Werken - 165438-2018

17/04/2018    S74    - - Werken - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Łódź: Bouwen van pijpleidingen voor water en afvalwater

2018/S 074-165438

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o.
ul. Piotrkowska 190
Łódź
90-368
Polen
Contactpersoon: Magdalena Kaniewska-Jędrzejczak
Telefoon: +48 426649100
E-mail: zamowienia@lsi.net.pl
Fax: +48 426649102
NUTS-code: PL711

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://bip.lsi.net.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.bip.lsi.net.pl
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.6)Hoofdactiviteit
Water

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Likwidacja studni publicznych na terenie Łodzi

Referentienummer: BZU.MK.2291-4/18
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45231300
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

1. Postępowanie prowadzone jest pod nazwą: „Likwidacja studni publicznych na terenie Łodzi” w podziale na części:

Część nr 1 –likwidacja studni publicznej nr 59 przy ul. Batorego 86,

Część nr 2 – likwidacja studni publicznej nr 156 przy ul. Widzewskiej/Cichej,

Część nr 3 – likwidacja studni publicznej nr 378 przy ul. Demokratycznej 92,

Część nr 4 - likwidacja studni publicznej nr 268 przy ul. Przedświt 11.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ oraz w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (dalej zw. PFU), stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Część nr 1 –likwidacja studni publicznej nr 59 przy ul. Batorego 86

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71320000
71248000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL711
Voornaamste plaats van uitvoering:

Miasto Łódź.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1.Część nr 1 –likwidacja studni publicznej nr 59 przy ul. Batorego 86

2. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień sektorowych, o których mowa w art. 134 ust. 6 pkt. 3) ustawy Pzp.

3. Na wykonany przedmiot zamówienia Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę 3 letniej gwarancji jakości za wady fizyczne i prawne, licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

4.Uzupełnienie informacji z sekcji II.2.5).

W ramach kryterium terminu realizacji zamówienia Zamawiający będzie przyznawał punkty (P2) wg reguły:

Termin realizacji przedmiotu zamówienia – 52 tygodnie- 0 pkt.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia – 51 tygodni – 5 pkt.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia – 50 tygodni – 10 pkt.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia – 49 tygodni – 15 pkt.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia – 48 tygodni – 20 pkt.

Jeżeli Wykonawca w Formularzu oferty:

1)nie poda terminu realizacji przedmiotu umowy lub poda dłuższy niż 52 tygodnie, wówczas treść jego oferty nie będzie odpowiadała treści SIWZ i zostanie odrzucona;

2)poda krótszy niż 48 tygodni termin realizacji przedmiotu umowy, wówczas otrzyma 20 pkt (maksymalną ilość punktów) i taki też zostanie wpisany do umowy.

5. W toku aukcji elektronicznej kryterium – cena będzie oceniane wg wagi określonej w pkt II.2.5). Pozostałe kryteria nie będą przedmiotem aukcji – punkty za pozostałe kryteria zostaną wpisane przez Zamawiającego zgodnie z ofertą Wykonawcy i zsumowane z punktami za kryterium – cena.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin realizacji przedmiotu zamówienia / Weging: 20
Prijs - Weging: 80
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 13
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Część nr 2 –likwidacja studni publicznej nr 156 przy ul. Widzewskiej/Cichej,

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71320000
71248000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL711
Voornaamste plaats van uitvoering:

Miasto Łódź.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1.Część nr 2 –likwidacja studni publicznej nr 156 przy ul. Widzewskiej/Cichej,

2. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień sektorowych, o których mowa w art. 134 ust. 6 pkt. 3) ustawy Pzp.

3. Na wykonany przedmiot zamówienia Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę 3 letniej gwarancji jakości za wady fizyczne i prawne, licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

4.Uzupełnienie informacji z sekcji II.2.5).

W ramach kryterium terminu realizacji zamówienia Zamawiający będzie przyznawał punkty (P2) wg reguły:

Termin realizacji przedmiotu zamówienia – 52 tygodnie- 0 pkt.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia – 51 tygodni – 5 pkt.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia – 50 tygodni – 10 pkt.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia – 49 tygodni – 15 pkt.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia – 48 tygodni – 20 pkt.

