Leveringen - 165498-2018

17/04/2018    S74    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Warschau: Spoorbielsen

2018/S 074-165498

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
ul. Targowa 74
Warszawa
03-734
Polen
Contactpersoon: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Zachodni, ul. Korzeniowskiego 1, 70-211 Szczecin
Telefoon: +48 914711896
E-mail: grzegorz.mlynek@plk-sa.pl
Fax: +48 914715313
NUTS-code: PL42

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://zamowienia.plk-sa.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://zamowienia.plk-sa.pl
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.6)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Zarządzanie infrastrukturą kolejową

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa podkładów strunobetonowych wraz z kpl. systemami przytwierdzenia dla wykonania robót podstawowych w ramach projektu „Poprawa dostępu kolejowego do portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu"

Referentienummer: IREZA5e-816-04/18 lub 9090/IREZA5/07862/02244/18/P
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34947100
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Dostawa nowych, wyprodukowanych w 2017 i/lub 2018 roku, podkładów strunobetonowych wraz z kompletami elementów przytwierdzenia szyn SB (przy założeniu, że kompletem przytwierdzenia jest zestaw elementów – łapki sprężyste, przekładki podszynowe, wkładki elektroizolacyjne – do przymocowania obu szyn na jednym podkładzie), dla wykonania robót podstawowych w ramach projektu „Poprawa dostępu kolejowego do portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu”, w następujących ilościach:

1) 5 835 szt. podkładów typu PS94 lub PS93 (podkłady tych typów są uznawane w PKP PLK S.A. za równoważne), dostosowanych do szyn 60E1, oraz 5 835 odpowiednich dla oferowanego typu podkładu i typu szyny kompletów przytwierdzeń SB,

2) 46 217 szt. podkładów typu PS83, dostosowanych do szyn 60E1, oraz 46 217 odpowiednich dla oferowanego typu podkładu i typu szyny kompletów przytwierdzeń SB.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 15 727 407.70 PLN
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL42
Voornaamste plaats van uitvoering:

Stacja Szczecin Port Centralny.

Stacja Świnoujście.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem Zamówienia jest dostawa nowych, wyprodukowanych w 2017 i/lub 2018 roku, podkładów strunobetonowych wraz z kompletami elementów przytwierdzenia szyn SB (przy założeniu, że kompletem przytwierdzenia jest zestaw elementów – łapki sprężyste, przekładki podszynowe, wkładki elektroizolacyjne – do przymocowania obu szyn na jednym podkładzie), dla wykonania robót podstawowych w ramach projektu „Poprawa dostępu kolejowego do portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu”, w następujących ilościach:

1) 5 835 szt. podkładów typu PS94 lub PS93 (podkłady tych typów są uznawane w PKP PLK S.A. za równoważne), dostosowanych do szyn 60E1, oraz 5 835 odpowiednich dla oferowanego typu podkładu i typu szyny kompletów przytwierdzeń SB,

2) 46 217 szt. podkładów typu PS83, dostosowanych do szyn 60E1, oraz 46 217 odpowiednich dla oferowanego typu podkładu i typu szyny kompletów przytwierdzeń SB,

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 15 727 407.70 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 30/11/2018
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project: Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w z Instrumentu "Łącząc Europę". Numer 2015-PL-TM-0125-W
II.2.14)Nadere inlichtingen

Wartość całkowita projektu wynosi 70 844 961,23 PLN jest to suma wartości 6(sześciu) zamówień na dostawy materiałów w ramach projektu: „Poprawa dostępu kolejowego do portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu". Wartość 15 727 407,70 PLN zamieszczona w rubryce „II.1.5) oraz II.2.6) Szacunkowa wartość" to wartość szacunkowa zamówienia nr ref. IREZA5e-0816-04/18 w ramach ww. projektu.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

