Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Szolgáltatások - 165518-2014

Normál nézet megjelenítése

17/05/2014    S95

Belgium-Brüsszel: Az élőhely- és a madárvédelmi irányelvek megfelelőségének ellenőrzését támogató értékelő tanulmány

2014/S 095-165518

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatások

2004/18/EK irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név: Európai Bizottság, Környezetvédelmi Főigazgatóság
Postai cím: BU9 01/005
Város: Brüsszel
Postai irányítószám: 1049
Ország: Belgium
Kapcsolattartó személy: Piacok Csoport, SRD.2 – Pénzügyek
E-mail: env-tenders@ec.europa.eu
Telefon: +32 22960008

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm

Elektronikus hozzáférés az információkhoz: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=508

További információ a következő címen szerezhető be:
A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

I.2)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.3)Fő tevékenység
Környezetvédelem
I.4)Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem

II. szakasz: A szerződés tárgya

II.1)Meghatározás
II.1.1)Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
Az élőhely- és a madárvédelmi irányelvek megfelelőségének ellenőrzését támogató értékelő tanulmány.
II.1.2)A szerződés típusa és a teljesítés helye
Szolgáltatások
Szolgáltatási kategória száma 12: Építészeti szolgáltatások; mélyépítési szolgáltatások és integrált mélyépítési szolgáltatások; városrendezési és tájrendezési szolgáltatások; az ezekkel összefüggő tudományos és műszaki tanácsadási szolgáltatások; műszaki vizsgálati és elemző szolgáltatások
A teljesítés helye: „Extra muros”.
NUTS-kód
II.1.3)Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
II.1.4)Keretmegállapodásra vonatkozó információk
II.1.5)A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása

A tanulmánykészítése irányuló szerződés általános célja az Európai Bizottság támogatása uniós természetvédelmi jogszabályok (élőhely- és a madárvédelmi irányelvek) megfelelőség-ellenőrzésének előkészítésében. E munka keretében össze kell gyűjteni, valamint értékelni és szintetizálni kell a megfelelőség ellenőrzését lehetővé tevő bizonyítékokat. A tanulmányban alkalmazásra kerülő megközelítés azon konkrét kérdések vizsgálatán alapul, amelyek az alábbiakban felsorolt egyes kategóriákhoz kapcsolódnak: a jogszabály releváns volta, hatékonysága, hatásossága, következetessége és uniós hozzáadott értéke. Ennek alapvető elemeként a tanulmányban bizonyítékokat kell gyűjteni és értékelést kell készíteni a következőkről: a végrehajtás és integrálás sikerei és problémái; a jogszabályok végrehajtásának és a végrehajtásuk mellőzésének pénzben kifejezhető és pénzben ki nem fejezhető költségei; a végrehajtással kapcsolatos adminisztrációs teher, valamint lehetőségek a végrehajtás javítására úgy, hogy az irányelvek céljai maradéktalanul érvényesüljenek; a végrehajtás helyzete az egyes tagállamokban; az érdekelt felek jelentősebb csoportjainak szempontjai. A megfelelőség-ellenőrzésre szóló megbízás megtalálható az Európai Bizottság weboldalán a http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/fitness_check/index_en.htm címen.

II.1.6)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

90700000 Környezetvédelemmel kapcsolatos szolgáltatások

II.1.7)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
II.1.8)Részek
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.9)Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem
II.2)Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1)Teljes mennyiség:
Egyedi szerződés, amelynek időtartama 15 hónap, költségvetési kerete pedig (héa nélkül) 550 000 EUR és 600 000 EUR közötti.
Becsült érték áfa nélkül:
550 000 és 600 000 között EUR
II.2.2)Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ
Vételi jog (opció): nem
II.2.3)Meghosszabbításra vonatkozó információk
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.3)A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: 15 (a szerződés megkötésétől számítva)