Jeżeli Wykonawca w Formularzu oferty:

1)nie poda terminu realizacji przedmiotu umowy lub poda dłuższy niż 52 tygodnie, wówczas treść jego oferty nie będzie odpowiadała treści SIWZ i zostanie odrzucona;

2)poda krótszy niż 48 tygodni termin realizacji przedmiotu umowy, wówczas otrzyma 20 pkt (maksymalną ilość punktów) i taki też zostanie wpisany do umowy.

5. W toku aukcji elektronicznej kryterium – cena będzie oceniane wg wagi określonej w pkt II.2.5). Pozostałe kryteria nie będą przedmiotem aukcji – punkty za pozostałe kryteria zostaną wpisane przez Zamawiającego zgodnie z ofertą Wykonawcy i zsumowane z punktami za kryterium – cena.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin realizacji przedmiotu zamówienia / Weging: 20
Prijs - Weging: 80
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 13
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Część nr 3 – likwidacja studni publicznej nr 378 przy ul. Demokratycznej 92

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71320000
71248000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL711
Voornaamste plaats van uitvoering:

Miasto Łódź.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1.Część nr 3 –likwidacja studni publicznej nr 378 przy ul. Demokratycznej 92,

2. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień sektorowych, o których mowa w art. 134 ust. 6 pkt. 3) ustawy Pzp.

3. Na wykonany przedmiot zamówienia Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę 3 letniej gwarancji jakości za wady fizyczne i prawne, licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

4.Uzupełnienie informacji z sekcji II.2.5).

W ramach kryterium terminu realizacji zamówienia Zamawiający będzie przyznawał punkty (P2) wg reguły:

Termin realizacji przedmiotu zamówienia – 52 tygodnie- 0 pkt.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia – 51 tygodni – 5 pkt.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia – 50 tygodni – 10 pkt.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia – 49 tygodni – 15 pkt.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia – 48 tygodni – 20 pkt.

Jeżeli Wykonawca w Formularzu oferty:

1)nie poda terminu realizacji przedmiotu umowy lub poda dłuższy niż 52 tygodnie, wówczas treść jego oferty nie będzie odpowiadała treści SIWZ i zostanie odrzucona;

2)poda krótszy niż 48 tygodni termin realizacji przedmiotu umowy, wówczas otrzyma 20 pkt (maksymalną ilość punktów) i taki też zostanie wpisany do umowy.

5. W toku aukcji elektronicznej kryterium – cena będzie oceniane wg wagi określonej w pkt II.2.5). Pozostałe kryteria nie będą przedmiotem aukcji – punkty za pozostałe kryteria zostaną wpisane przez Zamawiającego zgodnie z ofertą Wykonawcy i zsumowane z punktami za kryterium – cena.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin realizacji przedmiotu zamówienia / Weging: 20
Prijs - Weging: 80
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 13
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Część nr 4 –likwidacja studni publicznej nr 268 przy ul. Przedświt 11

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71320000
71248000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL711
Voornaamste plaats van uitvoering:

Miasto Łódź.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1.część nr 4 –likwidacja studni publicznej nr 268 przy ul. Przedświt 11

2. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień sektorowych, o których mowa w art. 134 ust. 6 pkt. 3) ustawy Pzp.

3. Na wykonany przedmiot zamówienia Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę 3 letniej gwarancji jakości za wady fizyczne i prawne, licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

4.Uzupełnienie informacji z sekcji II.2.5).

W ramach kryterium terminu realizacji zamówienia Zamawiający będzie przyznawał punkty (P2) wg reguły:

Termin realizacji przedmiotu zamówienia – 52 tygodnie- 0 pkt.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia – 51 tygodni – 5 pkt.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia – 50 tygodni – 10 pkt.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia – 49 tygodni – 15 pkt.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia – 48 tygodni – 20 pkt.

Jeżeli Wykonawca w Formularzu oferty:

1)nie poda terminu realizacji przedmiotu umowy lub poda dłuższy niż 52 tygodnie, wówczas treść jego oferty nie będzie odpowiadała treści SIWZ i zostanie odrzucona;

2)poda krótszy niż 48 tygodni termin realizacji przedmiotu umowy, wówczas otrzyma 20 pkt (maksymalną ilość punktów) i taki też zostanie wpisany do umowy.

