Supplies - 165440-2023

Submission deadline has been amended by:  182558-2023
20/03/2023    S56

Poland-Błonie: Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)

2023/S 056-165440

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy
Postal address: Radzików
Town: Błonie
NUTS code: PL913 Warszawski zachodni
Postal code: 05-870
Country: Poland
Contact person: Przemysław Wiśniewski
E-mail: przetargi@ihar.edu.pl
Telephone: +48 7334674
Fax: +48 7334674/+48 7254714
Internet address(es):
Main address: www.ihar.edu.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://ihar.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Other activity: Prowadzenie badań w dziedzinie nauk objętych działalnością statutową

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

„Dostawa, montaż, uruchomienie kriostatu wraz z wyposażeniem dla IHAR-PIB w Radzikowie”

Reference number: ZP/02/N/D/2023
II.1.2)Main CPV code
38000000 Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, uruchomienie kriostatu wraz z wyposażeniem dla IHAR-PIB w Radzikowie

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, uruchomienie kriostatu wraz z wyposażeniem dla IHAR-PIB w Radzikowie. Przedmiot zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: termin gwarancji / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 35
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający wymaga aby Wykonawca prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową był wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. np. CIDG, KRS.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Warunki realizacji umowy zostały szczegółowo określone w projektowanych postanowieniach umowy -

załącznik nr 2 do SWZ.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 20/04/2023
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 18/07/2023
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 20/04/2023
Local time: 10:15
Place:
Information about authorised persons and opening procedure:

W sprawach formalnych: Przemysław Wiśniewski

kontakt: przetargi@ihar.edu.pl

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy niepodlegający wykluczeniu na podstawie:

1) przesłanek wskazanych w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp (obligatoryjnych), z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy

Pzp

2) przesłanek wskazanych w art. 109 ust. 1 pkt 4, 5 i 7 ustawy Pzp (fakultatywnych), z zastrzeżeniem art. 110

ust. 2 ustawy Pzp.

3) przesłanek wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w

zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

(Dz. U. poz. 835).

Wykluczenie, o którym mowa w pkt 3) następuje na okres trwania okoliczności określonych w art. 7 ust. 1

ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu

agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835). W przypadku

Wykonawcy wykluczonego na podstawie art. 7 ust. 1 ww. Zamawiający odrzuca jego ofertę. Osoba lub podmiot

podlegające wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ww., które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o

udzielenie zamówienia publicznego lub biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,

podlegają karze pieniężnej, która nakładana jest przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, w drodze

decyzji, w wysokości do 20 000 000 zł.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których

zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 5k ust. 1 Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z

dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi

sytuację na Ukrainie, w brzmieniu nadanym Rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w

sprawie zmiany Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014:

2.1. obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

2.2. osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad

50 % należą do podmiotu, o którym mowa w ppkt 2.1. niniejszego ustępu; lub

2.3. osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem

podmiotu, o którym mowa w ppkt 2.1. lub 2.2 niniejszego ustępu, w tym podwykonawców, dostawców lub

podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w

przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio/
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio/
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Zasady wnoszenia odwołań uregulowane zostały w Rozdz. XXVIII SWZ.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio/
VI.5)Date of dispatch of this notice:
15/03/2023