Leveringen - 165539-2018

17/04/2018    S74    - - Leveringen - Award Aankondiging - Openbare procedure 

Polen-Katowice: Elektromotoren

2018/S 074-165539

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Polska Grupa Górnicza S.A.
ul. Powstańców 30
Katowice
40-039
Polen
Contactpersoon: Barbara Baniowska
Telefoon: +48 327572947
E-mail: b.baniowska@pgg.pl
NUTS-code: PL22

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.pgg.pl

Adres van het kopersprofiel: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.6)Hoofdactiviteit
Opsporing en winning van steenkool en andere vaste brandstoffen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa silników elektrycznych oraz części zamiennych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2018roku (nr grupy asortymentowej 311-1)

Referentienummer: 701800094
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
31110000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego napodstawie przepisów ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r.poz.1579 ze zm.)oraz w oparciu o właściwe przepisy wykonawcze.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa silników elektrycznych oraz części zamiennych dla Oddziałów PolskiejGrupy Górniczej S.A. w 2018 roku.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Silniki ogólnego stosowania indukcyjne klatkowe od 0,55 kW do 15 kW

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31110000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL22
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Silniki ogólnego stosowania indukcyjne klatkowe od 0,55 kW do 15 kW.

Szacunkowa wielkość dostaw: 44 szt.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Silniki ogólnego stosowania indukcyjne klatkowe od 18,5 kW do 132 kW

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31110000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL22
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Silniki ogólnego stosowania indukcyjne klatkowe od 18,5 kW do 132 kW.

Szacunkowa wielkość dostaw: 9 szt.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Silniki indukcyjne klatkowe od 1,5 kW do 30 kW - URZĄDZENIA GRUPY I KATEGORII M2

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31110000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL22
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Silniki indukcyjne klatkowe od 1,5 kW do 30 kW - URZĄDZENIA GRUPY I KATEGORII M2.

Szacunkowa wielkość dostaw: 118 szt.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Silniki indukcyjne klatkowe od 55 kW do 90 kW - URZĄDZENIA GRUPY I KATEGORII M2

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31110000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL22
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Silniki indukcyjne klatkowe od 55 kW do 90 kW - URZĄDZENIA GRUPY I KATEGORII M2.

Szacunkowa wielkość dostaw: 15 szt.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Silniki do przenośników taśmowych od 55 kW do 90 kW - URZĄDZENIA GRUPY I KATEGORII M2

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31110000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL22
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Silniki do przenośników taśmowych od 55 kW do 90 kW - URZĄDZENIA GRUPY I KATEGORII M2.

Szacunkowa wielkość dostaw: 27 szt.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Silniki indukcyjne górnicze trójfazowe z wirnikiem klatkowym od 15 kW do 250 kW - URZĄDZENIA GRUPY IKATEGORII M2

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31110000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL22
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Silniki indukcyjne górnicze trójfazowe z wirnikiem klatkowym od 15 kW do 250 kW - URZĄDZENIA GRUPY IKATEGORII M2.

Szacunkowa wielkość dostaw: 8 szt.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Silniki dwubiegowe 85/250kW1000V - URZĄDZENIA GRUPY I KATEGORII M2

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31110000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL22
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Silniki dwubiegowe 85/250kW1000V - URZĄDZENIA GRUPY I KATEGORII M2.

Szacunkowa wielkość dostaw: 3 szt.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Silniki dwubiegowe 200/400kW 3300V - URZĄDZENIA GRUPY I KATEGORII M2

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31110000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL22
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Silniki dwubiegowe 200/400kW 3300V - URZĄDZENIA GRUPY I KATEGORII M2.

Szacunkowa wielkość dostaw: 1 szt.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Silniki indukcyjne klatkowe od 110 kW do 160 kW - URZĄDZENIA GRUPY I KATEGORII M2

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31110000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL22
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Silniki indukcyjne klatkowe od 110 kW do 160 kW - URZĄDZENIA GRUPY I KATEGORII M2.

Szacunkowa wielkość dostaw: 20 szt.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Silnik do lokomotyw

Perceel nr.: 10
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31110000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL22
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Silnik do lokomotyw.

Szacunkowa wielkość dostaw: 1 szt.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Silniki elektrowibracyjne.

Perceel nr.: 11
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31110000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL22
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Silniki elektrowibracyjne.

Szacunkowa wielkość dostaw: 3 szt.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 033-072644
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Silniki ogólnego stosowania indukcyjne klatkowe od 0,55 kW do 15 kW

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Benaming:

Silniki ogólnego stosowania indukcyjne klatkowe od 18,5 kW do 132 kW

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 3
Benaming:

Silniki indukcyjne klatkowe od 1,5 kW do 30 kW - URZĄDZENIA GRUPY I KATEGORII M2

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 4
Benaming:

Silniki indukcyjne klatkowe od 55 kW do 90 kW - URZĄDZENIA GRUPY I KATEGORII M2

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 5
Benaming:

Silniki do przenośników taśmowych od 55 kW do 90 kW - URZĄDZENIA GRUPY I KATEGORII M2

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 6
Benaming:

Silniki indukcyjne górnicze trójfazowe z wirnikiem klatkowym od 15 kW do 250 kW - URZĄDZENIA GRUPY IKATEGORII M2

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 7
Benaming:

Silniki dwubiegowe 85/250kW1000V - URZĄDZENIA GRUPY I KATEGORII M2

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 8
Benaming:

Silniki dwubiegowe 200/400kW 3300V - URZĄDZENIA GRUPY I KATEGORII M2

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 9
Benaming:

Silniki indukcyjne klatkowe od 110 kW do 160 kW - URZĄDZENIA GRUPY I KATEGORII M2

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 10
Benaming:

Silnik do lokomotyw

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 11
Benaming:

Silniki elektrowibracyjne.

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 22/4587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 22/4587800

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 22/4587701
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Fax: +48 22/4587700

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/04/2018