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1)A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
III.1.2)Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Lásd a pályázati dokumentációt. Lásd a mintaszerződés 1.4. cikkét.
III.1.3)A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Lásd a pályázati dokumentációt. Lásd a pályázati dokumentáció 1.3. és 1.4. pontját.
III.1.4)Egyéb különleges feltételek
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak: nem
III.2)Részvételi feltételek
III.2.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Lásd a pályázati dokumentációt. Lásd a pályázati dokumentáció 1.1. és 1.6. pontját.
III.2.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Lásd a pályázati dokumentációt. Lásd a pályázati dokumentáció 2.3.1. pontját.
III.2.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Lásd a pályázati dokumentációt. Lásd a pályázati dokumentáció 2.3.2. pontját.
III.2.4)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.3)Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1)Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve: nem
III.3.2)A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét: igen

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Az eljárás fajtája
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt
IV.1.2)Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma
IV.1.3)Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során
IV.2)Bírálati szempontok
IV.2.1)Bírálati szempontok
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban, illetve az ismertetőben meghatározott részszempontok
IV.2.2)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni: nem
IV.3)Adminisztratív információk
IV.3.1)Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám:
ENV.B.3/ETU/2014/0014.
IV.3.2)Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre

Előzetes tájékoztató

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2014/S 34-054570 18.2.2014

IV.3.3)A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei
A dokumentációért fizetni kell: nem
IV.3.4)Ajánlattételi vagy részvételi határidő
30.6.2014 - 16:00
IV.3.5)Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére
IV.3.6)Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
Az EU bármely hivatalos nyelve
IV.3.7)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 9 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 14.7.2014 - 10:30

Hely:

avenue de Beaulieu 5, 1160 Brüsszel, BELGIUM.

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: igen

További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Minden ajánlattevő részéről 1 képviselő (a személyazonosság igazolásával) jelen lehet az ajánlatok felbontásakor (költségeket nem térítenek). A résztvevő nevét az env-tenders@ec.europa.eu e-mail címen előzetesen jelezni kell.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
VI.3)További információk
A 25.10.2012 keltezésű, 966/2012/EU költségvetési rendelet alkalmazási szabályainak 134. cikke (1) bekezdésének f) pontjával összhangban az eredeti szerződés megkötését követő 3 éven belül az ajánlatkérő jogosult (ajánlati felhívás előzetes közzététele nélküli) kivételes tárgyalásos eljárást alkalmazni olyan további szolgáltatásokra irányulóan, amely szolgáltatások az eredeti szerződést elnyert gazdasági szereplőnek az azonos ajánlatkérő által megbízásba adott szolgáltatásokhoz hasonló szolgáltatások megismétléséből állnak (az eredeti szerződéses érték legfeljebb 50 %-ig).
Az e pályázati felhíváshoz kapcsolódó pályázati dokumentáció és a kapcsolódó dokumentumok az I.1. szakaszban közölt e-pályázati linkről tölthetők le.
Előfordulhat, hogy a pályázati dokumentumokhoz kiegészítések/helyesbítések, illetve kérdések és válaszok kapcsolódnak. Ebben az esetben ezeket az információkat legkésőbb 5 munkanappal a tenderbenyújtási határidő lejárta előtt közzéteszik. Az érdeklődők ezért rendszeresen keressék fel a weboldalt. A dokumentumok láthatóak és letölthetőek lesznek, azonban ha e-mail címének és jelszavának megadásával regisztrál a felhívásra, akkor automatikusan tájékoztatást kap valamennyi esetlegesen közzétett változásról (további dokumentumok, a feltett kérdésekre adott válaszok stb.).
A Bizottság nem tehető felelőssé abban az esetben, ha a pályázók az ajánlatuk benyújtását megelőzően nem tájékozódnak az említett további információkról.

Fontos tudnivaló, hogy e hirdetmény a HL-ben 18.2.2014 dátummal 2014/S 34-054570 számon megjelent előzetes összesített hirdetményben „Támogatás az uniós természetvédelmi jogszabályok megvalósításának értékeléséhez” címmel már közzétételre került, költségvetése 600 000 EUR volt.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név: Törvényszék
Postai cím: rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: 2925
Ország: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetcím: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A vesztes fél értesítésétől, illetve – ennek hiányában – az eredmény ismertté válásától számított 2 hónapon belül. Az európai ombudsmanhoz benyújtott panasz nem eredményezi sem ezen időszak felfüggesztését, sem új fellebbezési időszak megnyílását.
VI.4.3)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
VI.5)E hirdetmény feladásának időpontja:
7.5.2014