Werken - 165441-2018

17/04/2018    S74    - - Werken - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Radom: Bouwwerkzaamheden

2018/S 074-165441

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o.
ul. Filtrowa 4
Radom
26-600
Polen
Contactpersoon: Bartłomiej Gauze
Telefoon: +48 483831602
E-mail: bartlomiej.gauze@woda.radom.pl
Fax: +48 483831601
NUTS-code: PL921

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.wodociagi.radom.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.woda.radom.pl
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het volgende adres:
Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. - sekretariat
Filtrowa 4
Radom
26-600
Polen
Contactpersoon: Bartłomiej Gauze
Telefoon: +48 3831508
E-mail: bartlomiej.gauze@woda.radom.pl
Fax: +48 3831508
NUTS-code: PL921

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.woda.radom.pl

I.6)Hoofdactiviteit
Water

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Kontrakt nr 19 pn.: „Modernizacja sieci z rozdziałem kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w dzielnicy Idalin i Prędocinek oraz budowa sieci wod-kan w ul. Otwartej, Ciborowskiej i Geodetów”

Referentienummer: DZ/46/2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest: Modernizacja sieci z rozdziałem kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w dzielnicy Idalin i Prędocinek oraz budowa sieci wod-kan w ul. Otwartej, Ciborowskiej i Geodetów w Radomiu.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45100000
45111200
45111300
45231300
45232130
44130000
45232000
45232100
45232452
45232423
45233140
45233142
45310000
45311000
45315600
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL921
Voornaamste plaats van uitvoering:

Wybrane rejony i ulice miasta Radomia.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest: Modernizacja sieci z rozdziałem kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w dzielnicy Idalin i Prędocinek oraz budowa sieci wod-kan w ul. Otwartej, Ciborowskiej i Geodetów w Radomiu.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje:

1. budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami z PE o średnicach 40-160 mm i długości 1,0 km,

2. budowę i przebudowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami z PP o średnicach 160-315 mm (kanalizacja grawitacyjna) oraz z PE o średnicy 63-90 mm (kanalizacja tłoczna). Długość kanalizacji sanitarnej do realizacji wynosi 2,8 km. Kontrakt obejmuje również montaż i dostawę 4 szt. przydomowych przepompowni ścieków.

3. budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej z PE, PP, PVC o średnicach 160-600 mm i długości 1,4 km.

Budowa sieci wodociągowej będzie realizowana w Radomiu w ulicach: Ciborowskiej i Geodetów.

Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej będzie realizowana w Radomiu w ulicach: Starachowickiej, Świerkowej, Diamentowej, Białej, Bursztynowej, Indyczej, Perłowej, Szmaragdowej, Otwartej i Geodetów.

Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej będzie realizowana w Radomiu w ulicach: Starachowickiej, Świerkowej, Bursztynowej, Indyczej, Perłowej i Szmaragdowej.

Ww. zakres robót budowlano-montażowych realizowany będzie zgodnie z warunkami kontraktowymi FIDIC – czerwona książka. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Części III i IV niniejszej SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: okres udzielonej rękojmi / Weging: 10
Prijs - Weging: 90
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 33
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project: POIS.02.03.00-00-0073/17
II.2.14)Nadere inlichtingen

Termin wykonania zamówienia - uszczegółowienie.

Wskazany termin obejmuje:

1. czas na rozpoczęcie Robót, tj. 1 miesiąc licząc od daty udzielenia zamówienia,

2. czas na Ukończenie, tj. 20 miesięcy licząc do Daty Rozpoczęcia do daty wydania Świadectwa Przejęcia dla całości Robót,

3. okres zgłaszania wad, tj. 12 miesięcy licząc od daty wydania Świadectwa Przejęcia

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1:

a) pkt. 12,

b) pkt. 13 lit. a – c,

c) pkt. 14, jeżeli osoba o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt. 13 lit. a – c, oraz.

d) pkt. 15 – 23 u.p.z.p.

Dodatkowo Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1,2,4.

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:

a) Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c,

Pkt.14 w związku z pkt. 13 lit. a – c i pkt. 21 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed.

Upływem terminu składania ofert;

b) odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 u.p.z.p.;

c) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia.

Społeczne albo zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności. Powyższe nastąpi wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do IDW;

d) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. Powyższe nastąpi wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do IDW.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Eventuele minimumeisen:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

a) wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed terminem składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

Dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

Powyższe nastąpi wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do IDW.

b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami. Powyższe nastąpi wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do IDW.

c) oświadczenie, że osoba(y) o której(ych) mowa w ppkt. b) posiada(ją) wymagane przez Zamawiającego uprawnienia i kwalifikacje zawodowe. Powyższe nastąpi wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5a do IDW.

