Servicii - 165518-2014

Afișează vizualizare compactă

17/05/2014    S95

Belgia-Bruxelles: Studiu de evaluare pentru susţinerea verificării adecvării Directivelor Păsări şi Habitate

2014/S 095-165518

Anunț de participare

Servicii

Directiva 2004/18/CE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire, adrese și punct(e) de contact

Denumire oficială: Comisia Europeană, Direcţia Generală Mediu
Adresă: BU 9 01/005
Localitate: Bruxelles
Cod poștal: 1049
Țară: Belgia
Persoană de contact: echipa responsabilă pentru contracte, SRD.2 – Finanţe
E-mail: env-tenders@ec.europa.eu
Telefon: +32 22960008

Adresă (adrese) Internet:

Adresa generală a autorității contractante: http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm

Acces electronic la informații: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=508

Alte informații pot fi obținute de la:
Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

Caietul de sarcini și documente suplimentare (inclusiv documentele pentru dialog competitiv și sistemul de achiziție dinamic) pot fi obținute de la:
Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

Ofertele sau cererile de participare trebuie trimise la:
Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

I.2)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.3)Activitate principală
Mediu
I.4)Atribuirea contractului în numele altor autorități contractante
Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități contractante: nu

Secțiunea II: Obiectul contractului

II.1)Descriere
II.1.1)Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă:
Studiu de evaluare pentru susţinerea verificării adecvării Directivelor Păsări şi Habitate.
II.1.2)Tipul contractului și locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
Categoria de servicii nr 12: Servicii de arhitectură; servicii de inginerie și servicii de inginerie integrată; servicii de proiectare urbanistică și peisagistică; servicii conexe de consultanță științifică și tehnică; servicii de testări și analize tehnice
Locul principal de executare a lucrărilor, de livrare sau de prestare: extra muros.
Cod NUTS
II.1.3)Informații privind contractul de achiziții publice, acordul-cadru sau sistemul de achiziție dinamic (SAD)
Anunțul implică încheierea unui contract de achiziții publice
II.1.4)Informații privind acordul-cadru
II.1.5)Descrierea succintă a contractului sau a achiziției/achizițiilor

Obiectivul general al contractului de studiu este de a furniza asistenţă Comisiei Europene pentru pregătirea unei verificări a adecvării legislaţiei UE în domeniul naturii (Directivele Păsări şi Habitate). Acesta va implica compilarea, evaluarea şi sintetizarea dovezilor pentru verificarea adecvării. Studiul va aborda acest aspect pe baza examinării problemelor specifice legate de fiecare dintre următoarele categorii: relevanţă, eficacitate, eficienţă şi coerenţă, precum şi valoarea sa adăugată pentru UE. Ca element-cheie al acestui aspect, studiul va trebui să compileze dovezile şi să evalueze: reuşitele şi problemele legate de punerea în aplicare şi de integrare; costurile monetare şi nemonetare ale punerii în aplicare şi nepunerii în aplicare a legislaţiei; sarcina administrativă a punerii în aplicare şi oportunităţile de îmbunătăţire a punerii în aplicare fără a compromite integritatea scopului directivelor; situaţia punerii în aplicare în diferite state membre; punctele de vedere ale principalelor grupuri de părţi interesate. Mandatul pentru verificarea adecvării este disponibil pe site-ul Comisiei Europene la adresa http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/fitness_check/index_en.htm

II.1.6)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

90700000 Servicii privind mediul

II.1.7)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): da
II.1.8)Loturi
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.9)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2)Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1)Cantitatea totală sau domeniul:
Contract unic cu o durată de 15 luni şi un buget cuprins între 550 000 EUR şi 600 000 EUR, fără TVA.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 550 000 și 600 000 EUR
II.2.2)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.3)Informații privind reînnoirile
Contractul se reînnoiește: nu
II.3)Durata contractului sau termenul de finalizare
Durata în luni: 15 (de la data atribuirii contractului)

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții referitoare la contract
III.1.1)Depozite și garanții solicitate:
III.1.2)Principalele condiții de finanțare și modalități de plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante care le reglementează:
A se vedea dosarul licitaţiei. A se vedea articolul 1.4 din modelul de contract.
III.1.3)Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul:
A se vedea dosarul licitaţiei. A se vedea punctele 1.3 şi 1.4 din caietul de sarcini al licitaţiei.
III.1.4)Alte condiții speciale
Executarea contractului este supusă unor condiții speciale: nu
III.2)Condiții de participare
III.2.1)Situația personală a operatorilor economici, inclusiv cerințele referitoare la înscrierea în registrul comerțului sau al profesiei
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: A se vedea dosarul licitaţiei. A se vedea punctele 1.1 şi 1.6 din caietul de sarcini al licitaţiei.
III.2.2)Capacitatea economică și financiară
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: A se vedea dosarul licitaţiei. A se vedea punctul 2.3.1 din caietul de sarcini al licitaţiei.
III.2.3)Capacitatea tehnică
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor:
A se vedea dosarul licitaţiei. A se vedea punctul 2.3.2 din caietul de sarcini al licitaţiei.
III.2.4)Informații privind contractele rezervate
III.3)Condiții specifice pentru contractele de servicii
III.3.1)Informații privind o anumită profesie
Prestarea serviciilor în cauză este rezervată unei anumite profesii: nu
III.3.2)Personalul responsabil pentru prestarea serviciilor
Persoanele juridice au obligația să indice numele și calificările profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective: da

