Diensten - 165594-2018

17/04/2018    S74    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Warschau: Project- en ontwerpvoorbereiding, kostenraming

2018/S 074-165594

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A.
ul. Mszczonowska 4
Warszawa
02-337
Polen
Contactpersoon: Anna Karbowska
Telefoon: +48 713353342
E-mail: zamowienia.wroclaw@gaz-system.pl
Fax: +48 713353101
NUTS-code: PL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.gaz-system.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.gaz-system.pl
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. Oddział we Wrocławiu
ul. Gazowa 3
Wrocław
50-513
Polen
Contactpersoon: Anna Karbowska
Telefoon: +48 713353342
E-mail: zamowienia.wroclaw@gaz-system.pl
Fax: +48 713353101
NUTS-code: PL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.gaz-system.pl

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het volgende adres:
Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. Oddział we Wrocławiu
ul. Gazowa 3
Wrocław
50-513
Polen
Contactpersoon: Anna Karbowska
Telefoon: +48 713353342
E-mail: zamowienia.wroclaw@gaz-system.pl
Fax: +48 713353101
NUTS-code: PL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.gaz-system.pl

I.6)Hoofdactiviteit
Productie, vervoer en distributie van gas en warmte

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Montaż zasuw na gazociągu Czeszów-Wrocław na ZZU Kiełczów i ZZU Miłonowice

Referentienummer: ZP/2018/04/0046/WRO
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71242000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

1. Przedmiotem Zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Montaż zasuw na gazociągu Czeszów-Wrocław na ZZU Kiełczów i ZZU Miłonowice”

2. Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia zawiera Załączniki nr 1 do SIWZ – Projekt Umowy.

3. Numer kodu CPV przedmiotu Zamówienia: 71242000-6

4. Tam gdzie w treści Specyfikacji i Załączników do Specyfikacji znajduje się odniesienie do konkretnego rodzaju norm, Zamawiający dopuszcza normy równoważne. Wykonawca, który w celu wykazania spełniania przez oferowany przedmiot Zamówienia wymagań realizacji Zamówienia powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot Zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 60 000.00 PLN
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71242000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Przedmiotem Zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Montaż zasuw na gazociągu Czeszów-Wrocław na ZZU Kiełczów i ZZU Miłonowice”

2. Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia zawiera Załączniki nr 1 do SIWZ – Projekt Umowy.

3. Numer kodu CPV przedmiotu Zamówienia: 71242000-6

4. Tam gdzie w treści Specyfikacji i Załączników do Specyfikacji znajduje się odniesienie do konkretnego rodzaju norm, Zamawiający dopuszcza normy równoważne. Wykonawca, który w celu wykazania spełniania przez oferowany przedmiot Zamówienia wymagań realizacji Zamówienia powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot Zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.

5. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania wizji lokalnej przez Wykonawców, najpóźniej na 3 dni przed upływem terminu składania ofert. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest, na co najmniej 2 dni przed zaproponowaną przez siebie datą przeprowadzenia wizji lokalnej, wystąpić w formie pisemnej, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 z późn, zm., z 2015r. poz.1844 z późn. zm. oraz z 2016 r. poz. 147 i 615 z późn. zm.); dalej jako „ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną”) lub za pośrednictwem faksu do Zamawiającego z wnioskiem o ustalenie terminu (dnia i godziny) dokonania wizji lokalnej z zastrzeżeniem, że wizja lokalna może odbywać się od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godz. 9:00-14:00. Okoliczność uczestnictwa Wykonawcy w wizji lokalnej zostanie potwierdzona adnotacją o uczestnictwie, datą i podpisem Wykonawcy na wniosku, o którym mowa w zdaniu drugim.

6. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się i stosowania zaleceń wynikających z Kodeksu Postępowania dla Dostawców Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. (Kodeks Postępowania dla Dostawców Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. jest dostępny na stronie internetowej Zamawiającego: http://www.gaz-system.pl/przetargi/kodeks-postepowania-dla-dostawcow/).

7. Przedmiot Umowy zostanie wykonany zgodnie z „Instrukcją w zakresie wymagań do projektowania infrastruktury systemu przesyłowego Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A.” (PE-DY-I02), stanowiącą Załącznik nr 11 do SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 60 000.00 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. Nie podlegają wykluczeniu z Postępowania o udzielenie Zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12) – pkt 23) Ustawy, z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 Ustawy.