1. W Postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, wobec których brak jest podstaw do wykluczenia z Postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Ustawa) z wyłącz. przesłanek określ. w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit.d i pkt 14 PZP w zakresie przestępstwa określ. w art. 24 ust. 1 pkt. 13 lit. d Ustawy (przesłanki wykluczenia obligatoryjne) oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1, 5 i 6 Ustawy (przesłanki wykluczenia fakultatywne) oraz spełniający warunki udziału w Postępowaniu, określone w pkt 8.5.IDW. 2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w Postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego Zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach tech. lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych Podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych Podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując Zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych Podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji Zamówienia. 3.1. Zamawiający będzie oceniał, czy udostępnione Wykonawcy przez inne Podmioty zdolności tech. lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna pozwolą na wykazanie przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w Postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego Podmiotu podstawy do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Ustawy z wyłączeniem przesłanek określ. w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d) i pkt 14 w zakresie przestępstwa określ. w art. 24 ust. 1 pkt. 13 lit. d) Ustawy oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1, 5 i 6 Ustawy. 3.2. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w Postępowaniu powołuje się na zasoby innych Podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w Postępowaniu, składa Jednolite Dokumenty dotyczące tych Podmiotów, a także zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniu. 3.3. W celu oceny, czy Wykonawca polegający na zdolnościach lub sytuacji innych Podmiotów na zasadach określ. w art. 22a Ustawy będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie Zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi Podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określ. w szczególności: a) Zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innych Podmiotów, b) Sposób wykorzystania zasobów innego Podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu Zamówienia publicznego, c) Zakres i okres udziału innego Podmiotu przy wykonywaniu Zamówienia publicznego, tj. czy Podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w Postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje dostawy, których wskazane zdolności dotyczą. 3.4. Jeżeli zdolność tech. lub zawodowa lub ekonomiczna lub finansowa Podmiotu, na zdolnościach którego polega Wykonawca, nie potwierdza spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w Postępowaniu lub zachodzą wobec tych Podmiotów podstawy do wykluczenia z Postępowania, Zamawiający zażąda aby Wykonawca w terminie określ. przez Zamawiającego: a) Zastąpił ten Podmiot innym Podmiotem lub Podmiotami, b) Zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części Zamówienia, jeżeli wykaże zdolności tech. lub zawodowe lub sytuację ekonomiczną lub finansową.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę, iż znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia, tj.: posiada, nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, środki finansowe lub zdolność kredytową - w wysokości nie mniejszej niż 10 000 000,00 PLN.

Jako kurs przeliczeniowy na PLN danych finansowych wyrażonych w walutach innych niż PLN, należy przyjąć średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z pierwszego dnia roboczego miesiąca, w którym opublikowano ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych Podmiotów, odpowiada solidarnie z Podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

Uwaga: ogłoszenie (formularz) nie przyjmuje dostatecznej ilości znaków – w związku z czym nie ma możliwości wskazania w ogłoszeniu pełnej treści: kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw do wykluczenia, wymaganych dokumentów oraz o wymaganych dokumentach na potwierdzenie, że oferowane przez Wykonawcę dostawy spełniają wymagania Zamawiającego. Również Sekcja VI Informacje uzupełniające – nie posiada wystarczającej ilości znaków. Szczegółowe informacje na temat powyższego znajdują się w SIWZ dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego [sekcja I.3) Komunikacja].

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum dwóch umów na dostawy co najmniej 4 000 szt. podkładów strunobetonowych dla każdej z umów.

Uwaga: ogłoszenie (formularz) nie przyjmuje dostatecznej ilości znaków – w związku z czym nie ma możliwości wskazania w ogłoszeniu pełnej treści: kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw do wykluczenia, wymaganych dokumentów oraz o wymaganych dokumentach na potwierdzenie, że oferowane przez Wykonawcę dostawy spełniają wymagania Zamawiającego. Również Sekcja VI Informacje uzupełniające – nie posiada wystarczającej ilości znaków. Szczegółowe informacje na temat powyższego znajdują się w SIWZ dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego [sekcja I.3) Komunikacja].

III.1.4)Objectieve regels en criteria voor deelname
Lijst en beknopte beschrijving van de regels en criteria:

Zamawiający oceni oferty zgodnie z poniższym kryterium:

Kryterium Cena – Waga 100 %.

Punkty przyznawane za podane wyżej kryterium będą liczone według następującego wzoru:

Kc = Knc/Kbc x 100.

Gdzie:

Kc – liczba punktów w Kryterium Cena,

Knc – najniższa oferowana Cena brutto,

Kbc – Cena brutto badanej oferty.

W kryterium tym będzie oceniania Cena, przez którą należy rozumieć całkowite Wynagrodzenie brutto Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy. Znaczenie Kryterium „Cena” - 100 % (najlepsza spośród ofert może otrzymać max 100 pkt w tym Kryterium). Ocenie podlegać będzie całkowity koszt realizacji Zamówienia. Cena podawana jest przez Wykonawcę w Formularzu Oferty (wyliczona zgodnie z zapisami SIWZ). Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta niepodlegająca odrzuceniu z najwyższą liczbą punktów. Maksymalna ilość punktów, jaką może zdobyć Wykonawca wynosi 100 pkt. Zamawiający zastosuje zaokrąglenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.1.6)Verlangde borgsommen en waarborgen:

Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 470 000,00 PLN (słownie: czterysta siedemdziesiąt tysięcy 00/100 złotych). Wadium musi być wniesione w formie zgodnej z art. 45 ust. 6 Ustawy. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Termin ważności wadium musi odpowiadać (co najmniej) terminowi związania ofertą. W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja ma być co najmniej gwarancją bezwarunkową, nieodwołalną i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. Wadium wnoszone w pieniądzu należy przelać na następujący rachunek Zamawiającego:

MBank S. A. nr rachunku: 34 1140 1010 0000 3508 8900 1241 SWIFT: BREXPLPW.