5. W toku aukcji elektronicznej kryterium – cena będzie oceniane wg wagi określonej w pkt II.2.5). Pozostałe kryteria nie będą przedmiotem aukcji – punkty za pozostałe kryteria zostaną wpisane przez Zamawiającego zgodnie z ofertą Wykonawcy i zsumowane z punktami za kryterium – cena.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin realizacji przedmiotu zamówienia / Weging: 20
Prijs - Weging: 80
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 13
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.

* Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia:

I. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy:

1. nie podlegają wykluczeniu: w postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, wobec których brak jest podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12)-23) ustawy Pzp, z wyłączeniem przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 13) lit. d) i pkt 14) w zakresie przestępstwa określonego

W art. 24 ust. 1 pkt. 13) lit. d) ustawy Pzp, (przesłanki wykluczenia obligatoryjne) oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp (przesłanki wykluczenia fakultatywne).

2. spełniają warunki udziału w postępowaniu opisane w sekcji III.1.3)

II. Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających:

1. brak podstaw wykluczenia wskazany został w sekcji III.1.2)

2. spełnianie warunków udziału w postępowaniu wskazany został w sekcji III.1.3),

III. Poleganie na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp.:

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu,że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12)-23) uPzp, z wyłączeniem przesłanek z art. 24 ust. 1 pkt 13) lit. d) i pkt 14) w zakresie przestępstwa określonego w art. 24 ust. 1 pkt. 13) lit. d) uPzp (przesłanki obligatoryjne) oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 uPzp (przesłanki fakultatywne).

4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują część zamówienia, do realizacji którego te zdolności są wymagane.

5. Jeżeli Wykonawca, wykazuje spełnienie warunków, o których mowa w sekcji III.1.3) i powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia,w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa jednolite dokumenty (JEDZ), o których mowa w sekcji III.1.2), dotyczące tych podmiotów.

IV. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:

1. Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą wykazać łączne spełnianie warunków opisanych w sekcji III.1.3)

3. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa JEDZ, o których mowa w sekcji III.1.2), potwierdzające brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.

*Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:

I. W celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia Wykonawca składa wraz z ofertą Jednolity Europejski Dokument Zamówienia aktualny na dzień składania ofert

1. JEDZ powinien zawierać co najmniej:

1) informacje identyfikujące wykonawcę (część II)

2) oświadczenie wykonawcy, że w stosunku do niego nie zachodzą przesłanki (podstawy) Wykluczenia (część III)

3) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu przez niego warunków udziału w postępowaniu – Wykonawca wypełnia jedynie sekcję „α” w części IV formularza JEDZ. Wówczas weryfikacji spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w sekcji III.1.3) Zamawiający dokona w oparciu o dokumenty, o których mowa w sekcji III.1.3), składane przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego

4) określenie organu publicznego lub osoby trzeciej odpowiedzialnych za wystawienie dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia

5) informacje (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji) niezbędne w celu uzyskania przez Zamawiającego dokumentów bezpośrednio za pomocą ogólnodostępnych bezpłatnych baz danych – jeżeli oświadczenia lub dokumenty są dostępne w formie elektronicznej;

6) formalne oświadczenie wykonawcy, z którego wynika, że wykonawca będzie w stanie na żądanie i bez zwłoki przedstawić dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia (część VI)

7) data, podpis (część VI)

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z tych Wykonawców (dotyczy również wspólników spółki cywilnej). W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu wypełniony w zakresie, w jakim wykonawca wykazuje ich spełnianie

3. Jeżeli Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wskazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, w myśl art. 25a ust. 3 ustawy Pzp ma obowiązek przedstawić dla każdego z podmiotów, których to dotyczy:

— odrębny jednolity dokument (JEDZ),

— oraz zobowiązanie tego podmiotu do oddania swego zasobu na potrzeby Wykonawcy składającego ofertę.

Szczegółowe informacje na temat JEDZ zawarte są w SIWZ.

II. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej gr. kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp wraz ze złożeniem oświadczenia,Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w niniejszym punkcie.

