижда ТАБЛО ОСВЕТЛЕНИЕ, монтирано в ТП 3. Част Паркоустройство и Благоустройство Представлява обособяване на зелените площи като площта на настоящата разработка е 6 662 м2 и 1 005 кв.м покривно озеленяване. Част ВиК — Дъждоприемни съоръжения и дъждовна канализация, Битово-фекална канализация, Площадкови водопроводи и Пожарни хидранти.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: срок за изпълнение / Тежест: 40
Цена - Тежест: 60
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 3 300 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 180
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Има изготвен работен проект за обекта.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Участниците трябва да имат регистрация в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Строителната камара за изпълнение на строежи I категория, по смисъла на чл. 137, ал. 1, т. 1, б. „а“ от ЗУТ, IV група — „строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда“, в която попада обекта на поръчката или регистрация в съответен регистър на държава — членка на Европейския съюз, или на друга държава — страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Участникът трябва да разполага с валидна застраховка „Професионална отговорност в строителството“.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участникът следва да има застраховка „Професионална отговорност“, съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ. Минималната застрахователна сума е съгласно чл. 5, ал. 2, т. 1 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в строителството за обекти първа категория. Застраховката следва да покрива вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им. Застраховката трябва да е в сила към датата на подаване на офертата и да бъде придружена с декларация в свободен текст, че в случай същата изтече по време на действие на договора, то действието и ще бъде подновено със срок не по-малък от срока на действие на договора. Изискването за застраховка за професионална отговорност на лицата по чл. 171, ал. 1 не се прилага за лице от държава — членка на Европейския съюз, или от друга държава — страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, което се установява на територията на Република България и е предоставило еквивалентна застраховка за професионална отговорност или гаранция в друга държава — членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участникът, самостоятелно или съвместно, трябва да е изпълнил през последните 5 години от датата на подаване на офертата, поне едно изпълнение на строителство, с предмет и обем, идентични или сходни с тези на настоящата обществена поръчка.

2. Участникът трябва да разполага с необходимия брой технически лица и/или организации, включени или не в структурата му, включително такива, които отговарят за контрола на качеството, включително лицата, които ще изпълняват строителството;

3. Участникът трябва да има система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, с обхват сходен с предмета на поръчката и да прилага системи или стандарт ISO 14001:2004 за внедрена система за управление на околната среда или еквивалент.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът, самостоятелно или съвместно, трябва да е изпълнил през последните 5 години от датата на подаване на офертата, поне едно изпълнение на строителство, с предмет и обем, идентични или сходни с тези на настоящата обществена поръчка. Под „изпълнение на строителство“ с предмет, идентичен или сходен, с тези на поръчката да се разбира изпълнение на обекти за изграждане и/или реконструкция и/или основен ремонт и/или рехабилитация на паркови зони, включващи минимум: изграждане на паркинги, велоалеи, пешеходни алеи, улично или парково осветление, озеленяване. Под „изпълнение на строителство“ с обем, идентичен или сходен, с тези на поръчката да се разбира полагане на плътен асфалтобетон тип А минимум 8 000 м2, направа на тротоар с унипаваж на площ минимум 2 500 м2, доставка и монтаж на автоматизирана поливна система и озеленяване на площ минимум 6 500 м2, доставка и монтаж на улични и паркови осветители минимум 200 бр.

2. Участникът трябва да разполага с необходимия брой технически лица и/или организации, включени или не в структурата му, включително такива, които отговарят за контрола на качеството, включително лицата, които ще изпълняват строителството, както следва: Ръководител обект: строителен инженер с образователна степен магистър, специалност „ВиК“ или „ПГС/ССС“ или „Транспортно строителство“ или еквивалентна; да има опит като ръководител на поне един обект/строеж с предмет и обем, идентичен или сходен с този на настоящата обществена поръчка.;Технически ръководител — минимум трима, да имат квалификация „строителен инженер“, „архитект“ или „строителен техник“ и отговарят на изискванията за образователен ценз, съгласно чл. 163а, т. 2 от ЗУТ или еквивалентна, с професионален опит като технически ръководител на поне един обект/строеж с предмет и обем, идентичен или сходен, с тези на поръчката. Инженер — Геодезист — с придобита образователно-квалификационна степен минимум „бакалавър“, специалност „Геодезия“ или еквивалентна, с професионален опит като геодезист на поне един обект/строеж с предмет и обем, идентичен или сходен, с тези на поръчката. Пътен инженер — с придобита образователно-квалификационна степен минимум „бакалавър“, специалност „Транспортно строителство“ или еквивалентна, с професионален опит като пътен инженер на поне един обект/строеж с предмет и обем, идентичен или сходен, с тези на поръчката. Електроинженер — с придобита образователно-квалификационна степен минимум „бакалавър“, специалност „Електроснабдяване и електрообзавеждане“ или еквивалентна, с професионален опит като електроинженер на поне един обект/строеж с предмет и обем, идентичен или сходен, с тези на поръчката. Инженер — „ВиК“ — с придобита образователно-квалификационна степен минимум „бакалавър“, специалност „ВиК“ или еквивалентна, с професионален опит като инженер на поне един обект/строеж с предмет и обем, идентичен или сходен, с тези на поръчката. Експерт озеленяване — с придобита образователно-квалификационна степен минимум „бакалавър“ с професионално направление „Ландшафтен архитект“ или Техник озеленител, специалност: „Парково строителство и озеленяване“, с професионален опит като експерт на поне един обект/строеж с предмет и обем, идентичен или сходен, с тези на поръчката. Контрол по качеството — да притежава Удостоверение за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалент, с професионален опит като експерт „Контрол по качеството“ на поне един обект/строеж с предмет и обем, идентичен или сходен, с тези на поръчката. Продължава в раздел „Допълнителна информация“.