Eventuele minimumeisen:

1. Wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej (posiadanie wiedzy i doświadczenia) obowiązany jest wykazać, że:

(a) wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną obejmującą budowę/modernizację kanalizacji sanitarnej lub kanalizacji deszczowej o średnicy co najmniej 300 mm i długości co najmniej 400 mb, oraz wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną obejmującą budowę/modernizację sieci wodociągowej o długości co najmniej 0,8 km,

(b) wykonał co najmniej 2 roboty budowlane, z których każda musi obejmować odtworzenie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o powierzchni co najmniej 2 000 m2.

Warunki opisane w podpunkcie (a) muszą być zrealizowane w warunkach miejskich, tj. w granicach administracyjnych miasta.

Zamawiający dopuszcza sytuację, w której Wykonawca wykaże spełnienie wymogów określonych w podpunkcie (a) i (b) w ramach 1 zadania.

2. Wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej (dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia) obowiązany jest wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, tj. pełnić następujące funkcje:

(a) Kierownik Budowy (w rozumieniu Prawa Budowlanego) – odpowiedzialny za zagadnienia realizacyjne i techniczne – niniejsza osoba ma posiadać następujące kwalifikacje:

— uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (wydane na podstawie aktualnych obowiązujących przepisów prawa lub uprawnienia w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa wystarczające do realizacji przedmiotu zamówienia),

— co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe po uzyskaniu uprawnień budowlanych przy pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych (kierownik budowy, kierownik robót, inspektor nadzoru) na budowie,

— doświadczenie w nadzorowaniu (jako kierownik budowy, kierownik robót, inspektor nadzoru) co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie/modernizacji kanalizacji sanitarnej i/lub kanalizacji deszczowej i/lub sieci wodociągowej o długości min. 1,0 km.

(b) Kierownik robót instalacyjno-sanitarnych (w rozumieniu Prawa Budowlanego) – odpowiedzialny za prowadzenie robót instalacyjno-sanitarnych – niniejsza osoba ma posiadać następujące kwalifikacje:

— uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (wydane na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawa lub uprawnienia w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa wystarczające do realizacji przedmiotu zamówienia),

— co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe, po uzyskaniu uprawnień budowlanych przy pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych (kierownik budowy, kierownik robót, inspektor nadzoru) na budowie.

(c) Kierownik robót drogowych (w rozumieniu Prawa Budowlanego) – odpowiedzialny za prowadzenie robót drogowych. Niniejsza osoba ma posiadać następujące kwalifikacje:

— uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,

— co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe po uzyskaniu uprawnień budowlanych przy pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych (kierownik budowy, kierownik robót, inspektor nadzoru) na budowie.

III.1.4)Objectieve regels en criteria voor deelname
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.1.6)Verlangde borgsommen en waarborgen:

Wykonawcy zobligowani są do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości 60 000,00 PLN (sześćdziesiąt tysięcy).

III.1.7)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:
III.1.8)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego, są zobowiązani do zawarcia umowy regulującej ich współpracę i przedłożenia jej Zamawiającemu.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Ww. zakres robót budowlano-montażowych realizowany będzie zgodnie z warunkami kontraktowymi FIDIC – czerwona książka.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 226-471533
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 30/04/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 30/04/2018
Plaatselijke tijd: 10:30
Plaats:

Siedziba Zamawiającego, Radom ul. Filtrowa 4, sala konferencyjna - parter.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Uzupełnienie informacji z pkt. III.1.3.

(d) Kierownik robót elektrycznych (w rozumieniu Prawa Budowlanego) – odpowiedzialny za prowadzenie robót elektrycznych – niniejsza osoba ma posiadać następujące kwalifikacje:

— uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektro-energetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,

— co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe po uzyskaniu uprawnień budowlanych przy pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych (kierownik budowy, kierownik robót, inspektor nadzoru) na budowie.

Zamawiający określając wymogi dla potencjału kadrowego w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1) Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innym podmiotom, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów u.p.z.p.

Przysługującymi środkami ochrony prawnej są:

a) Odwołanie

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, na zasadach określonych w art. 180-198 u.p.z.p.

b) Skarga do sądu

Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Szczegółowo kwestie dotyczące skargi do sądu uregulowane zostały w art. 198a-198g u.p.z.p.

2) Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują także organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 u.p.z.p.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/04/2018