Eventuele minimumeisen:

III. Dokumenty potwierdzające okoliczności wskazane w art. 25 ust. 1 uPzp, składane są na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 10 dni), aktualne na dzień ich złożenia na podstawie art. 26 ust. 1 Pzp

1. W celu potwierdzenia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu: dokumenty wskazane w sekcji III.1.3)

2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu:

a. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 uPzp,wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b. aktualny odpis z właściwego rejestru lub CEIDG, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.;

c. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp.;

d. aktualne zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp;

e. oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności. Oświadczenie powinno być sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ;

f. oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. Oświadczenie powinno być sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ,

g. oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716), w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp. Oświadczenie powinno być sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 12 do SIWZ.

3. W przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia dokumentów określonych w pkt III.2. a-g niniejszej sekcji, dotyczących tych podmiotów.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

I. Warunki udziału w postępowaniu:

1. Wykonawca musi wykazać się wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej (Część 1-4) jednego zamówienia na roboty budowlane (1 umowa), którego przedmiotem była likwidacja studni o głębokości do 100 m

W przypadku Wykonawcy, który składa ofertę na więcej niż jedną część zamówienia, Zamawiający dopuszcza wykazanie się przez Wykonawcę tymi samymi robotami budowlanymi (umowami), w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

1.2.Ocena spełniania warunku, o którym mowa w pkt. 1 powyżej, do Wykonawcy, który powołuje się na doświadczenie grupy wykonawców, której był członkiem (tj. Wykonawca realizował zamówienie jako jeden z wykonawców wspólnych/członków konsorcjum) zostanie dokonana na podstawie udziału danego Wykonawcy w realizacji tego zamówienia, na które powołuje się w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu, tj. Wykonawca ten może powołać się na doświadczenie grupy wykonawców, której był członkiem pod warunkiem, że faktycznie i konkretnie uczestniczył w realizacji wykazanej części zamówienia.

2.Wykonawca musi wykazać się dysponowaniem co najmniej: Dla Części 1-4):

a)1 osobą – Kierownikiem budowy, posiadającą:

i.uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń.

Dopuszcza się ważne, odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów – w zakresie wystarczającym do realizacji przedmiotu zamówienia, tj. do kierowania robotami wodociągowymi.

ii.doświadczenie zawodowe (zdobyte po uzyskaniu uprawnień budowlanych, o których mowa powyżej) polegające na kierowaniu robotami budowlanymi o podobnym charakterze co roboty będące przedmiotem niniejszego zamówienia, tj.: co najmniej 1 robotą, której przedmiotem była likwidacja bądź budowa studni głębinowej o głębokości do 100 m.

iii.Uprawnienia, o których mowa powyżej, powinny być zgodne z ustawą z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z poźn zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.9.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014 r., poz. 1278).

b)1 osobą - Geologiem posiadającym:

i.kwalifikacje zawodowe do poszukiwania i rozpoznawania zasobów wód podziemnych kategorii IV lub V, zgodnie z Ustawą z dn. 9.6.2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1131 z późn. zm) lub wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, w zakresie wystarczającym do realizacji przedmiotu zamówienia, tj. do poszukiwania i rozpoznawania zasobów wód podziemnych.

Uprawnienia, o których mowa powyżej, powinny być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30.3.2016 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii (Dz. U z 2016 r. poz. 425).

Dopuszcza się ważne, odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów – w zakresie wystarczającym do realizacji przedmiotu zamówienia tj.: do poszukiwania i rozpoznawania zasobów wód podziemnych.

ii. doświadczenie zawodowe po uzyskaniu kwalifikacji, o których mowa powyżej obejmujące:

Nadzór geologiczny nad realizacją co najmniej 1 roboty budowlanej której przedmiotem była likwidacja albo budowa otworu studziennego w ramach budowy / likwidacji studni głębinowej o głębokości do 100 m.

Zamawiający dopuszcza posiadanie przez osoby wskazane powyżej uprawnień równoważnych względem wymaganych, uznanych przez właściwy organ zgodnie z ustawą z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE (tj. Dz. U. Z 2016 r., poz. 65). lub kwalifikacji zawodowych równoważnych względem wymaganych, ważnych w innym niż Polska państwie członkowskim UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego.

Eventuele minimumeisen:

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Zamawiający wyraża zgodę na wskazanie tej samej osoby na każde z ww. stanowisk,

Pod warunkiem spełnienia wymagań dla każdej z nich z osobna.

