Във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз в момента Службата за публикации на ЕС актуализира част от съдържанието на този уебсайт. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Строителство - 165475-2018

17/04/2018    S74    Строителство - Обявление за възлагане на поръчка - Открита процедура 

България-София: Строителни и монтажни работи на пристанища

2018/S 074-165475

Обявление за възложена поръчка – комунални услуги

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Строителство

Правно основание:

Директива 2014/25/ЕС

Раздел І: Възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“
Национален регистрационен номер: 130316140
Пощенски адрес: бул. „Шипченски проход“ № 69, ет. 4
Град: София
код NUTS: BG411
Пощенски код: 1574
Държава: България
Лице за контакт: инж. Наташа Ценева — директор дирекция Инфраструктура, акватория и собственост
Електронна поща: n.ceneva@bgports.bg
Телефон: +359 28079937
Факс: +359 28079966

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.bgports.bg

Адрес на профила на купувача: http://bgports.bg/bg/zop/224

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.6)Основна дейност
Пристанищни дейности

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Подобряване условията на корабоплаване в района на кейово място 1А на Пристанищен терминал Варна Запад“.

II.1.2)Основен CPV код
45241000
II.1.3)Вид на поръчка
Строителство
II.1.4)Кратко описание:

Настоящата поръчка предвижда извършване на драгажни работи в акваторията на корабно място 1А в Пристанищен терминал Варна-Запад до параметри, необходими за безопасното маневриране и приставане на предвидените за обработка кораби и изграждане и монтиране на втора плаваща котва. Площта за коригиране на дъното на акваторията възлиза на 8 000 м2. Дълбочината на акваторията, която трябва да се осигури е на кота — 10,90 черноморска система (-11,18 БС), а допустимата прекопка е 0,4 м под зададената кота. Обемът на изкопните земни маси е около 67 000 м3 без допустими прекопки, който е определен на база извършените от ДППИ и показани на приложения чертеж хидрографски промери. Котите на чертежа са в Черноморска система. Земните маси за драгиране са I-ва категория — торф, III-та категория — тиня и IV-та категория — глина. Депонирането на изкопните маси ще се извършва на регламентирани от компетентните органи депа, като осигуряването му е задължение на Изпълнителя.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
45241000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG331
Основно място на изпълнение:

Мястото за изпълнение на поръчката е Пристанищен Терминал Варна Запад — 1А к.м.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Настоящата поръчка предвижда извършване на драгажни работи в акваторията на корабно място 1А в Пристанищен терминал Варна-Запад до параметри, необходими за безопасното маневриране и приставане на предвидените за обработка кораби и изграждане и монтиране на втора плаваща котва. Площта за коригиране на дъното на акваторията възлиза на 8 000 м2. Дълбочината на акваторията, която трябва да се осигури е на кота — 10,90 черноморска система (-11,18 БС), а допустимата прекопка е 0,4 м под зададената кота. Обемът на изкопните земни маси е около 67 000 м3 без допустими прекопки, който е определен на база извършените от ДППИ и показани на приложения чертеж хидрографски промери. Котите на чертежа са в Черноморска система. Земните маси за драгиране са I-ва категория — торф, III-та категория — тиня и IV-та категория — глина. Депонирането на изкопните маси ще се извършва на регламентирани от компетентните органи депа, като осигуряването му е задължение на Изпълнителя.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: Техническо предложение, включващо оценка на: 1. Технология и организация за изпълнение на поръчката — 32 т. и 2. Срок за изпълнение на поръчката — 8 т. / Тежест: 40
Цена - Тежест: 60
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

В общата цената е включена и стойността за извършване на непредвидените работи, в размер на 10 % (десет процента) от стойността му без ДДС. Продължава в поле II.2.14).

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Непредвидените работи ще бъдат използвани до посочения размер за регистриране (обследване посредством водолазен оглед), изваждане и транспортиране на едрогабаритни предмети с тегло над 1 тон, както и за други работи и дейности, които не са били предвидени в Техническата спецификация и Количествената сметка, но чието изпълнение е абсолютно необходимо за точното изпълнение на предмета на договора.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2018/S 041-090565
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация за прекратяване на обявена процедура за конкурентно възлагане на поръчка под формата на периодично индикативно обявление

Раздел V: Възлагане на поръчката

Наименование:

Подобряване условията на корабоплаване в района на кейово място 1А на Пристанищен терминал Варна Запад

Възложена е поръчка/обособена позиция: не
V.1)Информация относно невъзлагане
Поръчката/обособена позиция не е възложена
Други причини (прекратяване на процедурата)

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

С Решение № РД-10-3-2/28.3.2018 г. на генералния директор на ДП „Пристанищна инфраструктура“, издадено на основание чл. 110, ал. 1, т. 9, въз връзка с чл. 22, ал. 1, т. 8 от ЗОП, е прекратена откритата процедура за възлагане на обществената поръчка по ЗОП с предмет: „Подобряване условията на корабоплаване в района на кейово място 1А на Пристанищен терминал Варна Запад“, за което възложителят надлежно е изложил мотиви. На основание чл. 24, ал. 1, т. 2, предложение последно от ППЗОП, в деня на издаването му (28.3.2018 г.), решението е публикувано в Профила на купувача, на адрес: http://bgports.bg/bg/zop/224 и в законоустановения срок, изтекъл на 10.4.2018 г., не е обжалвано.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
16/04/2018