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Tipul procedurii
IV.1.1)Tipul procedurii
Deschisă
IV.1.2)Limitarea numărului de operatori economici invitați să prezinte oferte sau să participe
IV.1.3)Reducerea numărului de operatori economici în timpul negocierii sau al dialogului
IV.2)Criterii de atribuire
IV.2.1)Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic în ceea ce privește criteriile enunțate în caietul de sarcini, în invitația de prezentare a unei oferte sau de participare la negociere sau în documentul descriptiv
IV.2.2)Informații despre licitația electronică
Se va organiza o licitație electronică: nu
IV.3)Informații administrative
IV.3.1)Numărul de referință atribuit dosarului de autoritatea contractantă:
ENV.B.3/ETU/2014/0014.
IV.3.2)Publicare anterioară privind același contract

Anunț de informare prealabilă

Numărul anunțului în JOUE: 2014/S 34-054570 din 18.2.2014

IV.3.3)Condiții de obținere a caietului de sarcini și a documentelor suplimentare sau a documentului descriptiv
Documente contra cost: nu
IV.3.4)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
30.6.2014 - 16:00
IV.3.5)Data expedierii invitațiilor de prezentare de oferte sau de participare către candidații selectați
IV.3.6)Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta sau cererea de participare
Orice limbă oficială a UE
IV.3.7)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 9 (de la termenul limită de primire a ofertelor)
IV.3.8)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 14.7.2014 - 10:30

Locul:

avenue de Beaulieu 5, 1160 Bruxelles, BELGIA.

Persoane autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: da

Informații suplimentare despre persoanele autorizate și procedura de deschidere: 1 reprezentant din partea fiecărui ofertant (cu dovada identităţii) poate participa la deschiderea ofertelor (cheltuielile nu sunt acoperite). Ofertanţii sunt rugaţi să anunţe numele participantului la adresa env-tenders@ec.europa.eu înainte de şedinţa de deschidere.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
VI.3)Informații suplimentare
În conformitate cu articolul 134 alineatul (1) litera (f) din normele de aplicare a Regulamentului financiar nr. 966/2012 din 25.10.2012, pe parcursul celor 3 ani ulteriori încheierii contractului iniţial, autoritatea contractantă va putea să utilizeze procedura negociată excepţională pentru servicii suplimentare (fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare) care constau în repetarea de servicii similare (până la maximum 50 % din valoarea contractului iniţial) încredinţate operatorului economic căruia i s-a atribuit contractul iniţial de către aceeaşi autoritate contractantă.
Caietul de sarcini al licitaţiei şi documentele aferente acestei licitaţii pot fi descărcate de la adresa de internet „e-tendering” indicată în secţiunea I.1.
Caietul de sarcini al licitaţiei poate fi completat printr-un addendum/printr-o erată sau prin „Întrebări şi răspunsuri”. În acest caz, aceste informaţii vor fi publicate cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de termenul-limită de depunere a ofertelor. Ofertanţii sunt, aşadar, invitaţi să consulte site-ul în mod regulat. Documentele vor putea fi vizualizate şi descărcate, însă dacă ofertanţii „se înregistrează” pentru licitaţie prin simpla adăugare a adresei lor de e-mail şi a unei parole, aceştia vor fi informaţi în mod automat cu privire la toate modificările care pot fi publicate (documente suplimentare, răspunsuri la întrebările adresate etc.).
Comisia nu va fi responsabilă în cazul în care ofertanţii nu iau cunoştinţă de aceste informaţii suplimentare înainte de depunerea ofertelor.

A se avea în vedere faptul că titlul publicat anterior în anunţul de intenţie JO 2014/S 34-054570 din 18.2.2014 era „Susţinere pentru evaluarea punerii în aplicare a legislaţiei UE privind natura”, iar bugetul era de 600 000 EUR.

VI.4)Căi de atac
VI.4.1)Organismul competent pentru căile de atac

Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxemburg
Cod poștal: 2925
Țară: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Adresă Internet: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Utilizarea căilor de atac
Precizări privind termenele limită de exercitare a căilor de atac: În termen de 2 luni de la notificarea reclamantului sau, în lipsa acesteia, de la ziua în care acesta a luat cunoştinţă de actul respectiv. O plângere depusă la Ombudsmanul European nu are drept efect suspendarea acestui termen sau deschiderea unui nou termen pentru utilizarea căilor de atac.
VI.4.3)Serviciul de la care se pot obține informații privind utilizarea căilor de atac
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
7.5.2014