W przypadku złożenia oferty na więcej niż jedną część zamówienia, Zamawiający dopuszcza wykazanie się tą samą osobą, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

II. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu składane na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualne na dzień ich złożenia:

1. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były Wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

2. Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi i świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nieczynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

III.1.4)Objectieve regels en criteria voor deelname
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.1.6)Verlangde borgsommen en waarborgen:

1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:

Część nr 1 : 1 100,00 PLN (słownie: jeden tysiąc sto zł i 00/100);

Część nr 2: 1 000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc zł i 00/100);

Część nr 3: 1 200,00 PLN słownie: (jeden tysiąc dwieście zł i 00/100).

Część nr 4: 1 300,00 PLN słownie: (jeden tysiąc trzysta zł i 00/100).

W przypadku składania przez Wykonawcę oferty na więcej niż 1 część zamówienia, należy wnieść wadium odpowiadające sumie wadium dla tych części.

Szczegółowe zasady wnoszenia wadium zostały określone w rozdziale 10 SIWZ.

2. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 10 % ceny podanej w ofercie wraz z podatkiem VAT. Szczegółowe zasady wnoszenia wadium zostały określone w rozdziale 10 SIWZ.

III.1.7)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:

1. Płatność uregulowana będzie przez Zamawiającego, w terminie 14 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego oryginału prawidłowo wystawionej faktury, na numer rachunku wskazany na fakturze.

2. Szczegółowe warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze zostały określone we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ.

III.1.8)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa złożonego wraz z ofertą.

2. Wykonawcy związani umową spółki cywilnej (wspólnicy spółki cywilnej) zamiast oryginału pełnomocnictwa mogą złożyć kserokopię aktualnej umowy spółki cywilnej poświadczoną za zgodność z oryginałem przez każdego wspólnika tej spółki lub jej odpis notarialny – jeżeli będzie z niej wynikać pełnomocnictwo i zakres czynności, do których umocowany jest Pełnomocnik.

3. Szczegółowe informacje zawarte są w SIWZ.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany istotnych postanowień umowy w przypadkach określonych w § 13 wzoru umowy.

2. Szczegółowe warunki realizacji umowy określone są w SIWZ.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling
Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:

Aukcja elektroniczna przeprowadzona zostanie na stronie https://lsi.eb2b.com.pl

Szczegółowe informacje zawarte są w Rozdziale 14 SIWZ.

IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 23/05/2018
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 23/05/2018
Plaatselijke tijd: 12:30
Plaats:

Łódź, ul. Piotrkowska 190, 90-368 Łódź, I p.(sala konferencyjna).

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

1.Zamawiający przewiduje możliwość zmiany istotnych postanowień umowy w następującym zakresie:

1)terminu realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2) lub 3) umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub niezależnych od Stron, w tym m.in.:

a)okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy i (...)

b)wystąpienie robót dodatkowych oraz robót zamiennych i/lub zmiany technologii(...)

c)w razie zmian, odnoszących się do treści PFU(...)

d)w przypadku konieczności wykonania zamówień, o których mowa w art. 134 ust. 6 pkt 3) pzp, (...)

2)wynagrodzenia, w wyniku:

a)robót dodatkowych(...)

b)robót zamiennych i/lub zmiany technologii (...)

c)zmian odnoszących się do treści PFU (...)

d)zmniejszenia zakresu robót (...)

3)zmiany Kierownika Budowy / Geologa

4)zmniejszenia zakresu robót,

5)zmiany zakresu przedmiotu umowy

6)odstąpienia przez Wykonawcę od realizacji zamówienia

7)zmiany Wykonawcy

8)zmiany regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, wywołujących potrzebę zmiany umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany.

9)w przypadku zmiany przepisów prawa zmianie ulegną te postanowienia umowy, do których będzie miała zastosowanie powyższa zmiana, w szczególności:

a)zmiany stawki podatku VAT;

b)zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

c)zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

11)Wszelkie istotne zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej - aneksu do umowy, pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem § 7 ust. 6, § 8 ust. 7 oraz § 13 ust. 1 pkt 43), § 17 ust. 3 umowy.

12)W przypadku zmiany przepisów prawa zmianie ulegną te postanowienia umowy, do których będzie miała zastosowanie powyższa zmiana.

Szczegółowe informacje zawarte są w SIWZ.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 22459700

Internetadres: http://uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Krajowa Izba Odwoławcza
Warszawa
Polen
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 22459700

Internetadres: http://uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/04/2018