2. Z Postępowania o udzielenie Zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1), pkt 2) i pkt 8) Ustawy.

Do oferty należy dołączyć aktualne na dzień składania oferty oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w Postępowaniu. Rzeczone oświadczenie Wykonawca jest zobowiązany złożyć w formie jednolitego dokumentu (Załącznik nr 2 do SIWZ).

Uwaga:

a) W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia, wymóg złożenia jednolitego dokumentu dotyczy każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w Postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w Postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

b) Jeżeli Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w Postępowaniu oraz spełniania, w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w Postępowaniu, składa jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów.

Dokumenty na potwierdzenie spełniania ww. warunków, które będą wymagane na podstawie art. 26 ust. 1 Ustawy:

1) Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13), pkt 14) i 21) Ustawy, z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 Ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

3) Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

4) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia w oparciu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) Ustawy.

5) Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (zgodnie z treścią Załącznika nr 3 do SIWZ).

Ze względu na ograniczenie techniczne w zakresie liczby znaków, ciąg dalszy znajduje się w Sekcji VI.3) ogłoszenia.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizowali co najmniej jedno zamówienie obejmujące:

• wykonanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wykonawczy) na sieci gazowej podwyższonego średniego lub wysokiego ciśnienia w zakresie części technologicznej o wartości co najmniej 50 000,00 PLN netto.

2. Dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadającymi uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.9.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz.1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65), lub zamierzającymi świadczyć usługi transgraniczne w rozumieniu przepisów tej ustawy oraz art. 20a ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1946 ze zm.), zwane dalej „uprawnieniami budowlanymi”, w tym:

a) Projektantem Technologiem posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego(w przypadku gdy dana osoba posiada uprawnienia budowlane wydane na podstawie innej podstawy prawnej niż aktualnie obowiązująca, Zamawiający wymaga, aby osoba taka posiadała uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych).

Dokumenty na potwierdzenie spełniania ww. warunków, które będą wymagane na podstawie art. 26 ust. 1 Ustawy:

1) Wykaz zamówień wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, spełniających warunek określony w Rozdziale IX ust. 2 SIWZ (zgodnie z treścią Załącznika nr 7 do SIWZ).

Do każdego zamówienia wymienionego w wykazie należy podać: wartość, przedmiot, daty wykonania (dd/mm/rrrr) i podmioty, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączyć dowody określające czy te usługi zostały wykonane należycie.

Jednocześnie Zamawiający wskazuje, iż dowodami, o których mowa powyżej są:

a) referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane,

b) jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.

2) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji Zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, niezbędnych do wykonania Zamówienia, zgodnie z warunkiem opisanym w Rozdziale IX ust. 3 SIWZ wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (zgodnie z treścią Załącznika nr 8 do SIWZ).

III.1.4)Objectieve regels en criteria voor deelname
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.1.6)Verlangde borgsommen en waarborgen:

Nie dotyczy.

III.1.7)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:
III.1.8)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:

18. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie przedmiotowego Zamówienia.

W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania w Postępowaniu albo do reprezentowania w Postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie Zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie Zamówienia do oferty należy dołączyć dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w Postępowaniu o udzielenie Zamówienia albo do reprezentowania w Postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie Zamówienia.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 25/05/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 23/07/2018
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 25/05/2018
Plaatselijke tijd: 10:30
Plaats:

Oferty zostaną otwarte publicznie w siedzibie Zamawiającego (Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. Oddział we Wrocławiu, ul. Gazowa 3, 50-513 Wrocław,

Budynek F1, piętro 2, pokój narad - 206).

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. Uwaga do Sekcji IV.2.6) ogłoszenia: Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni.

2. Kontynuacja treści Sekcji III.1.1) ogłoszenia:

6) Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (zgodnie z treścią Załącznika nr 4 do SIWZ).

7) Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716) [zgodnie z treścią Załącznika nr 5 do SIWZ].

8) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w ust. 2:

a) pkt 1) – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13), 14) i 21) Ustawy, z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 Ustawy.

b) pkt 2) – pkt 4) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

• nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

9) Dokumenty, o których mowa w pkt 8) lit. a) i lit. b) tiret drugie, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 8) lit. b) tiret pierwsze, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

10) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 8) powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

Zapis pkt 9) powyżej stosuje się odpowiednio.

11) Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 1) powyżej, składa dokument, o którym mowa w pkt 8) lit. a) powyżej, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14) i 21).

Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt 9) zdanie pierwsze powyżej stosuje się odpowiednio.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587803

Internetadres: www.uzp.gov/kio

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej, które zostały szczegółowo określone w Dziale VI Ustawy.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/04/2018