Werken - 165480-2018

17/04/2018    S74    - - Werken - Aanvullende inlichtingen - Procedure van gunning via onderhandelingen 

Ierland-Dublin: Aanleg van elektriciteit

2018/S 074-165480

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 063-140800)

Legal Basis:

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Electricity Supply Board (ESB)
N/A
2 Gateway
Dublin 3
East Wall Road
Ierland
Contactpersoon: John Daly
Telefoon: +353 18582818
E-mail: john.daly3@esb.ie
NUTS-code: IE

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.esb.ie

Adres van het kopersprofiel: https://irl.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/377

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Multi-Contractor Framework Agreement for the Deployment of Smart Electricity Meters

Referentienummer: D20/CON/865
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45310000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Electricity Supply Board proposes procuring the implementation and operation of an end-to-end service to exchange electricity meters with Smart Electricity Meters (SEMs) and the performance of remedial works to the meter installation at premises, under a multi-contractor Framework Agreement. As part of these works it is envisaged that the framework contractors will provide an end-to-end service to ESB from deployment planning and mobilisation, customer engagement, customer contact and appointment scheduling, stakeholder management and material logistics management through to meter exchange and commissioning. This procurement process is intended for the meter exchange up to a maximum of 250 000 SEMs in Phase 1. It is envisaged that up to a further 1 000 000 SEM exchanges in Phase 2 and a further 1 000 000 SEM exchanges in Phase 3 may be required under the Framework Agreements.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/04/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 063-140800

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Omit Item II.2.9 of the TED Notice:

II.2.9) Information about the limits on the number of candidates to be invited

Maximum number: 3

And Replace with:

II.2.9) Information about the limits on the number of candidates to be invited

Maximum number: Unlimited