Помогнете ни да подобрим уебсайта TED, като попълните нашата кратка анкета!

Строителство - 165475-2018

17/04/2018    S74    Строителство - Обявление за възлагане на поръчка - Открита процедура 

България-София: Строителни и монтажни работи на пристанища

2018/S 074-165475

Обявление за възложена поръчка – комунални услуги

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Строителство

Правно основание:

Директива 2014/25/ЕС

Раздел І: Възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“
Национален регистрационен номер: 130316140
Пощенски адрес: бул. „Шипченски проход“ № 69, ет. 4
Град: София
код NUTS: BG411
Пощенски код: 1574
Държава: България
Лице за контакт: инж. Наташа Ценева — директор дирекция Инфраструктура, акватория и собственост
Електронна поща: n.ceneva@bgports.bg
Телефон: +359 28079937
Факс: +359 28079966

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.bgports.bg

Адрес на профила на купувача: http://bgports.bg/bg/zop/224

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.6)Основна дейност
Пристанищни дейности

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Подобряване условията на корабоплаване в района на кейово място 1А на Пристанищен терминал Варна Запад“.

II.1.2)Основен CPV код
45241000
II.1.3)Вид на поръчка
Строителство
II.1.4)Кратко описание:

Настоящата поръчка предвижда извършване на драгажни работи в акваторията на корабно място 1А в Пристанищен терминал Варна-Запад до параметри, необходими за безопасното маневриране и приставане на предвидените за обработка кораби и изграждане и монтиране на втора плаваща котва. Площта за коригиране на дъното на акваторията възлиза на 8 000 м2. Дълбочината на акваторията, която трябва да се осигури е на кота — 10,90 черноморска система (-11,18 БС), а допустимата прекопка е 0,4 м под зададената кота. Обемът на изкопните земни маси е около 67 000 м3 без допустими прекопки, който е определен на база извършените от ДППИ и показани на приложения чертеж хидрографски промери. Котите на чертежа са в Черноморска система. Земните маси за драгиране са I-ва категория — торф, III-та категория — тиня и IV-та категория — глина. Депонирането на изкопните маси ще се извършва на регламентирани от компетентните органи депа, като осигуряването му е задължение на Изпълнителя.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
45241000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG331
Основно място на изпълнение:

Мястото за изпълнение на поръчката е Пристанищен Терминал Варна Запад — 1А к.м.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Настоящата поръчка предвижда извършване на драгажни работи в акваторията на корабно място 1А в Пристанищен терминал Варна-Запад до параметри, необходими за безопасното маневриране и приставане на предвидените за обработка кораби и изграждане и монтиране на втора плаваща котва. Площта за коригиране на дъното на акваторията възлиза на 8 000 м2. Дълбочината на акваторията, която трябва да се осигури е на кота — 10,90 черноморска система (-11,18 БС), а допустимата прекопка е 0,4 м под зададената кота. Обемът на изкопните земни маси е около 67 000 м3 без допустими прекопки, който е определен на база извършените от ДППИ и показани на приложения чертеж хидрографски промери. Котите на чертежа са в Черноморска система. Земните маси за драгиране са I-ва категория — торф, III-та категория — тиня и IV-та категория — глина. Депонирането на изкопните маси ще се извършва на регламентирани от компетентните органи депа, като осигуряването му е задължение на Изпълнителя.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: Техническо предложение, включващо оценка на: 1. Технология и организация за изпълнение на поръчката — 32 т. и 2. Срок за изпълнение на поръчката — 8 т. / Тежест: 40
Цена - Тежест: 60
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

В общата цената е включена и стойността за извършване на непредвидените работи, в размер на 10 % (десет процента) от стойността му без ДДС. Продължава в поле II.2.14).

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Непредвидените работи ще бъдат използвани до посочения размер за регистриране (обследване посредством водолазен оглед), изваждане и транспортиране на едрогабаритни предмети с тегло над 1 тон, както и за други работи и дейности, които не са били предвидени в Техническата спецификация и Количествената сметка, но чието изпълнение е абсолютно необходимо за точното изпълнение на предмета на договора.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2018/S 041-090565
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация за прекратяване на обявена процедура за конкурентно възлагане на поръчка под формата на периодично индикативно обявление

Раздел V: Възлагане на поръчката

Наименование:

Подобряване условията на корабоплаване в района на кейово място 1А на Пристанищен терминал Варна Запад

Възложена е поръчка/обособена позиция: не
V.1)Информация относно невъзлагане
Поръчката/обособена позиция не е възложена
Други причини (прекратяване на процедурата)

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

С Решение № РД-10-3-2/28.3.2018 г. на генералния директор на ДП „Пристанищна инфраструктура“, издадено на основание чл. 110, ал. 1, т. 9, въз връзка с чл. 22, ал. 1, т. 8 от ЗОП, е прекратена откритата процедура за възлагане на обществената поръчка по ЗОП с предмет: „Подобряване условията на корабоплаване в района на кейово място 1А на Пристанищен терминал Варна Запад“, за което възложителят надлежно е изложил мотиви. На основание чл. 24, ал. 1, т. 2, предложение последно от ППЗОП, в деня на издаването му (28.3.2018 г.), решението е публикувано в Профила на купувача, на адрес: http://bgports.bg/bg/zop/224 и в законоустановения срок, изтекъл на 10.4.2018 г., не е обжалвано.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
16/04/2018