С удоволствие съобщаваме, че новата версия на портала TED ще започне да функционира на 29.01.2024 г. (датата е ориентировъчна - очаква се потвърждение!) Искате ли да научите за новите функции, подобренията и въздействието върху потребителите? Вижте нашата статия и научете повече за основните промени и нови функции.

Има проблеми с показването на обявленията въз основа на електронните формуляри. Работим по тяхното отстраняване. Междувременно, моля, вижте нашата специална страница за повече информация и насоки.

Можете да се регистрирате за нашия 4-и семинар с повторни ползватели на данни от TED, който ще се проведе на 14 декември 2023 г.

Доставки - 165545-2021

02/04/2021    S65

България-София: Персонални компютри

2021/S 065-165545

Обявление за изменение

Изменение на поръчка/концесия през нейния срок на изпълнение

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Държавна агенция „Електронно управление“
Национален регистрационен номер: 177098809
Пощенски адрес: ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 6
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1000
Държава: България
Лице за контакт: Мартина Митрева, старши юрисконсулт в дирекция „Обществени поръчки“
Електронна поща: mmitreva@e-gov.bg
Телефон: +359 29492080
Факс: +359 29492433
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://e-gov.bg/wps/portal/agency/home
Адрес на профила на купувача: https://www2.e-gov.bg/bg/zop/zop2016

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на преносими компютри за нуждите на Държавна агенция „Електронно управление“(ДАЕУ)

II.1.2)Основен CPV код
30213000 Персонални компютри
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на преносими компютри за нуждите на Държавна агенция „Електронно управление“(ДАЕУ)

II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Основно място на изпълнение:

Мястото на изпълнение на поръчката е гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 6

II.2.4)Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора:

Доставка на преносими компютри за нуждите на Държавна агенция „Електронно управление“ чрез Системата за електронно възлагане на обществени поръчки (СЕВОП) въз основа на сключено рамково споразумение № СПОР-24/20.11.2019 г. за възлагане на централизирана обществена поръчка с предмет „Доставка на компютри и периферни устройства за нуждите на органите на изпълнителната власт и техните администрации“, обособена позиция № 2: „Доставка на преносими компютри“.

II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или концесия
Продължителност в дни: 30
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години:

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

Раздел ІV: Процедура

IV.2)Административна информация
IV.2.1)Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2021/S 055-137203

Раздел V: Възлагане на поръчката/концесията

Поръчка №: 16
Наименование:

Доставка на преносими компютри за нуждите на Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ)

V.2)Възлагане на поръчката/концесията
V.2.1)Дата на сключване на договора/решението за възлагане на концесия:
02/03/2021
V.2.2)Информация относно оферти
Поръчката/концесията е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: „Кю Електроник“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 175154262
Пощенски адрес: ул. „Самоковско шосе“ № 2Л, ТЦ „Боила“, ет. 4, оф. 8.3
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1138
Държава: България
Електронна поща: stefan@qelectronic.com
Телефон: +359 24442488
Факс: +359 24442488
Интернет адрес: http://www.qelectronic.com/index.php
Изпълнителят/концесионерът е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (към момента на сключване на договора;без да се включва ДДС)
Обща стойност на обществената поръчка: 135 218.00 BGN

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Настоящото обявление не подлежи на обжалване.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
30/03/2021

Раздел VІI: Изменения по поръчката/концесията

VII.1)Описание на обществената поръчка след измененията
VII.1.1)Основен CPV код
30213000 Персонални компютри
VII.1.2)Допълнителни CPV кодове
VII.1.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Основно място на изпълнение:

Мястото на изпълнение на поръчката е гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 6

VII.1.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на 45 бр. (КПУ-2.1) преносими компютри I вид и 44 бр. (КПУ-2.2) преносими компютри II вид за нуждите на Държавна агенция „Електронно управление“ чрез Системата за електронно възлагане на обществени поръчки (СЕВОП) въз основа на сключено рамково споразумение № СПОР-24/20.11.2019 г. за възлагане на централизирана обществена поръчка с предмет „Доставка на компютри и периферни устройства за нуждите на органите на изпълнителната власт и техните администрации“, обособена позиция № 2 „Доставка на преносими компютри“.

VII.1.5)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или концесия
Продължителност в дни: 30
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години:

VII.1.6)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция/концесията: 135 218.00 BGN
VII.1.7)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: „Кю Електроник“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 175154262
Пощенски адрес: ул. „Самоковско шосе“ № 2Л, ТЦ „Боила“, ет. 4, оф. 8.3
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1138
Държава: България
Електронна поща: stefan@qelectronic.com
Телефон: +359 24442488
Факс: +359 24442488
Интернет адрес: http://www.qelectronic.com/index.php
Изпълнителят/концесионерът е МСП: да
VII.2)Информация относно изменения
VII.2.1)Описание на измененията
Естество и обхват на измененията (с указване на евентуални по-ранни промени по поръчката):

С допълнително споразумение № 1 от 26.03.2021 г. към договор 16/2.03.2021 г. възложителят и изпълнителят се споразумяват за следното:

I. Предложеният от изпълнителя процесор в конфигурацията с марка и модел Lenovo 15IMH05 за (КПУ-2.2) преносим компютър II вид, а именно „Intel Core i5-10200H, с параметри „4 физически ядра, с честота 4,1 GHz в турбо режим, 8 MB Cache“, се заменя с процесор „Intel Core i5-10300H, с параметри „4 физически ядра, с честота 4,5 GHz в турбо режим, 8 MB Cache“.

II. Всички останали клаузи на договор № 16 от 02.03.2021 г. остават без изменение, включително единичната и общата ценa за (КПУ-2.2) преносим компютър II вид, посочени в ценовото предложение, представляващо приложение № 3 от договора.

VII.2.2)Причини за изменение
Необходимост от изменение, предизвикана от обстоятелства, които добросъвестен възлагащ орган/възложител не би могъл да предвиди (чл. 43, параграф 1, буква в) от Директива 2014/23/ЕС, чл. 72, параграф 1, буква в) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, параграф 1, буква в) от Директива 2014/25/ЕС)
Описание на обстоятелствата, предизвикали необходимата модификация, и обяснение на непредвиденото естество на тези обстоятелства:

Постъпило е писмо с рег. № ДАЕУ-4509/17.03.2021 г. от изпълнителя, с което възложителят е уведомен за събитие, настъпило след сключване на договор № 16/02.03.2021 г., а именно, че поради пандемията има глобално търсене на преносими компютри за домашна работа и онлайн обучения и в резултат на това — недостиг на компоненти за производството им, което води до забавяне на доставките или промяна в конфигурациите. Възложителят е назначил комисия, дала становище с доклад № 491/23.03.2021 г., в резултат на което е сключено допълнителното споразумение.

VII.2.3)Увеличение на цената
Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената, а също и средното равнище на инфлация във въпросната държава членка, в случая на Директива 2014/23/ЕС)
Стойност, без да се включва ДДС: 135 218.00 BGN
Обща стойност на поръчката след измененията
Стойност, без да се включва ДДС: 135 218.00 BGN