Zamawiający ustala Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy zawartej w wyniku Postępowania o udzielenie niniejszego Zamówienia w wysokości 10 % Ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.

III.1.7)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Instrumentu „Łącząc Europę".

III.1.8)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego Zamówienia.

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia muszą ustanowić i wskazać Pełnomocnika do reprezentowania ich w Postępowaniu o udzielenie niniejszego Zamówienia albo reprezentowania w Postępowaniu o udzielenie niniejszego Zamówienia i zawarcia Umowy w sprawie Zamówienia publicznego – zgodnie z postanowieniem art. 23 Ustawy.

3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

1. Podkłady powinny spełniać wymagania określone w WTWiO podkładów i podrozjazdnic strunobetonowych Id-101 (Zał. nr.1 do IDW).

Elementy systemu przytwierdzenia SB powinny odpowiadać oferowanemu typowi podkładu.

Oferowane przez Wykonawcę produkty stanowiące elementy nawierzchni kolejowej torowej muszą być:

— wprowadzone do obrotu w Polsce w ramach interoperacyjności systemu kolei oraz,

— dopuszczone do stosowania na sieci narodowego zarządcy infrastruktury (PKP PLK S.A).

Wykonawca, o którym mowa w pkt. 9.5. IDW zobowiązany jest do złożenia oświadczenia (Załącznik nr 3 do IDW) potwierdzającego, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania Zamawiającego określone w SIWZ.

2. Przygotowanie miejsca, rozładunek podkładów strunobetonowych oraz elementów mocujących należy do obowiązków Zamawiającego.

3. Miejsca dostaw: Stacja Szczecin Port Centralny, Stacja Świnoujście.

4. Termin realizacji do 30.11.2018 r.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 25/05/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 25/05/2018
Plaatselijke tijd: 10:30
Plaats:

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Centrum Realizacji Inwestycji Region Zachodni, ul. Korzeniowskiego 1, 70-211 Szczecin, pokój nr 40, parter.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Otwarcie jest jawne. Każdy jest uprawniony do obecności.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie Działu III Rozdziału V ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1579) przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. Okres związania ofertą wynosi 60 dni. Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko do wykonawców, których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne. Zamawiający skorzysta z uprawnienia wynikającego z art. 24aa ust.1 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Pzp (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz.1579 ze zm.). W celu wykazania, że brak jest podstaw do wykluczenia z Postępowania oraz na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w Postępowaniu, każdy z Wykonawców złoży Jednolity Dokument. W celu wstępnego potwierdzenia spełnienia warunków udziału w Postępowaniu Wykonawca ogranicza się do ogólnego oświadczenia dotyczącego wszystkich kryteriów kwalifikacji poprzez wypełnienie sekcji w części IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV Jednolitego Dokumentu. W przypadku wspólnego ubiegania się o Zamówienie przez Wykonawców (Konsorcjum), Jednolity Dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o Zamówienie.

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych Podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w Postępowaniu składa także wraz z ofertą Jednolity Dokument dotyczący każdego z tych Podmiotów. Zamawiający przed udzieleniem Zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w Jednolitym Dokumencie. W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych Podmiotów, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w Jednolitym Dokumencie dotyczącym każdego z tych Podmiotów.

Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w Postępowaniu o udzielenie Zamówienia. W przypadku konsorcjum, oświadczenie składa oddzielnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania w przypadku nieprzyznania środków z Unii Europejskiej na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1579 ze zm.).

Uwaga: ogłoszenie (formularz) nie przyjmuje dostatecznej ilości znaków – w związku z czym nie ma możliwości wskazania w ogłoszeniu pełnej treści: kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw do wykluczenia, wymaganych dokumentów oraz o wymaganych dokumentach na potwierdzenie, że oferowane przez Wykonawcę dostawy spełniają wymagania Zamawiającego. Również Sekcja VI Informacje uzupełniające – nie posiada wystarczającej ilości znaków. Szczegółowe informacje na temat powyższego znajdują się w SIWZ dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego [sekcja I.3) Komunikacja].

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w art. 179 i następnych Ustawy.

2. Wobec niezgodnej z przepisami Ustawy czynności Zamawiającego podjętej w toku postępowania lub w przypadku zaniechania przez Zamawiającego dokonania czynności, do których podjęcia zobowiązany jest Zamawiający przepisami Ustawy, Wykonawca może wnieść odwołanie.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli informacje te zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Ustawy, albo w terminie 15 dni – jeżeli informacje zostały przesłane w inny sposób.

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o Zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5 i 6 IDW wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/04/2018