III.1.4)Обективни правила и критерии за участие
Списък и кратко описание на правила и критерии:

Не е приложимо.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.1.6)Изискуеми депозити и гаранции:

Гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 % (пет процента) от стойността му без ДДС.

Гаранцията за изпълнение се предоставят в една от следните форми:

1. парична сума, която следва да бъде преведена по следната сметка:

IBAN: BG06 CECB 9790 1043 0564 01.

BIC: CECBBGSF.

Банка: ЦКБ АД — Клон Бургас.

ДП „Пристанищна инфраструктура“.

Клон — териториално поделение Бургас.

2. банкова гаранция;

3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Гаранция за обезпечаване на авансовото плащане в размер на целия аванс (100 %).

III.1.7)Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:

Плащанията по договора ще се извършват, както следва:1. Авансово плащане в размер от 20 % (двадесет процента) от общата стойност на договора след надлежно представяне от страна на Изпълнителя на гаранция за обезпечаване на авансовото плащане в размер на целия аванс (100 %) и оригинална данъчна фактура, подписана от упълномощено длъжностно лице на Възложителя;

2. Междинни плащания в размер до 80 % (осемдесет процента) от общата стойност на договора — след изпълнение на съответстващия по остойностената количествена сметка обем работи, въз основа на съставени и подписани сметки, протоколи и представени документи и оригинална фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

3. Окончателно плащане в размер на остатъка от договорената стойност — след подписване на Протокол за установяване годността за ползване на строежа (приложение № 16) от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време строителството и оригинална фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

III.1.8)Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката:

Не се изисква обединенията да имат определена правна форма, за да участват при възлагането на поръчката.

При участие на обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участникът следва да представи копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка: правата и задълженията на участниците в обединението; разпределението на отговорността между членовете на обединението; дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:
III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 25/05/2018
Местно време: 17:30
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 28/05/2018
Местно време: 11:00
Място:

В административната сграда на Клон — териториално поделение Бургас на ДППИ: гр. Бургас, ул. „Княз Ал. Батенберг“ № 1, ет. 4, заседателна зала.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

На публичното заседание могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

Експерт по безопасност и здраве в строителството — да притежава удостоверение за „Експерт за безопасност и здраве“ съгласно Наредба № РД-07- 2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на пе*Под обект/строеж с предмет и обем, идентичен или сходен, с тези на поръчката да се разбира изпълнение на обекти за изграждане и/или реконструкция и/или основен ремонт и/или рехабилитация на паркови зони, включващи минимум: изграждане на паркинги, велоалеи, пешеходни алеи, улично или парково осветление, озеленяване. Обема на изпълнените видове работи следва да съответства на предвидените за изпълнение СМР в настоящата поръчка.

3. Участникът трябва да има система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, с обхват сходен с предмета на поръчката и да прилага системи или стандарт ISO 14001:2004 за внедрена система за управление на околната среда или еквивалент.

Възложителят отстранява от участие в процедурата участник, за когото е налице поне едно от следните обстоятелства, посочени в чл. 54, ал. 1, т. 1—7 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата:

1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а—159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194—217, чл. 219—252, чл. 253—260, чл. 301—307, чл. 321, чл. 321а и чл. 352—353е от Наказателния кодекс; 2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, аналогично на тези по т. 1., в друга държава членка или трета страна;

3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила; 4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП; 5. е установено, че: а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; б) не е представил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, че при изпълнение на договора за обществена поръчка е нарушил чл. 118, чл. 128, чл. 245 и чл. 301—305 от Кодекса на труда или алогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен;

7. е налице конфликт на интереси по смисъла на §2, т. 21 от ДР на ЗОП, който не може да бъде отстранен; 8. е обявен в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че участникът е чуждестранно лице — се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен; На основание чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, на дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, и на свързаните с тях лица се забранява пряко или косвено да участват в процедури по възлагане на обществени поръчки по ЗОП и нормативните актове по прилагането му, независимо от характера и стойността на обществената поръчка, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, освен ако не са налице основанията на чл. 4 от горепосочения закон.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Жалби се подават в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 179 от ЗОП, съгласно чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
13/04/2018